Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 [838] 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 ... 2905
12556
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:29:07 PM »
Verse 15 of The Wild Banyan Tree:

முற்றுமோ எனக்கினியா னந்த வாழ்வு
      மூதறிவுக் கினியாய்நின் முளரித் தாளில்
பற்றுமோ சற்றுமில்லை ஐயோ ஐயோ
      பாவிபடுங் கட்கலக்கம் பார்த்தி லாயோ. 15.


Will the Life of Bliss be ever mine?
Thou, of Jnana Bliss!
Devotion have I none for Thine Lotus Feet.
Lord! Lord!
Have Thou not seen the tears of distress
In this poor man?


Arunachala Siva.
 

12557
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:26:16 PM »
Verse 14 of The Wild Banyan Tree:

தேவரெலாந் தொழச்சிவந்த செந்தாள் முக்கட்
      செங்கரும்பே மொழிக்குமொழி தித்திப் பாக
மூவர்சொலுந் தமிழ்கேட்குந் திருச்செ விக்கே
      மூடனேன் புலம்பியசொல் முற்று மோதான். 14.


Oh Lord, whose Feet have turned crimson
By adoration of celestial beings all!
Oh! Thou, of triple eyes, sugarcane sweet!
Thine holy ears which have listened
To the Tamil *[1] of the Three *[2]
Whose every word is sweeter
Than that which went before,
Will they ever turn to hear
The words of this fool that blabbers?

FootNotes:

[1] Thevaram

[2] The three Nayanmars - Tirujnana Sambandar, Appar and Sundarar.


Arunachala Siva.


12558
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:24:13 PM »
Verse 13 of The Wild Banyan Tree:


உண்டோநீ படைத்தவுயிர்த் திரளில் என்போல்
      ஒருபாவி தேகாதி உலகம் பொய்யாக்
கண்டேயும் எள்ளளவுந் துறவு மின்றிக்
      காசினிக்குள் அலைந்தவரார் காட்டாய் தேவே. 13.


Is there any transgressor like me
In all the vast creation by Thee?
Is there a single one (like me)
Who wanders about in this world
Without renouncing it even a bit,
When he has found
The body and the world
Are all a total illusion?
Pray, show me!

Arunachala Siva.

12559
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:21:49 PM »
Verse 12 of The Wild Banyan Tree:பொருளேநின் பூரணமே லிட்ட காலம்
      போக்குவர வுண்டோதற் போத முண்டோ
இருள்தானுண் டோஅல்லால் வெளிதான் உண்டோ
      இன்பமுண்டோ துன்பமுண்டோ யாமங் குண்டோ. 12.


Oh! Being Eternal!
When Thy fullness overwhelms,
Is there birth and death?
Is there awareness of the Self?
Is there darkness?
Is there space?
Is there pain? Is there pleasure?
Or is there I at all?

Arunachala Siva.


12560
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 07, 2015, 01:18:19 PM »
Verse 11 of The Wild Banyan Tree:ஆனாலும் யான்எனதிங் கற்ற எல்லை
      அதுபோதும் அதுகதிதான் அல்ல வென்று
போனாலும் யான்போவன் அல்லால் மோனப்
      புண்ணியனே வேறுமொரு பொருளை நாடேன். 11.

Yet it is enough for me -
The frontier that knows neither I nor mine.
Even if that turns out to be not goal adequate,
Only I may go.
But my seeking after Thee and Thee alone
Will never go.
Oh! Thou, the Holy, Silent One!

Arunachala Siva.

12561
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:52:53 AM »
Verse 10 of General Padigam, 7.047:


கைம்மா உரிவை அம்மான் காக்கும்
    பலவூர் கருத்துன்னி
மைம்மாந் தடங்கண் மதுர மன்ன
    மொழியாள் மடச்சிங்கடி
தம்மான் ஊரன் சடையன் சிறுவன்
    அடியன் தமிழ்மாலை
செம்மாந் திருந்து திருவாய் திறப்பார்
    சிவலோ கத்தாரே. (10)

Thinking of many shrines protected by Siva, the Father who covers Himself, with the skin of an elephant.
The father of young Singati, who has big eyes resembling the tender mango cut longitudinally into two,
coated with colliryum and who speaks sweet words like honey, who has the name of Nambi Arooran*.
the son of Chaṭaiyaṉ**. Those who sing the garland of Tamizh verses composed by His slave, will
without any doubt reside in Siva Lokam, being over-joyed.


