Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 [844] 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 ... 2904
12646
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 06:10:56 PM »
KaRpuru Sinthai: Life Eternal- Knowledge - BlissL


Verse 1:


கற்புறு சிந்தை மாதர் கணவரை அன்றி வேறோர்
இற்புறத் தவரை நாடார் யாங்களும் இன்ப வாழ்வுந்
தற்பொறி யாக நல்குந் தலைவநின் னலதோர் தெய்வம்
பொற்புறக் கருதோங் கண்டாய் பூரணா னந்த வாழ்வே. 1.


The wives of chaste thought
Seek none else than their spouses.
We, too, will think of God none else
Than Thou, oh, Lord,
Who grants us the life of Bliss,
Of Thyself.
Oh! Life Eternal
That is Perfection-Bliss!

Arunachala Siva.

12647
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 03:48:34 PM »
Akkuvai: Life Eternal - Truth -Knowledge- Bliss"

Verse 1:ஆக்குவை மாயை யாவும் நொடியினில் அவற்றை மாள
நீக்குவை நீக்க மில்லா நினைப்பொடு மறப்பு மாற்றிப்
போக்கொடு வரவு மின்றிப் புனிதநல் லருளா னந்தந்
தாக்கவுஞ் செய்வா யன்றோ சச்சிதா னந்த வாழ்வே. 1.


Thou create all Maya.
In a trice Thou destroy it, too.  With thought unending, forgetfulness forever ending,
knowing neither going nor coming,
Thou, oh Holy One,
Immerse, too, in Grace Bliss.
Oh, Life Eternal
That is Truth-Knowledge-Bliss!


Arunachala Siva.

12648
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 03:44:55 PM »
Thannai - Of the Self"

Verse 1:


தன்னை அறியத் தனதருளால் தானுணர்த்தும்
ம்ன்னைப் பொருளெனவே வாழாமற் பாழ்நெஞ்சே
பொன்னைப் புவியைமடப் பூவையரை மெய்யெனவே
என்னைக் கவர்ந்திழுத்திட் டென்னபலன் கண்டாயே. 1.By His Grace He teaches thou
To know thyself.
Yet thou live not,
Holding Him, the King, as the Being Supreme.
Oh! Thou, accursed heart!
What avails it
That thou tempts me and drags me after
Gold, land and damsels
Deeming them as objects true?

Arunachala Siva.

12649
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:13:59 PM »
Dhitamurave:

Verse  10:


கண்டறியேன் கேட்டறியேன் காட்டும்நினை யேஇதயங்
கொண்டறியேன் முத்தி குறிக்குந் தரமுமுண்டோ
தொண்டறியாப் பேதைமையேன் சொல்லேன்நின் தொன்மை
பண்டறிவாய் நீயே பகராய் பராபரமே. 10.


I have seen Thee not.
I have heard Thee not.
I have borne Thee not in my heart,
Constant and pointed.
Is there then a way of my visioning Mukti?
An ignorant one that I am,
Devoid of service any, thus I speak.
Well Thou know all history ancient.
So Thou do speak!
Oh! Thou, the Being Pervasive!


Arunachala Siva.

12650
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:12:19 PM »
Dhitamurave:

Verse 9:


புத்திநெறி யாகஉனைப் போற்றிப் பலகாலும்
முத்திநெறி வேண்டாத மூடனேன் ஆகெடுவேன்
சித்திநெறிக் கென்கடவேன் சீரடியார்க் கேவல்செயும்
பத்திநெறிக் கேனும்முகம் பார்நீ பராபரமே. 9

Lacking wisdom I praise Thee not repeated
And seek not liberation.
What a fool am I! Alas!
What shall I do to reach the holy path?
Will Thou not grant in Thy benign Grace
At least the devotion to serve Thy goodly devotees?
Oh! Thou, the Being Pervasive!

Arunachala Siva.


