Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 [828] 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 ... 2974
12406
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 04, 2015, 09:36:37 AM »
PadukinRa Panuval:சிந்தையன்பு சேரவே நைந்துநின்னை நாடினேன்
வந்துவந்து னின்பமே தந்திரங்கு தாணுவே. 3.With love brimming in my thought
I sought Thee, contrite of heart;
Come, Come, Thou O Siva
And in compassion grant Thy Bliss!

Arunachala Siva.

12407
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 04, 2015, 09:34:40 AM »
PadukinRa Panuval:அத்தனென்ற நின்னையே பத்திசெய்து பனுவலால்
பித்தனின்று பேசவே வைத்ததென்ன வாரமே. 2.


Thou, who art the Father of all!
Why this love of Thine for me,
That I should adore Thee,
And like a frenzied praise Thee in Songs?

Arunachala Siva.

12408
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: November 04, 2015, 09:31:21 AM »
53.  PaadukinRa Panuval -


53. பாடுகின்ற பனுவல் -  The singing of verses:

பாடுகின்ற பனுவலோர்கள் தேடுகின்ற செல்வமே
நாடுகின்ற ஞானமன்றில் ஆடுகின்ற அழகனே. 1.


Thou, the Treasure,
That scripture-singers seek;
Thou, the Beauteous One
That dances in the arena of Knowledge Supreme!


Arunachala Siva.

12409
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 09:21:00 AM »
12.  Kalai Nilai:  The tasting of Divine Nectar:


காதல் வழிசெய்த கண்ணுதல் அண்ணலைக்
காதல் வழிசெய்து கண்ணுற நோக்கிடிற்
காதல் வழிசெய்து கங்கை வழிதரும்
காதல் வழிசெய்து காக்கலு மாமே . (1)


Yoga Leads to Divine Nectar

The Lord of the Fore-head-eye
That showed the path of Love Divine;
Seek Him in love intense;
The Ganga in cranium will in grace flow;
And in love exceeding, He your savior will be:

Arunachala Siva.


12410
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 09:17:49 AM »
11. Ashtama Siddhi -  The eight great Siddhis: பணிந்தெண் திசையும் பரமனை நாடித்
துணிந்தெண் திசையும் தொழுதெம் பிரானை
அணிந்தெண் திசையினும் அட்டமா சித்தி
தணிந்தெண் திசைசென்று தாபித்த வாறே .(1)Perform Siddhis in Meekness

Pray and seek Lord in directions eight
Adore the Lord with constancy in directions eight
Attain Eight Siddhis Great in directions eight
And in meekness perform in directions eight.

Arunachala Siva.

12411
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:59:32 AM »
10.  Ashtanga Yoga PERu:  The benefits of Ashtanga Yoga:


போதுகந் தேறும் புரிசடை யானடி
யாதுகந் தாரம ராபதிக் கேசெல்வர்
ஏதுகந் தானிவன் என்றருள் செய்திடும்
மாதுகந் தாடிடு மால்விடை யோனே. (1)


Lord`s Devotees Reach Abode of Gods

They who seek Lord
Of the matted locks bedecked with flowers
Will sure reach the Abode of Gods;
``What this devotee of mine seeks,
That I grant``
Thus blesses the Lord
That mounts the Bull
And dances to His Consort`s delight.

Arunachala Siva.

12412
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:56:48 AM »
9.  Samadhi:
சமாதி யமாதியிற் றான்செல்லக் கூடும்
சமாதி யமாதியிற் றானெட்டுச் சித்தி
சமாதி யமாதியிற் றங்கினோர்க் கன்றே
சமாதி யமாதி தலைப்படுந் தானே. (1)Samadhi is the Final Goal of Ashtanga Yoga

Samadhi is end of yama and the rest
Samadhi is consummation of Siddhis eight
Who persevere in the path from yama to the end
Will alone the end Samadhi attain.

Arunachala Siva.

12413
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:54:02 AM »
8.  Dhyanam:  Method of meditation:வருமாதி யீரெட்டுள் வந்த தியானம்
பொருவாத புந்தி புலன்போக மேவல்
உருவாய சத்தி பரத்தியானம் உன்னும்
குருவார் சிவத்தியானம் யோகத்தின் கூறே. (1)


The ten?
The five elements and the five senses
Being contained,
one by the other,
The internal organ Buddhi
In turn contains the senses;
Thus is Dhyana born;
The Para Dhyana first
That is on Sakti centred,
And Siva Dhyana next
That is by Guru blessed,
These two are the Ways of Dhyana Yoga.

