Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 [843] 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... 3147
12631
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:14:50 AM »
Verse 120:


தேவுமால் கொண்டான் இந்தத்
    திண்ணன்மற் றிதனைத் தீர்க்கல்
ஆவதொன் றறியோந் தேவ
    ராட்டியை நாக னோடு
மேவிநாங் கொணர்ந்து தீர்க்க 
   வேண்டும்அவ் வேட்டைக் கானில்
ஏவலாட் களையுங் கொண்டு 
   போதுமென் றெண்ணிப் போனார்.


"This Thinnan is sure possessed; him to disenchant
We know not; we must hie to our town and come back
With the priestess and Nakan, to cure him;
Let us fare forth to that forest and with our servants
Proceed to our town."   

Arunachala Siva.

12632
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:12:29 AM »
Verse  119:


மருங்குநின் றவர்கள் பின்னும்
    மயல்மிக முதிர்ந்தான் என்னே
அரும்பெறல் இறைச்சி காய்ச்சி 
   அதுக்கிவே றுமிழா நின்றான்
பெரும்பசி யுடைய னேனும்
   பேச்சிலன் எமக்கும் பேறு
தரும்பரி சுணரான் மற்றைத் 
   தசைபுறத் தெறியா நின்றான்.


The two that stood beside him, exclaimed thus:
"Ha, his bewilderment has grown apace; he fries
The rare boar-flesh and spits it back;
Sure is he esurient; but he eats not; he keeps mum;
Neither does he bother to feed us with this;
He throws away the rejected pieces."   

Arunachala Siva.

12633
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:10:26 AM »
Verse  118:


கோலினிற் கோத்துக் காய்ச்சிக்
    கொழுந்தசை பதத்தில் வேவ
வாலிய சுவைமுன் காண்பான் 
   வாயினில் அதுக்கிப் பார்த்துச்
சாலவும் இனிய எல்லாம் 
   சருகிலை யிணைத்த கல்லை
ஏலவே கோலிக் கூட 
   அதன்மிசை இடுவா ரானார்.


The flesh stuck to the darts, was fried in fire;
The flesh was thus cooked rich; he chewed the flesh
To find out how it tasted, and gathered
The delicious morsels in a cup of teak-leaves.   

Arunachala Siva.


12634
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:07:58 AM »
Verse  117:


என்செய்தாய் திண்ணா நீதான் 
   என்னமால் கொண்டாய் எங்கள்
முன்பெரு முதலி யல்லை 
   யோவென முகத்தை நோக்கார்
வன்பெரும் பன்றி தன்னை 
   எரியினில் வதக்கி மிக்க
இன்புறு தசைகள் வெவ்வே 
   றம்பினால் ஈர்ந்து கொண்டு."What have you done Thinna? What bewilderment is this?
Aren?t you the hereditary chief of us, the hunters?"
When he spake thus he wouldn't even cast a glance on him;
He fried the huge boar in the fire and gathered
The delicious flesh with various darts.   

Arunachala Siva.

12635
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:05:15 AM »
Verse  116:


அங்கிவன் மலையில் தேவர் 
   தம்மைக்கண் டணைத்துக் கொண்டு
வங்கினைப் பற்றிப் போதா 
   வல்லுடும் பென்ன நீங்கான்
இங்குமத் தேவர் தின்ன
    இறைச்சிகொண் டேகப் போந்தான்
நங்குலத் தலைமை விட்டான்
   நலப்பட்டான் தேவர்க் கென்றான்.


"There in the hill beholding the Lord he hugged Him close;
Like the iguana holding fast to the curved cavern hollow
He would not lose his grip; he but came here
To secure meat and flesh for the Lord to eat;
He had forsaken the chieftainship of our race;
He is possessed by the Lord."   

Arunachala Siva.

12636
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:03:07 AM »
Verse  115:


காடனும் எதிரே சென்று
   தொழுதுதீக் கடைந்து வைத்தேன்
கோடுடை ஏனம் உங்கள்
    குறிப்படி உறுப்பை யெல்லாம்
மாடுற நோக்கிக் கொள்ளும்
    மறித்துநாம் போகைக் கின்று
நீடநீர் தாழ்த்த தென்னோ 
   என்றலும் நின்ற நாணன்.

Kadan came before him and addressed him thus:
"I churned out fire; you can verify for yourself
That the parts of the tusked-boar are there intact;
We have to return; why were you so much delayed?"
When he spake thus, Nanan who stood nearby said:

Arunachala Siva.

12637
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 08:01:17 AM »
Verse  114:


முன்புநின் றரிதில் நீங்கி
   மொய்வரை யிழிந்து நாணன்
பின்புவந் தணைய முன்னைப் 
   பிறதுறை வேட்கை நீங்கி
அன்புகொண் டுய்ப்பச் செல்லும்
   அவர்திரு முகலி ஆற்றின்
பொன்புனை கரையி லேறிப் 
   புதுமலர்க் காவிற் புக்கார்.


