Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 [839] 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 ... 2905
12571
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:52:53 AM »
Verse 10 of General Padigam, 7.047:


கைம்மா உரிவை அம்மான் காக்கும்
    பலவூர் கருத்துன்னி
மைம்மாந் தடங்கண் மதுர மன்ன
    மொழியாள் மடச்சிங்கடி
தம்மான் ஊரன் சடையன் சிறுவன்
    அடியன் தமிழ்மாலை
செம்மாந் திருந்து திருவாய் திறப்பார்
    சிவலோ கத்தாரே. (10)

Thinking of many shrines protected by Siva, the Father who covers Himself, with the skin of an elephant.
The father of young Singati, who has big eyes resembling the tender mango cut longitudinally into two,
coated with colliryum and who speaks sweet words like honey, who has the name of Nambi Arooran*.
the son of Chaṭaiyaṉ**. Those who sing the garland of Tamizh verses composed by His slave, will
without any doubt reside in Siva Lokam, being over-joyed.


(* The name of Sundaramurti Swamigal.  **  Chataiyan  is the name of his father.)

Arunachala Siva.

12572
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:47:18 AM »
Verse 9 of General Padigam, 7.047:புலியூர்ச் சிற்றம் பலத்தாய் புகலூர்ப்
    போதா மூதூரா
பொலிசேர் புரமூன் றெரியச் செற்ற
    புரிபுன் சடையானே
வலிசேர் அரக்கன் தடக்கை ஐஞ்ஞான்
    கடர்த்த மதிசூடீ
கலிசேர் புறவிற் கடவூ ராளீ
    காண அருளாயே. (9)

Siva, in ChiRRambalam,  in Puliyur!  Who is the embodiment of divine knowledge and who is in Pukalur!
The One who has the oldest place of Siva Lokam!  The One who has a murky and twisted matted locks,
and who destroyed by burning the three cities which had splendor!
The One who wore a crescent moon and pressed down the twenty big hands of the very strong demon, Ravana;  The One who rules over Tiruk Kadvur,  which has jungles of great noise!
Grant me the Grace to have a vision of you.

Arunachala Siva.

12573
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:42:22 AM »
Verse 8 of General Padigam, 7.047:துருத்திச் சுடரே நெய்த்தா னத்தாய்
    சொல்லாய் கல்லாலா
பருத்தி நியமத் துறைவாய் வெயிலாய்ப்
    பலவாய்க் காற்றானாய்
திருத்தித் திருத்தி வந்தென் சிந்தை
    இடங்கொள் கயிலாயா
அருத்தித் துன்னை அடைந்தார் வினைகள்
    அகல அருளாயே. (8)

The divine light in Turutti!  Siva in Tiru Neythanam!   Who dwells in words!
Who sits under a special variety of banyan tree, Kallal!  Who dwells in Paruti Niyamam!
being the sunlight,  being many other things.  You are the air.
The Lord of Kailasah,  who occupied my mind having improved it many times!
Kindly grant your Grace so that the acts of those who approached you with love may leave them.

Arunachala Siva.

12574
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:38:04 AM »
Verse 7 of General Padigam:


தேனைக் காவல் கொண்டு விண்ட
    கொன்றைச் செழுந்தாராய்
வானைக் காவல் கொண்டு நின்றார்
    அறியா நெறியானே
ஆனைக் காவில் அரனே பரனே
    அண்ணா மலையானே
ஊனைக் காவல் கைவிட் டுன்னை
    உகப்பார் உணர்வாரே. (7)

Siva, who wears a fertile garland of KonRai which has blossomed, having honey in it!  Who has a state
which could not be known by the celestial beings.  Who have the duty of guarding the heaven!
Siva in Tiruvanaikka!  The supreme being who dwells in Tiruvannamalai!  Those who worship you
with desire, giving up nourishing the body, are people who can really realize you.


Arunachala Siva. 

12575
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:33:14 AM »
Verse 6 of General Padigam:


தாங்கூர் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
வேங்கூர் உறைவாய் விளமர் நகராய்
    விடையார் கொடியானே
நாங்கூர் உறைவாய் தேங்கூர் நகராய்
    நல்லூர் நம்பானே
பாங்கூர் பலிதேர் பரனே பரமா
    பழனப் பதியானே.  (6)

Siva who dwells VEṅkoor!  Who is in the city of Vilamar!  Who has a flag on which the form of a Bull is
drawn.  Who dwells in NAnkur!  Who resides in the city of TEngoor.  Siva in Nallur!
The supreme being who collects alms in good villages!  The supreme being!
Who dwells in the city of Pazhanam!  You will grant your Grace to your devotees to make the diseases
which are unbearable and from which they suffer leave them.


Arunachala Siva.

