Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 [845] 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 ... 3062
12661
Verse 7:


அன்னே இவையுஞ் சிலவோ பலவமரர்
    உன்னற் கரியான் ஒருவன் இருஞ்சீரான்
சின்னங்கள் கேட்பச் சிவனென்றே வாய்திறப்பாய்
    தென்னாஎன் னாமுன்னம் தீசேர் மெழுகொப்பாய்
என்னானை என்னரையன் இன்னமுதென் றெல்லோமுஞ்
    சொன்னோங்கேள் வெவ்வேறாய் இன்னந் துயிலுதியோ
வன்னெஞ்சப் பேதையர்போல் வாளா கிடத்தியால்
    என்னே துயிலின் பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.
O mother,
are these too a few of your traits?
He is the peerless One Impossible to know of by the many celestial;
He is The God of sublime greatness.
When divine instruments Blare His glory,
you would ope your lips and say:
``Siva,
Siva!
`` Even before the sound `Tennaa` is uttered,
you would Melt like wax in fire.
Now listening to our several praises Of Him as `my Chief,
my Monarch and my nectarean One` Will you still slumber on?
Like the addle-pated and hardened ones,
you lie abed in indolence.
What can We say of the greatness of such sleep,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

12662
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 23, 2015, 02:09:45 PM »
While the body requires at least 8 hours of sleep daily, it also requires it at a particular time
when it will enable optimum performance for its maintenance activities.  Your sleep should follow
the natural rhythm for it be to beneficial.  Generally, sleeping between 10 pm and 6 am is good
for the body.  It is even better if you can sleep earlier, say 9 pm. and wake up at 5.am to the call
of the birds.  You cannot go to sleep at 2 am. and wake up at 10 am. and think that you are giving
the body adequate rest. It is said every hour of sleep before midnight is worth two hours after it.


There is an old saying that early to bed and early to rise makes one healthy, wealthy and wiser.
If we look at the nature, every creature generally goes to sleep early after sunset and wake up
early in the morning. We too have to emulate them,  It is not good to sleep after sunrise as  the sun
rays are not good for sleeping. Your sleep will be disturbed and you and you will have more dreams
if you sleep after sunrise. At night,your body produces melatonin, a harmone that makes you sleepy.
During the day, sunlight triggers the brain to inhibit melatonin production so you feel awake and alert.
Therefore, sleeping in the day time is not a healthy practice.

contd.,

Arunachala Siva.   

12663
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 23, 2015, 11:26:17 AM »
This part of the doubt is answered. How are we to know that the Atman is without Vastu
parichcheda (limitation by identical things?

As Atman is all pervading, it cannot have limitation by identical things.  Things are differentiated
by three kinds of limitations.  - Sajatiya (limitation by things of its own nature)  Vijatiya  (limitarions
of things different from  it).  Svagata (internal differences).

The difference of one tree from another tree is Sajatiya difference.  The difference between a tree
and other substances like stone, mud, etc., are Vijayita differences or the differences between objects.
When the differences with in tree itself, i.e.between its flowers, fruits, branches, trunk etc.,
are taken into account, we are referring to Svagata bheda or internal differences. As none of these
differences are possible regarding the Atman, we have to conclude that the Atman is without any
kind of differentiation.

contd.,

Arunachala Siva.   
             
 

12664
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:36:21 AM »
50:உலகம் உய்யவும் சைவம்நின் றோங்கவும்
அலகில் சீர்நம்பி ஆருரர் பாடிய
நிலவு தொண்டர்தங் கூட்ட நிறைந்துறை
குலவு தண்புனல் நாட்டணி கூறுவாம்.For the world to flourish and Saivism
To soar aloft and thrive, Nambi-Aroorar
Of infinite glory hymned the holy company
Of devotees, and we now proceed to hail
Their great country, watered by the cool Kauveri.

Arunachala Siva.

12665
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:33:39 AM »
49:


அந்த மெய்ப்பதி கத்தடி யார்களை
நந்தம் நாதனாம் நம்பியாண் டார்நம்பி
புந்தி யாரப் புகன்ற வகையினால்
வந்த வாறு வழாமல் இயம்புவாம்.


Our Lord Nambi-Andar-Nambi, with all his heart
Adored in verse the devotees hailed by
That divinely true decade; with his work too
As our guide we compose this work -- flawless.

Arunachala Siva.

12666
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:31:35 AM »
48:மற்றி தற்குப் பதிகம்வன் றொண்டர்தாம்
புற்றி டத்தெம் புராணர் அருளினால்
சொற்ற மெய்த்திருத் தொண்டத் தொகையெனப்
பெற்ற நற்பதி கம்தொழப் பெற்றதாம்.The truly divine decad of Van-tondar?s Tiru-th-tonda-th-Tokai
Wrought with the grace of the Ancient One
Enshrined in the Ant-Hill,
Is the base and source of this work;
We humbly hail it and commence our work.   

Arunachala Siva.

12667
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:28:34 AM »
47:என்று மாமுனி வன்றொண்டர் செய்கையை
அன்று சொன்ன படியால் அடியவர்
துன்று சீர்த்திருத் தொண்டத் தொகைவிரி
இன்றெ னாதர வாலிங் கியம்புகேன்.

Thus spake the Saint, of the glorious history
Of Van-tandar; in unison with explication
And in accordance with the Tiru-th-tonda-th-Tokai
Which historicises the gloried lives of the devotees
We now elaborately indite this work in love.


Arunachala Siva.