Parting from the divine presence in reluctance
Down he descended from the hill that stretched afar;
Him followed Nanan; all other longings of Thinnan
Were gone; he was borne on by sheer love;
Through the beauteous bank of Ponmukali he crossed
The river and reached the other bank and thence
Moved into the garden laden with fresh flowers.

Arunachala Siva.

12638
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 07:58:51 AM »
Verse  113:


ஆர்தம ராக நீரிங்
    கிருப்பதென் றகல மாட்டேன்
நீர்பசித் திருக்க இங்கு 
   நிற்கவுங் கில்லேன் என்று
சோர்தரு கண்ணீர் வாரப் 
   போய்வரத் துணிந்தா ராகி
வார்சிலை எடுத்துக் கொண்டு 
   மலர்க்கையால் தொழுது போந்தார்.


"Who would remain here as help for you?
This thought prevents my parting from you;
Neither can I suffer you to be hungry"
Thus he spake and his eyes showered tears.
He somewhat grew resolute and with his long bow
Moved away after hailing Him with his flowery hand.

Arunachala Siva.

12639
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 07:56:20 AM »
Verse 112:


போதுவர் மீண்டு செல்வர்
    புல்லுவர் மீளப் போவர்
காதலின் நோக்கி நிற்பர் 
   கன்றகல் புனிற்றாப் போல்வர்
நாதனே அமுது செய்ய 
   நல்லமெல் லிறைச்சி நானே
கோதறத் தெரிந்து வேறு
   கொண்டிங்கு வருவே னென்பார்.


He would move away but would come back at once;
He would hug Him and move away again;
He would eye Him in love; he became like unto
The cow parted from its young one, newly delivered;
He would say: "O Lord, for your feeding, I'll myself
Secure delicious and soft and flawless meat
And be here soon."

Arunachala Siva.   

12640
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 29, 2016, 07:53:49 AM »
Verse  111:


இவர்தமைக் கண்டே னுக்குத்
    தனியராய் இருந்தார் என்னே
இவர்தமக் கமுது செய்ய 
   இறைச்சியும் இடுவா ரில்லை
இவர்தமைப் பிரிய ஒண்ணா
    தென்செய்கேன் இனியான் சால
இவர்தமக் கிறைச்சி கொண்டிங்
    கெய்தவும் வேண்டு மென்று.


"I have found Him; but He abides alone;
There are none to feed Him with meat; neither can I
From him part; what am I to do? Him must I get
The needed meat." Thus he resolved.   

Arunachala Siva.

12641
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 29, 2016, 06:35:24 AM »

Sri Narayana Iyer, who was a Sub Registrar for long years, with good career record, was suddenly
transferred to Tiruchy, by his senior officer, who had some for no reason, developed some
grudge against him.  Devotees were wondering why Narayana Iyer should have this misfortune
for no fault of his.  Devaraja Mudaliar asked Bhagavan:  "Bhagavan!  Why should such things
happen even to your ardent devotee?  How can you keep quiet?" Bhagavan, as usual, kept silent.

Devaraja Mudaliar decided to sing the famous Vel Vaguppu, of Arunagiri Nathar next morning in
the Hall.  This song sings about the glories of Vel, the Javelin of Skanda, in removing the obstacles
of the devotees.  He wanted to sing to invoke the grace of Bhagavan for Narayana Iyer. 

When Devaraja Mudaliar was singing in the Hall, the famous lines from Vel Vaguppu:

"When a devotee prays to you with intense love,
And if anyone wants to harm such a devotee,
You shall vanquish him along with his lineage.
You are ever my support..."     

As he was singing this line, Narayana Iyer suddenly appeared in
the Hall to leave for Tiruchy.  He prostrated to Bhagavan and left
with heavy heart.  But Devaraja Mudaliar found this as good omen.

After a few days, Narayana Iyer returned to the Hall, with happy
news that his transfer had been cancelled after he reached Tiruchy!
He quickly visited the temples in and around Tiruchy and returned
to Tiruvannamalai, for rejoining his job.

*

You have taken hold of this slave, with your love,
This dog, lowlier than lowly dog, at Your own will,
This birth, which is Maya is ever in your control.
Who am I to investigate?  What is my right?
You give me another birth or place me
At Your anklet-wearing feet, O Lord with eye on the forehead!

  -  Kuzhaitha Pathu, Decad on Melting, Verse 8, Tiruvachakam.
    Manikkavachagar.

(Source:  My reminiscences.  Devaraja Mudaliar.)

Arunachala Siva.

