Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 [827] 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 ... 3072
12391
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2016, 07:42:56 AM »
Verse 285:


புற்றிடம் விரும்பி னாரைப்
   போற்றினர் தொழுது செல்வார்
சுற்றிய பரிச னங்கள்
   சூழஆ ளுடைய நம்பி
நற்பெரும் பான்மை கூட்ட
   நகைபொதிந் திலங்கு செவ்வாய்
விற்புரை நுதலின் வேற்கண்
   விளங்கிழை யவரைக் கண்டார்.


After adoring the Lord of the Ant-Hill, when Nambi
Encircled by devotees was returning,
-- Lo, it was the work of Providence --, he beheld her
Of fair white teeth and ruddy lips,
And whose forehead was a bow and eyes, spear-like.

Arunachala Siva.

12392
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2016, 07:40:03 AM »
Verse 284:


அணிசிலம் படிகள் பார்வென்
   றடிப்படுத் தனமென் றார்ப்ப
மணிகிளர் காஞ்சி யல்குல்
   வரியர வுலகை வென்ற
துணிவுகொண் டார்ப்ப மஞ்சு
   சுரிகுழற் கழிய விண்ணும்
பணியுமென் றினவண் டார்ப்பப்
   பரவையார் போதும் போதில்.


Her anklets tinkled thus: ?These feet have vanquished
The earth. 'Her kanchi loud proclaimed:
?This hip hath vanquished the Nether world of Nagas.'
Bees buzzed thus: 'These locks like nimbus have
Subdued the heavens.' Thus fared forth Paravaiyar.

Arunachala Siva.

12393
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2016, 07:38:07 AM »
Verse 283:


பாங்கியர் மருங்கு சூழப்
   படரொளி மறுகு சூழத்
தேங்கமழ் குழலின் வாசந்
   திசையெலாஞ் சென்று சூழ
ஓங்குபூங் கோயி லுள்ளார்
   ஒருவரை யன்பி னோடும்
பூங்கழல் வணங்க வென்றும்
   போதுவார் ஒருநாட் போந்தார்.As usual one day, to hail in loving devotion
The Supreme One of the Flower-Temple, she set out
With her companions encircling her, and circled
The sacred street which was panoplied in extensive light;
The fragrance from her locks filled all the directions.

Arunachala Siva.

12394
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2016, 07:35:39 AM »
Verse 282:


பிள்ளைமைப் பருவ மீதாம்
   பேதைமைப் பருவ நீங்கி
அள்ளுதற் கமைந்த பொற்பால்
   அநங்கன்மெய்த் தனங்க ளீட்டங்
கொள்ளமிக் குயர்வ போன்ற
   கொங்கைகோங் கரும்பை வீழ்ப்ப
உள்ளமெய்த் தன்மை முன்னை
   உண்மையுந் தோன்ற வுய்ப்பார்.

From childhood she passed into tender girlhood
And thence she bloomed into a lovely lass;
Her beauteous breasts excelled the konku buds
And were truly the treasure-troves of Manmata.
(While thus she grew in physical splendor)
Her mind flashed to her, now and then,
Her former state, and thus she flourished.

Arunachala Siva.12395
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 14, 2016, 07:33:35 AM »
Verse 281:நாடுமின் பொற்பு வாய்ப்பு
   நாளுநாள் வளர்ந்து பொங்க
ஆடுமென் கழங்கும் பந்தும்
   அம்மனை ஊச லின்ன
பாடுமின் னிசையுந் தங்கள்
   பனிமலை வல்லி பாதங்
கூடுமன் புருகப் பாடுங்
   கொள்கையோர் குறிப்புத் தோன்ற.


Day by sweet day, grew her excelling beauty;
Her play-things were soft kazhanku and various balls;
She played ammanai and sported on the swing;
As she sang songs befitting her game, listeners
Could divine in those melting psalms, an aching love
For the feet of the Goddess of snow-clad Himavant.

Arunachala Siva.

