Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 [846] 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 ... 2903
12676
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 12:52:29 PM »
1 of 7.025:  Tiru Mudhu Kunram - (Vriddachalam):


பொன்செய்த மேனியினீர் புலித்
    தோலை அரைக்கசைத்தீர்
முன்செய்த மூவெயிலும் மெரித்
    தீர்முது குன்றமர்ந்தீர்
மின்செய்த நுண்ணிடையாள் பர
    வையிவள் தன்முகப்பே
என்செய்த வாறடிகேள் அடி
    யேன்இட் டளங்கெடவே.  (1)


Siva, who has a holy body glittering like gold!  You tied a tiger`s skin in the waist,  you burnt all the three well-built forts long ago. You dwelt in Mudhu Kunram.  In the presence of this lady, Paravai, who has a
waist as supple as the lightning, my God what is the thing you did?  You grant your grace to remove
the difficulty of your slave.

Arunachala Siva.

12677
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 12:46:45 PM »
1 of 7.024:  Tiru Mazhapadi:


பொன்னார் மேனியனே புலித்
    தோலை அரைக்கசைத்து
மின்னார் செஞ்சடைமேல் மிளிர்
    கொன்றை யணிந்தவனே
மன்னே மாமணியே மழ
    பாடியுள் மாணிக்கமே
அன்னே உன்னையல்லால் இனி
    யாரை நினைக்கேனே.  (1)


Siva,  who has a divine body like gold, having fastened a tiger`s skin in the waist,
one who adorned His red matted locks,  which is like the lightning, with shinning KoṉRai flowers!
The Chief,  you who are as highly valuable as a big ruby!  The ruby in Mazhpadi! One who is as
affectionate as a Mother!  Whom else shall I think now except you?  (I won`t think of anyone else is
the implied meaning. It is the same for the following nine verses.)


Arunachala Siva.

12678
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 12:33:55 PM »
Verse 1 of 7.023: Tiruk Kazhip Palai:


செடியேன் தீவினையில் தடு
    மாறக் கண்டாலும்
அடியான் ஆவஎனா தொழி
    தல்த கவாமே
முடிமேல் மாமதியும் அர
    வும்மு டன்துயிலும்
வடிவே தாம் உடையார் மகி
    ழுங்கழிப் பாலையதே. (1)


In Kazhip Palai,  in which the Lord who has a form on the top of which the great crescent moon
and serpent sleep together, resides gladly. I who have committed sins, even though He sees me
tottering in the midst of evil actions, is it just to leave me, without showing pity, He is our protege, alas?


Arunachala Siva.

12679
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 10:43:14 AM »
Verse 1 of 7.022:

(Tiru Pazha Mannip Padikkarai)

முன்னவன் எங்கள்பிரான் முதல்
    காண்பரி தாயபிரான்
சென்னியில் எங்கள்பிரான் திரு
    நீல மிடற்றெம்பிரான்
மன்னிய எங்கள்பிரான் மறை
    நான்குங்கல் லால்நிழற்கீழ்ப்
பன்னிய எங்கள்பிரான் பழ
    மண்ணிப் படிக்கரையே. (1)

The primordial God, is our Master.  The Master whose beginning could not be known by anybody.
The master who is superior to all;  our Master who stays always on our heads;  our Master who has a
beautiful blue neck.  Our Master who is permanent without destruction.  Our master who expounded
the four Vedas, under the banyan tree.  Pazha Mannik Karai,  is His dwelling place

Arunachala Siva.

12680
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 10:37:21 AM »
1 of 7.021:  Sundaramurti Swamigal:

(Tiruk Kacchi MEl Thali) - Kanchipuram Western side temple.
நொந்தா வொண்சுடரே நுனை
    யேநி னைந்திருந்தேன்
வந்தாய் போயறியாய்
    மனமேபு குந்துநின்ற
சிந்தாய் எந்தைபிரான் திரு
    மேற்ற ளிஉறையும்
எந்தாய் உன்னையல்லால் இனி
    ஏத்த மாட்டேனே.  (1)

Siva, who is like the lamp which is burning brightly without trimming!
perpetual lamp, the Master and my father.  My father who dwells in Tiruk Kacchi MEl Thali,
the object of meditation which entered into my mind which was always thinking of you only.
Having entered into my mind you do not know to leave it.  Definitely I will not praise any one
else here after.

Arunachala Siva.

12681
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 10:29:11 AM »
1 of 7.020.  Sundarmurti Swamigal.

