Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 [843] 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... 3062
12631
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:11:24 AM »
80.


மங்கல வினைகள் எங்கும்
   மணஞ்செய்கம் பலைகள் எங்கும்
பங்கய வதனம் எங்கும
   பண்களின் மழலை எங்கும்
பொங்கொளிக் கலன்கள் எங்கும்
   புதுமலர்ப் பந்தர் எங்குஞ்
செங்கயல் பழனம் எங்குந்
   திருமகள் உறையுள் எங்கும்.The realm is marked by festal ceremonies
And dinsome jubilee of connubia;
Lotus-faces and melodic voices
Are seen and heard everywhere;
From men and women, jewels dazzle;
Flowery pandals breathe fragrance;
The fields are rich in ruddy carps;
Each place is indeed the abode of Lakshmi.

Arunachala Siva.

12632
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:09:28 AM »
79.


சூதபா டலங்கள் எங்குஞ்
   சூழ்வழை ஞாழல் எங்குஞ்
சாதிமா லதிகள் எங்குந்
   தண்டளிர் நறவம் எங்கும்
மாதவி சரளம் எங்கும்
   வகுளசண் பகங்கள் எங்கும்
போதவிழ் கைதை எங்கும்
   பூகபுன் னாகம் எங்கும்.


Mango trees, patiri, sura-punnai rich
With flower-bunches, crocus, picchi creepers
Jasmine lianas, soft-petalled aniccha,
Kurkkatthi, deodar, makizh and champaka,
Fragrant screw-pine, areca and punnai trees
Grow everywhere in this blessed realm.   

Arunachala Siva.

12633
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:07:50 AM »
78.


நாளிகே ரஞ்செ ருந்தி
   நறுமலர் நரந்தம் எங்கும்
கோளிசா லந்த மாலங்
   குளிர்மலர்க் குரவம் எங்கும்
தாளிரும் போந்து சந்து
   தண்மலர் நாகம் எங்கும்
நீளிலை வஞ்சி காஞ்சி
   நிறைமலர்க் கோங்கம் எங்கும்.

Coco palms, Cerunti, citron trees of fragrant blooms
Peepul trees, kadambu, pacchilai and kura trees
Of cool blooms, broad-based palmyrahs, sandal trees,
Kumkum, vanchi of long leaves, kanchi
And konku of abundant blooms thrive everywhere.

Arunachala Siva.

12634
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:05:58 AM »
77.

கரும்படு களமர் ஆலைக்
   கமழ்நறும் புகையோ மாதர்
சுரும்பெழ அகிலால் இட்ட
   தூபமோ யூப வேள்விப்
பெரும்பெயர்ச் சாலை தோறும்
   பிறங்கிய புகையோ வானின்
வரும்கரு முகிலோ சூழ்வ
   மாடமும் காவு மெங்கும்.


Is it the fragrant smoke rising from ovens
Where boils the juice of sweet-canes?
Is it the smoke that chases away the bees from blooms
Worn by women whose wet tresses
Are dried by the smoke of eagle-wood?
Is it the smoke rising from the halls of sacrifice.
Where are planted yupa columns?
Or is it the congregation of nimbi on high?
None can say what type of smoke it is
That surrounds the groves and mansions everywhere.


Arunachala Siva.

12635
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:04:16 AM »
76.


அரசுகொள் கடன்கள் ஆற்றி
   மிகுதிகொண் டறங்கள் பேணிப்
பரவருங் கடவுட் போற்றிக்
   குரவரும் விருந்தும் பண்பின்
விரவிய கிளையுந் தாங்கி
   விளங்கிய குடிகள் ஓங்கி
வரைபுரை மாடம் நீடி
   மலர்ந்துள பதிகள் எங்கும்.


Taxes due to the government paid, they perform
The primary dharma with a portion of what is theirs;
They hail the deity in worship due
And foster their parents, manes, guests and righteous kin.
Thus flourish the subjects of the realm
Teeming in mansions huge as hills.

Arunachala Siva.

12636
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:02:11 AM »
75.வைதெரிந் தகற்றி யாற்றி
   மழைப்பெயல் மானத் தூற்றிச்
செய்யபொற் குன்றும் வேறு
   நவமணிச் சிலம்பும் என்னக்
கைவினை மள்ளர் வானங்
   கரக்கவாக் கியநெற் குன்றால்
மொய்வரை உலகம் போலும்
    முளரிநீர் மருத வைப்பு.


De-grained hay stalks are gathered apart;
The grains are strewn abroad for the wind
To sift them from the chaff;
Like hills of ruddy gold and nine-fold gems
The grain-hills, raised sky-high, dazzle. Lo!
The Maruda-realm dight with lotus-pools
Looks like a country rich in hills.   


