Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 [852] 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 ... 2903
12766
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:54:30 PM »
Verse 18 of Udal Poyyuravu:


நோக்கற் கரிதான நுண்ணியவான் மோனநிலை
தாக்கற் குபாயஞ் சமைத்தபிரான்-காக்குமுயிர்
அத்தனைக்கும் நானடிமை ஆதலினால் யானெனதென்
றித்தனைக்கும் பேசஇட மில். 18.

The Lord is He
Who devised the way of reaching the silentness
That is subtle beyond perception.
A vassal am I to all life He created.
And so, little room is there to speak
Of I and mind.
Long, long may live the protective Feet
Of our Holy Guru who taught:
''Be thou rid of desires all.''
Only to those of divine knowledge
Who thus adore in directions all,
Will the fruit of Bliss in the hands be.


Arunachala Siva.


12767
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:52:17 PM »
Verse  17 of Udal Poyyuravu:வேத முதலாய் விளங்குஞ் சிவவடிவாம்
போத நிலையிற் பொருந்தாமல்-ஏதமிகு
மோகாதி அல்லலிலே மூழ்கினையே நெஞ்சேஇத்
தேகாதி மெய்யோ தெளி. 17.Real indeed is the Siva-awareness
That comes radiant through Vedic beginnings,
Oh, heart!
Is this bodily attachment a reality?
Do thou realize the truth clear.


Arunachala Siva.

12768
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:49:48 PM »
Verse 16 of Udal Poyyuravu:


அப்பொருளும் ஆன்மாவும் ஆரணநூல் சொன்னபடி
தப்பில்லாச் சித்தொன்றாஞ் சாதியினால்-எப்படியுங்
தேரில் துவிதஞ் சிவாகமமே சொல்லுநிட்டை
ஆருமிடத் தத்துவித மாம். 16.That Substance (God) and the soul
Art both of the same category, Chit (Spirit),
So the scriptures say.
No doubt about it.
The silent trance
That the Agamas speak of
Is but Dvaita, however considered.
But Advaita is when
The union of the two takes place.

Arunachala Siva.


12769
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:47:43 PM »
Verse 15: Udal Poyyuravu:


கல்லேறுஞ் சில்லேறுங் கட்டியே றும்போலச்
சொல்லேறப் பாழ்த்த துளைச்செவிகொண்-டல்லேறு
நெஞ்சனென நிற்கவைத்தாய் நீதியோ தற்பரமே
வஞ்சனல்லேன் நீயெ மதி. 15.


Possessed of ear, impervious to words,
Hard as pelted stone or potsherd or clay,
Thou made me stand as one of dark heart.
Is this just?
Oh! The Being Un-created!
An imposter I am not.
May Thou, Thyself judge!

Arunachala Siva.

12770
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:45:33 PM »
Verse 14 - Udal Poyyuravu:


ஏதுந் திருவருளின் இச்சையாம் என்றென்றெப்
போதும் பொருந்தும் புனிதர்பால்-தீதுநெறி
செல்லுமோ செல்லாதே செல்லுமிடம் இன்பமலால்
சொல்லுமோ வேதத் தொனி. 14.


Will evil ways ever reach
The holy ones that constant hold -
''All, all is Will of Divine Grace?''
No, never will they.
Only to Bliss will their ways go.
Will Vedic music reverberate aught else?

Arunachala Siva.

12771
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:43:36 PM »
Verse  13 of Udal Poyyuravu:அற்ப மனமே அகிலவாழ் வத்தனையுஞ்
சொற்பனங்கண் டாயுண்மை சொன்னேன்நான்-கற்பனையொன்
றில்லா இடத்தே எனைச்சும்மா வைத்திருக்கக்
கல்லாய்நீ தானோர் கவி. 13.


Thou, silly mind!
All worldly existence is but a dream,
Know ye.
Truth this is, I tell you.
Do thou learn to sing a song
That will lift me
Into that region beyond imagination
And there keep me action-less.


Arunachala Siva.

12772
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:41:42 PM »
Verse  12 - Udal Poyyuravu:


நேராயம் மௌனநிலை நில்லாமல் வாய்பேசி
ஆராய் அலைந்தீர்நீர் ஆகெடுவீர்-தேரீர்
திரையுந் திரையுநதிச் சென்னியனை நாவால்
கரையுங் கரையுமனக் கல். 12.


Instead of standing straight
In that state of silentness
Thou wandered about loud mouthed.
Woe unto thee!
Think deep and thaw
For Him on whose head
The snows of Ganga thaw into wavy streams.
Melt Him with thy tongue
And thy stony heart will melt.

Arunachala Siva.

