Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 [848] 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 ... 3070
12706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:34:29 AM »
107:


தனிப்பெருந் தருமம் தானோர்
   தயாவின்றித் தானை மன்னன்
பனிப்பில்சிந் தையினில் உண்மைப்
   பான்மைசோ தித்தால் என்ன
மனித்தர் தன் வரவு காணா 
   வண்ணமோர் வண்ணம் நல்ஆன்
புனிற்றிளங் கன்று துள்ளிப்
   போந்ததம் மறுகி னூடே.


Like the merciless coming down
Of the peerless God of Dharma
To put to the test the unwavering mind
Of the king ever-poised in truth, invisible to mortal eyes,
Though many were there surrounding the prince,
A cow?s calf, young and beauteous, darted into the street.

Arunachala Siva.


12707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:32:09 AM »
106:


பரசுவந் தியர்முன் சூதர் 
   மாகதர் ஒருபால் பாங்கர்
விரைநறுங் குழலார் சிந்தும்
   வெள்வளை ஒருபால் மிக்க
முரசொடு சங்கம் ஆர்ப்ப
   முழங்கொலி ஒருபால் வென்றி
அரசிளங் குமரன் போதும்
   அணிமணி மாட வீதி.


The minstrels followed singing eulogies, on one side,
Sootas and Magatas on another;
Melting in love, chank-bangled lasses moved on another;
Drummers and blowers of shells, on yet another;
Thus the victorious prince moved through the street
That dazzled beauteous with gems and jewels.   


Arunachala Siva.


12708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:29:33 AM »
105:


திங்கள்வெண் கவிகை மன்னன்
    திருவளர் கோயில் நின்று
மங்குல்தோய் மாட வீதி
   மன்னிளங் குமரர் சூழக்
கொங்கலர் மாலை தாழ்ந்த
   குங்குமங் குலவு தோளான்
பொங்கிய தானை சூழத்
   தேர்மிசைப் பொலிந்து போந்தான்.

Decked with fragrant wreaths and sandal-paste
One day the strong-shouldered prince,
Surrounded by princelings
Fared forth on the royal street
Dight with cloud-crested mansions;
Armed warriors too marched encircling him;
Thus on the chariot bright he rode
From the royal palace of the parasolled king.


Arunachala Siva.


12709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:26:58 AM »
104.


அளவில்தொல் கலைகள் முற்றி
   அரும்பெறல் தந்தை மிக்க
உளமகிழ் காதல் கூர
   ஓங்கிய குணத்தால் நீடி
இளவர சென்னுந் தன்மை
   எய்துதற் கணிய னாகி
வளரிளம் பரிதி போன்று
   வாழுநாள் ஒருநாள் மைந்தன்.

He mastered the innumerable hoary arts, and grew
As a paragon of virtues, greatly gladdening
The heart of his peerless father.
Such was his attainment, that ere long,
He could be, crowing as the Prince;
He was like the young sun growing gloriously bright.

Arunachala Siva.

 

12710
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:24:49 AM »
103:


தவமுயன் றரிதில் பெற்ற
   தனிஇளங் குமரன் நாளுஞ்
சிவமுயன் றடையுந் தெய்வக்
   கலைபல திருந்த ஓதிக்
கவனவாம் புரவி யானை
   தேர்படைத் தொழில்கள் கற்றுப்
பவமுயன் றதுவும் பேறே
   எனவரும் பண்பின் மிக்கான்.The peerless son, the guerdon to tapas rare,
Daily cultivated flawlessly all the divine scriptures
That would lead him to Siva; he also came by
The mastery of cavalry, elephantry,
And the art of leading armed chariots.
Thus did he demonstrate to the world
That even birth on earth can indeed be a beatitude.

Arunachala Siva.

12711
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:22:46 AM »
102:


அறம்பொரு ளின்ப மான
   அறநெறி வழாமற் புல்லி
மறங்கடிந் தரசர் போற்ற
   வையகங் காக்கும் நாளில்
சிறந்தநல் தவத்தால் தேவி
   திருமணி வயிற்றில் மைந்தன்
பிறந்தனன் உலகம் போற்றப்
   பேரரிக் குருளை அன்னான்.


He held fast to the Way of Righteousness,
Wealth and Joy, and did not from it swerve;
He quelled Sin, and ruled, hailed by monarchs;
Unto his pious queen who was quick with child,
Was born a son as a guerdon for his great tapas;
He grew gloriously hailed by the earth as a lion-cub.

Arunachala Siva.

12712
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 27, 2015, 08:20:32 AM »
101:


பொங்கு மாமறைப் புற்றிடங் கொண்டவர்
எங்கும் ஆகி இருந்தவர் பூசனைக்கு
அங்கண் வேண்டும் நிபந்தமா ராய்ந்துளான்
துங்க வாகமஞ் சொன்ன முறைமையால்.