12651
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:10:07 PM »
Dhitamurave:


Verse  8:


நெஞ்சத்தி னூடே நினைவாய் நினைவூடும்
அஞ்சலென வாழுமென தாவித் துணைநீயே
சஞ்சலமாற் றினைஇனிமேல் தாய்க்குபசா ரம்புகன்று
பஞ்சரிக்க நானார் பதியே பராபரமே. 8


Thou art the thought in my heart.
And within the thought Thou lives
Saying, "Fear not."
Thou art the Support of my life.
Thou rid me of my distress.
And now, who am I to offer thanks to mother
And annoy her, oh Lord!
Oh! Thou, the Being Pervasive!

Arunachala Siva.

12652
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:08:27 PM »
Dhitamurave:

Verse 7:


கூடியநின் சீரடியார் கூட்டமென்றோ வாய்க்குமென
வாடியஎன் நெஞ்சம்முக வாட்டமும்நீ கண்டிலையோ
தேடியநின் சீரருளைத் திக்கனைத்துங் கைகுவித்துப்
பாடியநான் கண்டாய் பதியே பராபரமே. 7.

Hath Thou not seen
The drooping of my heart and face
That hath yearned for the day
When I will join
The assemblage of Thine devotees?
Oh, Lord!
Know Thou that I am the one
That with folded hands sought Thy Grace,
Singing in directions all.
Oh! Thou, the Being Pervasive!

Arunachala Siva.

12653
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:06:30 PM »
Dhitamurave:

Verse 6:


விண்ணாறு வெற்பின் விழுந்தாங் கெனமார்பில்
கண்ணாறு பாய்ச்சிடுமென் காதல்வெள்ளங் கண்டிலையோ
தண்ணாறு சாந்தபதத் தற்பரமே நால்வேதப்
ப்ண்ணாறும் இன்பப் பதியே பராபரமே. 6.Unto the heavenly waters
That cascade over the hills,
Doth the flood of my love's tears
Course over my breast.
Hath Thou not seen that?
Oh, the Being Uncreated
That flows as the pellucid River of Peace!

Oh, the Blissful Lord
In whom the music streams of the Vedas four
Find their symphonic confluence!
Oh! Thou, the Being pervasive!

Arunachala Siva.

12654
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:04:07 PM »
Dhitamurave:

Verse 5:

வாவிக் கமலமலர் வண்டாய்த் துவண்டுதுவண்
டாவிக்குள் நின்றவுனக் கன்புவைத்தார்க் கஞ்சலென்பாய்
பூவிற்கும் வான்கடையிற் புல்விற்போர் போலஒன்றைப்
பாவிக்க மாட்டேன் பதியே பராபரமே. 5


Thee who stood as the center of life,
They in love adored
As the bee that encircles again and again
The lotus bloom in the pond.
To them Thou sayeth "Fear not."

Lord, in the heavenly bazaar
Where they sell flowers diverse,
I pretend not even to be unto
Those who sell grass.
Oh! Thou, the Being Pervasive!


Arunachala Siva.

12655
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 02:01:35 PM »
Dhitamurve:

Verse 4:

உள்ளத்தி னுள்ளே ஒளித்தென்னை ஆட்டுகின்ற
கள்ளக் கருணையையான் காணுந் தரமாமோ
வெள்ளத்தை மாற்றி விடக்குண்பார் நஞ்சூட்டும்
பள்ளத்தின் மீன்போற் பதைத்தேன் பராபரமே. 4.


Will it be possible for me to behold
The delusive Grace hidden in my heart
That makes me convulse?
Like the fish in the pond
Whose waters the fish eating folk poison,
I struggled desperate.
Oh! Thou, the Being Pervasive!


Arunachala Siva.