Tiruk KOLili:


நீள நினைந்தடியேன் உனை
    நித்தலுங் கைதொழுவேன்
வாளன கண்மடவா ளவள்
    வாடி வருந்தாமே
கோளிலி எம்பெருமான் குண்டை
    யூர்ச்சில நெல்லுப் பெற்றேன்
ஆளிலை எம்பெருமான் அவை
    அட்டித் தரப்பணியே. (1)


My Lord in KOLili,  I got a little quantity of paddy in Kuntaiyur, so that Paravai,, who has eyes like
the sword may not be distressed pining away thinking she could not run the household.  I worship you
with joined hands daily, fixing all my thoughts on you since a long time.  My Lord!
There are no porters to bring them to Tiruvarur.  Order somebody to carry and bring them to Tiruvarur.


(*This is autobiographical.  Paravai is Sundaramurti's first wife. She wanted to have paddy for running
the family.  Sundarmurti has paddy from one Kuntaiyur land lard.  This was brought from the place,
to Tiruvarur by the bhootas of Siva!)

Arunachala Siva. 

12682
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 10:21:55 AM »
1 of 7.019:  Sundarmurti Swamigal:

Tiru Ninriyur:


அற்றவ னாரடி யார்தமக்
    காயிழை பங்கினராம்
பற்றவ னாரெம் பராபரர் என்று
    பலர்விரும்பும்
கொற்றவ னார்குறு காதவர்
    ஊர்நெடு வெஞ்சரத்தால்
செற்றவ னார்க்கிட மாவது
    நந்திரு நின்றியூரே.  (1)

God who has decided to be completely at the disposal of His devotees and is under their control,
who has attachment to the lady (Uma),  wearing choice ornaments, who is His half.
The Chief who is liked by all as our God and who is the high and low things, our Tiru Ninriyur, is the place
of the God who destroyed the places of the enemies with a long and burning arrow.


Arunachala Siva.

12683
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 10:14:52 AM »
1. of 7.018: Sundarmurti Swamigal.

Tiruth Thuruthi and Tiru VeLvikudi:


மூப்பதும் இல்லை பிறப்பதும்
    இல்லை இறப்பதில்லை
சேர்ப்பது காட்டகத் தூரினு
    மாகச்சிந் திக்கினல்லால்
காப்பது வேள்விக் குடிதண்
    துருத்திஎங் கோன்அரைமேல்
ஆர்ப்பது நாகம் அறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே. (1)


If we think over,  our Chief, is not born.  He does not grow old.  He does not die.
The place where He stays is in the forest, in addition to that, among the villages His place of protection
are Velvik Kudi and cool Tiruth Thuruthi.  What He ties round His waist is a cobra.  If we had known that before, we shall not become His devoted slave.   If we know that shall we not  become His devoted slave, then?

Arunachala Siva.


12684
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 10:06:59 AM »
Verse 1 of 7.017: Sundaramurti Swamigal:

Tiru Naavalur:


கோவலன் நான்முகன் வானவர்
    கோனுங்குற் றேவல்செய்ய
மேவலர் முப்புரம் தீயெழு
    வித்தவர் ஓரம்பினால்
ஏவல னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாவல னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.  (1)


Siva, who caused fire to rise in the three cities of the enemies, with a single arrow, who is praised a clever archer on account of that, to Him who is very clever in arguing His case and admitted even me into His Grace making me stand in Vennai Nallur.  Navalur which is our birth-place is the place for Him, where
Tirumal and  Brahman of four faces and Indra, the King of the celestial beings do menial service.

Arunachala Siva.

12685
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 09:39:12 AM »
Verse 1:  of 7.016: Sundaramurti Swamigal:

Tiruk Kalaya Nallur:

குரும்பைமுலை மலர்க்குழலி கொண்டதவங் கண்டு
    குறிப்பினொடுஞ் சென்றவள்தன் குணத்தினைநன் கறிந்து
விரும்பும்வரங் கொடுத்தவளை வேட்டருளிச் செய்த
    விண்ணவர்கோன் கண்ணுதலோன் மேவியஊர் வினவில்
அரும்பருகே சுரும்பருவ அறுபதம்பண் பாட
    அணிமயில்கள் நடமாடும் அணிபொழில்சூழ் அயலின்
கரும்பருகே கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கமலங்கள் முகமலருங் கலயநல்லூர் காணே.  (1)


Knowing the penance undertaken by Uma who had breasts like immature coconuts, and tresses
of hair adorned with flowers, going to that place of penance with the intention of marrying her,
understanding her nature well after testing her, granting the boons she desired. The chief of the
celestial beings who married her. If one asks about the place where Siva with a frontal eye, dwells.
as the kind of bee, curupu, gently afflict the mature buds.  The beetle with six legs sings melody-types.
by the side of the gardens that lend beauty where lovely peacocks dance using them as the stage,
is Kalayanallur,  where lotus blossoms like faces in the fields where the blue nelumbo by the side of
sugar-canes close their petals as if they are in sleep.

Arunachala Siva.