12642
In those days I was at Kunrakudi, which was a small village, with my aunt and uncle, there was no school
there.  So I was sent to nearby Tirupattur where my uncle's brother was manager of the local temple.
There I went to the primary school for two years.  Then, as he passed away, I was sent to Manamadurai,
a neighboring town, where another brother of my uncle's, Srinivasa Iyer, lived.  I finished my third year
in the primary school there.  When he moved to Paslai village, I shifted to the house of Nagu Iyer, son of
Nellaiappa Iyer, Bhagavan's uncle.  That was the house in which I was born and there I completed my
sixth standard.  When Nagu Iyer too passed away, I moved to the house of Vakil Sundararama Iyer,
a relative of my father, and passed the fourth standard.  from O.V.C. High School.  That was the last
year of school education for me.

I was taken to Tiruvannamalai every year, since 1922, during Bhagavan's Jayanti and the Maha Puja
of Alagmmal.  I can be seen standing next to Bhagavan and behind Nayana Kavyakanta Ganapati Muni
in the group photo taken on 28th December 1928, during Bhagavan's Jayanti.  How lucky I was!

Another incident which is indelibly imprinted on my memory is the Mahasamadhi of Sri Seshadri Swamigal,
a great contemporary of Sri Bhagavan.  He left his body on January 14, 1929.  He was interred the same
day and a Samadhi was laid on the spot of interment.  That was a ground adjacent to the Ramanasramam
complex.  Sri Bhagavan attended the ceremony taking me along with Him.  I was 15 years old then and
felt thrilled to participate in the rites of passage of a very great soul. In the month of May of the same year
I tied the knot at Vetriyur. The bride was Nagalakshmi Ammal, affectionately called Nagu, who was 13,
two years younger than me.  This marriage was blessed by Sri Bhagavan in the following manner.

contd.,

Arunachala Siva.             

12643
We recognize the difference in worth between someone who has been through the fire of personal
tragedy and the unreliable person occupied with irrelevancies. The person who realizes that everything
contributes to our growth has no regrets and accepts even the disasters and crushing disappointments
as a blessing.  Once we comprehend that suffering has a meaning, we have taken the first significant
step towards liberation.

On the path, we are confronted with stark choices at various important junctions in our lives, which we
know will have dramatic and lasting consequences. These flash points are the fires that can burn away
the illusions we hold.  Who we become depends on our commitment to the truth (Satyam) and acceptance
of the cost.

Sometimes we work in the dark and can never quite anticipate the consequences.  There is a grey
area of uncertainty as we weigh the pros and cons.  What is the criterion that gives us the necessary
perspective as to what the right decision is?  And if we do make the 'wrong' choice then how do we
rectify the situation when our illusions collapse?  Our aching desire to find someone to guide us can
cause us to gloss over and once we have committed ourselves it is even harder to admit that we
have made a mistake.

contd.,

Arunachala Siva.   

12644
Obviously, 'I' does not shine in the same way that a physical light shines, so in this context 'shining'
is not used literally but metaphorically. That is, in this context the basic metaphorical meaning of
'shining' is 'being experienced', so whatever is experienced at any given time can be said to be 'shining'
at that time.  Since 'I' is not only the only thing that is always experienced,  but also the only thing that
is experienced by itself, is not only ever-shining but is also the only thing that is self shining.

However, 'shining' in a metaphorical sense means not only 'being experienced' in general, but more
specifically 'being clearly experienced'.  Thus the more clearly a thing is experienced, the more brightly
it may be said to be shining.  It is significant, therefore, that though the basic meaning of vilanguvadhu
is either 'what shines' or 'shining', it also means either 'what is clear' or 'being clear', so in the case of
aham sphurana or the shining of 'I', sphurana or 'shining' simply means 'being clear' or 'being clearly
experienced.'

contd.,

Arunachala Siva.               

12645
8.  bheda bhaavanaat so'ham ityasau
     bhavana'bhidaa paavani mataa.

Meditation on the identity of the individual and the Lord, 'I am He',  is more purifying than meditation
which assumes a difference between them.

To assume that there is an ultimate distinction between the Lord and the meditator is to deny His total
presence and to limit His Being and Power and Knowledge.  It involves the person in all the contradictions
of dualism, causing one to wrestle with imagined problems of identity and behavior which only strengthen
the ego.  Nevertheless, at a certain level of devotional meditation, the Maharshi accepted a dualist approach
as helpful.  He Himself wrote poems of great beauty and deep devotion to Arunachala.  Sankara too wrote
devotional hymns, seemingly dualist in tone but ultimately moving the devotee toward a sense of oneness
with the Lord.  In any case, the final necessity for the meditator is to turn his attention inward to the Self
rather than outward toward any image or concept, no matter how sacred.

In the Brihadaranyaka Upanishad (I.4.10) this same theme is found: "He who worships the Lord,
thinking, 'He is one and I am another' does not know."  Again, (IV. 4.19) 'He goes from death to death
who sees difference, as it were, in Brahman.'

contd.,

Arunachala Siva.
             

Pages: 1 ... 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 [843] 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 ... 3147