Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 [835] 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... 2904
12511
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 08, 2015, 01:38:10 PM »
Verse 2 of Paraparak KaNNii:கண்ணாரக் கண்டோர் கருப்பொருள்கா ணாமலருள்
விண்ணூ டிருந்தஇன்ப வெற்பே பராபரமே. 2.


Thou art the Mountain of Bliss
That stand in the spaces vast of Grace.
They who saw it full well
Saw no more birth to be,
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

12512
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 08, 2015, 01:32:58 PM »
Verse  1 of Paraparak KaNNi: (Wreath, Pervasive, the Supreme)


சீராருந் தெய்வத் திருவருளாம் பூமிமுதல்
பாராதி யாண்ட பதியே பராபரமே. 1.


Thou art the Lord that rule
The earth and the rest of elements.
Of Thy Divine Grace art they,
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

12513
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2015, 11:54:38 AM »
Verse 1 of 7.058:  Tiruk Kazhumalam, Sirkazhi


சாதலும் பிறத்தலுந் தவிர்த்தெனை வகுத்துத்
    தன்னருள் தந்தஎம் தலைவனை மலையின்
மாதினை மதித்தங்கொர் பால்கொண்ட மணியை
    வருபுனல் சடையிடை வைத்தஎம் மானை
ஏதிலென் மனத்துக்கோர் இரும்புண்ட நீரை
    எண்வகை ஒருவனை எங்கள்பி ரானைக்
காதில்வெண் குழையனைக் கடல்கொள மிதந்த
    கழுமல வளநகர்க் கண்டுகொண் டேனே. (1)


I the fertile city of Kaḻzhumalam,  which floated above when the ocean enveloped the whole earth.
Having removed death at the end of this life and rebirth after this life, and having created me as a new
soul, our Master who bestowed on me His grace.  The ruby that had on its part a lady, daughter of the mountain, (Uma), honoring her.  Our Lord who kept on His matted hairs the water of Ganga, discarded from heaven.  The one who is like the water that is absorbed by a red-hot iron, to my mind which is alien to god, and who has merged within me without being alien to me.  The peerless God who has eight forms eight
forms: (five elements, sun and moon, and the one who performs sacrifices) Our benefactor master and
one who wears a white ear-ring made of conch, I saw Him clearly as He was seated majestically in
Tiruk Kazhumalam, Therefore I am not wanting in anything. 

Arunachala Siva.

12514
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2015, 11:47:20 AM »
Verse 1 of 7.057:  Tiru VaLKoli Puthur:தலைக்க லன்தலை மேல்தரித் தானைத்
    தன்னைஎன் னைநினைக் கத்தரு வானைக்
கொலைக்கையா னையுரி போர்த்துகந் தானைக்
    கூற்றுதைத் தகுரை சேர்கழ லானை
அலைத்தசெங் கண்விடை ஏறவல் லானை
    ஆணை யால்அடி யேன்அடி நாயேன்
மலைத்தசெந் நெல்வயல் வாழ்கொளி புத்தூர்
    மாணிக்கத் தைமறந் தென்நினைக் கேனே.(1)On what else would I meditate.  Forgetting the God who bore on His head an ornament garland of skulls.
He who gave to me to meditate upon who rejoiced having covered Himself with the skin of an elephant
which can kill enemies with its trunk. He who wears jingling anklets on His leg as a mark of having
kicked the god of death to die.  He who can ride upon a red-eyed bull which can inflict suffering upon those who oppose it, according to His command.  I who became His slave and who am the dog lying at His feet,
I would not meditate upon anything else but Him who is the MAṇikkavannar in VaLKoli Puthur, which is surrounded by fields of paddy crops which have ears of corn at their tops.


Arunachala Siva.

12515
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2015, 11:41:33 AM »
Verse 1 of Saiva Canon 7.056: Tiru  Neetur.


