Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 [829] 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 ... 2903
12421
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 10, 2015, 01:13:32 PM »
Verse 31 of Paraparak KaNNi: கூர்த்தஅறி வத்தனையுங் கொள்ளைகொடுத் துன்னருளைப்
பார்த்தவன்நான் என்னைமுகம் பாராய் பராபரமே. 31.


Bartering all my knowledge sharp
I witnessed Thy Grace.
Will Thou not take pity on me?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12422
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:59:17 AM »
Verse 1 of 7.085: Tiruk Koodalai Atrur:வடியுடை மழுவேந்தி
    மதகரியுரி போர்த்துப்
பொடியணி திருமேனிப்
    புரிகுழ லுமையோடும்
கொடியணி நெடுமாடக்
    கூடலை யாற்றூரில்
அடிகள்இவ் வழிபோந்த
    அதிசயம் அறியேனே. (1)

holding a sharp battle-axe,  covering Himself with the skin of an elephant of must, with a holy body
smeared with sacred ash, with Uma who has curly tresses of hair, the God who dwells in Koodalai Atrur,
which has tall storeys which are adorned by flags, I did not know the wonderful act of coming before me
in this path what a great ignorance it was on my part!


Arunachala Siva.

12423
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:52:07 AM »
Verse 1 of 7.084: Tiruk KanappEr.தொண்டர் அடித்தொழலும் சோதி இளம்பிறையும்
    சூதன மென்முலையாள் பாகமும் ஆகிவரும்
புண்டரிகப் பரிசாம் மேனியும் வானவர்கள்
    பூச லிடக்கடல்நஞ் சுண்ட கருத்தமரும்
கொண்ட லெனத்திகழுங் கண்டமு மெண்டோளுங்
    கோல நறுஞ்சடைமேல் வண்ணமுங் கண்குளிரக்
கண்டு தொழப்பெறுவ தென்றுகொ லோஅடியேன்
    கார்வயல் சூழ்கானப் பேருறை காளையையே. (1)

The Feet worshipped by the devotees, the bright young crescent moon, the half of the body in which
there is a lady who has soft breasts resembling in shape the conical pieces moved in the chess-board according to the throw of dice, (Uma).  The body which is the like the shining lotus flower the red lotus
flower is compared to the red color of Siva.  The eight shoulders and the neck which shines like the sable
cloud in which the mark is present always of having consumed the poison that rose in the ocean when
the celestial beings cried loudly for succor

Arunachala Siva.


12424
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:46:47 AM »
Verse 1 of 7.083: Tiruvarur:


அந்தியும் நண்பகலும் அஞ்சுப தம்சொல்லி
முந்தி எழும்பழைய வல்வினை மூடாமுன்
சிந்தை பராமரியாத் தென்திரு வாரூர்புக்
கெந்தை பிரானாரை என்றுகொல் எய்துவதே.  (1)

Before the old and irresistible acts take precedence and begin to bear their fruits, uttering the
Mantram,  of five words both in the night and midday and in the morning as each letter has a
meaning they are called words considering the God in my mind.  When is the day I shall reach
entering into beautiful Tiruvarur, the Chief and my father?


Arunachala Siva.

12425
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:41:14 AM »
Verse 1 of 7.082: Tiruch Chuzhiyal*:

(Sri Bhagavan's birthplace.)


ஊனாய்உயிர் புகலாய்அக
    லிடமாய்முகில் பொழியும்
வானாய்வரு மதியாய்விதி
    வருவானிடம் பொழிலின்
தேனாதரித் திசைவண்டினம்
    மிழற்றுந்திருச் சுழியல்
நானாவிதம் நினைவார்தமை
    நலியார்நமன் தமரே. (1)Being the different bodies  and the lives that have entered into them, being the wide world,
being the sky from where the clouds pour rain, being the mind which is the gate for fate to enter
to bear their fruits, the place of God who stays in that manner, the servants of the god of death will
not inflict pain on those who think in many ways Tiruch Chuzhiyal,  where in the gardens the swarms
of bees desiring honey hum like music.

Arunachala Siva.

12426
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:36:49 AM »
Verse 1 of 7.081: Tiruk Kazhu Kunram:கொன்று செய்த கொடுமை யாற்பல சொல்லவே
நின்ற பாவ வினைகள் தாம்பல நீங்கவே
சென்று சென்று தொழுமின் தேவர் பிரானிடம்
கன்றி னோடு பிடிசூழ் தண்கழுக் குன்றமே. (1)


People of this world!  The place of Siva,  who is Master of the celestial beings, is cool Kazhu Kunram,
around which the female elephant goes with its calf.  Worship that shrine going there very often so
that the sinful acts of killing beings to be spoken disparagingly by many people, which stay with us,
to leave us.

