Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 [831] 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... 3044
12451
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:22:13 AM »
Verse 15 of Periya Puranam:பனிவி சும்பி லமரர் பணிந்துசூழ்
அனித கோடி அணிமுடி மாலையும்
புனித கற்பகப் பொன்னரி மாலையும்
முனிவர் அஞ்சலி மாலையும் முன்னெலாம்.Behold here numberless billions of chaplets
To adorn the crown of the Lord
Worshipfully held by the immortals of cool skyey realms,
Garlands of golden blooms from the holy Karpaka
And garlands of prayer by saints galore.


Arunachala Siva.

12452
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:19:05 AM »
Verse 14:


மேன்மை நான்மறை நாதமும் விஞ்சையர்
கான வீணையின் ஓசையும் காரெதிர்
தான மாக்கள் முழக்கமும் தாவில்சீர்
வான துந்துபி யார்ப்பும் மருங்கெலாம் .There resound the chanting of the four lofty Vedas,
The strumming of Vinas by celestial musicians,
The trumpeting of tuskers as the clouds rumble
And the ever-glorious music of the celestial tuntupis

Arunachala Siva.

12453
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:17:32 AM »
Verse 13 of Periya Puranam:


நிலவும் எண்ணில் தலங்களும் நீடொளி
இலகு தண்தளி ராக எழுந்ததோர்
உலகம் என்னும் ஒளிமணி வல்லிமேல்
மலரும் வெண்மலர் போல்வதம் மால்வரை .If with all the innumerable regions
As bright and shining leaves, the world is
Wrought into a lustrous liana
The awesome mount will be (like) its white bloom.


Arunachala Siva.

12454
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:15:33 AM »
Verse 12:அண்ணல் வீற்றிருக் கப்பெற்ற தாதலின்
நண்ணு மூன்றுல குந்நான் மறைகளும்
எண்ணில் மாதவஞ் செய்யவந் தெய்திய
புண்ணி யந்திரண் டுள்ளது போல்வது .


As the Lord is here enthroned
The triple worlds and the four Vedas
Have come hither to perform endless askesis;
So does it look Piety?s own congregation.

Arunachala Siva.
 

12455
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 20, 2015, 08:13:31 AM »
Verse 11:


பொன்னின் வெண்திரு நீறு புனைந்தெனப்
பன்னும் நீள்பனி மால்வரைப் பாலது
தன்னை யார்க்கும் அறிவரி யான்என்றும்
மன்னி வாழ்கயி லைத்திரு மாமலை .HE who is not to be comprehended by any one
For ever abides in the divine peak of the great Kailash
Which is atop the wide, snowy and awesome mountain
That bears on its golden frame white stripes
Like unto those of the holy ash.   


Arunachala Siva.

12456
Verse 4:


ஒண்ணித் திலநகையாய் இன்னம் புலர்ந்தின்றோ
    வண்ணக் கிளிமொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ
எண்ணிக்கொ டுள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும்
    கண்ணைத் துயின்றவமே காலத்தைப் போக்காதே
விண்ணுக் கொருமருந்தை வேத விழுப்பொருளைக்
    கண்ணுக் கினியானைப் பாடிக் கசிந்துள்ளம்
உண்ணெக்கு நின்றுருக யாம்மாட்டோம் நீயேவந்
    தெண்ணிக் குறையில் துயிலேலோ ரெம்பாவாய். (4)


O One of pearly white teeth,
has it not dawned yet for you?
Have they all ? the beautiful psittacine warblers,
arrived?
We will count and report to you truly;
yet do not meanwhile,
Close your eyes and waste your time.
He is the peerless and supernal Catholicon;
He is the lofty import Of the Vedas;
He is the One that sweetens our vision:
We should so sing of Him that our hearts should melt And our souls should dissolve in ecstasy.
So,
we will not do the reckoning.
May you come out And do it;
if there be any deficit in number,
Go back to slumber on,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

12457
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 20, 2015, 06:44:31 AM »

Happiness or Sukam is from the world.  Anandam or Bliss is from Atma Jnana and self realization.
The worldly pursuits and achievements thereof, would confer one happiness and this is achieved
by valor, book learning, great karmas etc.,  But this only ends up in misery and death.

