Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 [831] 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... 2904
12451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 10:14:20 AM »
Verse 1 of 7.076:  Tiru Vanchiyam:பொருவ னார்புரி நூலர்
    புணர்முலை உமையவ ளோடு
மருவ னார்மரு வார்பால்
    வருவதும் இல்லைநம் மடிகள்
திருவ னார்பணிந் தேத்துந்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும்
ஒருவனார் அடி யாரை
    ஊழ்வினை நலியஒட் டாரே.  (1)


Siva,  has the greatness to be compared to other devas,  but no other deva can be compared to Him;
He wears a sacred thread of three strands.  Is united with Uma, who has breasts close to each other.
Our God does not even come near those who do not approach Him.  The the unequaled God who
dwells in eminent Tiriuvanchiyam, who is paid obeisance and praised by ladies who are as beautiful
as the goddess of wealth. He will not tolerate deeds done in former births considered as the cause of
the present life with all its fortunes, afflicting his devotees.

Arunachala Siva.

12452
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 09:37:15 AM »
Verse 1 of 7.075: Tiru Aanaikkaa:மறைக ளாயின நான்கும்
    மற்றுள பொருள்களும் எல்லாத்
துறையும் தோத்திரத் திறையும்
    தொன்மையும் நன்மையும் ஆய
அறையும் பூம்புனல் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
இறைவன் என்றடி சேர்வார்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே. (1)


Siva,  who is the four Vedas,  who is all other objects, who is the God which is praised in religions,
the Aati,  who is the oldest thing beyond beginning and end, and the supreme goodness and bliss,
the supreme being who has Aanaikk Ka of beautiful and dashing water.  Those who approach the
Feet of the God daily thinking as my Lord not only derive benefit but also claim us as their servants.


Arunachala Siva.

12453


Once Maurice Frydman asked Bhagavan Ramana:

"Sometimes when I meditate I enter a state in which I don't know anything.  Is this state Manolaya
or Manonasa?

Bhagavan Ramana:  In both Manolaya and Manonasa, questions will not arise.

Frydman:  What is Manonasa?

Bhagavan Ramana:  Remaining permanently as one without the rising of any doubt or thought
such as "Nothing is known" or "Something is known" alone is Manonasa.

(Sri Ramana Ninaivugal, Annamalai Swami.  Sri Annamalai Swamigal
Asramam, Palakottu, Tiruvannamalai.  Entry dated 29.3.1939)

Arunachala Siva.

12454On 28.2.1939, one gentleman from Tiruchirapalli brought his young son, Dattatreya to Bhagavan
Ramana.  The boy was considered as an idiot not knowing anything in the world and always remaining
silence and introverted.  The father told Bhagavan:  Bhagavan!  We have tried all mantras, medicines etc.,  This boy is without any change.  What can I do for him?  Bhagavan Ramana looked at the
young boy intently for a few minutes and then told the story of 24 gurus of Dattatreya in the
legendary story.  All devotees had the fortune of listening that story from Bhagavan.  Finally,
Bhagavan Ramana told:  "There is one 25th Guru for everyone.  It is one's own body. This body is
responsible for both misery and happiness. It is also the cause for Vairagyam and Jnanam.
The Vairagyam leads to one to get convinced that both birth and death are cause of misery.
One should develop only love for Hari with utmost devotion and faith."   

He then turned to the father and said:  "This boy is in state of bliss for ever.  Leave him alone. 
Do not worry about anything."

(Source:  Sri Ramana Ninaivugal, Annamalai Swami.  Sri Annamalai
Swami Asramam, Palakottu, Tiruvannamalai)

Arunachala Siva.

12455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 04:32:20 PM »
1.7074:  Tiru Thuruthi and Tiru VeLvikkduji:


மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி
    வெடிபடக் கரையொடுந் திரைகொணர்ந் தெற்றும்
அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார்
    அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார்
சொன்னவா றறிவார் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
என்னைநான் மறக்குமா றெம்பெரு மானை
    யென்னுடம் படும்பிணி இடர்கெடுத் தானை. (1)After the sable clouds which emit lightning pour down rains heavily the water collects into streams and descends from the tops of mountains with a great noise: brings the waves that are brought by them to
dash against the banks. Siva, who dwells in the broad banks of the Kaveri river. where there are swans
who knows the wants, of those loving devotees, who worship His feet and then wake up from sleep, and
fulfills them.  He who is in Thuruthi and Velvikudi, our God who cured me of the suffering caused by the
disease which afflicted my body.  How can I who have all faults and as low as the dog forget Him?

Arunachala Siva.