12656
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 01:59:38 PM »
Dhitamurave:

Verse 3:


வாழாது வாழஉனை வந்தடைந்தோர் எல்லாரும்
ஆழாழி என்னஅரு ளானார் அழுக்காற்றோ
ளேழாய் எனவுலகம் ஏசுமினி நானொருவன்
பாழாகா வாறுமுகம் பார்நீ பராபரமே. 3.


All those who sought of Thee the life eternal
Received Thy bounteous Grace, deep as the sea.
In contempt will the world now call me a fool.
Compassionate be Thou
That I alone am not damned forever.
Oh! Thou, the Being Pervasive!


Arunachala Siva.

12657
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 01:56:33 PM »
Dhitamurave:

(In firmness, 'Being Pervasive)
Verse 2:


ஆராமை கண்டிங் கருட்குருவாய் நீயொருகால்
வாராயோ வந்து வருத்தமெல்லாந் தீராயோ
பூராய மாகஅருட் பூரணத்தில் அண்டமுதல்
பாராதி வைத்த பதியே பராபரமே. 2


Seeing my state of helplessness,
Will Thou not come
As the Guru Gracious but once?
And so coming,
Will Thou not end all my sorrows?
Thou, oh Lord, who of yore,
Placed the earth and the orbs several
In the perfection of Thy Grace!
Oh! Thou, the Being Pervasive!

Arunachala Siva.

12658
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 04, 2015, 01:53:43 PM »
Dhitamurave:

(In firmness, 'Being Pervasive')

Verse 1:


திடமுறவே நின்னருளைச் சேர்த்தென்னைக் காத்தாளக்
கடன்உனக்கென் றெண்ணிநின்னைக் கைகுவித்தேன் நானலனோ
அடைவுகெட்ட பாழ்மாயை ஆழியிலே இன்னமல்லல்
படமுடியா தென்னாவிப் பற்றே பராபரமே. 1.


It is Thy bounden duty
To protect me firm with Thy Grace -
Was it not thus thinking
That I adored Thee with folded hands?
No longer can I be tossed about
In the misery of accursed Maya sea.
Take Thou, my life.
Oh! Thou, the Being Pervasive!

Arunachala Siva.

12659
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2015, 01:46:29 PM »
7.033:

Verse 10:

படிசெய் நீர்மையிற் பத்தர் காள்பணிந்
    தேத்தி னேன்பணி யீரருள்
வடியி லான்திரு நாவ லூரன்
    வனப்பகை யப்பன் வன்றொண்டன்
செடிய னாகிலுந் தீய னாகிலுந்
    தம்மை யேமனஞ் சிந்திக்கும்
அடிய னூரனை யாள்வ ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே.  (10)

Devotees! I praised you, submitting my homage.  Imitating the actions of sincere devotees.
I having no perfection, a native of TiruNAvalur. The father of Vanappakai.  With the title of
Vaṉtoṇtaṉ.  Although I may be a sinner,  and a wicked person.
(See 1st verse.). He will he admit even a demon, who is His slave and always meditates on Him only?
Please tell me about the nature of His grace.

Arunachala Siva.

12660
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 04, 2015, 01:40:31 PM »
7.033:

Verse 9:

நமண நந்தியுங் கரும வீரனுந்
    தரும சேனனு மென்றிவர்
குமணன் மாமலைக் குன்று போல்நின்று
    தங்கள் கூறையொன் றின்றியே
ஞமண ஞாஞண ஞாண ஞோணமென்
    றோதி யாரையு நாணிலா
அமண ராற்பழிப் புடைய ரோநமக்
    கடிக ளாகிய வடிகளே. (9)


(See 1st verse.)   Standing as the hills by the side of the big mountain and issuing foul smell
without the slightest dress, being naked, uttering the words Namanan,  Nananan,  Nanam,
and Nonam, (These are the Mantras chanted by Jains.)  Without feeling shame the slightest in the
presence of any one,  Namanananti, Karumaviran, is our Lord the object of contempt by such
Jains as Dharmasenan also?


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 [844] 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 ... 2904