Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 [849] 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 ... 2903
12721
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:15:56 PM »
Verse 53:  Udal Poyyuravu.

நீயற்ற அந்நிலையே நிட்டையதில் நீயிலையோ
வாயற் றவனே மயங்காதே போயற்
றிருந்தாலும் நீபோகாய் என்றுமுள்ளாய் சும்மா
வருந்தாதே இன்பமுண்டு வா. 53.


Art thou not there,
Even in the state of meditation
Where thou art lost?
Puzzled be thou not,
Thou who art speechless.
Even when thou art lost,
Thou will still be.
Thou art forever there.
Distressed be thou not.
Bliss there is, come!

Arunachala Siva.

12722
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:13:29 PM »
Verse 52:  Udal Poyyuravu.


சும்மா இருக்கச் சுகமுதய மாகுமே
இம்மாயா யோகமினி ஏனடா-தம்மறிவின்
சுட்டாலே யாகுமோ சொல்லவேண் டாங்கன்ம
நிட்டா சிறுபிள்ளாய் நீ. 52.


In quiescence dawns Bliss.
Why this alluring yoga now?
Will it (Bliss) ever be
From the I-ness of thy little knowledge?
Seek to answer not,
Ye, that is a rigorous practitioner of karma,
A child thou art, yet.

Arunachala Siva.

12723
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:11:10 PM »
Verse 51 of Udal Poyyuravu:


தேகச் செயல்தானுஞ் சிந்தையுட னேகுழையில்
யோகநிலை ஞானிகளுக் கொப்புவதோ-மோகநிலை
அல்லலிலே வாழ்வாரோ அப்பனே நீயற்ற
எல்லையிலே சும்மா இரு. 51.


The Jnanis in whom
Acts of body and mind in yoga merge -
Do they any peer have?
Will they ever in passion's distress live?
Oh, soul! In the frontier beyond I-ness,
In impassive quiescence be thou.


Arunachala Siva.

12724
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:09:17 PM »
Verse 50:  Udal  Poyyuravu.


நீதியாய்க் கல்லாலின் நீழலின்கீ ழேயிருந்து
போதியா உண்மையெல்லாம் போதித்தான் - ஏதில்
சனகாதி யாய தவத்தோர்க்கு ஞான
தினகரனாம் மவுன சிவன். 50.

Seated under the shade of the wild banyan tree,
He in order taught
The Truth untaught yet
To the blemishless tapasvis -
Sanaka and the rest.
He, the Sun of Divine Jnana,
Siva, the Silent One.

Arunachala Siva.

12725
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:05:48 PM »
Verse 49: Udal Poyyuavu.

இனிய கருணைமுகில் எம்பிரான் முக்கட்
கனியமிர்த வாரியின்பக் கட்டி-தனிமுதல்வன்
நித்தன் பரமன் நிமலன்நிறை வாய்நிறைந்த
சுத்தன் நமக்கென்றுந் துணை. 49.


A benevolent sweet cloud is my Lord,
Of triple eyes is He,
An ocean of juicy ambrosia is He,
A candy of sweetness exceeding is He,
The Primal Being unique is He,
The everlasting is He,
The All Pervasive is He,
The Immaculate One is He,
The Pure One that fills all in fullness,
Our refuge ever and ever.

Arunachala Siva.

12726
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 04:01:38 PM »
Verse 48: Udal Poyyuravu.


துங்கமழு மானுடையாய் சூலப் படையுடையாய்
திங்களணி செஞ்சுடையாய் சேவுடையாய்-மங்கையொரு
பாலுடையாய் செங்கட் பணியாய்என் சென்னியின்மேல்
காலுடையாய் நீயே கதி. 48.

Oh! Thou, bearing the axe, the deer and the trident!
Wearing the matted russet locks,
Studded with the moon,
Riding the mount of bull,
Clasping Sakti on the side,
Sporting the red eyed serpent
And placing Thy Feet on my head,
Thou, Thou, my refuge art!

Arunachala Siva.

12727
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:58:33 PM »
Verse 47:   Udal Poyyuravu.நிறைகுடந்தான் நீர்கொளுமோ நிச்சயமா மோன
முறையுணர்ந்தார் யாதை முயல்வார்-பிறையணிந்த
மிக்ககயி லாயமலை வித்தகனே வேதியனே
செக்கரணி மேனியனே செப்பு. 47.

Will a full vessel hold any more water?
What will they aspire for
Who hath known silentness?
Oh! Thou, the Learned One of Kailash
Who wears the crescent moon!
Oh! Thou, the Holy One of Vedas
Of crimson-hued form, speak!


Arunachala Siva.

12728
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:55:10 PM »
Verse 46:  Udal Poyyuavu.

புலனைந்துந் தானே பொரமயங்கிச் சிந்தை
அலமந் துழலும் அடிமை - நலமிகுந்த
சித்தான மோன சிவனேநின் சேவடிக்கே
பித்தானால் உண்டோ பிறப்பு. 46.

