Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 3071
1276
Verse  3:

வண்ட ணைந்தன வன்னியும் மத்தமும்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனை
எண்டி சைக்கு மிடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.


When we say the Lord in Iṭaimarutu who is the refuge for people in the eight directions and who is the dancer who wears on his matted locks, coiled into a crown, leaves of Indian Mesquit and Dhatura flowers which are approached by bees.
All the accumulated karmas done in previous births will go away from us and get destroyed.

Arunachala Siva.


1277
Verse  2:


மனத்துள் மாயனை மாசறு சோதியை
புனிற்றுப் பிள்ளைவெள் ளைம்மதி சூடியை
எனக்குத் தாயையெம் மானிடை மருதனை
நினைத்திட் டூறி நிறைந்ததெ னுள்ளமே.


The deceitful person who stays in the mind, the spotless light, Siva who adorns his head with the just-risen white crescent moon.  My mother!  My mind became full thinking of our master who is in Iṭaimarutu when the thoughts spread about him.

Arunachala Siva.

1278
Tiru Itai Marutu -  (2)

Verse  1:

பறையி னோசையும் பாடலி னோசையும்
மறையி னோசையும் வைகு மயலெலாம்
இறைவ னெங்கள் பிரானிடை மருதினில்
உறையு மீசனை யுள்குமெ னுள்ளமே.

The sound produced by percussion instruments made to leather, the sound of vocal music, and the sound produced when the Vedas are chanted, stay on all the sides where they are permanent with the Chief.  My mind will think of Siva, our master who dwells in Iṭaimarutu.

Arunachala Siva.
1279
Verse  11:


முற்றி லாமதி சூடும் முதல்வனார்
ஒற்றி னார்மலை யாலரக் கன்முடி
எற்றி னார்கொடி யாரிடை மருதினைப்
பற்றி னாரைப் பற்றாவினை பாவமே.

The first cause, Siva, who wear on his head a crescent moon, gently pressed down the heads of demon Rāvaṇaṉ with the mountain. Karmas and sins will not catch hold of those who have as their support Iṭaimarutu belonging to Siva, who has on his flag the figure of a bull.

Padigam on Tiru Itai Marutu completed.

Arunachala Siva.


1280
Verse  10:

கனியி னுங்கட்டி பட்ட கரும்பினும்
பனிம லர்க்குழற் பாவைநல் லாரினும்
தனிமு டிகவித் தாளு மரசினும்
இனியன் தன்னடைந் தார்க்கிடை மருதனே.


The Lord in Iṭaimarutu is sweeter than fruits, than the jaggery that is got from sugar-cane, than the beautiful ladies who adorn their tresses of hair with cool flowers and those who rule over the whole world being the sole monarch, wearing a crown, to those who have approached him.

Arunachala Siva.

1281
Verse 9:


வேத மோதும் விரிசடை யண்ணலார்
பூதம் பாடநின் றாடும் புனிதனார்
ஏதந் தீர்க்கு மிடைமரு தாவென்று
பாத மேத்தப் பறையும்நம் பாவமே.

The chief with  spreading matted locks, who chants the Vedas.,the pure Siva who dances standing when the Bhutas sing. Our sins will become weak, if we praise the feet saying, the Lord in Iṭaimarutu who removes all sufferings. 

Arunachala Siva.

1282
Verse  8:


வெந்த வெண்பொடிப் பூசும் விகிர்தனார்
கந்த மாலைகள் சூடுங் கருத்தனார்
எந்தை யென்னிடை மருதினி லீசனைச்
சிந்தை யால்நினை வார்வினை தேயுமே.

Siva who is different from the world and smears himself with the well-burnt white holy ash, the chief who adorns himself with fragrant garlands, the Karmas of those who think of Siva in my Iṭaimarutu and our father in their minds, will become weak gradually.

Arunachala Siva.

1283
Verse  7:

விண்ணு ளாரும் விரும்பப் படுபவர்
மண்ணு ளாரும் மதிக்கப் படுபவர்
எண்ணி னார்பொழில் சூழிடை மருதினை
நண்ணி னாரைநண் ணாவினை நாசமே.