12396
Verse 10:


புவனியிற் போய்ப்பிற வாமையில் நாள்நாம்
    போக்குகின் றோம்அவ மேஇந்தப் பூமி
சிவனுய்யக் கொள்கின்ற வாறென்று நோக்கித்
    திருப்பெருந் துறையுறை வாய்திரு மாலாம்
அவன்விருப் பெய்தவும் மலரவன் ஆசைப்
    படவும்நின் அலர்ந்தமெய்க் கருணையும் நீயும்
அவனியிற் புகுந்தெமை ஆட்கொள்ள வல்லாய்
    ஆரமு தேபள்ளி எழுந்தரு ளாயே. 


Coming to know that Earth is the place designed by Siva for grant of redemption,
and feeling that without securing such birth on earth they were wasting their lives,
both Sri Vishnu And Brahma foster love and longing for such birth.
O Lord that abides at sacred Perunturai !
You and Your Consort Who is Mercy true which burgeons,
Are valiant to come down on earth to redeem and rule us.
O Rare Nectar !
Be pleased to arise from off Your couch and grace us.

(Tiru Embavai and Tirup PaLLi Ezhchchi - completed, and the month of Margazhi has come
to a close today.)

Arunachala Siva.

12397
General topics / The Past is Past, Now, be here:
« on: January 13, 2016, 03:30:34 PM »
(An article by john Grimes, in Mountain Path, Apr. - June 2015)


There is no Jnani, only Jnana.  There is only the Self, the Heart, The One pristine Self. Be still.
Find out who you are.

     -Bhagavan Ramana Maharshi.


Shortly after having moved back to Chennai,I paid a visit to Professor R.Balasubramanian, one of
my Vedanta professors at the University of Madras. He said, 'I can't seem to find someone to write
a volume on Sri Ramana Maharshi, for a series I am the General Editor of, The Builders of Indian
Philosophy Series.  Would you like to do it?  I would like the financial manuscript in nine months time.'

I Immediately said yes. Not only was I thinking about love and respect I have for Sri Ramana and
His teachings but, I felt something special would happen in the writing.  To be presented with the
opportunity to plunge deeply into Sri Ramana's teachings was too good to pass up.

contd.,

Arunachala Siva.           

12398
Verse 71:

I will not tell you very clearly and distinctly of discrimination.  Hearing this, decide for yourself.
Take what is real and reject what is unreal.

Verse 72, 73, and 74:

The body is the first thing that deludes you. It is composed of five gross elements, ether, air,fire,
water, and earth, and five subtle elements (sound, touch, sight, taste, and smell). These combine
and become the objects of senses and conduce to the happiness of the experiencer, the Jiva.

Verse 75:

Those deluded beings who are tied to the objects they experience by the strong cord of desire,
so hard to break, remain subject to birth and death.  They travel upward and downward, impelled
by their own Karma, that inescapable law.

Verse 76:

Any one of these five senses is quite sufficient to cause death, as it does with the moth, deer,elephant,
fish, and bee -- what then to speak of a man, who has these five in full!


Verse 77:

Sense objects are more fearful than the poison of the cobra, which is fatal only when taken, but
these -- on mere sight -- can cause death.

Verse 78:

Only he who is free from the entanglement of these strings of objects of senses, -- hard to avoid --
is fit for liberation; none else, even if he knows the six philosophies and all the scriptures.       

Verse 79 and 80:

One who tries to cross this ocean meets the great crocodile of desire,and must kill that by the sword
of non attachment.


contd.,

Arunachala Siva.   

12399
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 13, 2016, 01:17:16 PM »
Yesterday, 12th Jan. was the liberation day of M. Sivaprakasam Pillai.