Arunachala Siva.

12427
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 11:31:06 AM »
Verse 1 of 7.080: Tirukkedaram:


நத்தார்படை ஞானன்பசு
    வேறிந்நனை கவுள்வாய்
மத்தம்மத யானையுரி
    போர்த்தமண வாளன்
பத்தாகிய தொண்டர்தொழு
    பாலாவியின் கரைமேல்
செத்தாரெலும் பணிவான்திருக்
    கேதீச்சரத் தானே. (1)

Siva, who is the embodiment of spiritual wisdom has on one half Tirumal, who holds a conch who rides
on a Bull,  the bridegroom who covers Himself with the skin of a proud and frenzied elephant with
temples wet,  with must is the god in Tiruk Kedaram,  who adorns Himself with the bones of celestial
beings,  who have died, and who is on the bank of the tank, PAlAvi,  which the devotees who are the personification of piety worship with joined hands.

Arunachala Siva.

12428
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 10:37:33 AM »
Verse 1 of 7.079:  Tirup Paruppadam:


மானும்மரை இனமும்மயி
    லினமுங்கலந் தெங்கும்
தாமேமிக மேய்ந்துதடஞ்
    சுனைநீர்களைப் பருகிப்
பூமாமர முரிஞ்சிப்பொழி
    லூடேசென்று புக்குத்
தேமாம்பொழில் நீழற்றுயில்
    சீபர்ப்பத மலையே.  (1)

The deer, herd of Indian elk and flocks of peacocks miring together everywhere they themselves
having eaten their food sumptuously according to their desire. Drinking the water in several big
mountain springs.  Rubbing their bodies against the big blossomed trees, going through the denseness
of those trees.  Entering  the mountain called Chipaarpatam,  is the mountain of Siva,, where in the
shade of the sweet mango-groves, they sleep.


Arunachala Siva.

12429
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 10:31:27 AM »
Verse 1 of 7.078: Tiruk Kedaram:


 
வாழ்வாவது மாயம்மிது
    மண்ணாவது திண்ணம்
பாழ்போவது பிறவிக்கடல்
    பசிநோய்செய்த பறிதான்
தாழாதறஞ் செய்ம்மின்தடங்
    கண்ணான்மல ரோனும்
கீழ்மேலுற நின்றான்திருக்
    கேதாரமெ னீரே.(1)That the body which creates hunger is not permanent, is unreal.  It is definite that it will become dust.
The ocean of births and deaths should be got rid of. People of this world do charity without a moment`s
delay  Utter the name of Kedaram, which is the place of Siva, who was the cause for Tirumal,  who has
eyes and Brahma, who is in a lotus flower respectively to dig into the earth and to fly in the sky.

Arunachala Siva.

12430
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 10:19:26 AM »
Verse 1 of 7.077:  TiruvaiyaRu:


பரவும் பரிசொன் றறியேன்நான்
    பண்டே உம்மைப் பயிலாதேன்
இரவும் பகலும் நினைந்தாலும்
    எய்த நினைய மாட்டேன்நான்
கரவில் அருவி கமுகுண்ணத்
    தெங்கங் குலைக்கீழ்க் கருப்பாலை
அரவந் திரைக்கா விரிக்கோட்டத்
    தையா றுடைய அடிகேளோ !  (1)


The floods that arrive without failure to submerge the Areca-palms of God having TiruvaiuyaRu,
on the bank of Kaveri,  of waves which make a noise along with the sound of the sugar-cane press,
under the coconut tree with clusters of fruits as your place!  Please help me, I do not know even a little
of the proper manner of praising you.  As I did not come to you in previous births, to worship you
though I think of you night and day I do not adequately concentrate on you


Arunachala Siva.

12431
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 10:14:20 AM »
Verse 1 of 7.076:  Tiru Vanchiyam:பொருவ னார்புரி நூலர்
    புணர்முலை உமையவ ளோடு
மருவ னார்மரு வார்பால்
    வருவதும் இல்லைநம் மடிகள்
திருவ னார்பணிந் தேத்துந்
    திகழ்திரு வாஞ்சியத் துறையும்
ஒருவனார் அடி யாரை
    ஊழ்வினை நலியஒட் டாரே.  (1)


Siva,  has the greatness to be compared to other devas,  but no other deva can be compared to Him;
He wears a sacred thread of three strands.  Is united with Uma, who has breasts close to each other.
Our God does not even come near those who do not approach Him.  The the unequaled God who
dwells in eminent Tiriuvanchiyam, who is paid obeisance and praised by ladies who are as beautiful
as the goddess of wealth. He will not tolerate deeds done in former births considered as the cause of
the present life with all its fortunes, afflicting his devotees.