12576
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:27:15 AM »
Verse 5 of General Padigam:


மருகல் லுறைவாய் மாகா ளத்தாய்
    மதியஞ் சடையானே
அருகற் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
கருகற் குரலாய் வெண்ணிக் கரும்பே
    கானூர்க் கட்டியே
பருகப் பணியாய் அடியார்க் குன்னைப்
    பவளப் படியானே. (5)

Siva,  who has a red body like the coral!  You dwell in Marukal,  you dwell in Maakaalam. (This may refer to Ampar MAkAḷam or Irumpai MAkAlam or UncEṉai mAkAḷam.)  You wear a crescent moon on your mattted
locks.  You grant your Grace to make the diseases which afflict your devotees and weaken them, leave
them.  You have a black neck.  The sugar-cane in VeNNi!
The jaggery in Kaanur.  You grant your Grace for your devotees to enjoy you having approached you.


Arunachala Siva.

12577
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:19:58 AM »
Verse 4 of General Padigam:


ஆரூர் அத்தா ஐயாற் றமுதே
    அளப்பூர் அம்மானே
காரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புறவிற்
    கருகா வூரானே
பேரூர் உறைவாய்பட்டிப் பெருமான்
    பிறவா நெறியானே
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
  பாசூர் அம்மானே. (4)

the Father in Arur!  The nectar of TiruvaiyaaRu, the Master who dwells in Alappoor!
Siva,  who resides in KarukAvur,  amidst forest region, surrounded by groves on which clouds
pass! And who lives in PErur,  the Lord in Paṭṭichuram!
The Lord in PErur also is called Paṭṭip Perumaṉ one who has the unique nature of not being born!
And who is worshipped by many living in places throughout this world!  (The Master in Paasur!
Aḷappur, pErur.  ( Vaipputtalaṅgal.)

Arunachala Siva.

12578
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 10:00:33 AM »
Verse 3:


நிறைக்காட் டானே நெஞ்சத் தானே
    நின்றி யூரானே
மிறைக்காட் டானே புனல்சேர் சடையாய்
    அனல்சேர் கையானே
மறைக்காட் டானே திருமாந் துறையாய்
    மாகோ ணத்தானே
இறைக்காட் டானே எங்கட் குன்னை
    எம்மான் தம்மானே.  (3)

Siva,  who is an example for strength of mind!  Who dwells in the hearts of devotees!
who is in Ninriyur. who does not subject His devotees to sufferings!,  who has on His matted locks,
water of the Ganga! who holds in His hand fire!  who dwells in Maraikadu, who dwells in TirumAntuṟai!
who dwells the great Konanmalai. ( in Sri Lanka.)  The father of my father!
Will you not reveal a little bit of your nature to us?

Arunachala Siva.

12579
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 09:37:00 AM »
Verse 2:


கொங்கிற் குறும்பிற் குரக்குத் தளியாய்
    குழகா குற்றாலா
மங்குற் றிரிவாய் வானோர் தலைவா
    வாய்மூர் மணவாளா
சங்கக் குழையார் செவியா அழகா
    அவியா அனலேந்திக்
கங்குற் புறங்காட் டாடீ அடியார்
    கவலை களையாயே. (2)


the Lord who dwells in Kurakkuttaḷi in Kuṟumpu Nadu, (a subdivision of Koṅgu Nadu).
The perpetual youth!  One who dwells in Kurralam!
(This shrine in TirunelvEli district.)  One who wanders in the sky.
The Chief of the celestial beings!
The bridegroom in VAymoor!
One who wears in His ear a men`s ear-ring made of conch!
One who is beauty itself!   One who dances at night in the cremation-ground which is outside the
village, holding fire which does not extinguish!

Arunachala Siva.

12580
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 09:29:03 AM »
Verse 1 of the General Padigam. This is not on any particular temple.

7.047:

Verse 1:


காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் மலையே
    கானப் பேரூராய்
கோட்டூர்க் கொழுந்தே அழுந்தூ ரரசே
    கொழுநற் கொல்லேறே
பாட்டூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பனங்காட் டூரானே
மாட்டூ ரறவா மறவா துன்னைப்
    பாடப் பணியாயே. (1)


The Ocean in Kattur,  The mountain in Kaṭampur!
Siva,  who dwells in the shrine Kanapperur!
The tender shoot in Kottur, the King in Azhunthoor!
The Male Lion in Kolunadu!
You are praised by people who have understood the value of songs.
The Lord in Panankattur!  The embodiment of all righteousness who rides on a Bull !
Grant me your grace so that I can praise you without forgetting.

Arunachala Siva.