12773
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:39:39 PM »
Verse 11:  Udal Poyyuravu:


ஆரணங்கள் ஆகமங்கள் யாவுமே ஆனந்த
பூரணமே உண்மைப் பொருளென்னுங்-காரணத்தை
ஓராயோ உள்ளுள்ளே உற்றுணர்ந்தவ் வுண்மையினைப்
பாராயோ நெஞ்சே பகர். 11

The Vedas and Agamas all
Speak of Him as Bliss Perfection
And Essence of Truth.
Have you not noticed that?
And why do they say so -
Have you thought deep about it?
Oh, heart, speak!

Arunachala Siva.

12774
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:37:43 PM »
Verse 10:  Udal Poyyurvau:


இகமுழுதும் பொய்யெனவே ஏய்ந்துணர்ந்தா லாங்கே
மிகவளர வந்தஅருள் மெய்யே-அகநெகிழப்
பாரீர் ஒருசொற் படியே அனுபவத்தைச்
சேரீர் அதுவே திறம். 10.

All world is unreal.
If this you realize,
Then the Grace that dawns there
Is alone the real.
Do thou follow it in love intense
And reap the fruit of the experience.
That indeed is the way appropriate.


Arunachala Siva.

12775
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:35:28 PM »
Verse 9: Udal Poyyuravu:மாயா சகத்தை மதியாதார் மண்முதலா
யேயான தத்துவத்தில் எய்துவரோ-நேயானு
பூதிநிலை நிற்கப் பொருந்துவர்கள் அன்னவர்தம்
நீதியையே ஓர்மனமே நீ. 9.


Will those who care not for the illusory world
Ever be caught in the earth and the rest of tattvas?
They will seek the state of benignant Grace.
This their way. Know ye thus, oh, thou, heart.


Arunachala Siva.

12776
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:32:10 PM »
Verse  8:  Udal Poyyuravu:

கேட்டலுடன் சிந்தித்தல் கேடிலா மெய்த்தெளிவால்
வாட்டமறா வுற்பவநோய் மாறுமோ-நாட்டமுற்று
மெய்யான நிட்டையினை மேவினர்கட் கன்றோதான்
பொய்யாம் பிறப்பிறப்புப் போம். 8.


Will the chronic ailment that knows no relief be cured
By listening, contemplating and clarity of thinking?
Only those who seek and espouse meditation true
Will the unreality of birth-death leave.

Arunachala Siva.

12777
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:29:18 PM »
Verse 7: Udal Poyyuravu:

கற்கண்டோ தேனோ கனிரசமோ பாலோஎன்
சொற்கண்டா தேதெனநான் சொல்லுவேன் - விற்கண்ட
வானமதி காண மவுனிமவு னத்தளித்த
தானமதில் ஊறும்அமிர் தம். 7.


Is it candy or honey or juice of fruit or milk?
How shall I describe that which is beyond my words?
Such indeed is the ambrosia that wells up in the center
Of the bow like mystic heavenly moon
Which the Silent One in silentness showed.


Arunachala Siva

12778
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 01:26:54 PM »
Verse 6:  Udal Poyyuravu:


சகமனைத்தும் பொய்யெனவே தானுணர்ந்தால் துக்க
சுகமனைத்தும் பொய்யன்றோ சோரா-திகபரத்தும்
விட்டுப் பிரியாத மேலான அத்துவிதக்
கட்டுக்குள் ஆவதென்றோ காண். 6.


If thou realize all the phenomenal world is unreal,
Is not sorrow and joy also unreal?
When is the day that I am to be
In the bounds of Advaita exalted,
That leaves me not, above or here below?


Arunachala Siva.

12779
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 11:54:39 AM »
Verse 5: Udal Poyyuravu:


ஏதுக்குச் சும்மா இருமனமே என்றுனக்குப்
போதித்த உண்மைஎங்கே போகவிட்டாய்-வாதுக்கு
வந்தெதிர்த்த மல்லரைப்போல் வாதாடி னாயேயுன்
புந்தியென்ன போதமென்ன போ. 5.


"Be thou action free."
Oh, heart! Where have thou left that truth
That was taught to thee?
Thou argued and argued
Like the disputant that wantonly came.
Where is thy wisdom?
Where is thy knowledge?

Arunachala Siva.

12780
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 11:52:40 AM »
Verse 4: Udal Poyyuravu:


அறியாமை மேலிட் டறிவின்றி நிற்குங்
குறியேற் கறிவென்ற கோலம் - வறிதேயாம்
நீயுணர்த்த நான்உணரும் நேசத்தா லோஅறிவென்
றேயெனக்கோர் நாமமிட்ட தே. 4.


Ignorance overweening
Ignorant I stand.
To such as me knowledge is but empty show.
Thou instruct and I learn.
Is it because of this relation
That I am given the name of knowledge, too?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 [852] 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 ... 2903