Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 3195
1261
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:54:38 AM »
Tiru Anchaikkalam:

Verse  1:

தலைக்குத்தலை மாலை அணிந்ததென்னே
    சடைமேற்கங்கை வெள்ளந் தரித்ததென்னே
அலைக்கும்புலித் தோல்கொண் டசைத்ததென்னே
    அதன்மேற்கத நாகங்கச் சார்த்ததென்னே
மலைக்குந்நிக ரொப்பன வன்றிரைகள்
    வலித்தெற்றி முழங்கி வலம்புரிகொண்
டலைக்குங்கட லங்கரை மேல்மகோதை
    அணியார்பொழில் அஞ்சைக் களத்தப்பனே.


What top secret is wearing a wreath of heads on yours?
What for you dam Ganga torrent in matted locks?
Why skinned a feral tiger and fashioned it to brief your waist?
Why chose to rope it over with irate cobra,hood and tail?
O,Father abiding in Anchaikkalam, of ornate orchards,
in comely Makotai on the sea-coast wafted with blowing
right whorled conchs rolled on and on by rocking tides
rising tall, raging high, tantamount to ranging hills!

Arunachala Siva.


1262
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:50:16 AM »
Verse  10:


நீரூரு நெடுவயல் சூழ்புறவின்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனைத்
தேரூர்நெடு வீதிநன் மாடமலி
    தென்னாவலர் கோனடித் தொண்டன்அணி
ஆரூரன் உரைத்தன நற்றமிழின்
    மிகுமாலையொர் பத்திவை கற்றுவல்லார்
காரூர்களி வண்டறை யானைமன்ன
    ரவராகியொர் விண்முழு தாள்பவரே.

Girt by watered fields, cool by vast woodlands
is Nelvaayil Aratturai where Lord deigns to grace
Flawless ONE! There gorgeous mansions line
the car-ways. The head of Naavaloor in South
the servitor of Siva, Aarooran sung godly Tamil hymns ten,
they that read rise as Kings with a fleet of elephants,
with ichor ooze bee lining, to govern the earth
and soar as the chiefs of matchless celestial beings too!

Padigam on Tiru Nelvaayil Aratturai completed.

Arunachala Siva.

1263
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:46:27 AM »
Verse  9:

மாணாவுரு வாகியொர் மண்ணளந்தான்
    மலர்மேலவன் நேடியுங் காண்பரியாய்
நீணீண்முடி வானவர் வந்திறைஞ்சுந்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
வாணார்நுத லார்வலைப்பட் டடியேன்
    பலவின்கனி ஈயது போல்வதன்முன்
ஆணோடுபெண் ணாமுரு வாகிநின்றாய்
    அடியேனுய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


Dear to glimpse by fair Vishnu that measured
the worlds by dwarfish scale, and Brahma
lotus-seated are you Lord! Long locks-rich Devas
bow to you in Nelvaayil Aratturai where you
in androgynous form of Flawless ONE show up!
Before falling under the net of snare
of bright faced belles, like a fly in jack's druple,
may you tell the escape route from the ditching dusk!

Arunachala Siva.


1264
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:43:28 AM »
Verse  8:


திண்டேர்நெடு வீதி யிலங்கையர்கோன்
    திரள்தோள்இரு பஃதும்நெ ரித்தருளி
ஞெண்டாடுநெ டுவயல் சூழ்புறவின்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
பண்டேமிக நான்செய்த பாக்கியத்தாற்
    பரஞ்சோதிநின் நாமம் பயிலப்பெற்றேன்
அண்டாஅம ரர்க்கம ரர்பெருமான்
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

King of doughty armed Lankan troops on Royal roads
heavy chariots raided, had his twenty shoulders sunk and later
was graced by the Flawless ONE abiding in Aratturai
of Nelvaayil girt by crab-fertile fields and clump of woodlands;
He, my Lord is all lustre supreme! By my prior good
deeds it is my fortune to spell His Pentad oftentimes.
May you Lord of immortals WORD a fruitful WAY
to escape the whirl of material world!

Arunachala Siva.

1265
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:40:43 AM »
Verse  7:


சிகரம்முகத் திற்றிர ளாரகிலும்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நிகரின்மயி லாரவர் தாம்பயிலுந்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
மகரக்குழை யாய்மணக் கோலமதே
    பிணக்கோலம தாம்பிற வியிதுதான்
அகரம்முத லின்னெழுத் தாகிநின்றாய்
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.From pinnacles of hills ample Aquila woods and logs
River Nivea rolls in plenty, on whose banks
unlike mundane peafowls, girls of ethereal elegant breed
sing and dance their courses in Nelvaayil
Aratturai. O,Flawless Dweller there, Wearer of Pisces ring
of Croc in the ear, Primal Ens of all Entia as Alpha
of alphabet! Wedding to grave flesh fast atrophies.
WORD a WAY out to exit this exiting!

Arunachala Siva.