Arunachala Siva.12414
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:50:41 AM »
7.  Dharana - Control of Mind by seeing by seeing Chidakasa, within the spinal column:


கோணா மனத்தைக் குறிக்கொண்டு கீழ்க்கட்டி
வீணாத்தண் டூடே வெளியுறத் தான்நோக்கிக்
காணாக்கண் கேளாச் செவியென் றிருப்பார்க்கு
வாணாள் அடைக்கும் வழியது வாமே .(1)


Control the mind from getting diverted towards the senses
Concentrate on the Chidakasa within the spinal column,
The eyes must not see nor the ears hear,
This is the way to life eternal.

Arunachala Siva.

12415
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:47:18 AM »
6. Pratyaharam -  Mind withdrawal -step by step:கண்டுகண் டுள்ளே கருத்துற வாங்கிடிற்
கொண்டுகொண் டுள்ளே குணம்பல காணலாம்
பண்டுகந் தெங்கும் பழமறை தேடியை
இன்றுகண் டிங்கே இருக்கலு மாமே. (1)Step by step,
practice mind`s withdrawal
And look inward;
One by one many the good you see within;
And may you then meet the Lord,
Now and here below
Whom the ancient Veda still searches everywhere.

Arunachala Siva.

12416
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:44:54 AM »
5.  Pranayamam -  Breathing methods:


ஐவர்க்கு நாயகன் அவ்வூர்த் தலைமகன்
உய்யக்கொண் டேறுங் குதிரைமற் றொன்றுண்டு
மெய்யர்க்குப் பற்றுக் கொடுக்கும் கொடாதுபோய்ப்
பொய்யரைத் துள்ளி விழுத்திடுந் தானே. (1)


The mind is the master of senses five;
He is the head of the body habitat;
There is a steed he rides to his destined goal;
The masterly one the steed carries,
The feeble one it throws away
?That steed the Prana breath is.

Arunachala Siva.

12417
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:42:27 AM »
4.  Adhanam -  Sitting Postures:


பங்கய மாதி பரந்தபல் ஆதனம்
அங்குள வாம்இரு நாலும் அவற்றினுள்
சொங்கில்லை யாகச் சுவத்தி யெனமிகத்
தங்க இருப்பத் தலைவனு மாமே . (1)Numerous are the asanas
With Padmasana to commence;
Eight among them are rated high
Especially Svastika
He who postures on these asanas
Verily becomes Master,
for sure.


Arunachala Siva.

12418
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:39:19 AM »
3. Niyamam -  Method:ஆதியை வேதத்தின் அப்பொரு ளானைச்
சோதியை அங்கே சுடுகின்ற அங்கியைப்
பாதியுள் மன்னும் பராசத்தி யோடுடன்
நீதி யுணர்ந்து நியமத்த னாமே. (1)


The Being First,
The Meaning-Central of Vedas all,
The Light Divine,
The Fire within that Light
He who shares Himself
Half-and-Half with His Sakti
And the Divine Justice thereof
?Them,
he in Niyama`s path knows.


Arunachala Siva.

12419
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:36:35 AM »
2.  Iyamam:  -  Requirements for Yoga:

கொல்லான்பொய் கூறான் களவிலான் எள்குணன்
நல்லான் அடக்க முடையான் நடுச்செய்ய
வல்லான் பகுத்துண்பான் மாசிலான் கட்காமம்
இல்லான் நியமத் திடையில்நின் றானே. (1)

He does not kill,
he does not lie,
he does not steal;
Of marked virtues is he;
good, meek and just;
He shares his joys,
He knows no blemish
Neither drinks nor lusts
?This the man who in Iyama`s ways stands.


Arunachala Siva.

12420
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 04, 2015, 08:33:24 AM »
3rd Tantram of Trumoolar in Tiru Mandiram:


1. Ashtanga Yogam -  The eight limbed Yoga:

உரைத்தன வற்கரி ஒன்று முடிய
நிரைத்த இராசி நிரைமுறை எண்ணிப்
பிரச்சதம் எட்டும் முன்பேசிய நந்தி
நிரைத்த இயமம் நியமஞ்செய் தானே. (1)Of difficult vast to expound
Is the Science of Breath;
Closing nostril alternate
And counting time in measure appropriate
Thus did Nandi reveal at length
The eight-fold science of yoga great?
Yama,
Niyama and the rest.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 [828] 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 ... 2974