Arunachala Siva.

12637
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 08:00:32 AM »
74.சாலியின் கற்றை துற்ற
   தடவரை முகடு சாய்த்துக்
காலிரும் பகடு போக்குங்
   கரும்பெரும் பாண்டில் ஈட்டம்
ஆலிய முகிலின் கூட்டம்
   அருவரைச் சிமயச் சாரல்
மேல்வலங் கொண்டு சூழுங்
   காட்சியின் மிக்க தன்றே.


Stalks to which grains remain still attached
Are heaped like a hill with well-formed slopes;
Over them are plied buffaloes, huge and black,
Which go round and round to winnow the sticking grains;
This is like unto nimbi sailing round the slopes
Of the golden Mount in worshipful circumambulation.

Arunachala Siva.

12638
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 07:58:47 AM »
73.


அரிதரு செந்நெற் சூட்டின்
   அடுக்கிய அடுக்கல் சேர்ப்பார்
பரிவுறத் தடிந்த பன்மீன்
   படர்நெடுங் குன்று செய்வார்
சுரிவளை சொரிந்த முத்தின்
   சுடர்ப்பெரும் பொருப்பு யர்ப்பார்
விரிமலர்க் கற்றை வேரி
   பொழிந்திழி வெற்பு வைப்பார்.


Sheaves of corn with stalks are piled into hills;
The sifted grains are heaped into long hill-ranges;
The pearls of whorled conches are gathered
Into huge dazzling mountainous heaps;
Honey from blown flowers is distilled and stored apart.


Arunachala Siva.   


12639
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 07:57:11 AM »
72.


பத்தியின் பால ராகிப்
   பரமனுக் காளா மன்பர்
தத்தமிற் கூடி னார்கள்
   தலையினால் வணங்கு மாபோல்
மொய்த்தநீள் பத்தி யின்பால்
   முதிர்தலை வணங்கி மற்றை
வித்தகர் தன்மை போல
   விளைந்தன சாலி யெல்லாம்.Serving devotees of the Lord, borne by bhakti
When meeting one another bow low their heads in obeisance;
Even so, the ears of corn, dense and full-grown,
Bow low in long and serried order and yield abundance
Like unto endless godly love that marks holy devotees.   

Arunachala Siva.

12640
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 25, 2015, 07:55:08 AM »
71.சாலிநீள் வயலின் ஓங்கித்
   தந்நிகர் இன்றி மிக்கு
வாலிதாம் வெண்மை உண்மைக்
   கருவினாம் வளத்த வாகிச்
சூல்முதிர் பசலை கொண்டு
   சுருள்விரித் தரனுக் கன்பர்
ஆலின சிந்தை போல
   அலர்ந்தன கதிர்க ளெல்லாம்.


They grow lofty, dense and peerless, in the wide fields,
Rich in pure pulp, bright and white;
Eft soons they become pallid in advanced pregnancy;
Then they uncoil, and like the gracious hearts
Of those that are devoted to Siva,
Beam with light eventually.   


Arunachala Siva.

12641
Verse 9:


முன்னைப் பழம்பொருட்கும் முன்னைப் பழம்பொருளே
    பின்னைப் புதுமைக்கும் பேர்த்துமப் பெற்றியனே
உன்னைப் பிரானாகப் பெற்றஉன் சீரடியோம்
    உன்னடியார் தாள்பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோம்
அன்னவரே எம்கணவ ராவார் அவர்உகந்து
    சொன்ன பரிசே தொழும்பாய்ப் பணிசெய்வோம்
இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்குதியேல்
    என்ன குறையும் இலோமேலோ ரெம்பாவாய். O Ens who is more ancient than all the most ancient !
O One whose nature is more new than the most new !
We who have You as our Lord-God,
are Your glorious slaves.
We will but adore the scared feet of Your servitors;
We will belong only to them;
it is they who will be Our respective husbands.
What,
in joy,
they bid us,
We will do,
as their slaves.
O our Sovereign-Lord !
If You Bless us thus,
we will lack nothing,
Empaavaai !

Arunachala Siva.

12642
Let us look into this second verse of Pancharatnam: 

In the verse, the form of Supreme Self is denoted with reference to the world.  To denote the
distinctness of the world, the word Jagat has not been used.  It has been simply pointed out as 'all
this' and the qualities of a picture are imposed on it.  Therefore, it is clear that the picture of the
Jagat cannot be held without the canvas of the Supreme Self, here Arunachala.  It is in Arunachala
that the world appears, stays and dissolves.  Arunachala is not in the world.  It is in the mind.
The mind is compressed body!  So, the mind is in the Self.  Body is also in the Self.  The world
is also in the Self.  All are in the Self.  Nothing is outside the Self.  Therefore, the Self or Brahman or Arunachala, is the One without a second.  Arunachala is the advaitic principle.