Siva is liked by the celestial beings, who are in heaven and is held in high esteem by the people of this world.  He is in the thoughts of all.  The evils that are the result of Karmas will not approach those who reach Iṭaimarutu surrounded by gardens, they will be destroyed.

Arunachala Siva.

1284
Verse  6:

ஏற தேறு மிடைமரு தீசனார்
கூறு வார்வினை தீர்க்குங் குழகனார்
ஆறு செஞ்சடை வைத்த அழகனார்
ஊறி யூறி யுருகுமெ னுள்ளமே.

Siva in Iṭaimarutu who rides on a bull, the youth who removes the karmas of those who praise him on behalf of the beautiful god who placed on his red matted locks, the river Ganga, steeped in thoughts about him my heart will melt.

Arunachala Siva.

1285
Verse 5:

வண்ட ணைந்தன வன்னியுங் கொன்றையும்
கொண்ட ணிந்த சடைமுடிக் கூத்தனார்
எண்டி சைக்கு மிடைமரு தாவென
விண்டு போயறும் மேலை வினைகளே.

The dancer who has adorned his matted locks, coiled into a crown with Koṉṟai flowers and Indian Mesquit leaves on which bees settle!  If we say, Lord in Iṭaimarutu who is the master for the eight directions!  Our accumulated karmas done in previous births will lose their grip on us and will be destroyed completely.  (This verse is found in the next Tirukkuṟuntokai with slight changes.)

Arunachala Siva.


1286
Verse 4:


இம்மை வானவர் செல்வம் விளைத்திடும்
அம்மை யேற்பிற வித்துயர் நீத்திடும்
எம்மை யாளு மிடைமரு தன்கழல்
செம்மை யேதொழு வார்வினை சிந்துமே.

The feet of Siva in Iṭaimarutu who admits us as his protege, will give us in this birth itself the riches of the celestial beings.  They will remove the sufferings of being born in the next world. They will destroy the karmas of those who worship them in the proper manner.

Arunachala Siva.

1287
Verse  3:

கொன்றை மாலையுங் கூவிள மத்தமும்
சென்று சேரத் திகழ்சடை வைத்தவன்
என்று மெந்தை பிரானிடை மருதினை
நன்று கைதொழு வார்வினை நாசமே.


The one who placed on his shining matted locks, garlands of Koṉṟai, leaves of Bhilva  and Datura flowers,  all of them to reach the matted locks and be close to each other.
The karmas of those who worship with joined hands always Iṭaimarutu of our father and chief, to get good things, will be destroyed.

Arunachala Siva.

1288
Verse 2:

மறையின் நாண்மலர் கொண்டடி வானவர்
முறையி னால்முனி கள்வழி பாடுசெய்
இறைவ னெம்பெரு மானிடை மருதினில்
உறையு மீசனை யுள்குமெ னுள்ளமே.


The Lord whose feet the celestial beings and sages worship, according to the rules laid down in Vedas, with flowers that blossom in the morning.  Our chief!  Mmy mind will think of Siva, who dwells in Iṭaimarutu.

Arunachala Siva.1289
Tiru Idai Maruthur:

Verse  1:

பாச மொன்றில ராய்ப்பல பத்தர்கள்
வாச நாண்மலர் கொண்டடி வைகலும்
ஈச னெம்பெரு மானிடை மருதினில்
பூச நாம்புகு தும்புன லாடவே.

Many devotees, not having even the slightest attachments to worldly things,
worship daily his feet with fragrant flowers that blossom in the early morning.
We shall go to bathe in the star Poosam in Itai Marutu of Siva, who is our master. (Tai Poosam the big annual festival in Itai Marutu.)

Arunachala Siva.


1290
Verse  10:

ஒருத்தன் ஓங்கலைத் தாங்க லுற்றானுரம்
வருத்தி னாய்வஞ்ச னேன்மனம் மன்னிய
திருத்த னேதிரு வீழி மிழலையுள்
அருத்த னேயடி யேனைக் குறிக்கொளே.


You made the strength of (the demon) who bore up the mountain (Kailash) being proud of his unique strength to suffer!  The spotless god who stayed permanently in my mind, which is deceitful, the unequaled god in Tiru Veezhi Mizhalai, guard your devotee carefully.

Padigam on Tiru Veezhi Mizhalai completed.  (2)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 [86] 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... 3071