ஊர்வ தோர்விடை ஒன்றுடை யானை
    ஒண்ணு தற்றனிக் கண்ணுத லானைக்
கார தார்கறை மாமிடற் றானைக்
    கருத லார்புரம் மூன்றெரித் தானை
நீரில் வாளைவ ரால்குதி கொள்ளும்
    நிறைபு னற்கழ னிச்செல்வ நீடூர்ப்
பாரு ளார்பர வித்தொழ நின்ற
    பரம னைப்பணி யாவிட லாமே. (1)


Can we leave without worshipping? Siva, who has one peerless Bull as His mount,  who is peerless and
has a bright forehead,  who has a great neck in which there is the black poison, who burnt the three
cities of enemies, is in wealthy Neetur,  where, in the fields where water is full, the scabbard and murrel
-fish that live in water leap.  And who is the Supreme God who dwells to be praised and worshipped
with joined hands by the people of this world.   We must do that;  Therefore we shall go there and
worship Him.

Arunachala Siva.

12516
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2015, 11:31:39 AM »
Verse 1 of Saiva Canon, 7.055: Tirup Punkur:


அந்த ணாளனுன் னடைக்கலம் புகுத
    அவனைக் காப்பது காரண மாக
வந்த காலன்றன் ஆருயி ரதனை
    வவ்வி னாய்க்குன்றன் வன்மைகண் டடியேன்
எந்தை நீயெனை நமன்தமர் நலியில்
    இவன்மற் றென்னடி யானென விலக்கும்
சிந்தையால் வந்துன் திருவடி யடைந்தேன்
    செழும்பொ ழில்திருப் புன்கூரு ளானே. (1)


The God in Tiruppuṉkur which has fertile gardens!  When the AntaṇAḷaṉ a Brahmin, Mārkanteyaṉ
sought refuge in You,  in order to save him from death.   I who am a holy slave to You - who snatched
away the precious life of the KAlaṉ God of Death who come to take away his life -. Knowing about your
strength, my Father!  coming to you with the idea that if the servants of the god of death afflict me, you will prevent it by saying, "He is my devotee!",  I approached your holy feet; please accept me:


Arunachala Siva.


12517
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2015, 11:17:23 AM »
Verse 1 of 7.054:  Tiruvotriyur.


அழுக்கு மெய்கொடுன் திருவடி யடைந்தேன்
    அதுவும் நான்படற் பாலதொன் றானால்
பிழுக்கை வாரியும் பால்கொள்வர் அடிகேள்
    பிழைப்ப னாகிலுந் திருவடிப் பிழையேன்
வழுக்கி வீழினும் திருப்பெய ரல்லால்
    மற்று நான்அறி யேன்மறு மாற்றம்
ஒழுக்க என்கணுக் கொருமருந் துரையாய்
    ஒற்றி யூரெனும் ஊருறை வானே. (1)

My God!  The God who dwells in the place Otriyur,  which is eminent by its fame!
I approached your holy feet with a body full of dirt.  If that low state happens to be my lot,
please tell me at least a medicine which can be applied by drop to my eyes which have lost the power
of vision. those who desire milk from goats will not hesitate even to remove by hand their dung.
Though I may commit mistakes in other things, I have never committed any mistake to your Holy feet.
I do not know other words except your Holy Names even when I slip and fall down.

(Sundaramurti Swamigal has lost his eyesight, while in Tiruvotriyur.)

Arunachala  Siva.

12518
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 08, 2015, 11:11:45 AM »
Verse 1 of 7.053: Tiruk Kadavur Mayanam, ( Cremation Ground.) 
மருவார் கொன்றை மதிசூடி
    மாணிக் கத்தின் மலைபோல
வருவார் விடைமேல் மாதோடு
    மகிழ்ந்து பூதப் படைசூழத்
திருமால் பிரமன் இந்திரற்குந்
    தேவர் நாகர் தானவர்க்கும்
பெருமான் கடவூர் மயானத்துப்
    பெரிய பெருமா னடிகளே . (1)

The Supreme God in Kaṭavur Mayāṉam. Having worn a crescent moon,  and fragrant KoṉRai flowers,
will come riding on a Bull like the mountain of a Ruby, with a lady, (Uma) joyfully to be surrounded by
an army of Bhutams. He is the Lord of Big Deities like Tirumal, Brahman, Indiraṉ, and other smaller devas, inhabitants of the serpent world and TAṉavar Asurar.


Arunachala Siva.