1266
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:38:03 AM »
Verse  6:


ஏலம்மில வங்கம் எழிற்கனகம்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நீலம்மலர்ப் பொய்கையில் அன்னமலி
    நெல்வாயி லரத்துறை யாய்ஒருநெல்
வாலூன்ற வருந்தும் உடம்பிதனை
    மகிழாதழ காஅலந் தேன்இனியான்
ஆலந்நிழ லில்லமர்ந் தாய்அமரா
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


Whole cardamom,cinnamon trees and gold
River Nivea rushes in full; on her sides
in blue lily pools park and feather swans ample;
there stands Nelvaayil Aratturai Lord
abiding fair, seated underneath the sacred ficus
in sheer athanasy! Lord I felt my fragile flesh firm
which on prick of a paddy grain flushed; am fallen sallow.
Grace me Lord, WORD a WAY to escape!

Arunachala Siva.

1267
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:29:39 AM »
Verse  5:

உலவும்முகி லிற்றலை கற்பொழிய
    உயர்வேயொ டிழிநிவ வின்கரைமேல்
நிலவும்மயி லாரவர் தாம்பயிலும்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
புலன்ஐந்து மயங்கி அகங்குழையப்
    பொருவேலொர் நமன்றமர் தாம்நலிய
அலமந்தும யங்கி அயர்வதன்முன்
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


Whole cardamom,cinnamon trees and gold
River Nivea rushes in full; on her sides
in blue lily pools park and feather swans ample;
there stands Nelvaayil Aratturai Lord
abiding fair, seated underneath the sacred ficus
in sheer athanasy! Lord I felt my fragile flesh firm
which on prick of a paddy grain flushed; am fallen sallow.
Grace me Lord, WORD a WAY to escape!

Arunachala Siva.1268
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 11:25:51 AM »
Verse  4:


கோஓடுயர் கோங்கலர் வேங்கையலர்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நீஇடுயர் சோலைநெல் வாயிலரத்
    துறைநின்மல னேநினை வார்மனத்தாய்
ஓஒடுபு னற்கரை யாம்இளமை
    உறங்கிவ்விழித் தாலொக்கும் இப்பிறவி
வாஅடியி ருந்துவருந் தல்செய்யா
    தடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.


O, Flawless ONE by Grace enshrined in lofty-grove-thick
Nelvaayil Aratturai upon Nivea River,rushing
fetching profuse flowers of Venkai and Kongu red trees.
O, Abider in the hearts of they that contemplate on you!
This birth verily is of a sudden waking after!
The fleeting youth is like falling banks
of a runnel What may I do?- Not to cave in careworn thus
tell me a breakthrough from birth-bog and grace.

Arunachala Siva.


1269
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 07:32:46 AM »
Verse  3:


புற்றாடர வம்மரை ஆர்த்துகந்தாய்
    புனிதாபொரு வெள்விடை யூர்தியினாய்
எற்றேஒரு கண்ணிலன் நின்னையல்லால்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
மற்றேல்ஒரு பற்றிலன் எம்பெருமான்
    வண்டார்குழ லாள்மங்கை பங்கினனே
அற்றார்பிற விக்கடல் நீந்தியேறி
    அடியேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

The spotless god in the temple Arattuṟai in Nelvāyil!
You tied with desire a dancing cobra which lives in the ant-hill hold god!
God who has a white bull which can fight, as your vehicle!
I have lost sight of one eye;
what a pitiable state it is!
If you question me further, I have no other support except you.
our Lord!
God who has on one half a lady of distinction on whose tresses of hair the bees hum.
Reaching ashore swimming across the ocean of birth which has ruin as its end see 1st verse.

Arunachala Siva.

1270
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 20, 2018, 07:28:48 AM »
Verse  2:

கறிமாமிள கும்மிகு வன்மரமும்
    மிகவுந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெறிவார்குழ லாரவர் காணடஞ்செய்
    நெல்வாயி லரத்துறை நின்மலனே
வறிதேநிலை யாதஇம் மண்ணுலகின்
    நரனாக வகுத்தனை நானிலையேன்
பொறிவாயில்இவ் வைந்தினை யும்மவியப்
    பொருதுன்னடி யேபுகுஞ் சூழல்சொல்லே.On the bank of the river, Nilavu, which pushes abundantly many heavy trees and creepers of pepper which is eaten by biting,
the spotless god who is in the temple in Nelvāyil where the ladies with long and wavy tresses of hair dance to be witnessed by all others.
You caused me to be born as a human being in this world where nothing is permanent even for a short while.
I will not be permanent without dying having fought and subdued these five desires which have as their gateway the five sensory organs;
tell me a means to save myself from this state.

Arunachala Siva.
 

