Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 [840] 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 ... 2907
12586
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:55:12 PM »
Verse 25 of The Wild Banyan Tree:வேறுபடுஞ் சமயமெல்லாம் புகுந்து பார்க்கின்
      விளங்குபரம் பொருளேநின் விளையாட் டல்லால்
மாறுபடுங் கருத்தில்லை முடிவில் மோன
      வாரிதியில் நதித்திரள்போல் வயங்கிற் றம்மா. 25.


As I probe into diverse faiths,
Oh Lord Pervasive,
He is but Thine play.
Difference there is none in ultimate.
All end up in the ocean of silentness
Like the rivers their destination seek.

Arunachala Siva.

12587
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:53:11 PM »
Verse 24 of The Wild Banyan Tree:மயக்குறுமென் மனமணுகாப் பாதை காட்டி
      வல்வினையைப் பறித்தனையேவாழ்வே நானென்
செயக்கடவேன் செயலெல்லாம் நினதே என்று
      செங்கைகுவிப் பேன்அல்லாற் செயல்வே றில்லை. 24.

Thou showed the path beyond the reach of my mind
And thus uprooted my obdurate karma.
Oh! Life of my life!
What shall I do to recompense Thee?
All that I can do is to fold my hands in adoration
Saying, ''All, all is Thine act.''
What else is there for me to do?

Arunachala Siva.

12588
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:46:56 PM »
Verse 23 of The Wild Banyan Tree:


சோதியாய் இருட்பிழம்பைச் சூறை யாடுந்
      தூவெளியே எனைத்தொடர்ந்து தொடர்ந்தெந் நாளும்
வாதியா நின்றவினைப் பகையை வென்ற
      வாழ்வேஇங் குனைப்பிரிந்து மயங்கு கின்றேன். 23.


Thou art the Light
That devoures darkness.
Thou art the Spaces Vast.
Thou art the Life of life
That vanquished my karmic foe,
Who constant pursued and harassed me.
Here I pine for Thee in pain of separation.


Arunachala Siva.

12589
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:45:03 PM »
Verse 22 of The Wild Banyan Tree:


கண்டிலையோ யான்படும்பா டெல்லாம் மூன்று
      கண்ணிருந்துந் தெரியாதோ கசிந்துள் ளன்பார்
தொண்டரடித் தொண்டனன்றோ கருணை நீங்காச்
      சுத்தபரி பூரணமாஞ் சோதி நாதா. 22.


Have Thou not seen all my suffering?
Thou hath triple eyes and yet Thou see not.
Am I not a humble devotee of Thine devotees true?
Thou, whom compassion never leaves,
Thou, Lord of Light,
That is Perfection Pure!

Arunachala Siva.

12590
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:42:41 PM »
Verse 21 of The Wild Banyan Tree:

கலங்காத நெஞ்சுடைய ஞான தீரர்
      கடவுளுனைக் காணவே காய மாதி
புலம்காணார் நானொருவன் ஞானம் பேசிப்
      பொய்க்கூடு காத்ததென்ன புதுமை கண்டாய். 21.


Those valiant souls resolute in Jnana pursuit,
To see Thee, oh God,
Will not see the body and the senses.
Only I, talking Jnana,
Keep guard over this illusory body.
How strange, do Thou see!
 

Arunachala Siva.

12591
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:40:32 PM »
Verse 20 of The Wild Banyan Tree:சொல்லாய தொகுதியெல்லாங் கடந்து நின்ற
      சொரூபானந் தச்சுடரே தொண்ட னேனைக்
கல்லாகப் படைத்தாலும் மெத்த நன்றே
      கரணமுடன் நான்உறவு கலக்க மாட்டேன். 20.


Thou, the Light of Bliss Form
That stands transcending vocabularies entire,
Well, indeed, that Thou create me, Thy slave,
As a slab of stone.
For impossible indeed for me to merge in Thee
With these sense organs possessed.


Arunachala Siva.

12592
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:38:53 PM »
Verse 19 of The Wild Banyan Tree:


காலமே காலமொரு மூன்றுங் காட்டுங்
      காரணமே காரணகா ரியங்கள் இல்லாக்
கோலமே எனைவாவா என்று கூவிக்
      குறைவறநின் அருள்கொடுத்தாற் குறைவோ சொல்லாய். 19.


Thou art time.
Thou art the Cause that shows time's tenses three.
Thou art the Form
That is neither Cause nor Caused.
Will it be beneath Thee
If Thou call me ''Come, come''
And grant me Thine undiminished Grace?

Arunachala Siva.

12593
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:36:53 PM »
Verse 18 of The Wild Banyan Tree:பொருந்துசகம் அனைத்தினையும் பொய்பொய் யென்று
      புகன்றபடி மெய்யென்றே போத ரூபத்
இருந்தபடி யென்றிருப்ப தன்றே யன்றோ
      எம்பெருமான் யான்கவலை யெய்தாக் காலம். 18.


"All the phenomenal world is illusion" -
Thus saying,
When will I be in Jnana form that is Truth?
That is the day, my Lord,
When my gnawing cares will forever cease.

