Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 [842] 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 ... 2972
12616
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:50:10 AM »
10.  Pulaal Maruththal -  Vegetarianism:பொல்லாப் புலாலை நுகரும் புலையரை
எல்லாருங் காண இயமன்றன் தூதுவர்
செல்லாகப் பற்றியத் தீவாய் நரகத்தில்
மல்லாக்கத் தள்ளி மறித்துவைப் பாரே. (10).

MEAT EATING ? FORBIDDEN
Meat Eaters Will Have to Face Hell`s Torments

The ignoble ones who base flesh do eat,
Death`s agents bind them fast for all to see;
And push them quick into the fiery jaws of hell,
And fling them down there for ever to be.

Arunachala Siva.

12617
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:45:46 AM »
9. Kollaamai - Not taking other life:


பற்றாய நற்குரு பூசைக்கும் பன்மலர்
மற்றோர் அணுக்களைக் கொல்லாமை ஒண்மலர்
நற்றார் நடுக்கற்ற தீபமுஞ் சித்தமும்
உற்றாரும் ஆவி அமர்ந்திடம் உச்சியே. (9)


NON - VIOLENCE
Don`t Kill Even an Atom of Life

For the worship of the Lord many flowers are available,
But the best is not killing even atom of life,
The best steady flame is the tranquil mind,
The best place for worship is the heart where the soul resides.

Arunachala Siva.

12618
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:42:19 AM »
8.  Uyir Nilaiyamai : Transitory Nature of Life.


தழைக்கின்ற செந்தளிர்த் தண்மலர்க் கொம்பில்
இழைக்கின்ற தெல்லாம் இறக்கின்ற கண்டும்
பிழைப்பின்றி எம்பெரு மானடி ஏத்தார்
அழைக்கின்ற போதறி யாரவர் தாமே. (8)


TRANSITORY NATURE OF LIFE
The Bud Blossoms and Fades; So does Human Life

They see in the sprouting wanton buds on tender twigs
Which all soon they flash their beauty and die;
Yet they praise not the Holy Feet;
Alas! they know not when the sure call comes from High.


Arunachala Siva.

12619
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:39:29 AM »
7.  Yakkai Nilaiyamai:  The impermanence of the body:


கிழக்கெழுந் தோடிய ஞாயிறு மேற்கே
விழக்கண்டுந் தேறார் விழியிலா மாந்தர்
குழக்கன்று மூத்தெரு தாய்ச்சில நாளில்
விழக்கண்டுந் தேறார் வியனுல கோரே. (7)TRANSITORY NATURE OF YOUTH
Rising Sun Sets; Glowing Youth Fades

They see the sun rises in the east and sets in the west.
Yet blind of eye, the truth they ne`er apprehend.
The tender grows, fattens for a while and dies;
But this wonder-pageant of the world they do not comprehend.

Arunachala Siva.

12620
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:35:47 AM »
6. Selvam Nilaiyaamai:  The transitory nature of wealth:அருளும் அரசனும் ஆனையுந் தேரும்
பொருளும் பிறர்கொள்ளப் போவதன் முன்னந்
தெருளும் உயிரொடுஞ் செல்வனைச் சேரின்
மருளும் பினைஅறன் மாதவ மன்றே. (6)


TRANSITORY NATURE OF WEALTH
Kingly regalia, domains riches are impermanent

Before others seize and away your riches take,
Your elephant and car, your kingship and grace,
Even while life pulses, if you the Lord`s asylum seek,
You need not do any other austerities.

Arunachala Siva.

12621
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:32:29 AM »
5.  Yakkai Nilaiyamai -  The impermanence of the body:


மண்ணொன்று கண்டீர் இருவகைப் பாத்திரம்
திண்ணென் றிருந்தது தீவினை சேர்ந்தது
விண்ணின்று நீர்விழின் மீண்டுமண் ணானாற்போல்
எண்ணின்றி மாந்தர் இறக்கின்ற வாறே. (5)


TRANSITORY NATURE OF BODY
Dust Into Dust?That is Body`s Way

At first it was clay, then it divided into two,
It was keeping well when evil entered,
Even as clear water falling from the skies,
Mixed with the mud becomes muddy,
Men degenerated and became subject to birth and death.

Arunachala Siva.