12581
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 09:22:16 AM »
Verse 1 of Tiru Nagaik Ka Koranam: (7.046)


பத்தூர்புக் கிரந்துண்டு பலபதிகம் பாடிப்
    பாவையரைக் கிறிபேசிப் படிறாடித் திரிவீர்
செத்தார்தம் எலும்பணிந்து சேவேறித் திரிவீர்
    செல்வத்தை மறைத்துவைத்தீர் எனக்கொருநாள் [ இரங்கீர்
முத்தாரம் இலங்கிமிளிர் மணிவயிரக் கோவை
    யவைபூணத் தந்தருளி மெய்க்கினிதா நாறும்
கத்தூரி கமழ்சாந்து பணித்தருள வேண்டும்
    கடல்நாகைக் காரோண மேவியிருந் தீரே.  (1)


Siva,  who dwelt with desire in Nagaik Ka Koranam, on the sea-shore!
Entring into many villages and eating begging alms singing many garlands of songs,
speaking lies to girls who are as beautiful as a portrait, you wander indulging in mischief.
Having adorned yourself with the bones of gods who are dead, you wander riding upon a Bull.
You hid your wealth.  You do not take pity on me even on a single day and say I have nothing to
give you a neck-lace of pearls giving me a string of rubies, and diamonds which are very much
glittering.  You must bestow on me sandal-paste mixed with sweet-smelling musk, to smear on
my body. 

Arunachala Siva.

12582
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 09:15:01 AM »
Verse 1 of Tiru Amaathur: (7.045)


காண்டனன் காண்டனன் காரிகை
    யாள்தன் கருத்தனாய்
ஆண்டனன் ஆண்டனன் ஆமாத்
    தூர்எம் மடிகட்காட்
பூண்டனன் பூண்டனன் பொய்யன்று
    சொல்லுவன் கேண்மின்கள்
மீண்டனன் மீண்டனன் வேதவித்
    தல்லா தவர்கட்கே. (1)I saw the Master who is in Amaathur, as the husband of Uma.  He admitted me as His protege.
I became the slave of the Lord in Amaathur,  many times.
These things are not false statements.  I shall tell you further more.
Please hear what I say. I parted company with those who are not well versed in the Vedas.
(Use of the ending of one case for that of another;  The repetition of words is intended for emphasis;
This applies to wherever it occurs in this decade.)

Arunachala Siva.

12583


On 2.8.1939, Sri Annamalai Swami himself asked Bhagavan Ramana:

"Bhagavan!  You have said that once a person abides in Jnana, he has no three karmas, Prarabdha, Agami and Sanchita.  But Kaivalya Navaneetam says that even a Jnani has to undergo the effects of Prarabhda. 
How is it?"

Bhagavan Ramana replied:

"Since Prarabdha has been declared to a person even before his attaining Jnana, the onlookers say
that a Jnani should also undergo the effects of Prarabdha.  There are several examples given in
scriptures.

Sri Bhagavan says:

1. Like an arrow that had left the bow upon a direction. The arrow will hit even a cow in place of a tiger,
even though the cow was not at all to be injured.

2.  Like an electric fan, which revolves a few rotations, even after electric connection is switched off.

3. The burnt rope also looks like a good rope, but is not useful.

4. Even the trunk of the tree which remains after being cut off, looks green but will not grow.

5. The roasted seeds look like any other seeds, but will not grow when planted on the soil.

"The Jnani's like Prarabhda is also like these five examples.  In Jnani's look, there is no prarabdha for
him, but onlookers observe that he is experiencing prarabdha."

(Source:  Sri Ramana Ninaivugal, Sri Annamalai Swami.  Sri Annamlai Swami Asramam, Palakottu, Tiruvannamalai.)

Arunachala Siva.   

12584
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 07, 2015, 07:46:46 AM »


The Jiva and the language or words are all in the world of mind -- Manomandala. It is all sound and
words.  Atma is in silence.  There is no need to understand the words, the language.  Many a times
only sound is adequate. What does the sound OM, or AUM explain?  It is according to one's own
mind or the Self, the Heart. 

Prahlada was given atma-upadesa by Narada, when the child was in the womb.  What language the
foetus know? What words it can understand?  It can at best understand only the sound.

Bhagavan Ramana said only this.  Summa Iru.  No words, no sound, the total silence of the mind and
the jiva by remaining in one's own Heart.


Arunachala Siva.

12585
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 07, 2015, 07:44:27 AM »

Narayanathu Prandhan was a Malayalee Jnani.  He was called Prandhan, which means madcap.
He used to wander all over the village saying:  Manasile Ayilla, Manasile Ayilla.  I have not
got it in the mind, I have not got it in the mind!  People used to make fun of him.

One day, he started saying:  Manasile Aayee.  Manasile Aayee. I got it in my mind, I got it in my mind!

At that time, his guru appeared before him and asked Prandhan:  What is it, that you have got in your mind?

Prandhan replied:  I got it in my mind, that I cannot get it in my mind!

His guru took Prandhan with him.

Hrudaya cannot be captured by mind.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 [839] 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 ... 2905