Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 [853] 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... 3159
12781
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 02, 2016, 08:10:35 AM »
Verse  136:


வந்துதிரு மலையின்கண்
   வானவர்நா யகர்மருங்கு
சிந்தைநிய மத்தோடும் 
   செல்கின்றார் திருமுன்பு
வெந்தஇறைச் சியும்எலும்பும்
   கண்டகல மிதித்தோடி
இந்தஅனு சிதங்கெட்டேன்
   யார்செய்தார் என்றழிவார்.

Having arrived at the Hill, as he neared
Poised in spiritual discipline, the Lord of gods,
He saw scattered pieces of bones and cooked flesh.
He jumped and leaped, and bounced
Away from them, and cried: "Woe is me!
What rank pollution! Who did this"? He wilted.   

Arunachala Siva.


12782
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 02, 2016, 08:08:29 AM »
Verse 135:எய்தியசீர் ஆகமத்தில் 
   இயம்பியபூ சனைக்கேற்பக்
கொய்தமல ரும்புனலும் 
   முதலான கொண்டணைந்தார்
மைதழையுங் கண்டத்து 
   மலைமருந்தை வழிபாடு
செய்துவருந் தவமுடைய 
   முனிவர்சிவ கோசரியார்.
In unison with the laws expounded in the Agamas,
To perform his regular ritual worship,
With duly gathered flowers, holy water and other
Articles of pooja, thither came Sivagochariar,
The Muni of sacerdocy, blessed with the askesis
To adore the dark-throated Lord of the Hill
-- The Panacea great of all ills.   

Arunachala Siva.

12783
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 02, 2016, 08:06:38 AM »
Verse  134:


மொய்காட்டும் இருள்வாங்கி
   முகங்காட்டுந் தேர்இரவி
மெய்காட்டும் அன்புடைய
    வில்லியார் தனிவேட்டை
எய்காட்டின் மாவளைக்க
   இட்டகருந் திரையெடுத்துக்
கைகாட்டு வான்போலக்
    கதிர்காட்டி யெழும்பொழுதில்.

Chasing away the dense darkness, the sun
Rode his chariot revealing his visage;
As Thinnan whose form was that of true love
Was bent on his hunt unique, in the jungle,
As if to reveal the woodland beasts, he drew away
The black curtain and rose on high with his rays;
It looked as though he waved his hand to Thinnan.   

Arunachala Siva.


12784
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 02, 2016, 08:04:40 AM »
Verse 133:ஏறுகாற் பன்றி யோடும் 
   இருங்கலை புனமான் மற்றும்
வேறுவே றினங்கள் வேட்டை 
   வினைத்தொழில் விரகி னாலே
ஊறுசெய் காலம் சிந்தித் 
   துருமிகத் தெரியாப் போதின்
மாறடு சிலையுங் கொண்டு
   வள்ளலைத் தொழுது போந்தார்.


He was an adept in hunting the big-bellied
And short-legged boars, huge stags, grazing deer
And other varieties of wild beasts; he contemplated
The hour to hunt them, and fared forth in that
Dim hour when forms appeared indistinct.
With his bow he marched on, after adoring
The munificent Lord.

Arunachala Siva.

12785
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 02, 2016, 08:02:39 AM »
Verse 132:

வருங்கறைப் பொழுது நீங்கி
    மல்கிய யாமம் சென்று
சுருங்கிட அறிந்த புள்ளின்
    சூழ்சிலம் போசை கேட்டுக்
கருங்கட லென்ன நின்ற 
   கண்துயி லாத வீரர்
அரும்பெறல் தம்பி ரானார்க்
    கமுதுகொண் டணைய வேண்டி.


With the passing of the watches of night, murk faded away;
He, the sleepless hero who was like a black sea,
Heard the pipe of the half-awakened birds
And was impelled by a desire to secure food for the Lord.   


Arunachala Siva.

12786
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 02, 2016, 07:59:52 AM »
Verse 131:


செந்தழல் ஒளியில் பொங்கும்
    தீபமா மரங்க ளாலும்
மந்திகள் முழையில் வைத்த
    மணிவிளக் கொளிக ளாலும்
ஐந்தும்ஆ றடக்கி யுள்ளார் 
   அரும்பெருஞ் சோதி யாலும்
எந்தையார் திருக்கா ளத்தி
   மலையினில் இரவொன் றில்லை.

By reason of the blaze of the Jyoti Vrikshas,
The luster of pearls kept in caves by monkeys
To serve as lamps thither at night,
And the rare effulgence immense that issues
From holy men who have quelled the senses five,
There is nought as night in the hallowed Hill
Of our Father, the Lord of Tiru-k-kalatthi.   

Arunachala Siva.

12787

There is no detailed account about Ramaswami Pillai in David Godman's Power of the Presence.
There are a few instances related to him, in Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of
Grace volumes.

Once a party came to have darshan of Bhagavan Ramana.  On their way, their motor-car met
with a minor accident, where an old lady was badly bruised.  They could not much help the situation.
They admitted her into a nearby dispensary and left some money for the expenses and proceeded.
As soon as they came to Bhagavan Ramana, they narrated this incident.  Bhagavan Ramana was
not quite happy about the visitors' indifference, but did not say anything.