Arunachala Siva.

12432
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 10, 2015, 09:37:15 AM »
Verse 1 of 7.075: Tiru Aanaikkaa:மறைக ளாயின நான்கும்
    மற்றுள பொருள்களும் எல்லாத்
துறையும் தோத்திரத் திறையும்
    தொன்மையும் நன்மையும் ஆய
அறையும் பூம்புனல் ஆனைக்
    காவுடை ஆதியை நாளும்
இறைவன் என்றடி சேர்வார்
    எம்மையும் ஆளுடை யாரே. (1)


Siva,  who is the four Vedas,  who is all other objects, who is the God which is praised in religions,
the Aati,  who is the oldest thing beyond beginning and end, and the supreme goodness and bliss,
the supreme being who has Aanaikk Ka of beautiful and dashing water.  Those who approach the
Feet of the God daily thinking as my Lord not only derive benefit but also claim us as their servants.


Arunachala Siva.

12433


Once Maurice Frydman asked Bhagavan Ramana:

"Sometimes when I meditate I enter a state in which I don't know anything.  Is this state Manolaya
or Manonasa?

Bhagavan Ramana:  In both Manolaya and Manonasa, questions will not arise.

Frydman:  What is Manonasa?

Bhagavan Ramana:  Remaining permanently as one without the rising of any doubt or thought
such as "Nothing is known" or "Something is known" alone is Manonasa.

(Sri Ramana Ninaivugal, Annamalai Swami.  Sri Annamalai Swamigal
Asramam, Palakottu, Tiruvannamalai.  Entry dated 29.3.1939)

Arunachala Siva.

12434On 28.2.1939, one gentleman from Tiruchirapalli brought his young son, Dattatreya to Bhagavan
Ramana.  The boy was considered as an idiot not knowing anything in the world and always remaining
silence and introverted.  The father told Bhagavan:  Bhagavan!  We have tried all mantras, medicines etc.,  This boy is without any change.  What can I do for him?  Bhagavan Ramana looked at the
young boy intently for a few minutes and then told the story of 24 gurus of Dattatreya in the
legendary story.  All devotees had the fortune of listening that story from Bhagavan.  Finally,
Bhagavan Ramana told:  "There is one 25th Guru for everyone.  It is one's own body. This body is
responsible for both misery and happiness. It is also the cause for Vairagyam and Jnanam.
The Vairagyam leads to one to get convinced that both birth and death are cause of misery.
One should develop only love for Hari with utmost devotion and faith."   

He then turned to the father and said:  "This boy is in state of bliss for ever.  Leave him alone. 
Do not worry about anything."

(Source:  Sri Ramana Ninaivugal, Annamalai Swami.  Sri Annamalai
Swami Asramam, Palakottu, Tiruvannamalai)

Arunachala Siva.

12435
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 09, 2015, 04:32:20 PM »
1.7074:  Tiru Thuruthi and Tiru VeLvikkduji:


மின்னுமா மேகங்கள் பொழிந்திழிந் தருவி
    வெடிபடக் கரையொடுந் திரைகொணர்ந் தெற்றும்
அன்னமாங் காவிரி அகன்கரை யுறைவார்
    அடியிணை தொழுதெழும் அன்பராம் அடியார்
சொன்னவா றறிவார் துருத்தியார் வேள்விக்
    குடியுளார் அடிகளைச் செடியனேன் நாயேன்
என்னைநான் மறக்குமா றெம்பெரு மானை
    யென்னுடம் படும்பிணி இடர்கெடுத் தானை. (1)After the sable clouds which emit lightning pour down rains heavily the water collects into streams and descends from the tops of mountains with a great noise: brings the waves that are brought by them to
dash against the banks. Siva, who dwells in the broad banks of the Kaveri river. where there are swans
who knows the wants, of those loving devotees, who worship His feet and then wake up from sleep, and
fulfills them.  He who is in Thuruthi and Velvikudi, our God who cured me of the suffering caused by the
disease which afflicted my body.  How can I who have all faults and as low as the dog forget Him?

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 [829] 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 ... 2903