Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 3200
1276
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 27, 2018, 07:55:49 AM »
Verse  3:

கொடிக ளிடைக்குயில் கூவு மிடம்மயி
    லாலும் மிடம்மழு வாளுடைய
கடிகொள் புனற்சடை கொண்ட நுதற்கறைக்
    கண்டன் இடம்பிறைத் துண்டமுடிச்
செடிகொள் வினைப்பகை தீரும் இடம்திரு
    வாகும் இடம்திரு மார்பகலத்
தடிக ளிடம்மழல் வண்ணன் இடம்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


The fell foes of woeful deeds are slain by Him;
the good in amity grows in His grace; wields He
a Mazhu of battle axe; to catch the glistening cascade
of waters has He a crescent moon- hemmed- web of locks
that festoon His forehead; Cerulean Neck is He the Lord
with a chest laces adorned, flame red. Fit for Him
is the flank of creeper- maids' where peacocks and Koels
concert the show of Kacchi's Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.


1277
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 04:27:02 PM »
Verse  2:


கூறு நடைக்குழி கட்பகு வாயன
    பேயுகந் தாடநின் றோரியிட
வேறு படக்குட கத்திலை யம்பல
    வாணனின் றாடல் விரும்புமிடம்
ஏறு விடைக்கொடி எம்பெரு மான்இமை
    யோர்பெரு மான்உமை யாள் கணவன்
ஆறு சடைக்குடை அப்பன் இடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Our Lord of Tillai West loves to dance with dwarfish footed,
hole-eyed,jaw-dropping ghosts' cloven hoofed twist,
vixen baying at the crescent moon, His steadfast Dance;
has the lofty Taurus on the mast; Lord of ours is He
and Devas' too; consort of Uma is He; Father guarding
Ganga on matted locks is He. Him suit the precincts
proper of the temple in the garish pomp rich
hustling hub of Kacchi city's Anekatangaavatam.

Arunachala Siva.


1278
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 11:19:23 AM »
Tiru Kachi Anekatagaavatam:

Verse 1:தேனெய் புரிந்துழல் செஞ்சடை எம்பெரு
    மானதி டந்திகழ் ஐங்கணையக்
கோனை எரித்தெரி யாடி இடம்குல
    வான திடங்குறை யாமறையா
மானை இடத்ததொர் கையன் இடம்மத
    மாறு படப்பொழி யும்மலைபோல்
ஆனை யுரித்த பிரான திடங்கலிக்
    கச்சி அனேகதங் காவதமே.


Our Lord excellency wills to sport his ruddy plaits
soused in the honey of ghee; He burns up
the five-darted fair potent Manmatha, the mind churner;
dances ever as flame of flames in the midst of flames;
up holds a spotted deer in arm of His on the left;
peels off a mountainous mammoth's hide
with three-fold ichor exuding; He longs to lounge long
in the pomp and hub of Kacci Anekatangaavatam!

Arunachala Siva.

1279
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 11:14:33 AM »
Verse 11:

காரூர்மழை பெய்து பொழிஅருவிக்
    கழையோடகில் உந்திட் டிருகரையும்
போரூர்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரைப்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதர்தம்மை
ஆரூரன் அருந்தமிழ் ஐந்தினொடைந்
    தழகால்உரைப் பார்களுங் கேட்பவரும்
சீரூர்தரு தேவர்க ணங்களொடும்
    இணங்கிச்சிவ லோகம தெய்துவரே.


Clouds burst forth; rills roll bamboos and aquila;
push them through streams of waters
charging the banks of Arisil on whose South
stands the grove rich holy Puttur
whose Lord is Verily Pure! They that sing
Him with dear hymns of Nampiaarooran
without lapse in word and tune and listen
shall join Devas' throng and attain Sivalokam!

Padigam on Tiru Arisil Karai Puttur completed.

Arunachala Siva.

1280
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 11:11:41 AM »
Verse  10:

கடிக்கும்மர வால்மலை யாலமரர்
    கடலைக்கடை யவ்வெழு காளகூடம்
ஒடிக்கும்முல கங்களை யென்றதனை
    உமக்கேஅமு தாகவுண்டீர் உமிழீர்
இடிக்கும்மழை வீழ்த்திழுத் திட்டருவி
    யிருபாலுமோ டிய்யிரைக் குந்திரைக்கை
அடிக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.


O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South of Arisil in gurgling spate
flooding hitting either bank with her wavy arms
pulling down the thunder clouds dragging them on
to start as rills rill! You ate all venom that swelled
when the lactic sea was churned by a hill
with snake as rope to churn off, in passion sheer,
but spat it not until now, How!

Arunachala Siva.