12519Prarabdha is the allocation of happiness and misery for the current birth.  All of us have to experience
them.  One can attain Jnana and conquer the future allocation of such misery and happiness,
by realizing the Self, because there is no future births for a Jnani. The remaining balance of happiness and suffering [which have to be met with in future births] also gets cancelled.  But the present allocation has
to be suffered.  But Bhagavan Ramana says that even the present allocation does not 'affect' a Jnani
even though it is there, since he has no body-mind consciousness!  It is like all the three wives becoming widows when their common husband dies!  When Dasarata died, one cannot say that Kausalya alone
remained a sumangali and not a widow!

But, then why this dangerous terminal cancer for Bhagavan? There are different theories.

Akami  -  Total balance of merits and demerits.

Prarabdha -  The current allocation.

Sanchaya - Future allocations.

Your present birth's merits and demerits add up to the score of total balance of allocation!

Arunachala Siva.

12520
Bhagavan about Guru Gita:-


There are some verses extolling the guru-bhakti and surrender.
I am giving only English translations.

Verse 178:-  Having drunk to the full Brahmarasa and satisfied in the Paramatman, the Sages of
realization consider Indra as a mere straw and then what to speak of ordinary kings of the world?

Verse 179:-  The seekers after liberation should at all times develop Guru bhakti, because by following
the path shown by the Guru, one attains the Supreme auspiciousness and the state of Kaivalya.

Verse 180:-  'I am one and one alone without a second'  -- whoever thus practices constant meditation
as a result of the advice of the Guru with a firm determination, need not take recourse to the forest for
hard penances.

Verse 189:-  O Devi!  this is the advice in the path of Guru-marga which is capable of bestowing Mukti.  Therefore, Guru bhakti should be practiced by all with great devotion and faith.

Verse 192:-  One may be engaged in Siva Puja or deeply immersed in Vishnu Puja, but if he is
without a knowledge of the Guru tattva, all his learning is a mere waste.

Verse 193:-  If worship of Siva is done without knowing the real nature of Guru, that worship is for
the mere name's sake.  My dear Parvati, it is like a lamp drawn on a paper [which will not light the house].

Verse 194:-  By the glory and efficacy of Guru-diksha, all your actions bear fruit.  By the attainment of a
Guru, one attains everything.  One without a Guru is a mere fool. 

Verse 195:-  Since one does not understand the nature of Siva and one's own Self by himself, one
without a Guru can be said to be a mere animal, worm or a firefly.

Verse 196:-  Therefore discarding all kinds of contacts with people, by all possible means, giving up all comforts of the scriptures, one should depend on the Guru only.

The Guru Gita thus shows what it means to surrender to a Higher Power. It puts in perspective
Bhagavan Ramana's words: "Surrender appears easy because people imagine that, once they say
with their lips 'I surrender'....., they can be free and do what they like.  But the fact is that you can
have no likes and dislikes after you surrender and that your will should become completely
non-existent."  [Devaraja Mudaliar, Day by Day, entry dated 2nd Jan 1946).

Arunachala Siva.

12521


Small cloth  -  I mean the mind/ego.  It is small because it is almost nothing, as Bhagavan Ramana
said on another occasion. 'The mind in insubstantial.'

The mind is the policeman and the thief.  The policeman and the thief example was told by Bhagavan
Ramana to highlight the fact, that the mind cannot comprehend the Self.  Because the Self is beyond
thinking, because ratiocination, beyond books, and it is comprehended by anubhava, or experience.
The Self is Experience.  All that are mental products, books, logic, thoughts are outside.  After a deep
sleep, one gets up in the morning and says:  "I had a good sleep."  No one says during the sleep that
he slept well!   All descriptions of the Self in the books are all thoughts.  All the books are all the spitted
saliva of the experiencer!


Now how the mind can enquire the mind?  There is no other go. Bhagavan Ramana says in Sri
Arunachala Ashatakam Verse 5: With the mind that is stone, the Ruby has to be discovered,
by rubbing against the mind, another stone!   The mind becomes the Self!  The stone becomes the Ruby!

The question of polisher and the polished comes with this mind grinding the mind.  There is really only  one.  The mind, the polisher becomes the polished, the Ruby. 