He must have given some instructions to Ramaswami Pillai.  Sri Pillai rushed to the hospital in
his cycle, checked up with the doctors and came to know that the old lady's bruises were not
serious and she had been given necessary cleaning up of the injuries, along with medication and
she had been discharged.  Sri Pillai became peaceful.  He rushed back in cycle.  He informed Bhagavan Ramana and also the 'visitors' concerned, who had a sigh of relief.  He had bicycled  about 20 miles in
about 2 hours and he was quite tired but did not show any indication of his pain in his legs and
shoulders.

On a similar occasion, as there was already some delay to proceed to the station and catch the train,
the visitors quickly took leave of Bhagavan Ramana and left the Asramam.  The evening supper
consisting of Tiruchuzhi dosas, could not be taken by them.  Bhagavan Ramana asked Ramaswami
Pillai to take the packet of Tiruchuzhi dosas and go to the station to deliver it to the visitors
if possible.

Sri Pillai rushed to the station and to his relief found that the train had not yet then left.  He checked
up for the compartment quickly and handed over the packet of Tiruchuzhi dosas.   The visitors
joyfully accepted the gift of Bhagavan Ramana.  Sri Pillai also became very happy and reported
the incident when he had returned to the Asramam.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace,
Volume 4)

Arunachala Siva.

12788

'Namam' as is called in Tamizh means Trisurnam, which Sri Vaishnavties apply on their foreheads.
They mark red vertical line at the midpoint of the eyebrows and then mark two white lines on either side.
This is like applying Vibhuti by Saivites and Advaitins.

Once a devotee asked Bhagavan Ramana whether he could mark a Namam on His forehead.
Bhagavan Ramana said: Why not? But ask Nayana (Kavyakanta Ganapati Muni) to have it first.
Accordingly, the white and red sticks were placed along with a mirror beside Nayana when he
was sitting for lunch.  Nayana saw them and without murmur applied the Namam on his forehead.
Bhagavan Ramana on seeing him, applied Namam to His forehead also.

After a minute, Nayana looked at Bhagavan Ramana and asked:

"Bhagavan!  What is this new Vesham, (adornment) today? Bhagavan Ramana laughed and said: 
You have marked.  "So also I have." 

Nayana was wonderstruck.  He picked up the mirror and looked at his face.  There was a Namam,
which he had marked without even thinking about it!

Everyone laughed!   Bhagavan Ramana and Nayana also joined the devotees in hearty laughter.

In the end, there will be time,
When everything looks alike!

                - T.S. Eliot.

Arunachala Siva.

12789
General topics / Re: Poems from Mountain Path, Jan.-Mar. 2016:
« on: March 01, 2016, 04:14:02 PM »
The Lap of Love  -  Ana Ramana.

Let me, O God, be most intimate with my own heart.
Relieve me of the crust congealed in crevices.
Lure me into the lap of love
Where you and I abide as One,
And always have.

Why do I resist?
Who is it hides from her real home?
What dream of me keeps me from your truth?
Don't let me stray like a wild dog,
Gnawing on the bone of illusion.

My one wish is for you --
To fall into your arms,  O my Beloved,
To rest in the quiet of your charms.
What is this dream of life but a chance to die
Into the light of your Pure Being?

Let me live as That, while breath still courses through.

I lay my head at your lotus feet,
O Holy Master.
One gaze from you and I am free.
I close my eyes now
That I may truly see.

***     

Arunachala Siva.

12790
General topics / Poems from Mountain Path, Jan.-Mar. 2016:
« on: March 01, 2016, 04:06:24 PM »
Notes to Self - by Upahar:

Inestimable form of things;
 time, and the whirling stars;
these dancing, dying bodies; children of earth,
 our clamor and cry;
river of thought in the shadow land of dream  --
 Love, none of this can veil you.

Invisible the root of this appearing,
 unthinkable the flower;
within, without; belonging still to no one,
 and yet most gladly, marvelously here.

Knowing, unknowing; the empty heart mysteriously
 abounding; a moon through clouds, a blossoming  -
 Love, all of this reveals You.             

***

Arunachala Siva.

12791
From that day onward, till her last moment 55 years later, Nagu never asked for anything from anybody.
She found contentment to be the best of riches, thanks to Bhagavan;s gracious upadesa.

It was Sri Bhagavan who named everyone of my three sons, and four daughters.  He would choose an
apt name and explain the reason for the choice. 

Sometime in 1944, Bhagavan broke His clavicle (collarbone) when He fell down when trying to save a
squirrel chased by a dog.  The doctor put a bondage round His arm. The next day, when I went to the
Asramam with my children, my third son Mani prostrated before Bhagavan.  He noticed the bandage
and started giving vent to his annoyance with Bhagavan's attendants:  'Devotees walk behind Bhagavan,
what were you doing?  Ought they not see that Bhagavan does not fall down?'  On hearing this,
Bhagavan put His right index finger on His nose and said, 'Mani manippayal thaan.  (Mani is real
smart), Mani maniyaa pesaraane!  (He talks so well!)'

contd.,

Arunachala Siva. 