Sivapraksam Pillai is best remembered for the role he played in getting Bhagavan to write down His
teachings on self inquiry. In 1902, when he first met Him, Bhagavan was still remaining silent for
most part of the time.  Sivaprakasam Pillai approached Him and asked Him, questions about the nature
of the 'I'.  Bhagavan replied by writing His answers either in the sand with His finger or on a slate with
chalk. Sivaprakasam Pillai made a note of all answers and published them under the title Nan Yar?
(Who am I?).  Many years later in 1923, as an appendix to Sri Ramana Charita Ahaval, his verse biography
of Bhagavan, he also included some of Bhagavan's answers in his devotional poems.  In the mid 1920s
Bhagavan edited and rewrote Nan Yar? in the form of an essay.  It is this essay that now appears in
His Collected Works under the title Who am I?

Sivaprakasam Pillai also recorded some of his experiences with Bhagavan in verse form.  These poems
were liked and appreciated both by Bhagavan and by the Tamizh speaking devotees who visited Him.
Several of them were recited regularly in Bhagavan's presence as part of the daily parayana.

Sivaprakasam Pillai was never a permanent resident of the Asramam, but he visited Bhagavan regularly
for more than 45 years.  Although he himself felt that he was not a good devotee, he was greatly admired
both for his humility and his devotion.  When Bhagavan was told about his death in 1948, He remarked,
'Sivaprakasam Sivapraksamanar' which means Sivaprakasam has become the light of Siva.

Other details about his life, I have already written in the Forum.

Arunachala Siva.             

12400
General topics / Re: Sri Achuthanantha Adigal:
« on: January 13, 2016, 11:04:56 AM »
In one song he warns against the trouble which would follow if one delights in the company of unawakened
tamasic people but reassures us that the suffering will be over if one listens to the words of the awakened
ones.  He seeks refuge in the Lord so that the mind's mischief may end.  He laments that he has not yet
attained the ability to see the Light which manifests as the phenomenal world.  He asks if it is due his
past misdeeds that the free state of inner silence is yet denied to him.  He sings about the state of sleeping
without sleep. Elsewhere he asks the Lord:  'Is there any support except You to cause the play of ignorance
to cease, and to cause me to fade away little by little and abide in Siva Yoga Samadhi, obtain Your Grace
and reach the goal of life?'

Achuthananda, in yet another of his songs, asks the Lord if he can only see Him through His strength
and if this means that he can never see Him by his own ability.  He sings the praise of all pervasive
Perfect One, Who is the Sound of Pure Space, in the Vedic mantras, in the great Advaitic teaching
and in the transcendental turiya state and Who is the First Cause of everything?  He wonders when he
will receive in solitude the darshan (vision) of the all pervasive, blissful Lord and bathe in the surging
flood of transcendental, supreme silence of Jnana.

contd.,

Arunachala Siva.                 

12401
General Discussion / Re: Narasinh Mehta: An Introduction:
« on: January 13, 2016, 10:50:54 AM »
His Poetry:

A poem singularly illustrating entire range of Mehta's zeitgeist is Kon punye kari nar hum avatari,  'What
good deeds gave me birth as a woman?'  We must first acknowledge that his poetry is sung. It is full
effect, broad and deep, manifests when the bhajan, the prayer song receives life in the singing.  Still,
the word selection ultimately give the foundation for the powerful impact of the sung/heard experience.
Even in the translated text, the image imparts the genuine sense of wonder and awe.

The first stanza sets up the conundrum.

What good karma flows from my past that I am born a woman?
   And God Himself courts my favors?
Immortal, inexpressible, beyond understanding,
   The Lotus Lord clings to me.

Mehtra writes joyously of birth of as a woman.  What an amazing benefit is it to be born a woman
that God Himself politely asks permission to come to be with her?  No human psychology can account
for this situation.  The husband of Goddess Lakshmi wants to put His loving arms around her neck!   

In the first two lines, Narsinh Mehta takes the idea of an 'avatar' to a whole new level, in using the
verb form of feminine gender, 'avatari' to describe 'being born' as a woman.

contd.,

Arunachala Siva.   

