Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 [847] 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 ... 2951
12691
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 12:24:25 PM »
44. Verse 2:


அகமேவும் அண்ணலுக்கென் அல்லலெல்லாஞ் சொல்லிச்
சுகமான நீபோய்ச் சுகங்கொடுவா பைங்கிளியே. 2.To the Lord that fills my heart
Describe all my woes;
Blithe heavenly light
In my knowledge shine?
There-some thou go, and Bliss thou bring;
Oh, Green Parrot!

Arunachala Siva.

12692
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 12:22:34 PM »
44. பைங்கிளிக்கண்ணி  The Green Young Parrot, twin lines poems where the Saint Poet sends it
as a messenger to Siva.

 
அந்தமுடன் ஆதி அளவாமல் என்னறிவில்
சுந்தரவான் சோதி துலங்குமோ பைங்கிளியே. 1.

Exceeding far the beginning and end,
Will the resplendent heavenly light
In my knowledge shine?
Oh, Green Parrot!

Arunachala Siva.

12693
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:50:31 AM »
Verse 389 of Paraparak KaNNi:


பொய்யுணர்வா யிந்தப் புழுக்கூட்டைக் காத்திருந்தேன்
உய்யும் வகையும் உளதோ பராபரமே.389.

In false understanding,
I stood guarding
This worms' nest.
Is there a way of redemption?
Oh, Para Param!

(Paraparak KaNNi - concluded.)

Arunachala Siva.


12694
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:48:53 AM »
Verse 388 of Paraparak KaNNi:


பூட்டிவைத்து வஞ்சப் பொறிவழியே என்றனைநீ
ஆட்டுகின்ற தேதோ அறியேன் பராபரமே.388.Locking me up inside
Thou make me dance
through the way of sense organs
Why is this, I do not know,
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

12695
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:47:31 AM »
Verse 387 of Paraparak KaNNi:


மண்ணும் மறிகடலும் மற்றுளவும் எல்லாம்உன்
கண்ணில் இருக்கவும்நான் கண்டேன் பராபரமே.387.The earth, the wavy ocean
And all else,
I saw art within Thy eyes,
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

12696
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:45:46 AM »
Verse 386 of Paraparak KaNNi:


நித்திரையும் பாழ்த்த நினைவும்அற்று நிற்பதுவோ
சுத்த அருள்நிலைநீ சொல்லாய் பராபரமே.386.To be without sleep,
To be without accursed thoughts,
Is that the state of pure grace?
Speak Thou:
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

12697
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:44:12 AM »
Verse 385 of Paraparak KaNNi:


முத்திக்கு வித்தான மோனக் கரும்புவழி
தித்தித் திடவிளைந்த தேனே பராபரமே.385.


Thou art the nectar
That flowed sweet
Through the sugarcane of silentness,
That is the Seed of Liberation,
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

12698
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:42:13 AM »
Verse 384 of Paraparak KaNNi:


சொல்லிறப்பச் சற்குருவாய்த் தோன்றிச் சுகங்கொடுத்த
நல்லவர்க்கே கொத்தடிமை நான்காண் பராபரமே.384.Only to the benignant One
Who appeared as Holy Guru
And granted the Bliss indescribable
Am I a 'cluster' slave *[1];
Know Thou,
Oh, Para Param!

FootNotes:

[1] Refers to the system of hereditary serfdom with the entire family owing allegiance to the liege lord.

Arunachala Siva.

12699
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:40:36 AM »
Verse 383 of Paraparak KaNNi:


கல்லாதேன் ஆனாலுங் கற்றுணர்ந்த மெய்யடியார்
சொல்லாலே நின்னைத் தொடர்ந்தேன் பராபரமே.383.

Unlearned though I be,
I followed Thee
By the words of Thy true devotees
Who have learnt and realized;
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

12700
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:38:52 AM »
Verse 382 of Paraparak KaNNi:பத்தர்சித்தர் வாழிபரி பக்குவர்கள் வாழிசெங்கோல்
வைத்தவர்கள் வாழிகுரு வாழி பராபரமே.382.


Blessed be the Bhaktas and Siddhas;
Blessed be those ripe in spirituality;
Blessed be those who in justice rule;
Blessed be the Guru;
O Para Param!

Arunachala Siva.