1271
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:39:13 AM »
Tiru Nelvayil Aratturai:

Verse  1:


கல்வாய்அகி லுங்கதிர் மாமணியுங்
    கலந்துந்தி வருந்நிவ வின்கரைமேல்
நெல்வாயி லரத்துறை நீடுறையுந்
    நிலவெண்மதி சூடிய நின்மலனே
நல்வாயில்செய் தார்நடந் தார்உடுத்தார்
    நரைத்தார்இறந் தார்என்று நானிலத்தில்
சொல்லாய்க்கழி கின்ற தறிந்தடியேன்
    தொடர்ந்தேன்உய்யப் போவதொர் சூழல்சொல்லே.

On the bank of the river Nilavu, which flows pushing, mixing the eagle-wood that is found in the mountain and big gems which shed rays.
the spotless Siva who dwells in the temple Arattuṟai in Nelvayil!
people of this world married wives who are good life-partners.
led a house-holder's life dressed foppishly became old.
died.
Knowing well that these people pass out of this world being spoken like this and knowing the transience of human life.
I approached you please tell me a means to save myself from that talk by people.

Arunachala Siva.

1272
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:32:49 AM »
Verse  11:


அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமென்
    றமரர்பெரு மானையா ரூரன்அஞ்சி
முடியால்உல காண்டமூ வேந்தர்முன்னே
    மொழிந்தாறுமோர் நான்குமோ ரொன்றினையும்
படியாஇவை கற்றுவல் லவடியார்
    பரங்குன்றமே யபர மன்னடிக்கே
குடியாகிவா னோர்க்கும்ஓர் கோவுமாகிக்
    குலவேந்தராய் விண்முழு தாள்பவரே.


In dire due dread of Mahadeva, the Lord of Immortals,
Aarooran confessed: 'We fear to be taken to slave for you'
and sang these six and four and one right now.
Servitors that chant and sing these with feel
sure shall stay in shade of the Supreme, the willing abider
in Paramkunram, and share in clover
with kings of lineage, empowered upon earth, exalted above
Devas in celestial beings demesne!

Padigam on Tiru Paramkunram completed.

Arunachala Siva.

1273
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:28:22 AM »
Verse  10:


பாரோடுவிண் ணும்பக லுமாகிப்
    பனிமால்வரை யாகிப் பரவையாகி
நீரோடுதீ யுந்நெடுங் காற்றுமாகி
    நெடுவெள்ளிடை யாகி நிலனுமாகித்
தேரோட வரையெடுத் தவரக்கன்
    சிரம்பத்திறுத் தீரும செய்கையெல்லாம்
ஆரோடுங்கூ டாஅடி கேள்இதுஎன்
    அடியோம்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Earth to bear, Skies to arch, Worlds and snow-slobbered hills,
Seas and winds that mill everywhere
and boundless vasts of vast and soil and salt, elements all,
you be, become and beam!
For his car to wheel unbarred, your Kailash the demon tried to perk!
You crushed his heads ten, their pride!
Such acts of yours match with no one's! My God!
We caught in dread, fear to slave for you!


Arunachala Siva.

1274
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:24:12 AM »
Verse  9:


கோளாளிய குஞ்சரங் கோளிழைத்தீர்
    மலையின்தலை யல்லது கோயில்கொள்ளீர்
வேளாளிய காமனை வெந்தழிய
    விழித்தீர்அது வன்றியும் வேய்புரையும்
தோளாள்உமை நங்கையொர் பங்குடையீர்
    உடுகூறையுஞ் சோறுந்தந் தாளகில்லீர்
ஆளாளிய வேகிற்றீர் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.

Once a killer elephant you slew; nothing short of a peak
of a hill is your ivory temple tower to abide!
You eyed Manmatha and flame-tested him to naught
for his having lust loosed upon your abstinence!
Yet, lithe bamboo shouldered Uma, you cherish in your part!
No clothing you give us to cover
nor any eat to live on, but take us in toto at your best! In dread
we fear to be taken to slave for you!

Arunachala Siva.

1275
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 19, 2018, 10:20:39 AM »
Verse  8:

பிணிவண்ணத்த வல்வினை தீர்த்தருளீர்
    பெருங்காட்டகத் திற்பெரும் பேயும்நீரும்
துணிவண்ணத்தின் மேலும்ஓர் தோலுடுத்துச்
    சுற்றுநாகத்த ராய்ச்சுண்ண நீறுபூசி
மணிவண்ணத்தின் மேலும்ஓர் வண்ணத்தராய்
    மற்றும்மற்றும் பலபல வண்ணத்தராய்
அணிவண்ணத்த ராய்நிற்றீர் எம்பெருமான்
    அடிகேள்உமக் காட்செய அஞ்சுதுமே.


O, Lord, you never unshackle us from off our fell deeds to grace!
In ranging charnel woods ghosts and you feature forth
undaunted; a skin you put on, a serpent for tie, ash for talcum
to smear upon, you are sapphire in hue
with hues over and over; yet for all your red in chaotic show
you fare fair to surprise us!
Hence we, your subservient ones for ever
fear to be taken to serve for you!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 3195