The whole picture, is not only a picture, Chitram, but also a Chitram, a great Wonder.  Moving and
un-moving are both contradictory like darkness and light.  Even then, it is seen that by a special
force, which excels in making the impossible happen, out of the Self or Arunachala, all these rise
and set.  To denote that there is no material cause other than Arunachala or the Self, for the
picture of the universe, Twai, in Thee, the locative is used. 

Even though Arunachala's status acts as a basis and support for the picture of the multitudes
of universe, Arunachala, is the instrumental cause for all that and Arunachala shines
within everything.  This is explained in the second half of the verse.

How can unmoving, dance?  Do not ask such questions.  Once a devotee asked Sri Ramakrishna:
What is God now doing?

Sri Ramakrishna answered:  He is busy pushing a camel into the needle's eye.  Nothing is impossible
for the Self or the God or Arunachala or Brahman.  He is Rachitala Tandava.. The One who moves not
and also dances!  He is infinite.  In Infinity, impossible becomes possible.  Mathematics says: 
That two parallel lines meet at infinity.  The Mathematics does not say, that the two parallel lines
shall never meet!  It will meet at Infinity.  This Infinite Principle is Godhead or Brahman.  There is
one holy name under 108 Holy Names of Bhagavan Ramana.  Om Rachitala Tandavaya Namah.
Salutations to the One who is un-moving and dances!

Arunachala Siva.

12643
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 24, 2015, 04:15:53 PM »
How can we know that there is no Vijatiya difference?

Without  the rope, there can be no snake on it.  Without the sky, there cannot be any coloring on it.
In the same way, without the Atman, there cannot be Anatman.  Without a basis, what is superimposed
on it have any existence, even temporarily.  All such objects superimposed are Mithya - false.  Mithya
means absolutely non existent in  the past, present, or future,  like a barren woman's son -Vindhya putra,
the horns of a hare, Sasa vishana etc.,  In the same way, as the Anatman does not actually exist, it cannot
limit the Atman. So the Atman has no Vijatiya bheda.


contd.,

Arunachala Siva.         

12644
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 24, 2015, 03:08:18 PM »
Thus we must develop healthy sleeping habits early in life so as to lead a happy and healthy life.
But to get up early morning we need to go to sleep early so that our body and mind will get
sufficient rest.  If we get up early in the morning, we will be able to do many things, before going to
college or office.  We will also be able to go for a refreshing walk in a park or a beach which will give
us good health. Going for a walk or a jog in the morning in the open, is beneficial not only for the
body but also for the mind.  The mind when exposed to the nature gets relieved of its stresses and gets
strengthened as it watches the trees and birds and the blue sky or the sunrise.  Moreover, the air is fresh
and unpolluted in the morning and breathing exercises such as Pranayama at  this time are very
beneficial.

contd.,

Arunachala Siva.     

12645
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 24, 2015, 03:01:36 PM »
How can this principle be correct with regard to the Atman? For, you have said that the same Chaitanya
exists as Brahma Chaitanya. Isvara Chaitanya, Kutastha Chaitanya and Jiva Chaitanya.  Is this not
Sajitiya bheda i.e. difference between entities of a similar nature?  Next as there are two, Brahman
on the one hand and Atman and the unconscious world outside on the other -  there is Vijatiya
difference or difference between two different kinds of entities.  Thirdly, in Brahman Itself there are
three entities called Sat, Chita and Ananda.  This is internal difference - Svagata bheda.  So how can
you say that the Atman is without three kinds of difference?


To the same sky is attributed various divisions according to the Upadhis, associated with it -
Mahakasa (Sky that is one expanse), Meghakasa (Sky seen against cloud), Ghatakasa (Sky seen
within a pot), Jala-pratibimba (Sky reflected in water).

It is however, the same sky that is seen differently according to the limitations imposed by Upadhis.
The difference is only in the adjuncts and not in the sky. In the same way, it is the same Consciousness
that is called Brahman and Isvara, when it is seen with the adjunct of Maya.  The same consciousness
is called Kutastha and Jiva, when it is seen with the adjunct and not in the Atman.  So the Atman is
without Sajatiya difference.

contd.,

Arunachala Siva.                 

Pages: 1 ... 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 [843] 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... 3062