Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 [850] 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2905
12736
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:18:17 PM »
Verse 69:  Udal Poyyuravu.


இடம்கானம் நல்லபொரு ளின்பம் எனக்கேவல்
அடங்காக் கருவி அனைத்தும்-உடனுதவ
மந்தார தாருவென வந்து மவுனகுரு
தந்தானோர் சொற்கொண்டு தான். 69.Pleasant site, sweet music,
Goodly things, pleasurable accessories,
All these, he came and gave me at one Word,
He, the Silent Guru,
Possessed of the peerless bounty
Of the Kalpaga Tree.
Be thou calm oh, heart!
Why still in doubt thou art.


Arunachala Siva.

12737
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:15:37 PM »
Verse 68:  Udal  Poyyuravu.


பூங்கா வனநிழலும் புத்தமுதுஞ் சாந்தபதம்
வாங்காத ஆனந்த மாமழையும்-நீங்காவாஞ்
சொல்லிறந்து மாண்டவர்போல் தூமவுன பூமியினான்
இல்லையென நின்ற இடம். 68.


The glades of flower-laden harbor,
The ambrosia freshly distilled
And the copious rain of Bliss
That is laden with tranquility -
Thee leave not ever,
The site on earth where I was
In silentness pure,
Surpassing grave of the dead.


Arunachala Siva.

12738
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:13:02 PM »
Verse 67 of  Udal Poyyuravu.


மெய்யைப்பொய் என்றிடவும் மெய்யணையாப் பொய்ந்நெஞ்சே
பொய்யைத்தான் மெய்எனவும் போகுமோ-ஐயமறத்
தன்மயத்தை மெய்யெனவே சார்ந்தனையேல் ஆனந்தம்
என்மயமும் நின்மயமு மே. 67.

By calling truth as false
And false as truth
Will they ever be so?
Oh, false heart that knows no truth!
If thou doubt-free approach
Him as Truth,
Bliss shall it be for both,
To me and to thee.

Arunachala Siva.

12739
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:11:04 PM »
Verse 66: Udal Poyyuravu.


எங்குஞ் சிவமே இரண்டற்று நிற்கில்நெஞ்சே
தங்குஞ் சுகநீ சலியாதே-அங்கிங்கென்
றெண்ணாதே பாழி லிறந்து பிறந்துழலப்
பண்ணாதே யானுன் பரம். 66.


If thou stand undifferentiated,
"Everywhere is Siva;"
Bliss abiding will be.
Oh, heart! Weary not;
Do not think of this and that.
Do not needless make me whirl
In the cycle of death and birth,
I am thy responsibility.

Arunachala Siva.


12740
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:06:30 PM »
Verse 65:  Udal  Poyyuavu.

யான்தான் எனல்அறவே இன்பநிட்டை என்றருணைக்
கோன்றா னுரைத்தமொழி கொள்ளாயோ-தோன்றி
இழுக்கடித்தாய் நெஞ்சேநீ என்கலைகள் சோர
அழுக்கடிக்கும் வண்ணார்போ லாய். 65.


"To end the difference of I and thou
Is the blissful state of mindless trance."
Thus did the Lord of Arunai *[1] speak.
Why doth thou not listen to it, oh, heart?
Thou appeared and dragged me hither and thither
Unto the washer man who beats and beats
My clothes to exhaustion, threadbare,
For the layer of dirt to remove.

1.  Lord of Arunai may mean Arunachala Hill.

Arunachala Siva.

12741
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:04:16 PM »
Verse 64:  Udal Poyyuravu.


நாளவங்கள் போகாமல் நாள்தோறும் நந்தமையே
ஆளவந்தார் தாளின்கீழ் ஆட்புகுந்தாய்-மீளஉன்னைக்
காட்டாமல் நிற்குங் கருத்தறிந்தால் நெஞ்சேஉன்
ஆள்தானான் ஐயமில்லை யால். 64.


Day by day, without wasting any,
Thou took refuge at the Feet of our Lord,
Oh, heart!
If there is intention none of throwing thee back,
Then am I thine own, without doubt.

FootNotes:

[1] Arunagirinathar


Arunachala Siva.

12742
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 05:02:13 PM »
Verse 63 of  Udal Poyyuravu.


அவனே பரமும் அவனே குருவும்
அவனே அகில மனைத்தும்-அவனேதாம்
ஆனவரே சொன்னால் அவனே குருவெனக்கு
நான்அவனாய் நிற்பதெந்த நாள். 63.


He is the God. He is the Guru.
He is the Universe all.
He is the Self-Created.
He is the Guru for me.
When is the day to be
That I stand as He?

Arunachala Siva.

12743
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:56:11 PM »
Verse  62:  Udal Poyyuravu.