12456
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 04:20:42 PM »
1.7073: Tiruvarur:

கரையுங் கடலும் மலையுங்
    காலையும் மாலையும் எல்லாம்
உரையில் விரவி வருவான்
    ஒருவன் உருத்திர லோகன்
வரையின் மடமகள் கேள்வன்
    வானவர் தானவர்க் கெல்லாம்
அரையன் இருப்பதும் ஆரூர் அவர்
    எம்மையும் ஆள்வரோ கேளீர். (1)


Siva, is united in all places like the land, sea, and mountain, and in my speech at all times such as
morning and evening.  The unequaled God, has as His abode Rudra Lokam.  He is the husband of the
young daughter of the Mountain. (Uma).  Arur is the abode where the King of all celestial beings and
demos, dwells permanently. Will He admit us two into His grace!  Please ask His will about it.

Arunachala Siva.

12457
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 01:38:02 PM »
1 of 7.072: Tiru Valampuram:


எனக்கினித் தினைத்தனைப் புகலிட மறிந்தேன்
பனைக்கனி பழம்படும் பரவையின் கரைமேல்
எனக்கினி யவன்தமர்க் கினியவன் எழுமையும்
மனக்கினி யவன்றன திடம்வலம் புரமே.(1)

I came to know now a small place of refuge for me also. It is Valam Puram. it is on the shore of the sea
where mature fruits fall from the palmyra trees: Siva,  is the sympathetic and loving God.
Is the same to people who love Siva, as Sundaran does.  Is the place of sympathetic and loving God
in the seven births to my mind.

Arunachala Siva.
12458
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 01:33:22 PM »
1 of 7.071: Tirumaraikkaadu:


யாழைப்பழித் தன்னமொழி
    மங்கைஒரு பங்கன்
பேழைச்சடை முடிமேற்பிறை
    வைத்தான்இடம் பேணில்
தாழைப்பொழி லூடேசென்று
    பூழைத்தலை நுழைந்து
வாழைக்கனி கூழைக்குரங்
    குண்ணும்மறைக் காடே. (1)If one desires to worship the shrine of Siva, who has on one half a lady whose words ridicule the music produced in Yaazh, (Uma),  and who placed a crescent moon in His matted locks,  coiled into a crown
which is like a chest. It is definitely Maraikkaadu,  where the small monkeys creep through a narrow
small door getting through the garden of fragrant screw-pine and enjoy eating plantain fruits.

Arunachala Siva.

12459
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:22:17 PM »
Verse 30 of Paraparak KaNNi:


ஓகோ உனைப்பிரிந்தார் உள்ளங் கனலில்வைத்த
பாகோ மெழுகோ பகராய் பராபரமே. 30.Ho, Ho! Is the heart of those
Who parted from Thee
Wax or treacle placed on fire?
Pray, speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12460
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:18:55 PM »
Verse 29 of Paraparak KaNNi:
ஓயாதோ என்கவலை உள்ளேஆ னந்த வெள்ளம்
பாயாதோ ஐயா பகராய் பராபரமே. 29.


Will not my distress end?
Will not the Waters of Bliss flow into me?
My Lord,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.
12461
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:16:38 PM »
Verse 28 of Paraparak KaNNi:பாராயோ என்னைமுகம் பார்த்தொருகால் என்கவலை
தீராயோ வாய்திறந்து செப்பாய் பராபரமே. 28.


Will you not see my face but once?
And seeing, end my distress?
Pray, open your mouth and speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12462
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:14:22 PM »
Verse 27 of Paraparak KaNNi:


சொல்லால் அடங்காச் சுகக்கடலில் வாய்மடுக்கின்
அல்லால்என் தாகம் அறுமோ பராபரமே. 27.

Unless I drink deep
Of the Sea of Bliss
That is beyond words,
Will my thirst be quenched ever?
Oh Para Param!


Arunachala Siva.


12463
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:11:58 PM »
Verse 26 of Paraparak KaNNi:


உற்றறியும் என்னறிவும் உட்கருவி போற்சவிமாண்
டற்றும்இன்பந் தந்திலையே ஐயா பராபரமே. 26.The Lamp of my awareness
And the sense organs internal
Have both lost their light.
Yet have Thou not granted me Bliss, my Lord.
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

12464
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:10:08 PM »
Verse 25 of Paraparak KaNNi:


அப்பாஎன் எய்ப்பில் வைப்பே ஆற்றுகிலேன்போற்றிஎன்று
செப்புவதல் லால்வேறென் செய்வேன் பர்ரபரமே. 25.''Oh Father! My Inexhaustible Treasure!
No more can I endure. Glory be to Thee'' -
Except that I adore Thee thus,
What can I do?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12465
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 09, 2015, 01:07:37 PM »
Verse 24 of Paraparak KaNNi:


தாகமறிந் தின்பநிட்டை தாராயேல் ஆகெடுவேன்
தேகம் விழுந்திடின்என் செய்வேன் பராபரமே. 24.


Unless Thou grant me
The blissful Samadhi state,
Knowing well my thirst,
Ruined will I be.
What shall I do
When the body falls?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 [831] 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... 2904