Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 3114
1246
Verse  4:

உள்ள முள்கலந் தேத்தவல் லார்க்கலால்
கள்ள முள்ள வழிக்கசி வானலன்
வெள்ள மும்மர வும்விர வுஞ்சடை
வள்ள லாகிய வான்மியூ ரீசனே.

Siva in Vāṉmiyūr, who has unbounded liberality and who has on his matted locks, flood of Gaṅga and a cobra joining together, except for those who can praise him sincerely, he will not bestow compassion on people who have deceitful thoughts.

Arunachala Siva.


1247
Verse  3:

மந்த மாகிய சிந்தை மயக்கறுத்
தந்த மில்குணத் தானை யடைந்துநின்
றெந்தை யீசனென் றேத்திட வல்லிரேல்
வந்து நின்றிடும் வான்மியூ ரீசனே.


People of this world! Cutting at the root of confusion in the mind which is slow in understanding,  approaching Siva who has countless attributes and standing in his presence, if you are able to praise him as "my father! Siva", the Lord in Vāṉmiyūr will l come and stand before you to grant his vision.

Arunachala Siva.


1248
Verse  2:


பொருளுஞ் சுற்றமும் பொய்ம்மையும் விட்டுநீர்
மருளும் மாந்தரை மாற்றி மயக்கறுத்
தருளு மாவல்ல ஆதியா யென்றலும்
மருள றுத்திடும் வான்மியூ ரீசனே.

People of this world! By giving up wealth, relatives and falsehood as having any substance, as soon as you say the first cause of all things who is able to grant me your grace, completely destroying their illusion changing the delusion of those people.
The Lord in Vāṉmiyūr will completely remove your ignorance.

Arunachala Siva.

1249
Tiru Vanmiyur:

Verse  1:


விண்ட மாமலர் கொண்டு விரைந்துநீர்
அண்டர் நாயகன் தன்னடி சூழ்மின்கள்
பண்டு நீர்செய்த பாவம் பறைந்திடும்
வண்டு சேர்பொழில் வான்மியூ ரீசனே.

People of this world!  Taking big blossomed flowers, go from left to right, to the feet of the master of the worlds hastening towards him.  The Lord of the universe in Vāṉmiyūr which has gardens where bees swarm.  The sins committed by you in previous births will vanish gradually.

Arunachala Siva.

1250
Verse  5:

நெருக்கி யம்முடி நின்றிசை வானவர்
இருக்கொ டும்பணிந் தேத்த விருந்தவன்
திருக்கொ டும்முடி யென்றலுந் தீவினைக்
கருக்கெ டும்மிது கைகண்ட யோகமே.


Siva who remained to be bowed and praised with the help of the Rig Vedam, by the famous celestial beings, whose crowns are set close to one another.  As soon as one says Tirukkoṭumuṭi, the embryo of evil acts will perish.  This is a sovereign remedy, tried and found to be efficacious.

Padigam on Tirup Pandikotumuti completed.(but it contains only 5 verses.)

Arunachala Siva.1251
Verse 4:

தூண்டி யசுடர் போலொக்குஞ் சோதியான்
காண்டலுமெளி யன்னடி யார்கட்குப்
பாண்டிக் கொடுமுடி மேய பரமனைக்
காண்டு மென்பவர்க் கேதுங் கருத்தொணான்.

Siva who is like the brilliant light that is trimmed. He is very easy to obtain vision for his devotees. It is at the same difficult to imagine for those who say, "we will see him by our own efforts, the supreme being in Pāṇdikkoṭumuti, even a little."

Arunachala Siva.

1252
Verse  3:


ஊச லாளல்லள் ஒண்கழ லாளல்லள்
தேச மாந்திருப் பாண்டிக் கொடுமுடி
ஈச னேயெனு மித்தனை யல்லது
பேசு மாறறி யாளொரு பேதையே.

My only daughter between the ages of five and seven, does not enjoy playing in the swing.  She does not play with the Molucca beans.  She does not know to talk about anything else except this much, the Lord of the universe in Tiruppāṇdikkoṭumuṭi which is a very eminent shrine.

Arunachala Siva.


1253
Verse 2:


பிரமன் மாலறி யாத பெருமையன்
தரும மாகிய தத்துவ னெம்பிரான்
பரம னாருறை பாண்டிக் கொடுமுடி
கரும மாகத் தொழுமட நெஞ்சமே.