இந்த நிருவிகற்பத் தெந்தை யிருக்கநிட்டை
சிந்தைநீ தேறாய் செகமனைத்தும்-வந்ததொடர்ப்
பாடுகெட அன்றோவோர் பாத்திரத்துக் காடல்அல்லால்
ஆடுவதேன் ஆட்டு மவன். 62.

Why doth my Holy Father
Thus in meditation transcendental sit?
That thou know not.
Is it not that all the world,
Its bondage may sunder?
Is it not for an object specific
That the dance is performed
By Him that make all dance?

Arunachala Siva.

12744
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:53:14 PM »
Verse 61:  Udal  Poyyuravu.


சொன்னவர்தாம் நிட்டை தொகுத்திரார் நிட்டையிலே
மன்னினவர் போதியார் மாமவுனன்-தன்னுள்
விருப்பாகக் கைகாட்டி மிக்கவட நீழல்
இருப்பான் நிருவிகற்பத் தே. 61.


Those who spoke
Will not in transcendental meditation be;
Those who went into meditation
Will not speak to thee;
The Great One sits,
Silent and Rapturous within
Under the shades of the North Banyan Tree,
Gesturing with His hand
In meditation transcendental.

Arunachala Siva.

12745
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:31:43 PM »
Verse 60: Udal Poyyuravu.


என்னையுன்னை இன்னதிது என்னாமல் நிற்குநிலை
தன்னையரு ளென்ற தருணத்தில்-அன்னைபெற்ற
பிள்ளைக்குஞ் சொல்லாத பெற்றிகண்டாய் ஐயனே
உள்ளத்தின் உள்ளே உணர். 60.


When I asked of Thee, my Lord,
"Grant me the state that knows not
I and thee and this and that,"
Thou revealed to me things in the way,
Which a mother cannot do even to her child.
Thou made me know in the heart of my heart.

Arunachala Siva.


12746
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:29:21 PM »
Verse 59:  Udal Poyyuravu.


தானான தன்மைவந்து தாக்கினால் அவ்விடத்தே
வானாதி மாயை வழங்காதோ-ஞானாகேள்
உன்னுள்ளே தோன்றா வுறவாகி நின்றதென
என்னுள்ளே யென்று மிரு. 59.


If I-ness comes and assails me,
Will not there be the Mayaic elements?
Listen, Thou, of Wisdom supreme!
As though I were Thy friend
Invisible within Thee,
Be Thou forever within me.

Arunachala Siva.

12747
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:27:06 PM »
Verse 58:  Udal Poyyuavu.


ஓராம லேஒருகால் உன்னாமல் உள்ளளியைப்
பாராமல் உள்ளபடி பார்த்திருந்தால்-வாராதோ
பத்துத் திசையும் பரந்தெழுந்தா னந்தவெள்ளந்
தத்திக் கரைபுரண்டு தான். 58


Thinking and thinking not,
Seeing and seeing not,
The light within thee -
If thus once you meditate,
Will not the Flood of Bliss
Spread in directions ten
Overflowing its banks?


Arunachala Siva.

12748
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:23:50 PM »
Verse 57 :  Udal Poyyurvu.


பாரனைத்தும் பொய்யெனவே பட்டினத்துப் பிள்ளையைப்போல்
ஆருந் துறக்கை அரிதரிது-நேரே
மனத்துறவும் அப்படியே மாணா இவற்றில்
உனக்கிசைந்த வாறொன்றே ஓர். 57.

"Unreal is world all" -
Thus can none renounce
As unto Pattinathu Pillai.*
Non pareil indeed his
Renunciation of mind;
Of such, think of the one
That is most suitable to you.


(* Pattinathar, who lived before Tayumanavar.)


Arunachala Siva.

12749
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:21:44 PM »
Verse 56:  Udal Poyyuravu.


வழியிதென்றும் அல்லா வழியிதென்றுஞ் சொல்லில்
பழிபழியாம் நல்லருளாற் பார்த்தோர்-மொழியுனக்கே
ஏற்றிருக்கச் சொன்னவன்றே எங்கும் பெருவெளியாம்
பார்த்தவிட மெல்லாநீ பார். 56.


This the way,
This the way not;
If thus ye speak
Ill becoming indeed;
Those who visioned Grace
Spoke to thee alone
And for thy sole benefit;
And from that very moment
All, all, is Void Vast,
And thou see all, all.

Arunachala Siva.

12750
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:19:46 PM »
Verse  55 of   Udal Poyyuravu.

நில்லாப் பொருளை நினையாதே நின்னையுள்ளோர்
சொல்லாப் பொருட்டிரளைச் சொல்லாதே-கல்லாத
சிந்தை குழைந்துசுகஞ் சேரக் குருவருளால்
வந்தவழி நல்ல வழி. 55.


Think not of impermanent things.
Speak not of the unspeakable things within thee.
Godly indeed is the path
That came in the wake of Guru Holy,
Who in compassion leads to Bliss.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 [850] 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 ... 2905