The Lord of the compiler of Vedas, -- Vanmika Natha --,
Is ever present everywhere; unto His worship
In unison with holy Aagamic commandments
The king duly ordained everything.

Arunachala Siva.

12713
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 27, 2015, 07:05:08 AM »

One Rishikesananda of Sri Ramakrishna Mission, visited Bhagavan Ramana on 21st November 1945.
He was asking about characteristics of a Jnani.  Bhagavan said that they are all described in books,
such as the Bhagavad Gita, but we must bear in mind that the Jnani's state being one which transcends
the mind, cannot be described with the help merely of the mind and that all description therefore
must be defective. Only silence can correctly describe their state or characteristics. But silence is more effective than speech. From silence came thought, from thought the ego and from the ego, the speech.
So if the speech is effective, how much more effective must its original source be.

Bhagavan then narrated the story of Tattvaraya.  He had composed a 'bharani' [a kind of poetic
composition in Tamizh]:

In honor of his Guru, Swarupananda.  He convened an assembly of poets to hear the work and
assess its value. The great pandits who came said:  'Bharani' is sung only in honor of a king who
had killed a thousand elephants in the battle, and how can an ascetic be compared to a king
of such valor?  Tattvaraya then took the pandits to his Guru, Swarupananda, and told the guru
about the purpose of their visit. The Guru sat silent and all the others also remained in mouna. 
The whole day passed and then the night and like that several days and nights without a word.
After some days, the Guru moved his mind a bit and thereupon the assembly regained their thought
activity!  Then they all declared:

"Conquering a thousand elephants is nothing beside the Guru's power of silence to conquer the
rutting elephants of all our egos put together.  So certainly he deserved a bharani upon his honor
and glory.  The pandits prostrated to Swarupananda and left with contentment.

(Source: Day by Day entry of 21.11.1945.  Also Talks entry dated 1.10.1936.)

Arunachala Siva.   

12714
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 27, 2015, 06:58:51 AM »

Once Swami Rajeswarananda had planned to take a big party of pilgrims with Bhagavan in
their midst.  Bhagavan Ramana said:  "I did not consent to go and the thing had to be dropped.
What is there I could go and see?  I see nothing.  What is the use of my going anywhere? Nothing
can be seen by me. 'Paarthal Ondrum Terihiradhu Illai'."

This is one of the self-revealing statements which escape Bhagavan's lips. 

The following remarks were also made by Bhagavan, on the same night.

"The Jnani sees he is the Self and it is on that Self, as the screen that the various cinema-pictures of
what is called the world pass.  He remains unaffected by the shadows which play on the surface of
that screen.  See with the physical eye, and you see the world.  See with the eye of realization,
everything appears as the Self, Brahma-mayam."

"To see an object that is in the dark, both the eye and the light of the lamp are required.  To see the
light only the eye is enough.  But to see the Sun, there is no need of any other light.

(Source: Day by Day, Devaraja Mudaliar, 21st November 1945.)

Arunachala Siva.

12715
Today is Sri Bhagavan's 136th Year Jayanti, birthday.  He was born in  the year 1880 at 2.15 am.
on 30th-31st December.  His birth star was Punarvasu.

There will be special abhishekam, alankaram and arti for Sri Ramaneswara Mahalingam today.
This will be followed by a lunch with sweets and special dishes.  There will also be some special
programs.  Once when I had been at the Asramam, there was music performance by A.R. Natarajan's
daughters and also singing of Tevarams with qualified persons.     

There will be quite a crowd today in the Asramam.

Arunachala Siva.

12716
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 26, 2015, 02:34:59 PM »
With time Bhagavan will be surrounded by stories of miracles that eventually will bear little resemblance
to the Bhagavan we know.  He will also become a dry paragraph in an academic survey of Indian
spirituality.  For those of us to whom Bhagavan means something it is a living creative process.  Our ideas
and emotions about Bhagavan will change according to the developing subtlety and purity of our minds
and hearts.  The perceptions and attitudes of yesterday will become redundant today for Bhagavan is
a living reality and not an object to examine and dissect.

It has quite often been the case that a new arrival would enter the Old Hall, see the benign photo on
the couch and think, "it is just like a museum."  If they persist and sit often, the realization will come
that there is a distinctive presence that responds.  How this happens we do not know and we are left
with a quandary our mind is unable to fathom.  For a change we have no answer and nothing we can
think makes any difference.  But we do accept it for what it is:  a mystery.  This is truly is our first
major step.  We have given up trying to put out our experience in a conceptual box.  We have given
up trying to manipulate experience to fit our own misguided and selfish advantage.  We stop trying           
and learn to be.

contd.,

Arunachala Siva.