Now we know the flame in the chimney.  We know the cloth. Then what/where is the soot or smoke?
The Self is blemish-less, taintless.  But the Self is covered by the vasanas [the latent tendencies of good
and bad] coming through several births, which are mind products.  Only this soot or the smoke has to be polished.  For that one has to use the mind.  Again mind rubbing the mind to find it as Ruby.

Mani Kadainthu ena manam manam ennum kallil maru ara
kadaiya nin arul oli mevum..... A. Ashtaakam., Verse 5.

Arunachala Siva. 

12522
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 05:42:24 PM »
Verse 1  of 7.052:  Tiru Alangadu:


முத்தா முத்தி தரவல்ல
    முகிழ்மென் முலையாள் உமைபங்கா
சித்தா சித்தித் திறங்காட்டுஞ்
    சிவனே தேவர் சிங்கமே
பத்தா பத்தர் பலர்போற்றும்
    பரமா பழைய னூர்மேய
அத்தா ஆலங் காடாஉன்
    னடியார்க் கடியேன் ஆவேனே. (1)


Siva, who is naturally free from all bondage who has Uma, who has soft breasts like the buds of the lotus,
and who can grant salvation!   The mystic who has naturally the eight miraculous powers!
Siva,  who shows the path to acquire those eight miraculous powers! who is eminent among the
celestial beings, like the lion among beasts!  Who is affectionate towards His devotees!
The supreme being who is praised by many pious people!  The Chief who desires Pazhaiyanu, the God in Alankadu, definitely I shall always be a slave to your devotees.


Arunachala Siva.

12523
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 05:34:29 PM »
Verse 1 of 7.051 - Tiruvarur:


பத்திமையும் மடிமையையுங்
    கைவிடுவான் பாவியேன்
பொத்தினநோ யதுஇதனைப்
    பொருளறிந்தேன் போய்த்தொழுவேன்
முத்தினைமா மணிதன்னை
    வயிரத்தை மூர்க்கனேன்
எத்தனைநாள் பிரிந்திருக்கேன்
    என்ஆரூர் இறைவனையே. (1)


I, a sinner and rude person to give up my love and slavery to God Siva,  who is the pearl, big ruby and diamond, and my Lord in Tiruvarur.  For how many days should I live separated from Him?
I realized the true nature of the body which is like a disease that has enveloped me.  I shall not stay here;
I shall go to Tiruvarur,  quickly and pay homage to Him. (The sentences within brackets will apply to the following ten verses.)

Arunachala Siva.

12524
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 05:30:16 PM »
Verse 1 of 7.050 - Tirup Punavayil:


சித்த நீநினை யென்னொடு சூளறு வைகலும்
மத்த யானையின் ஈருரி போர்த்த மணாளன்ஊர்
பத்தர் தாம்பலர் பாடிநின் றாடும் பழம்பதி
பொத்தில் ஆந்தைகள் பாட்ட றாப்புன வாயிலே. (1)


My mind!  Leave taking an oath against me, your ways will not be fruitful.  The place of the bridegroom
who covered Himself with the skin of a frenzied elephant, wet with blood, the ancient shrine where
many votaries sing and dance standing. Meditate daily on Puṉavayil where the sound of the owls which
dwell in the hollows of trees never ceases. 

Arunachala Siva.

12525
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 07, 2015, 05:24:34 PM »
Verse 1: of 7.049: Tiru Murugan Poondi:


கொடுகு வெஞ்சிலை வடுக வேடுவர்
    விரவ லாமைசொல்லித்
திடுகு மொட்டெனக் குத்திக் கூறைகொண்
    டாற லைக்குமிடம்
முடுகு நாறிய வடுகர் வாழ்முரு
    கன்பூண்டி மாநகர்வாய்
இடுகு நுண்ணிடை மங்கை தன்னொடும்
    எத்துக் கிங்கிருந் தீர்எம்பி ரானீரே. (1)

in the big city of Murugaṉ Poondi, where Vaṭukar whose bad body-odor spreads to a distance, live.
The Vatuka hunters who have cruel and bent bows, speaking unfriendly words. Wounding frightening,
and rebuking authoritatively travelers by saying Tiṭuku and Moṭṭu.  It is the place where they plunder
on the highway and rob travelers of their clothes. For what purpose did you remain in this place with a young lady of small and minute waist, (Uma)?  My Lord!


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 [835] 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 ... 2904