Duryodhana and Ravana had great valor.  Ravana had additional qualification of Vedic-music and
book learning.  But they had  vainglorious death.  But Vidhura had Atma Jnana and he did not
even take part in the war.  Arjuna forgot the Jnana conferred by Krishna after the war and Atma
Jnana Upadesa had to be taught to him again later by Krishna.  (See Srimad Bhagavatam)

Sukam or Bliss comes only from Atma Jnana.  And that is why great Jnanis like Bhagavan Ramana
and Guhai Namasivaya in Tiruvannamalai lived a life of simplicity, without even enamored
by siddhic powers.

Arunachala Siva.


12458
General Discussion / Re: Sleep and Recuperation -
« on: December 19, 2015, 12:17:12 PM »
We normally require about 8 hours of daily sleep. Babies may sleep for more than 20 hours a day.
And teenagers may require about 9 to 10 hours of sleep.  It is not good to sleep more than the
required time because it will make the mind dull.  But if we are sleeping for lesser number of hours
daily, due to keeping awake till late in the night, it will eventually have a toll on our health.  Without
enough hours of restorative sleep, you won't be able to work, learn, create, and communicate
at a level close to your true potential.

The best way to figure out if you are meeting your sleep needs is to evaluate how you feel as
you go about your day. If you are sleeping enough hours, you will feel energetic and alert all day
long, from the moment you wake up until your bed time.  Nowadays, we see many people going to
sleep late and getting up late and then rushing to the office or school.  In the process, they are unable
to do many things in the morning.  If they have early working hours, they will be forced to sacrifice
on their sleep and this will affect their physical and mental health.  if they are students, they will not be
able to concentrate in the class.    If they are office goers, they will not be able to perform well in their
work.   If we are not sleeping sufficiently in the night, there will not be sufficient time, for the various
repairs and regeneration activities required for the body.  This will cause toxins to build up in the body
leading to various ailments over a period of time. If sleep is shallow during the night, the immunity of the
body to fight infections will diminish and will breakdown sooner or later.

contd.,

Arunachala Siva.                       

12459
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 19, 2015, 11:56:33 AM »
Everyone worshipped Him according to their own capacity and ability.  One man  worshipped Bhagavan
by building with his bare hands a pathway up to the Hill so that Bhagavan's daily walk should be made
easier while another wrote hymns to Him in Sanskrit.

Bhagavan said how fortunate we are  that Arunachala is so readily accessible and, by nature,
unchangeable. Timeless, in fact.  Just as the solid yet mysterious Arunachala can become the focus
of surrender, on a more personal level, devotion to the physical Bhagavan opens us up to divine grace.
Much like the baby monkey in the Bhakti tradition (Markata Naya) we hold on to Him.  It is important
to realize that the form (Saguna) of Bhagavan is identical with the formless (Nirguna).  We see the
same profound realization in the mystical tradition of Maharashtra where, the Saint Namadev, the
Name of the God is God.       

12460
General Discussion / Re: The Alchemy of Sri Bhagavan:
« on: December 19, 2015, 11:46:57 AM »
Again in Akshara Mana Maalai, Verse 75, Sri Bhagavan says, 'Unattached to the physical frame
composed of five elements, let me forever repose happy in the sight of Thy Splendor, Oh Aruachala'.
I think this particular verse has a larger connotation than attachment to the physical body only.
It extends to our attachment to progeny, possessions, and other mattes which stem directly from
our physical existence.  It is this attachment that acts as a veil and prevents us from beholding
the Almighty.  Hence the key to peaceful existence lies in cultivating detachment.  This is easier said
than done.  But there is no escape from this in the long run.

In conclusion I must confess that I am no great sadhaka. I am just an ordinary devotee who is a
recipient of Sri Bhagavan's abundant Grace. The purpose of this article is to show how the Grace
has operated in me so far.  I can only pray, 'Do as Thou will then, my beloved, but grant me only
ever-lasting love for Thy Feet'*, and await His pleasure. 
(Necklet of Nine Gems, Verse 7.)