12622
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:26:40 AM »
4. Upadesam - Divine Instructions:

விண்ணின் றிழிந்து வினைக்கீடாய் மெய்கொண்டு
தண்ணின்ற தாளைத் தலைக்காவல் முன்வைத்து
உண்ணின் றுருக்கியொ ரொப்பிலா ஆனந்தக்
கண்ணின்று காட்டிக் களிம்பறுத் தானே. (4)


DIVINE INSTRUCTION
He Descended From Heaven and Filled Me With Grace

He came down from Heaven, clothed in body,
Karma to match, stretched forth His cool Feet of
Grace, form time immemorial
And lo! inside me He stood, melting my yielding heart;
And filled my eyes with peerless bliss, past all compare,
All impurity dispelled.

Arunachala Siva.

12623
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:24:31 AM »
3.  The greatness of Agamas:

அஞ்சன மேனி அரிவையோர் பாகத்தன்
அஞ்சொ டிருபத்து மூன்றுள ஆகமம்
அஞ்சலி கூப்பி அறுபத் தறுவரும்
அஞ்சாம் முகத்தில் அரும்பொருள் கேட்டதே .(3)


THE GREATNESS OF THE AGAMAS
Agamas From The Fifth Face Of Siva

The Lord that consorts with his blue-hued half
Has the Agamas twenty-five and three;
Bowing low, the six and sixty heard
His Fifth-Face the Agamas expound.

The 28 Agamas are: 1. Kamigam, 2. Yojanam, 3. Sivithiam, 4. Karanam, 5. Ajitham, 6. Deeptham, 7. Sukshmam, 8. Sahasram, 9. Hamsumam, 10. Suprabedam, 11. Vijayam, 12. Niswasam, 13. Swayambuvam, 14. Agneyam, 15. Vijayam, 16. Rauravam, 17. Makutam, 18. Vishalam, 19. Chandra Jnanam, 20. Mukha Bimbam, 21. Purorgeetham, 22. Lalitham, 23. Siddham, 24. Santanam, 25. Sarvoktam, 26. Parameswaram, 27. Karanam, 28. Vathulam.

Arunachala Siva.

12624
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:17:15 AM »
2.  The greatness of Siva:


வேதத்தை விட்ட அறம்இல்லை வேதத்தின்
ஓதத் தகும்அறம் எல்லாம் உளதர்க்க
வாதத்தை விட்டு மதிஞர் வளமுற்ற
வேதத்தை ஓதியே வீடுபெற் றார்களே. (2)


GREATNESS OF VEDAS
Vedas Proclaim Dharma

No Dharma is, barring what the Vedas say;
Its central core the Vedas proclaim;
And the Wise ones ceased contentious brawls,
Intoned the lofty strains and Freedom`s battle won.

Arunachala Siva.
 

12625
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:14:26 AM »
1. Siva Paratvam - The greatness of Siva as the Primordial God:


சிவனொடொக் குந்தெய்வந் தேடினும் இல்லை
அவனொடொப் பார்இங்கும் யாவரும் இல்லை
புவனங் கடந்தன்று பொன்னொளி மின்னுந்
தவனச் சடைமுடித் தாமரை யானே.


Siva Is Nonpareil

Search where ye will, there`s no God like Siva,
None here below to equal Him in glory;
Lotus-like, He, of gleaming matted locks,
Fiery in splendor, beyond the worlds, apart.  (1)

Arunachala Siva. 


12626
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 30, 2015, 09:10:55 AM »
We come to Tirumandiram,the 10th Tirumurai.   This is by a Yogi, Tirumoolar:
I have already covered some verses of Tirumandiram earlier. However, here, I shall give some verses.

1. Vinayka worship:   

ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை
இந்தி னிளம்பிறை போலும் எயிற்றனை
நந்தி மகன்றனை ஞானக் கொழுந்தினைப்
புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின் றேனே.

INVOCATION OF VINAYAKA

Adoration to the Holy Feet enshrined in my Consciousness
The Feet of His, whose arms are five,
Whose face has the Elephant`s majesty,
Whose single tusk rivals crescent moon,
Who is the darling child of Nandi
And who is wisdom pure and overflowing.Arunachala Siva.


12627Words cannot express that state and that state can be attained either by reading everything or
not reading at all. It all depends on one's prarabdha.  Surrender is difficult in the sense that it
implies ego-destruction, and that ego renders its own destruction difficult.  For both Atma Vichara and Sarangati, ego-destruction is a must.  This is the major hurdle.