(* The name of Sundaramurti Swamigal.  **  Chataiyan  is the name of his father.)

Arunachala Siva.

12562
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:47:18 AM »
Verse 9 of General Padigam, 7.047:புலியூர்ச் சிற்றம் பலத்தாய் புகலூர்ப்
    போதா மூதூரா
பொலிசேர் புரமூன் றெரியச் செற்ற
    புரிபுன் சடையானே
வலிசேர் அரக்கன் தடக்கை ஐஞ்ஞான்
    கடர்த்த மதிசூடீ
கலிசேர் புறவிற் கடவூ ராளீ
    காண அருளாயே. (9)

Siva, in ChiRRambalam,  in Puliyur!  Who is the embodiment of divine knowledge and who is in Pukalur!
The One who has the oldest place of Siva Lokam!  The One who has a murky and twisted matted locks,
and who destroyed by burning the three cities which had splendor!
The One who wore a crescent moon and pressed down the twenty big hands of the very strong demon, Ravana;  The One who rules over Tiruk Kadvur,  which has jungles of great noise!
Grant me the Grace to have a vision of you.

Arunachala Siva.

12563
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:42:22 AM »
Verse 8 of General Padigam, 7.047:துருத்திச் சுடரே நெய்த்தா னத்தாய்
    சொல்லாய் கல்லாலா
பருத்தி நியமத் துறைவாய் வெயிலாய்ப்
    பலவாய்க் காற்றானாய்
திருத்தித் திருத்தி வந்தென் சிந்தை
    இடங்கொள் கயிலாயா
அருத்தித் துன்னை அடைந்தார் வினைகள்
    அகல அருளாயே. (8)

The divine light in Turutti!  Siva in Tiru Neythanam!   Who dwells in words!
Who sits under a special variety of banyan tree, Kallal!  Who dwells in Paruti Niyamam!
being the sunlight,  being many other things.  You are the air.
The Lord of Kailasah,  who occupied my mind having improved it many times!
Kindly grant your Grace so that the acts of those who approached you with love may leave them.

Arunachala Siva.

12564
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:38:04 AM »
Verse 7 of General Padigam:


தேனைக் காவல் கொண்டு விண்ட
    கொன்றைச் செழுந்தாராய்
வானைக் காவல் கொண்டு நின்றார்
    அறியா நெறியானே
ஆனைக் காவில் அரனே பரனே
    அண்ணா மலையானே
ஊனைக் காவல் கைவிட் டுன்னை
    உகப்பார் உணர்வாரே. (7)

Siva, who wears a fertile garland of KonRai which has blossomed, having honey in it!  Who has a state
which could not be known by the celestial beings.  Who have the duty of guarding the heaven!
Siva in Tiruvanaikka!  The supreme being who dwells in Tiruvannamalai!  Those who worship you
with desire, giving up nourishing the body, are people who can really realize you.


Arunachala Siva. 

12565
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:33:14 AM »
Verse 6 of General Padigam:


தாங்கூர் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
வேங்கூர் உறைவாய் விளமர் நகராய்
    விடையார் கொடியானே
நாங்கூர் உறைவாய் தேங்கூர் நகராய்
    நல்லூர் நம்பானே
பாங்கூர் பலிதேர் பரனே பரமா
    பழனப் பதியானே.  (6)

Siva who dwells VEṅkoor!  Who is in the city of Vilamar!  Who has a flag on which the form of a Bull is
drawn.  Who dwells in NAnkur!  Who resides in the city of TEngoor.  Siva in Nallur!
The supreme being who collects alms in good villages!  The supreme being!
Who dwells in the city of Pazhanam!  You will grant your Grace to your devotees to make the diseases
which are unbearable and from which they suffer leave them.


Arunachala Siva.

12566
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:27:15 AM »
Verse 5 of General Padigam:


மருகல் லுறைவாய் மாகா ளத்தாய்
    மதியஞ் சடையானே
அருகற் பிணிநின் னடியார் மேல
    அகல அருளாயே
கருகற் குரலாய் வெண்ணிக் கரும்பே
    கானூர்க் கட்டியே
பருகப் பணியாய் அடியார்க் குன்னைப்
    பவளப் படியானே. (5)

Siva,  who has a red body like the coral!  You dwell in Marukal,  you dwell in Maakaalam. (This may refer to Ampar MAkAḷam or Irumpai MAkAlam or UncEṉai mAkAḷam.)  You wear a crescent moon on your mattted
locks.  You grant your Grace to make the diseases which afflict your devotees and weaken them, leave
them.  You have a black neck.  The sugar-cane in VeNNi!
The jaggery in Kaanur.  You grant your Grace for your devotees to enjoy you having approached you.