12701
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 19, 2015, 10:33:41 AM »
Verse 381 of Paraparak KaNNi:


வன்மையின்றி எல்லாம் மதித்துணர்வாய்க் காகெடுவேன்
தன்மையொன்றுந் தோயாத் தடையோ பராபரமே.381.


Without effort
Thou realizes all;
But alas! What then is the obstacle for me?
Is it that I have virtues none?
Oh, Para Param!

Arunachala Siva.

12702
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 09:32:02 AM »
31.  KaNda Pathu:  The saint poet seeing  the dance of Siva,  in Chidambaram:

இந்திரிய வயமயங்கி
    இறப்பதற்கே காரணமாய்
அந்தரமே திரிந்துபோய்
    அருநரகில் வீழ்வேற்குச்
சிந்தைதனைத் தெளிவித்துச்
    சிவமாக்கி எனையாண்ட
அந்தமிலா ஆனந்தம்
    அணிகொள்தில்லை கண்டேனே. (1)


Deluded by the senses and destined to repeated deaths, I was to live in many worlds and eventually fall irredeemably into fell inferno.
He purified my intellect, caused me gain at oneness with Sivam and conferred on me endless bliss.
Lo, I had His darshan at beautiful Tillai, (Chidambaram).
 

Arunachala Siva.

12703
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 09:26:20 AM »
30. Tiruk Kazhu KunRa Padigam -  A decade on Tiruk Kazhu KunRam:


பிணக்கி லாதபெ ருந்து றைப்பெரு
    மான்உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்
கிணக்கி லாததோர் இன்ப மேவருந்
    துன்ப மேதுடைத் தெம்பிரான்
உணக்கி லாததோர் வித்து மேல்விளை
    யாமல் என்வினை ஒத்தபின்
கணக்கி லாத்திருக் கோலம் நீவந்து
    காட்டி னாய்கழுக் குன்றிலே . (1)

O God of Perunturai who knows no prejudice !  Unto them that hail Your names,
comes nought but peerless Joy, grief having been extirpated.
O my Lord ! When I attained the balancing of two karmas, good and bad,  that prevents the germination
of the well-nigh indestructible seed, You came and revealed to me,
Your form ? Infinitely divine and beautiful - at Kazhu Kunram.

(*In Tiruk Kazhu KunRam, the saint poet had vision of Siva's Feet.)


Arunachala Siva.

12704
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 09:21:56 AM »
29.  AruL Pathu.  A decade seeking grace of Siva:சோதியே சுடரே சூழொளி விளக்கே
    சுரிகுழற் பணைமுலை மடந்தை
பாதியே பரனே பால்கொள்வெண் ணீற்றாய்
    பங்கயத் தயனும்மா லறியா
நீதியே செல்வத் திருப்பெருந் துறையில்
    நிறைமலர்க் குருந்தமே வியசீர்
ஆதியே அடியேன் ஆதரித் தழைத்தால்
    அதெந்துவே என்றரு ளாயே .  (1)O Effulgence !  O Radiance ! O bright and encircling Light !
O God whose half is the woman of curly locks and buxom breasts !
O Supernal One ! O One who is adorned with the milk-white Holy Ash !
O the Treasure,  unknown to Brahma on the Lotus and Vishnu!
O glorious source original that manifested below the Kurunta-tree full of flowers,
at the opulent and sacred Perunturai !
If I, the servitor, call You in abounding love,
Be pleased, in Grace, to ask me:
``What may it be? ``


Arunachala Siva.

12705
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 19, 2015, 09:17:22 AM »
28. Vazhap Pathu:  Desire not to live in this world, but go to Sivapuram (Moksha):

பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரனே
    பற்றுநான் மற்றிலேன் கண்டாய்
சீரொடு பொலிவாய் சிவபுரத் தரசே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
யாரொடு நோகேன் ஆர்க்கெடுத் துரைக்கேன்
    ஆண்டநீ அருளிலை யானால்
வார்கடல் உலகில் வாழ்கிலேன் கண்டாய்
    வருகஎன் றருள்புரி யாயே .(1)

O God who pervades earth and heaven !  Lo, I have other than You, support none.
O One who blazes in splendor ! O Sovereign of Sivapuram !
O Siva abiding at the sacred Perunturai ! Whom shall I blame?
To whom Will I appeal?
If You who ruled me, bless me not with grace, I desire not to live in this world.
Pray bid me, in Grace, to come unto You.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 [847] 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 ... 2951