12402
General Discussion / Re: Shadow and Substance -
« on: January 13, 2016, 10:38:55 AM »
The beauty of the Single Entity Theory lies in the fact that everything is reduced to its simple primordial
form, taking all needless complexity out of life.  It's a practical postulation that transcends all doxies
and philosophies and religions; it is irrefutable, no matter how it might be formulated in a particular
environment.  At the very least, it lets you a hassle-free on a daily basis.

Now, if it were that simple, how come everyday does not get it automatically?  That is where the philosopher's
nescience comes in. The reason is Maya, which is itself, interestingly, sourced in the Single Entity.  It is the
shadow of the substantive Entity with no independent existence.  It, too, has to dissolve in the Entity when
the phenomenal world ends.  If we view life as emanating from the Single Entity and disappearing into it
again, the mystery of death will be solved.  That is, since consciousness is neither born nor does it die,
what 'dies' is the body, which is just as well.  Who wants to drag it around forever, even if we can afford
the doctor's bills?

contd.,

Arunachala Siva.         

12403
General Discussion / Re: Channels of Grace - A Tribute:
« on: January 13, 2016, 10:28:52 AM »
I asked Baba in January 2015, what he had felt on his first visit:

Baba:  A sense of great bliss.

Neelam:  What brought you back again and again?

Baba:  Maharshi's Presence is very much here.

Neelam:  Considering you had all those holy places nearer you, why did you keep coming all the way
back to Ramanasramam?

Baba:  It is a great blessing to be here.  There is always a feeling of coming home, surrounded by love,
kindness, and helpfulness down to the smallest thing.  And, in the old days, to interact with very good
old devotees.

One such devotee who is still around is Dorab Framji, whose company he enjoys very much whenever
he comes to the Asramam.  Baba was also very fond of Mr. Kothari, who used to visit him regularly
in his room. Baba has always attributed everything to the Lord, and until today, he keeps repeating,
'It is His Grace  (Unki kripa hai) that brings and keeps me here!.... That I am still walking about and
sufficiently independent!'

contd.,

Arunachala Siva.         


12404
General Discussion / Re: Siddha - Siddhi.
« on: January 13, 2016, 10:19:07 AM »
Sri Ramana sometimes would say that whether a Siddha possesses siddhis or not is due to his destiny.
However, whether they come or not, the Jnani, the Siddha, is not disturbed by them.  Bhagavan said
that the Siddha who is firmly settled in the Self, in Sahaja Samadhi, knows that such a one is the Self and
that is the unshakable siddhi.  It has often been noted that Sri Ramana, unlike Sri Ramakrishna and others
before him, had no use for miraculous powers.  A true seeker should pursue the Self and not supernatural
powers.

'Telepathy or radio enables one to see and hear from afar.  They are all the same, hearing and seeing.
Whether none hears from near or far does not make any difference in hearing. The fundamental factor
is the hearer, the subject.  Without the hearer or the seer, there can be no hearing or seeing.  The latter
are the functions of the mind.  The occult powers (siddhis) are therefore only in the mind.  They are not
natural to the Self.  That which is not natural, but acquired, cannot be permanent, and is not worth striving
for.'  (Talks 20).

'Occult powers will not bring happiness to any one, but will make him all the more miserable!

contd.,

Arunachala Siva.         

12405
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 13, 2016, 08:53:23 AM »
Verse 280:மானிளம் பிணையோ தெய்வ
    வளரிள முகையோ வாசத்
தேனிளம் பதமோ வேலைத்
   திரையிளம் பவள வல்லிக்
கானிளங் கொடியோ திங்கட்
    கதிரிளங் கொழுந்தோ காமன்
தானிளம் பருவங் கற்குந்
   தனியிளந் தனுவோ வென்ன."Is she a tender fawn? Or a bud of Karpaka?
Or honey sweet? Or a tender coral creeper
Of the billowy sea? Or a young crescent bright?
Or a bow of Manmata which, he as a stripling
Learns to wield?" Thus wondered the beholders.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 [827] 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 ... 3072