1281
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 11:08:28 AM »
Verse  9:

மழைக்கண்மட வாளையொர் பாகம்வைத்தீர்
    வளர்புன்சடைக் கங்கையை வைத்துகந்தீர்
முழைக்கொள்ளர வோடென் பணிகலனா
    முழுநீறுமெய் பூசுதல் என்னைகொலோ
கழைக்கொள்கரும் புங்கத லிக்கனியுங்
    கமுகின்பழுக் காயுங் கவர்ந்துகொண்டிட்
டழைக்கும்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.


O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil waters calling,
floating spiny goad-like sweet cane,plantain fruit,
and ample areca nuts! You placed on your part
mercy-cloud like passion-eyed Uma; on growing grassy locks
Ganga lovingly;yet shunning affluence,decked in serpents
from holes, bones galore,and ash upon the mien,
you look simply fair ! How strange a style of you!

Arunachala Siva.1282
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 11:04:58 AM »
Verse 8:

பறைக்கண்ணெடும் பேய்க்கணம் பாடல்செய்யக்
    குறட்பாரிடங் கள்பறை தாம்முழக்கப்
பிறைக்கொள்சடை தாழப் பெயர்ந்துநட்டம்
    பெருங்காடரங் காகநின் றாடலென்னே
கறைக்கொள்மணி கண்டமுந் திண்டோள்களுங்
    கரங்கள்சிரந் தன்னிலுங் கச்சுமாகப்
பொறிக்கொள்ளர வம்புனைந் தீர்பலவும்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.

O, Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur's
lush green groves! O, Wearer of spotted Serpents several,
now as lace around for venom blue neck, now a ring over shoulders,
now then as bangles on forearms, also as belt around waist!
Bugle-eyed ghosts sing huskily; dwarfish goblins beat the drums;
crescent clipped locks lower and moon around;
ghat beyond Time is stage for you it shows;
why chose to dance there with a lifted step there?

Arunachala  Siva.


1283
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 09:19:03 AM »
Verse  7:


பழிக்கும்பெருந் தக்கன்எச் சம்மழியப்
    பகலோன்முத லாப்பல தேவரையும்
தெழித்திட்டவர் அங்கஞ் சிதைத்தருளுஞ்
    செய்கையென்னைகொ லோமைகொள் செம்மிடற்றீர்
விழிக்குந்தழைப் பீலியொ டேலமுந்தி
    விளங்கும்மணி முத்தொடு பொன்வரன்றி
அழிக்கும்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.O, Lord, Verily are you Fair, of fair and holy Puttur
on the South of Arisil whose plentiful waters bang
the banks with sheaves of peacocks' spotted ocelli,
rushing cardamom trunks, rolling gold, pearl and glowing coral!
Yours is slightly dark hued neck-saving Neck!
Didn't you undo the great insulter Dakshan?
Dismember Devas, Sun and a host of them
startling each, by varied knocks, didn't you?

Arunachala Siva.

1284
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 09:15:49 AM »
Verse  6:


அகத்தடி மைசெய்யும் அந்தணன்றான்
    அரிசிற்புனல் கொண்டுவந் தாட்டுகின்றான்
மிகத்தளர் வெய்திக் குடத்தையும்நும்
    முடிமேல்விழுத் திட்டு நடுங்குதலும்
வகுத்தவ னுக்குநித் தற்படியும்
    வரும்என்றொரு காசினை நின்றநன்றிப்
புகழ்த்துணை கைப்புகச் செய்துகந்தீர்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.


O, Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur
lush grove rich! Slaving for you, inner heart and soul,
one in ascesis fetched Arisil waters for rites of ablution;
weakened worse, slipped his pot on your holy crest;
shivered in fright of his lapse; you unhurt but granted
a dearness gold coin a day, into the familiar hands
of Pukazhtthunai and took him totally by grace of yours!
What may your act of sanction mean?

Arunachala Siva.

1285
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 07:56:03 AM »
Verse  5:


வணங்கித்தொழு வாரவர் மால்பிரமன்
    மற்றும்வானவர் தானவர் மாமுனிவர்
உணங்கற்றலை யிற்பலி கொண்டலென்னே
    உலகங்களெல் லாமுடையீர் உரையீர்
இணங்கிக்கயல் சேல்இள வாளைபாய
    இனக்கெண்டைதுள் ளக்கண் டிருந்தஅன்னம்
அணங்கிக்குணங் கொள்ளரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil wherein do silurus
and scabbard fish frisk up paired, shoals of carp
and trout trot in joy, swans in reflex glide to suck them in!
All worlds You possess; Fair Vishnu and Brahma,
Devas, Demons, wrathful sages all
are slaves you do possess. Having so much and more,
why ask for alms in a dry skull-bowl,tell?

Arunachala Siva.