12668
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:26:17 AM »
46:


தேசம் எல்லாம் விளக்கிய தென்திசை
ஈசர் தோணி புரத்துடன் எங்கணும்
பூச னைக்குப் பொருந்தும் இடம்பல
பேசில் அத்திசை ஒவ்வா பிறதிசை.


?It is in the South, the Lord?s hallowed Tonipuram
That illumines all realms, and holy shrines galore
Fit for the adoration of Siva, are situate.
Truly no direction can match the South in its glory.?


Arunachala Siva.

12669
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:23:16 AM »
45:


நங்கள் நாதனாம் நந்தி தவஞ்செய்து
பொங்கு நீடருள் எய்திய பொற்பது
கங்கை வேணி மலரக் கனல்மலர்
செங்கை யாளர்ஐ யாறுந் திகழ்வது.


?It is here in the South, our Lord ? Guru Nandi --,
Performed tapas, and came by ever-growing grace eternal;
The lord who sports the flood in His matted hair
And wields the fire in His hand,
Abides here in Aiyaru.   

Arunachala Siva.

12670
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:21:05 AM »
44:எம்பி ராட்டிஇவ் வேழுல கீன்றவள்
தம்பி ரானைத் தனித்தவத் தால்எய்திக்
கம்பை யாற்றில் வழிபடு காஞ்சியென்று
உம்பர் போற்றும் பதியும் உடையது.


My Deity -- the Mother of the seven worlds --,
Attained here, the Lord by Her unique tapas
And adored Him on the banks of the river Kampai
At Kanchi hailed by all the celestial beings.


Arunachala Siva.


12671
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:18:22 AM »
43:


பூதம் யாவையின் உள்ளலர் போதென
வேத மூலம் வெளிப்படு மேதினிக்
காதல் மங்கை இதய கமலமாம்
மாதொர் பாகனார் ஆருர் மலர்ந்ததால் .


?In every embodied soul, the heart burgeons
Even as a bud blossoms; from the lotus-heart
Of the lovely Mother-Earth
Whence efflorvesces the seed of the Vedas
Aroor of Ardhanariswara has blossomed.   

Arunachala Siva.

12672
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 09:16:02 AM »
Verse 42:


அத்தி ருப்பதி யில்நமை ஆளுடை
மெய்த்த வக்கொடி காண விருப்புடன்
நித்தன் நீடிய அம்பலத் தாடும்மற்று
இத்தி றம்பெற லாந்திசை எத்திசை.?In that holy realm, the eternal Lord dances willingly
In the great Ambalam, for ever, in the presence
Of our Mother, the divine liana of true tapas.
Which other direction can rival the South in its glory?

Arunachala Siva,

12673
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 23, 2015, 08:47:38 AM »
Verse 41:பொருவ ருந்தவத் தான்புலிக் காலனாம்
அருமு னியெந்தை அர்ச்சித்து முள்ளது
பெருமை சேர்பெரும் பற்றப் புலியூரென்று
ஒருமை யாளர்வைப் பாம்பதி ஓங்குமால் .

The great tapaswi then replied thus:
?Perumpatra-p-Puliyur is here situate, adored by
My father Vyagrapada, the great saint of peerless tapas;
It flourishes as the treasure of those
Who adore the Lord with single-minded devotion.   

Arunachala Siva.


12674
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 23, 2015, 07:25:32 AM »Prabhavati Devi got married not long ago.  It must have been a year back. For about two years
before her marriage, she was staying in the Asramam.  She was a girl from Maharashtra,good looking
and cultured.  She wanted to be a great bhakta like Saint Meerabhai and so used to sing
and dance and say that she would never marry, and she would don ochre robe. She behaved like a
naughty child before Bhagavan.  Bhagavan knew that her naughtiness would not leave her until
she got married.  As last, somehow, she did get married.  Immediately after the wedding,
the bride and the bridegroom came in the wedding attire to the Asramam, with their relatives and
offerings of fruits and flowers, and  bowed down before Bhagavan Ramana.

After a stay for two or three days, she came to Bhagavan one morning at 8'O clock with her
husband seeking Bhagavan's blessings before leaving to set up home in her husband's
place.  Squirrels were playing about Bhagavan's sofa and peacocks were wandering outside the Hall.
There were not many people.  It was calm and quiet in the Hall.  The young man bowed down to
Bhagavan with awe and respect, took leave of Him and stood waiting on the side of the doorway.
With downcast looks and bubbling shyness and tearful eyes,the child of the Asramam while waiting there for Bhagavan's permission, looked like Shakuntala trying to tear away from the Kanva Maharshi's Ashram.  Bhagavan nodded His head in token of approval and then she bowed down to Him. No
sooner had she crossed the threshold, Bhagavan remaked looking at Suri Nagamma, "It was only
yesterday, she had the chapter of Krishnavatar in Bhagavatam, copied out by Sundaresa Iyer."
I said with delight, "She will come with a child in her arms, when she comes here next year."

Meanwhile, she began to sing in a full throated song full of devotion and voice as sweet as a nightingale
while going round the Hall in Pradakshina.  Bhagavan Ramana was so evidently moved and like Kanva Maharshi himself, He said: "Do you hear the hymn from Mukundamala?"  My eyes
were filled with tears.

(Source: Suri Nagamma, Letters from Sri Ramanasramam,
24th November 1945.)

Arunachala Siva.       

12675
Bhagavan Ramana says in Arunachala Akshara Mana Malai:

I came to You and I  saw You.  But how can I say I saw you.  I cannot say I did not see You either.
Because You are only there?  [I cannot distinguish I and You]!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 [845] 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 ... 3062