Arunachala Siva.

12594
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:33:12 PM »
Verse 17 of The Wild Banyan Tree:


என்றுளைநீ அன்றுளம்யாம் என்பதென்னை
      இதுநிற்க எல்லாந்தாம் இல்லை யென்றே
பொன்றிடச்செய் வல்லவன்நீ யெமைப்ப டைக்கும்
      பொற்புடையாய் என்னின்அது பொருந்தி டாதே. 17.


"The day Thou were, I, too, were" -
Thus they say. What does that mean?
That being so, they also say,
"Thou art the Almighty that destroys all.
Thou art the One that creates all."
How do the two reconcile *[1]?

FootNotes:

[1] This refers to an apparent conflict between Advaita and Dvaita doctrines which Siddhanta synthesis
finds through a reconciliation adopting a standpoint of relativity

Arunachala Siva.

12595
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:31:09 PM »
Verse 16 of The Wild Banyan Tree:

பார்த்தனவெல் லாமழியும் அதனாற் சுட்டிப்
      பாராதே பார்த்திருக்கப் பரமே மோன
மூர்த்திவடி வாயுணர்த்துங் கைகாட் டுண்மை
      முற்றியென தல்லல்வினை முடிவ தென்றோ. 16.


All that is seen will destroyed be,
And so, be seeing and seeing not.
And as thou doth so
The Pervasive Being Himself
Will in silentness instruct thee.
When is the day to be
That His gesture of Truth will appear
And all my sorrows their end see?

Arunachala Siva.


12596
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:29:07 PM »
Verse 15 of The Wild Banyan Tree:

முற்றுமோ எனக்கினியா னந்த வாழ்வு
      மூதறிவுக் கினியாய்நின் முளரித் தாளில்
பற்றுமோ சற்றுமில்லை ஐயோ ஐயோ
      பாவிபடுங் கட்கலக்கம் பார்த்தி லாயோ. 15.


Will the Life of Bliss be ever mine?
Thou, of Jnana Bliss!
Devotion have I none for Thine Lotus Feet.
Lord! Lord!
Have Thou not seen the tears of distress
In this poor man?


Arunachala Siva.
 

12597
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:26:16 PM »
Verse 14 of The Wild Banyan Tree:

தேவரெலாந் தொழச்சிவந்த செந்தாள் முக்கட்
      செங்கரும்பே மொழிக்குமொழி தித்திப் பாக
மூவர்சொலுந் தமிழ்கேட்குந் திருச்செ விக்கே
      மூடனேன் புலம்பியசொல் முற்று மோதான். 14.


Oh Lord, whose Feet have turned crimson
By adoration of celestial beings all!
Oh! Thou, of triple eyes, sugarcane sweet!
Thine holy ears which have listened
To the Tamil *[1] of the Three *[2]
Whose every word is sweeter
Than that which went before,
Will they ever turn to hear
The words of this fool that blabbers?

FootNotes:

[1] Thevaram

[2] The three Nayanmars - Tirujnana Sambandar, Appar and Sundarar.


Arunachala Siva.


12598
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:24:13 PM »
Verse 13 of The Wild Banyan Tree:


உண்டோநீ படைத்தவுயிர்த் திரளில் என்போல்
      ஒருபாவி தேகாதி உலகம் பொய்யாக்
கண்டேயும் எள்ளளவுந் துறவு மின்றிக்
      காசினிக்குள் அலைந்தவரார் காட்டாய் தேவே. 13.


Is there any transgressor like me
In all the vast creation by Thee?
Is there a single one (like me)
Who wanders about in this world
Without renouncing it even a bit,
When he has found
The body and the world
Are all a total illusion?
Pray, show me!

Arunachala Siva.

12599
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:21:49 PM »
Verse 12 of The Wild Banyan Tree:பொருளேநின் பூரணமே லிட்ட காலம்
      போக்குவர வுண்டோதற் போத முண்டோ
இருள்தானுண் டோஅல்லால் வெளிதான் உண்டோ
      இன்பமுண்டோ துன்பமுண்டோ யாமங் குண்டோ. 12.


Oh! Being Eternal!
When Thy fullness overwhelms,
Is there birth and death?
Is there awareness of the Self?
Is there darkness?
Is there space?
Is there pain? Is there pleasure?
Or is there I at all?

Arunachala Siva.


12600
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:18:19 PM »
Verse 11 of The Wild Banyan Tree:ஆனாலும் யான்எனதிங் கற்ற எல்லை
      அதுபோதும் அதுகதிதான் அல்ல வென்று
போனாலும் யான்போவன் அல்லால் மோனப்
      புண்ணியனே வேறுமொரு பொருளை நாடேன். 11.

Yet it is enough for me -
The frontier that knows neither I nor mine.
Even if that turns out to be not goal adequate,
Only I may go.
But my seeking after Thee and Thee alone
Will never go.
Oh! Thou, the Holy, Silent One!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 [840] 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 ... 2907