12686
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 03, 2015, 09:33:23 AM »
Verse 1 of 7.015:  Sundarmurti Tevaram:


Tiru Nattiyathan Kudi:பூணாண் ஆவதொ ரரவங்கண் டஞ்சேன்
    புறங்காட் டாடல்கண் டிகழேன்
பேணா யாகிலும் பெருமையை உணர்வேன்
    பிறவே னாகிலும் மறவேன்
காணா யாகிலுங் காண்பன்என் மனத்தால்
    கருதா யாகிலுங் கருதி
நானேல் உன்னடி பாடுத லொழியேன்
    நாட்டியத் தான்குடி நம்பீ. (1)

The supreme being of Nattiyathan Kudi! I wont be afraid of the cobras which are your ornaments
and waist-cord. I wont despise you knowing that you are dancing in the cremation ground which is
in the out skirts of the city.  Even though you may not love me intensely I shall understand your greatness
and love you.  Though I may not be born again I shall not forget you.  Though you may not see me with benign looks I shall see you in my mental eye to my complete satisfaction. Even if you do not think
of me and bestow your Grace,  I shall not stop from singing the praises of your Feet thinking of them
for my part.

Arunachala Siva.

12687Once in 1938, Sri Annamalai Swami asked Bhagavan Ramana:  "Only with Guru-krupa (Grace of Guru),
one can attain the home of liberation, is it not Swami?"

Bhagavan Ramana replied:  "The home of liberation is not outside. It is within one.  Once a person
desires to attain this home within, then the Guru within will pull him back with his hands.  The Guru
outside will push him inside.  This alone is Guru Krupa, the Grace of Guru and nothing else."

Bhagavan Ramana then quoted the Verse 79 (in Tamizh book) or Verse 86 (in English book) of
Kaivalya Navaneetham:

"Lord, you are the Reality remaining as my inmost Self, ruling me during all my countless incarnations!
Glory to you who have put on an external form in order to instruct me!  I do not see how I can
repay your grace for having liberated me.  Glory!  Glory to your Holy Feet!"

(Source:  Sri Ramana Ninaivugal, Sri Annamalai Swami, Sri
Annamalai Swami Asramam, Palakottu, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

12688Once on 5th June 1939, Sri Annamalai Swami asked Bhagavan Ramana:  "Sri Bhagavan!  Sri Rama,
when born, should have also had body consciousness (dehatma-buddhi)?

Bhagavan Ramana said:  Sri Rama showed His form as Maha Vishnu to his mother Kousalya and
then was born as a child to her. Further, when Sri Rama was in jungle, he was searching, Where is Sita,
Where is Sita, and then wandered here and there.  Seeing this, Parvati asked Siva: Does not Sri Rama
know where Sita was? Why should he then search for her?  Siva then told Parvati:  Alright, you
go in the form of Sita and stand before Sri Rama, then you will know (the truth).  Parvati accordingly
went and stood before Sri Rama in the form of Sita.  Sri Rama still went past her and cried:  Where
is Sita, where is Sita?

After telling this, Bhagavan Ramana quoted the Verse 137 of Kaivalya Navaneetam, (Verse 137 in Tamizh, Verse 36 of English Version, Part II):

Disciple:  "O Master!  you who are formless transcendentally, function as Iswara (cosmically), and
appear in human form (there)!  You speak of a Jnani and Iswara as the same.  How can this be so?"

Master:  "Yes. Iswara and the Jnani are the same because they are free from "I" and "mine".  The Jnani himself is Iswara, and the totality the Jivas, and also the cosmos."     

(Source:  Sri Ramana Ninaivugal, Sri Annamalai Swami.  Sri
Annamalai Asramam, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.

12689For seekers who are not really ARE, glimpses of Self are conferred by Jnanis.  I do not know whether
to call this glimpses as experiences or flashes.  Bhagavan Ramana had done this for Annamalai Swami
and Devaraja Mudaliar.  And also to Major Chadwick, Sadhu Arunachala, once when he was in his room bathing!  These flashes are quite unbearable but definitely give the foretaste.  Perhaps, it is like the
pregnant woman getting false pains before the actual throttling pain and delivery of the child.

Arunachala Siva

12690
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 03, 2015, 07:54:56 AM »


Narayanathu Prandhan was a Malayalee Jnani.  He was called Prandhan, which means madcap.  He
used to wander all over the village saying:  Manasile Ayilla, Manasile Ayilla.  I have not got it in the mind,
I have not got it in the mind!  People used to make fun of him.

One day, he started saying:  Manasile Aayee.  Manasile Aayee. I got it in my mind, I got it in my mind!

At that time, his guru appeared before him and asked Prandhan: What is it, that you have got in your mind?

Prandhan replied:  I got it in my mind, that I cannot get it in my mind!

His guru took Prandhan with him.

Hrudaya cannot be captured by mind.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 [846] 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 ... 2903