When Sivaprakasam Pillai asked Bhagavan Ramana:  Who is the greatest among devotees, bhaktas?  Bhagavan Ramana replies: One who gives himself up to God and be an Atma Nishtapara is
the greatest devotee,bhakta.  This "giving oneself up" means only annihilation of the ego.

Arunachala Siva. 
 

12628
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 30, 2015, 09:04:30 AM »Bhava-bhakti or ardent devotion to Siva is the connecting string of all devotees of Siva in
Periya Puranam.  This devotion is displayed by devotees treating Siva as Father, Guru, Mother,
Child etc.,

Once Tiru Neela Nakka Nayanar and his wife went to Siva temple, for offering pujas.  In the inner
sanctum, when the puja was going on, Nayanar's wife saw spider crawling over the body of
Siva.  She felt that the spider would harm Siva, so she gave a long exhalation by bending towards
the image to drive out the spider!  Neela Nakka got angry with his wife since she had caused
sacrilege to Siva, by mouthing out the breath, full of dirty air and saliva.  He left her at the temple
and came back home and closed the doors denying entry for his wife.   In the night Siva
appeared before him in a dream and said:  Look at my body, excepting for the area where your wife
breathed out air, in all other places, the spider had bitten me and it is all full of red scales!
Nakka woke up and understood his wife's bhava-bhakti and her purpose. He came back to the temple
and apologized to his wife, prostrated before Siva for the ill-treatment to his wife and both returned
home.  This intense devotion is nothing but Sarangati in a different form and this takes one closer to
Godhead.

Once there was a gentleman, I think, Ramaswami Iyengar in the Asramam, who was devoted to
Bhagavan Ramana to such an extent, that he did not even mention His name.  Once he saw
a visitor addressing Bhagavan as Ramana.  He went and slapped him.  The visitor also understood
the reason and apologized.

Arunachala Siva.   

12629
Verse 119 of Ozhvil Odukkam:


Even the Advaitins, who assert that all that they know objectively is false, cannot escape being trapped
in an empty Void.  Like them you will be destined to repeated births and deaths.  However, having experienced the loss of your ego-consciousness, and the Bliss that arises thereafter, if you transcend even these, birth and death will end for you.   (119)   

The danger, even for the Advaitin, is that, having realized the essential emptiness of all phenomena,
if he does not then eradicate the consciousness, the formerly perceived the world and now perceives an
empty void, he will remain trapped in that empty void, unable to grasp the dynamic reality of the non dual
Self. Bhagavan said: 

'In all books of Vedanta you will find this question of a void or of nothing being left, raised by the disciple
and answered by the Guru.  It is the mind that sees objects and has experiences and that finds a void
when it ceases to see and experience, but that is not 'you'.  You are the constant illumination that lights up
both  the experiences and the void. It is like a theater light that enables you to see the theater, the actors
and the play while play is going on but also remains alight and enables you to say that there is no play
when it is all finished.' (Day by Day with Bhagavan, 21st July 1946.) 

The falling away of the individual consciousness is succeeded by one of deep bliss.  However, since there is
still some trace of consciousness experiencing these states, they too cannot be the final state, and they
too are transcended in the final state of  union with the Self.


contd.,

Arunachala Siva. 
             

12630
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 29, 2015, 03:01:59 PM »
2. Koil  (Chidambram)மன்னுக தில்லை வளர்கநம் பத்தர்கள்
    வஞ்சகர் போயகலப்
பொன்னின்செய் மண்டபத் துள்ளே புகுந்து
    புவனியெல் லாம்விளங்க
அன்ன நடைமட வாள்உமை கோன்அடி
    யோமுக் கருள்புரிந்து
பின்னைப் பிறவி யறுக்க நெறிதந்த பித்தற்குப்
    பல்லாண்டு கூறுதுமே. (1)May our Thillai ever be. May servitor`s tribe increase, dismissing treasonous dissenters.
Entering the well-wrought Auric Hall, for worlds to flourish, He, the spouse
of young Uma of swan-gait, conferring on us the seekers of His feet, gnosis great
to snap the onward birth-chain. Blessed we hail that zealot to abide for Eternal eons.

With this 9th Trumurai completed.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 [842] 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 ... 2972