Arunachala Siva.

12567
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 11:19:58 AM »
Verse 4 of General Padigam:


ஆரூர் அத்தா ஐயாற் றமுதே
    அளப்பூர் அம்மானே
காரூர் பொழில்கள் புடைசூழ் புறவிற்
    கருகா வூரானே
பேரூர் உறைவாய்பட்டிப் பெருமான்
    பிறவா நெறியானே
பாரூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
  பாசூர் அம்மானே. (4)

the Father in Arur!  The nectar of TiruvaiyaaRu, the Master who dwells in Alappoor!
Siva,  who resides in KarukAvur,  amidst forest region, surrounded by groves on which clouds
pass! And who lives in PErur,  the Lord in Paṭṭichuram!
The Lord in PErur also is called Paṭṭip Perumaṉ one who has the unique nature of not being born!
And who is worshipped by many living in places throughout this world!  (The Master in Paasur!
Aḷappur, pErur.  ( Vaipputtalaṅgal.)

Arunachala Siva.

12568
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 10:00:33 AM »
Verse 3:


நிறைக்காட் டானே நெஞ்சத் தானே
    நின்றி யூரானே
மிறைக்காட் டானே புனல்சேர் சடையாய்
    அனல்சேர் கையானே
மறைக்காட் டானே திருமாந் துறையாய்
    மாகோ ணத்தானே
இறைக்காட் டானே எங்கட் குன்னை
    எம்மான் தம்மானே.  (3)

Siva,  who is an example for strength of mind!  Who dwells in the hearts of devotees!
who is in Ninriyur. who does not subject His devotees to sufferings!,  who has on His matted locks,
water of the Ganga! who holds in His hand fire!  who dwells in Maraikadu, who dwells in TirumAntuṟai!
who dwells the great Konanmalai. ( in Sri Lanka.)  The father of my father!
Will you not reveal a little bit of your nature to us?

Arunachala Siva.

12569
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 09:37:00 AM »
Verse 2:


கொங்கிற் குறும்பிற் குரக்குத் தளியாய்
    குழகா குற்றாலா
மங்குற் றிரிவாய் வானோர் தலைவா
    வாய்மூர் மணவாளா
சங்கக் குழையார் செவியா அழகா
    அவியா அனலேந்திக்
கங்குற் புறங்காட் டாடீ அடியார்
    கவலை களையாயே. (2)


the Lord who dwells in Kurakkuttaḷi in Kuṟumpu Nadu, (a subdivision of Koṅgu Nadu).
The perpetual youth!  One who dwells in Kurralam!
(This shrine in TirunelvEli district.)  One who wanders in the sky.
The Chief of the celestial beings!
The bridegroom in VAymoor!
One who wears in His ear a men`s ear-ring made of conch!
One who is beauty itself!   One who dances at night in the cremation-ground which is outside the
village, holding fire which does not extinguish!

Arunachala Siva.

12570
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 09:29:03 AM »
Verse 1 of the General Padigam. This is not on any particular temple.

7.047:

Verse 1:


காட்டூர்க் கடலே கடம்பூர் மலையே
    கானப் பேரூராய்
கோட்டூர்க் கொழுந்தே அழுந்தூ ரரசே
    கொழுநற் கொல்லேறே
பாட்டூர் பலரும் பரவப் படுவாய்
    பனங்காட் டூரானே
மாட்டூ ரறவா மறவா துன்னைப்
    பாடப் பணியாயே. (1)


The Ocean in Kattur,  The mountain in Kaṭampur!
Siva,  who dwells in the shrine Kanapperur!
The tender shoot in Kottur, the King in Azhunthoor!
The Male Lion in Kolunadu!
You are praised by people who have understood the value of songs.
The Lord in Panankattur!  The embodiment of all righteousness who rides on a Bull !
Grant me your grace so that I can praise you without forgetting.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 [838] 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 ... 2905