12792
It is the clear experience of many devotees that Bhagavan will not interfere.  His blessings are there in
abundance but each of us has our individual prarabdha (fate).  We are all unique and we each have our
own vasanas (tendencies) to overcome and transform.  We cannot abnegate responsibility.

The major moments of truth that decisively alter our lives come in different guises but the primary argument
is this:  Will my decision help or hinder my journey towards what I know in my heart of hearts is the truth?
Will my response free me or will it bind?  Am I blinded by the glamour of an enticement?   Am I fooling
myself by timidly accepting something for the sake of peace or perhaps, am I violently reacting because
all that I laboriously believed in and built up, is now found to be unsatisfactory and I cannot accept the
truth?

There is no end to the variety of challenges, and unless we exercise discrimination, confusion in the form
of physical and mental pain will arise until we wake up.  We may find ourselves in a whirlpool of conflicting
emotions and thoughts because we have been fooled by the glamour of a promise, the deceit of a false
impression or, more likely, the gullibility of wishing it were true, because it is so appealing. We must listen
to that still, small voice in us that some may call conscience;  others may call it our sense of integrity.
If it is damaged we know we are on the wrong path.

contd.,

Arunachala Siva.         

12793
Verse  306:

You are Blissfulness Itself, ever conscious, always uniform, the conscious Lord of all, ever glorious.
For Him, how can there be any change or error, except by identifying with the ego, which is the cause
of this world?

Verse  307:

This ego -- this enemy of the Self, concealed like a thorn in the throat, -- take it out with the instrument
of discrimination, and enjoy the blissfulness of your own kingdom, to your heart's content.

Verse 308:

Then doing away with the actions of this ego, etc., giving up all desires other than obtaining the real
Self,  and attaining eternal Bliss by the knowledge of the Self, remain in that changeless Brahman in full.

Verse  309:

Even when this great ego has been cut down to its root  - if it attended to, even for a moment, --
it revives again and causes hundreds of distractions, as the clouds in the rainy season, dispersed
after a short time, again collect.

contd.,

Arunachala Siva.         

12794
10.  hrtsthale manah svasthataa kriya
        bhakti yoga bodhaasca nischitam.

The practice of fixing the mind in its own source in the Heart, is without doubt, true bhakti, yoga,
and understanding.

Whatever path is used by the aspirant for Self Realization, and whatever may be emphasized, whether
action or devotion or breath control or knowledge, it all amounts in the end to the necessity of absorbing
the mind and thereby freeing the Jiva from the tyranny of thought.  The 'heart' referred to here is not
the physical heart on the left side of the body but the 'spiritual' heart on the right.

Yet this must not be taken too literally. When a devotee remarked that the Maharshi 'specified a
particular place in the body, that it is in the chest, two digits to the right from the median', He
replied, 'Yes, that is the center of spiritual experience according to the testimony of sages.... Truly
speaking pure Consciousness is indivisible.. There is no 'right' or 'left' for it... It is coming down to the
level of ordinary understanding that a place is assigned to the Heart in the physical body.. Since,
during the bodiless experience of the Heart as pure Consciousness, the Sage is not at all aware of the
body, that absolute experience is localized by Him within the limits of the physical body by a sort of
recollection made while He is with the bodily awareness.'  (Maharshi's Gospel.)

When Maharshi was asked specifically about this verse, by Devaraja Mudaliar, 'What is the heart referred
to..?'  Maharshi replied, 'That which is the source of all, that in which all live, and that into which we finally
merge, is the heart referred to'.  Mudaliar continued, 'How can we conceive such a heart?' Maharshi
again, 'Why should you conceive of anything?  You have only to see from where the 'I' springs.'
(David Godman, Be As You are.)

contd.,

Arunachala Siva.                   

12795
Since a light is a light only because it shines, and since it shines only because it is a light, and it
and its shining can never be separated from each other, and in fact its shining is nothing other than
itself.  Therefore the two basic meaning of 'vilanguvadhu', namely 'what shines' and 'shining', both
actually denote the same thing.  For example, in the case of Aham Sphurana, 'I' is both shining and
what shines.  That is, shining or being clear -- and hence in this sense Sphurana -- it is, shining or being
clear, -- and hence in this sense Sphurana -- is the very nature of 'I' because if it did not shine (that is,
if it were not experienced by itself) it would not be 'I'.  Therefore Aham Sphurana, the 'shining of I' or
'clarity of I', is nothing other than 'I' itself.

When a light shines, not only does it make other things clear, but it also makes itself clear, and likewise
whatever else shines (whether literally or metaphorically) thereby makes itself clear.  Therefore, when
Bhagavan said that Sphurana means 'Vilanguvadhu' (shining or being clear) or 'Vilakkuvadhu' (making
clear), what He implied is that it actually means both simultaneously, because by shining or being clear
'I' is making itself clear.

contd.,

Arunachala Siva.                   

Pages: 1 ... 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 [853] 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 ... 3159