My ignorant mind!  Siva whose greatness Brahma and Vishnu could not know,
the ultimate reality who is the prescribed conduct.  Our master. And the supreme being.  Worship with joined hands as a religious duty Pāṇdikkoṭumuṭi where he dwells.

Arunachala Siva.


1254
Tirup Pandikkotumuti:

Verse 1:


சிட்ட னைச்சிவ னைச்செழுஞ் சோதியை
அட்ட மூர்த்தியை ஆல நிழலமர்
பட்ட னைத்திருப் பாண்டிக் கொடுமுடி
நட்ட னைத்தொழ நம்வினை நாசமே.


The god who is well-versed in Vedic lore, who has the name of Siva, who is the bright light who has eight visible forms, the preceptor who sat under the shade of the banyan tree, to worship with joined hands the god who is the dancer in Tiruppāṇṭikkoṭumuṭi, our acts, good and bad will perish.

Arunachala Siva.

1255
Verse  10:


இலங்கை வேந்த னிருபது தோளிற்று
மலங்க மாமலை மேல்விரல் வைத்தவன்
அலங்க லெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
வலங்கொள் வாரைவா னோர்வலங் கொள்வரே.

Siva, who fixed his toe on the big mountain to make the twenty shoulders of the King of Lanka to be broken, and himself to get confused.  Our master who wears the garland made of Koṉṟai flowers, the celestial beings will go round from left to right people who go round from left to right his Aṉbil Alantuṟai.

Padigam on Tiru Anbil Alanturai completed.

Arunachala Siva.1256
Verse 9:

பொய்யெ லாமுரைக் குஞ்சமண் சாக்கியக்
கையன் மாருரை கேளா தெழுமினோ
ஐய னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
மெய்யன் சேவடி யேத்துவார் மெய்யரே.


Start without listening to the words of the deceivers, Buddhists and Jains who talk all kinds of lies.   People of this world?  Honest persons will praise the red feet of Siva, the embodiment of truth, our father, and our master in Aṉbil Alantuṟai.

Arunachala Siva.


1257
Verse  8:

நுணங்கு நூலயன் மாலு மிருவரும்
பிணங்கி யெங்குந் திரிந்தெய்த்துங் காண்கிலா
அணங்க னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
வணங்கும் நும்வினை மாய்ந்தறும் வண்ணமே.


Siva, the god who could not be seen though both Brahma, who studies subtle works like Vedas and Vishnu, were at variance with each other and wandered everywhere and got tired.  Our father. People of this world!  Adore Aṉbil Alantūṟai so that your karmas may vanish and be completely destroyed.

Arunachala Siva.


1258
Verse 7:


பிறவி மாயப் பிணக்கி லழுந்தினும்
உறவெ லாஞ்சிந்தித் துன்னி உகவாதே
அறவ னெம்பிரா னன்பிலா லந்துறை
மறவா தேதொழு தேத்தி வணங்குமே.

People of this world!  Even if you have sunk low in the false births which are at variance with one another, without feeling elated, by thinking very often about all the relations, make obeisance, praising and worshiping with joined hands without forgetting Aṉbil Alantuṟai, the abode of our master, who is the embodiment of all virtues.

Arunachala Siva.

1259
Verse  6:

வெள்ள முள்ள விரிசடை நந்தியைக்
கள்ள முள்ள மனத்தவர் காண்கிலார்
அள்ள லார்வய லன்பிலா லந்துறை
உள்ள வாறறி யார்சில ரூமரே.

Those who have deceptive minds are not capable of seeing.  Siva, who has the appellation of Nandi also, and who has on his spreading matted locks, the floods of Gaṅga.  Some dumb-mutes, do not know his existence in Aṉbil Ālantuṟai which has fields which have mire.

Arunachala Siva.1260
Verse  5:

கொக்கி றகர் குளிர்மதிச் சென்னியர்
மிக்க ரக்கர் புரமெரி செய்தவர்
அக்க ரையின ரன்பிலா லந்துறை
நக்கு ருவரும் நம்மை யறிவரே.


Siva who wears a flower that resembles the feather of a crane, He has on his head a cool crescent moon.  He burnt the cities of the proud demons. He wears chank-beads on his waist. The god with a naked form in aṉpil ālanturai will know us.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 [84] 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... 3114