Will a full vessel hold any more water?
What will they aspire for
Who hath known silentness?
Oh! Thou, the Learned One of Kailash
Who wears the crescent moon!
Oh! Thou, the Holy One of Vedas
Of crimson-hued form, speak!

Arunachala Siva.

12729
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:50:51 PM »
Verse 45:  Udal Poyyuravu.பிள்ளைமதிச் செஞ்சடையான் பேசாப் பெருமையினான்
கள்ளவிழும் பூங்கொன்றைக் கண்ணியான்-உள்ளபடி
கல்லாலின் கீழிருந்து கற்பித்தான் ஓர்வசனம்
எல்லாரும் ஈடேற வே. 45.Swooned in the senses five,
I, Thy slave, am tossed in distress,
My thoughts distracted.
Oh! Thou, the Silent One
That is the goodly Cit! Siva!
Will there be birth again,
If I but devote myself in frenzy at Thy Feet?

Arunachala Siva.

12730
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:47:53 PM »
Verse  44:  Udal Poyyuravu.


விண்ணருவி மேன்மேல் விளங்குவபோ லேஇரண்டு
கண்ணருவி வெள்ளமொடு கைகூப்பித்-தண்ணயிர்த
வெள்ளமே ஆனந்த வெற்பே எனத்தொழுவோர்
உள்ளமே ஞான வொளி. 44.


Their eyes in tears flowing
Unto as a heavenly torrent,
Their hands in adoration upraised,
Saying ''Oh, Waters of Ambrosia,
Mountain of Bliss.''
Only the hearts of devotees such as these
Art filled with light of knowledge divine.

Arunachala Siva.


12731
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:44:46 PM »
Verse  43:  Udal  Poyyuravu.


காலன் தனையுதைத்தான் காமன் தனையெரித்தான்
பாலன் பசிக்கிரங்கிப் பாற்கடலை-ஞாலமெச்சப்
பின்னே நடக்கவிட்டான் பேரருளை நாடாதார்க்
கென்னே நடக்கை யினி. 43.

He spurned the God of Death.
He burnt the God of Love.
For all the world to wonder
He turned the ocean of milk
To follow the Infant *[1],
So he may feed.
What will they get
Who seeks not His mighty Grace?

FootNotes:

[1] The infant referred to is Upamanyu Muni, son of Vyagrapada Muni.
The baby, Upamanyu, hungry, cried for milk and Siva gave him the ocean of milk.

Arunachala Siva.

12732
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:41:01 PM »
Verse 42 of Udal Poyyuravu.


பெற்றோம் பிறவாமை பேசாமை யாயிருக்கக்
கற்றோம் எனவுரைக்கக் காரியமென்-சற்றேனும்
நீக்கற்ற இன்ப நிலைபொருந்தி ஏசற்று
வாக்கற்றாற் பேசுமோ வாய். 42.

"Birth-lessness we attained,
Silentness we learnt" -
What is there to speak thus?
When uninterrupted Bliss envelops thee
And thou art lost wholly in it
And speech becomes paralyzed,
How will tongue speak?

Arunachala Siva.


12733
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:38:44 PM »
Verse 41 of  Udal Poyyuravu:


கொடுத்தேனே யென்னைக் கொடுத்தவுடன் இன்பம்
மடுத்தேனே நீடுழி வாழ்ந்தே-அடுத்தேனே
பெற்றேனே பெற்றுப் பிழைத்தேனே சன்மஅல்லல்
இற்றேனே ஏழைஅடி யேன். 41.Myself I gave.
The moment I gave, I tasted Bliss.
And forever I lived close to Thee
And I received Thy Grace
And was redeemed,
My birth's bonds sundered.
I, Thy vassal lowly.

Arunachala Siva.

12734
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:23:27 PM »
Verse 40:  Udal Poyyuravu.


அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தால்
கல்லும் உருகாதோ கல்நெஞ்சே-பொல்லாத
தப்புவழி என்நினைந்தாய் சந்ததமும் நீ இறந்த
எய்ப்பிலே ஆனந்த மே. 40.


Oh, stony heart!
If day and night
Thou art steeped in love surpassing,
Will not even stone melt?
Why did thou then think of ways unbecoming?
When thy self forever died
Then was bliss instant true.

Arunachala Siva.

12735
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 02, 2015, 03:21:24 PM »
Verse 39:  Udal Poyyuravu.


கரைந்து கரைந்துருகிக் கண்ணீரா றாக
விரைந்தே நிருவிற்கப மெய்த-நிரந்தரமும்
நின்னையே ச்?ந்திக்க நீகொடுத்தாய் மோனாநான்
என்னைமுழு துங்கொடுத்தே னே. 39.


To dissolve and dissolve
In the torrent of my eyes,
To think of Thee constant in love
And to hasten toward transcendental Samadhi -
These Thou gave me, oh, the Silent One!
And I gave Thee my self entire.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 [849] 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 ... 2903