1286
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 26, 2018, 07:52:46 AM »
Verse  4:


கொடியுடை மும்மதில் வெந்தழியக்
    குன்றம்வில்லா நாணியிற் கோலொன்றினால்
இடிபட எய்தெரித் தீர்இமைக்கும்
    மளவில்லுமக் காரெதிர் எம்பெருமான்
கடிபடு பூங்கணை யான்கருப்புச்
    சிலைக்காமனை வேவக் கடைக்கண்ணினால்
பொடிபட நோக்கிய தென்னைகொல்லோ
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.

O, my Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur
lush with groves! You burnt up the three Forts
with flags and all, wielding a hill for bow, a lone dart on cord,
thundering, striking, frying them to naught!
Who then is your equal? Manmatha, no match for you
with fragrant flower arrows and sweet cane bow
was ashed in a catch by a mere pink wink
of your mercy-eye! With what intent?

Arunachala Siva.

1287
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:44:37 AM »
Verse  3:


தரிக்குந்தரை நீர்தழல் காற்றந்தரஞ்
    சந்திரன்சவி தாஇய மானன்ஆனீர்
சரிக்கும்பலிக் குத்தலை அங்கையேந்தித்
    தையலார்பெய்யக் கொள்வது தக்கதன்றால்
முரிக்குந்தளிர்ச் சந்தனத் தோடுவேயும்
    முழங்குந்திரைக் கைகளால் வாரிமோதி
அரிக்கும்புனல் சேர்அரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South of Arisil whose roaring waves
of arms scoop tendrils of sandal to pick and wear,
bear bamboo woods,and dash the banks and gush!
Waters, Earth, Fires,Winds,Welkin, Moons,Suns and Souls,
all you bear and all you turn! Would it then cheapen you
to take alms credulous girls give, in a skull-bowl chip
handsome, wandering mad as ONE having none?

Arunachala Siva.

1288
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:40:39 AM »
Verse  2:


அருமல ரோன்சிரம் ஒன்றறுத்தீர்
    செறுத்தீர்அழற் சூலத்தில் அந்தகனைத்
திருமகள் கோனெடு மால்பலநாள்
    சிறப்பாகிய பூசனை செய்பொழுதில்
ஒருமலர் ஆயிரத் திற்குறைவா
    நிறைவாகவோர் கண்மலர் சூட்டலுமே
பொருவிறல் ஆழி புரிந்தளித்தீர்
    பொழிலார்திருப் புத்தூர்ப் புனிதனீரே.

O, Lord, verily are you Pure, of fair and holy Puttur
redolent with groves! You cut one head of Brahma
seated on a rare lotus; slew the murky demon
Antakaa with a trident spewing fire;
granted the triumphant Discus, a war-weapon,
to the tall Vishnu on a certain trying day,
during when he offered you, plucking on his own
one eye of his, for the lost lotus, to make a thousand!

Arunachala Siva.

1289
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:35:06 AM »
Tiru Arisil Karai Puthur:

Verse  1:


மலைக்கும்மக ளஞ்ச மதகரியை
    உரித்தீர்எரித் தீர்வரு முப்புரங்கள்
சிலைக்குங்கொலைச் சேவுகந் தேறொழியீர்
    சில்பலிக்கில்கள் தோறுஞ் செலவொழியீர்
கலைக்கொம்புங் கரிமருப் பும்மிடறிக்
    கலவம்மயிற் பீலியுங் காரகிலும்
அலைக்கும்புனல் சேரரி சிற்றென்கரை
    அழகார்திருப் புத்தூர் அழகனீரே.

O, Lord, Verily are you Fair of fair and holy Puttur
on the South bank of Arisil whose waters waft deer horns,
elephant tusks,feathers of peacocks' fan tailed ocelli
and tawny aquila logs! To scare the girl of Himavant
on your half, you skinned the must ichorous elephant;
burnt up the uprooted citadels that flew at you; yet,
mount as ever the fell lowing burly killer Bull;
and roam from home to home to take alms without fail!

Arunachala Siva.


1290
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 25, 2018, 11:27:39 AM »
Verse 10:


தஞ்சொலார் அருள்ப யக்குந்
    தமியனேன் தடமு லைக்கண்
அஞ்சொலார் பயிலும் ஆரூர்
    அப்பனை ஊரன் அஞ்சிச்
செஞ்சொலால் நயந்த பாடல்
    சிந்தியா ஏத்த வல்லார்
நஞ்சுலாங் கண்டத் தெங்கள்
    நாதனை நணுகு வாரே.

This loner me, Nampiaarooran
weak in heart on count of maids
unsafe to cling to, feared ever
their bouncing breasts that hit the eye
and sang the hymns on Father of Aaroor
where maidens of speech, speech
cultivate dance and song; they that sing these
with intent, reach the Lord of venom hued neck!

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 3200