(concluded)

Arunachala Siva.
   

12461
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 19, 2015, 11:34:13 AM »
The answer continues.....


When one is established in this experience, he naturally becomes the very form of Ananda.
The nature and intensity of his bliss can be known to him only and not to any one else.
Even the Vedanta Sastra which speaks of it does not know it, nor can it describe it.Just as a
person cannot describe the bliss of sleep but only experiences it internally, even the realized
soul who experiences it cannot describe what he is experiencing.  It cannot even be recollected
in order to give an approximate description.  So, my boy, you too can understand it only internally
when it becomes a matter of experience for you.  Even your teacher, who is none other than Isvara
who has come to you in His infinite compassion, cannot describe it.  So even when you come to
experience that bliss intuitively, live as the form of bliss, keeping silence over it, as if you have not
realized.

completed.

Chapter 11 Completed.

Arunachala Siva.         

12462
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 19, 2015, 11:24:05 AM »
How can we experience the Self in us a Sat-Chit-Ananda?

First you have to hear from the scriptures with their six characteristics from a competent teacher.
Then that which you have heard must be deeply reflected on. Next, you have to be plunged for long
in meditation on the truths heard and thought about. By this long practice of meditation you will have
the firm conviction 'I am Brahman' the Sat Chit Ananda'  This is only indirect knowledge (Paroksha
Jnana.)

One who has reached this state of Parokasha Jnana has to abandon once for all such egoistic
ideas as 'I am the agent', 'This work is mine', 'I belong to this caste' etc., and feel established
always in the Truth:'I am Brahman, Brahman is the same as what is ignorantly referred to as 'I'.
When such experience becomes effortlessly natural, as the silence in sleep and salt dissolved in
water, the mind gets dissolved or becomes one with Brahman effortlessly and without any distraction.
In such a great soul, attribute-less non duality is experienced as the natural condition - not acquired,
but eternally and inherently present.  This is the direct experience (Aparoksha).

contd.,

Arunachala Siva.               

12463
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2015, 10:02:26 AM »
Verse 10 of Periya Puranam:


இங்கிதன் நாமங் கூறின் இவ்வுல கத்து முன்னாள்
தங்கிருள் இரண்டில் மாக்கள் சிந்தையுட் சார்ந்து நின்ற
பொங்கிய இருளை ஏனைப் புறவிருள் போக்கு கின்ற
செங்கதி ரவன்போல் நீக்குந் திருத்தொண்டர் புராணம் என்பாம்.he Work Christened
Twy-fold in this world, is the abiding hoary darkness;
The ruddy sun dispels the outer darkness;
Even so, this work will chase man?s inner murk.
We name this Tiru-th-Tondar Puranam.


Arunachala Siva. 

12464
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2015, 09:59:09 AM »
Verse 9 of Periya Puranam:


அருளின் நீர்மைத் திருத்தொண் டறிவருந்
தெருளின் நீரிது செப்புதற் காமெனின்
வெருளின் மெய்ம்மொழி வானிழல் கூறிய
பொருளின் ஆகும் எனப்புகல் வாமன்றே. (9)?The gracious nature of (Nayanmar's) service to God
Is indeed incomprehensible: you lack clarity;
How can you dare attempt this?
Thus confronted, we but submit
That it is the flawless Logos,
The un-bodied celestial voice
That hath initiated us in this service.

Arunachala Siva.

12465
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 19, 2015, 09:56:42 AM »
Verse 8 of Periya Puranam:மேய இவ்வுரை கொண்டு விரும்புமாம்
சேய வன்திருப் பேரம் பலஞ்செய்ய
தூய பொன்னணி சோழன்நீ டூழிபார்
ஆய சீர்அந பாயன் அரசவை. (8)Wide and extensive is the earth ruled by the Chozha
Who gold-plated the divine roof of the great Ambalam
Where is enshrined the Rubby One.
As Anapayan's royal court, in love, willed it.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 [831] 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 ... 3044