12717
General topics / Re: The Self as a Gooseberry in the Palm of the Hand.
« on: December 26, 2015, 02:19:39 PM »
There were a few who were particularly inspired by the Acharya's philosophy.  Eager to cross the
turbulent ocean of samsara, they came to him and sought to serve him as his disciples. Among
them, four stand out by virtue of their dedication, discipline, devotion and knowledge.  The first and
foremost of them was a brahmin named Sanandana, who hailed from the land where the river Kaveri
flows.  It is said that the waters of Kaveri have the unique power of awakening intense spirituality
in those who partake of them. He came to the Acharya, fell at his feet and said:  I seek your grace.
Please be gracious enough to permit me to imbibe the nectar of wisdom that flows from your lips.

Full of compassion and recognizing his worthiness, the Acharaya accepted him as his disciple. Once,
while the Acharya was getting ready to deliver a discourse near the bank of Ganga, Sanandana
happened to be on the other side of the river.  When the Acharya beckoned to him to join the group,
Sanandana implicitly obeyed his master and, unaware of what he was doing, started walking across
the river.  Such was the greatness of his faith and obedience to the master, that mother Ganga sprouted
a lotus as support under each of his steps, earning him the name Padmapada. 

Continuing his pilgrimages, the Acharya reached the city of Mahishmati by the Narmada.  This was the
hometown of the great scholar and exponent of ritualistic school of Vedanta, Mandana Misra, whom
the Acharya wanted to debate in order to establish the superiority of Advaita over Karmakanda.  Legend
has it that the boy Acharya used a ruse to literally land inside Mandana's compound when the latter was
engaged in a Sraddha ceremony where a Sannyasin's  presence was a taboo.

Mandana was understandably annoyed and proceeded to shoo him away with taunts and insults.  The
Acharya took it all in his stride with obvious amusement.  After the initial banter, the two agreed to a
debate, wagering that the party that was defeated would convert to the other's way of life.  A fierce
debate ensued, at the end of which Mandana clearly saw the reason behind Sankara's doctrine of unity
of all existence and the illusory nature of the phenomenal world. He realized that Sankara was the
embodiment of Siva, who had come to help humanity to overcome the bondage of samsara, and willingly
followed him as disciple.

contd.,

Arunachala Siva.                         

12718
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 26, 2015, 12:35:10 PM »
There are four stages in sleep: The first is the non-REM sleep which consists of the three stages which occur
immediately after you may go to sleep:

1) Transition to sleep is the first which lasts for about five minutes in which your eyes move slowly
under the eyelids and muscle activity slows down and you can be easily awakened in this state.

2) Light sleep is the next stage in which your eye movement stops, heart rate  slows up and the body
temperature decreases.  This stage lasts for about 10 to 25 minutes.

3) The next is deep sleep state, which may last for about 30 to 40 minutes. In this stage of sleep,
your brain waves are extremely slow.  The blood flow is directed away from your brain and towards
your muscles, restoring physical energy.

4)  The final is the REM SLEEP, which occurs 70 to 90 minutes after you go to sleep where dreaming
occurs. This may last for 20 to 30 minutes. Here your eyes move rapidly, breathing becomes shallow
and heart rate and blood pressure increase. Also during this stage, your arm and leg muscles are
paralyzed.

contd.,

Arunachala Siva.     

   

12719
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 26, 2015, 11:17:54 AM »
Will this not amount to admitting there there is no internal difference (Svagata-bheda) in the case also
of a tree which is described as having leaves, flowers and fruits?

No.  The question is out of place.  In the case of the tree, it is not said that the 'whole tree' is of
the nature of leaf or flower or branches.  What is said is that some part of it are leaves, some parts
of it  are flowers, some parts of it fruits etc.,  So there is obviously internal difference in the case of
the tree. But in regard to the Atman, when it is said is that Atman is without any distinction of parts,
Sat Chit Ananda is its entirety. This is in the case of light also when it is said that light is hot, brilliant,
red colored etc.,  This light cannot be divided into hot part, brilliant part and red part.  The description
is of the whole light. In the same way there is no internal difference for the Atman.

contd.,

Arunachala Siva.         

12720
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 26, 2015, 08:45:51 AM »
100.கொற்ற வாழி குவலயஞ் சூழ்ந்திடச்
சுற்று மன்னர் திறைகடை சூழ்ந்திடச்
செற்றம் நீக்கிய செம்மையின் மெய்ம்மனுப்
பெற்ற நீதியுந் தன்பெயர் ஆக்கினான்.


With the royal disc cincturing the earth,
With vassal-kings holding tributes, surrounding his court,
With righteousness totally freed from wrath,
He reigned in the realm, and his reign came to be called
Manu-Niti, established by the Grand Manu.   


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 [848] 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 ... 3070