Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 [826] 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 ... 3044
12376
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:36:08 AM »
64: செங்குவளை பறித்தணிவார்
   கருங்குழல்மேல் சிறைவண்டை
அங்கைமலர் களைக்கொடுகைத்
   தயல்வண்டும் வரவழைப்பார்
திங்கணுதல் வெயர்வரும்பச்
   சிறுமுறுவல் தளவரும்பப்
பொங்குமலர்க் கமலத்தின்
   புதுமதுவாய் மடுத்தயர்வார்.They weed out red-lilies, but wear them on their dark locks;
They try to chase away the bees with their flowery hands
Which but attract other bees galore.
Their moon-like foreheads gently perspire;
Their teeth, like mullai-buds, flash out smiles;
They sip honey from new-blown lotuses.   

Arunachala Siva.

12377
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:33:30 AM »
63:


மண்டுபுனல் பரந்தவயல்
   வளர்முதலின் சுருள்விரியக்
கண்டுழவர் பதங்காட்டக்
   களைகளையுங் கடைசியர்கள்
தண்டரளஞ் சொரிபணிலம்
   இடறியிடை தளர்ந்தசைவார்
வண்டலையும் குழலசைய
   மடநடையின் வரம்பணைவார் .In the transplanted fields fresh water pours;
The seedlings grow and their first blades uncoil;
Beholding this, farmers say;
It is time for the weeding operation.
The farm-wives amble forth lightly
As pearl-yielding conches upset their gait;
Their hair-do?s buzzed over by bees, gently shake,

Arunachala Siva.
And they walk slowly toward the ridges

Arunachala Siva.

12378
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:30:44 AM »
62:

உழுத சால்மிக வூறித் தெளிந்தசே
றிழுது செய்யினுள் இந்திரத் தெய்வதந்
தொழுது நாறு நடுவார் தொகுதியே
பழுதில் காவிரி நாட்டின் பரப்பெலாம்.

The transplanters throng thick in the fields
Enriched by the blemishless Kaveri;
In all the tilled fields that are watered
And made miry, they adore Devendra.   


Arunachala Siva.12379
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:28:25 AM »
61.மாதர் நாறு பறிப்பவர் மாட்சியும்
சீத நீர்முடி சேர்ப்பவர் செய்கையும்
ஓதை யார்செய் உழுநர் ஒழுக்கமும்
காதல் செய்வதோர் காட்சி மலிந்தவே.


A few gather the comely seedlings;
A few tie them up in pretty bundles
And send them all to the watery fields.
The farmers till fields in dinsome joy;
All these are sights to see.   

Arunachala Siva.

12380
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:09:32 AM »
60:ஒண்து றைத்தலை மாமத கூடுபோய்
மண்டு நீர்வய லுட்புக வந்தெதிர்
கொண்ட மள்ளர் குரைத்தகை ஓசைபோய்
அண்டர் வானத்தின் அப்புறஞ் சாருமால்.In bright fords as the flood runs through sluices
And reaches the fields, farmers greet it
In joyous ovation and this loud greeting
Pierces the skyey realm of gods and passes beyond it too.

Arunachala Siva.

12381
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:07:23 AM »
59:

மாவி ரைத்தெழுந் தார்ப்ப வரைதரு
பூவி ரித்த புதுமதுப் பொங்கிட
வாவி யிற்பொலி நாடு வளந்தரக்
காவி ரிப்புனல் கால்பரந் தோங்குமால்.Bees buzz over it and honey spills into it
As the river flows down the hill carrying fresh flowers;
To enrich the land by feeding its numerous tanks
The river runs through many a channel.

Arunachala Siva.

12382
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:05:19 AM »
58:


வாச நீர்குடை மங்கையர் கொங்கையில்
பூசு குங்கும மும்புனை சாந்தமும்
வீசு தெண்டிரை மீதிழித் தோடுநீர்
தேசு டைத்தெனி னும்தெளி வில்லதே.


The river runs as its waves wash away the kumkum
And the sandal-paste smeared on the breasts
Of women who plunge and bathe in its sweet waters.
Though the river is by nature, pure and bright,
Yet it does lack pellucidity.

Arunachala Siva.

12383
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:03:26 AM »
57:


வம்பு லாமலர் நீரால் வழிபட்டுச்
செம்பொன் வார்கரை எண்ணில் சிவாலயத்து
எம்பி ரானை இறைஞ்சலின் ஈர்ம்பொன்னி
உம்பர் நாயகர்க் கன்பரும் ஒக்குமால்.


With its fragrant flowers and water
And with its golden sand, the river of ceaseless flow
Adores the temples of Siva on either side of its bank;
Verily it is like the devotees of the Lord of gods.

Arunachala Siva.

12384
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 09:01:17 AM »
56:வண்ணநீள் வரைதர வந்த மேன்மையால்
எண்ணில்பே ரறங்களும் வளர்க்கும் ஈகையால்
அண்ணல்பா கத்தையா ளுடைய நாயகி
உண்ணெகிழ் கருணையின் ஒழுக்கம் போன்றது.


By reason of its noble birth in the mountain
And its generous fostering of multifoliate dharma
The river is very like the compassionate flow
Of the inly melting grace of the Goddess
Who shares Siva?s frame.


Arunachala Siva.

12385
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:58:17 AM »
55:


திங்கள்சூ டியமுடிச் சிகரத் துச்சியில்
பொங்குவெண் டலைநுரை பொருது போதலால்
எங்கள்நா யகன்முடி மிசைநின் றேயிழி
கங்கையாம் பொன்னியாம் கன்னி நீத்தமே.As the Kaveri flows down from the mount
Over which shines the moon
Like the Ganga descending from Siva?s crown
Decked with the shining moon,
As it gushes forth with foam spume, like Ganga,
Virgin Kaveri is Ganga herself
Who pours down from the crown of the Lord-God.


Arunachala Siva.

12386
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:55:58 AM »
54:


மாலின்உந் திச்சுழி மலர்தன் மேல்வருஞ்
சால்பினால் பல்லுயிர் தருதன் மாண்பினால்
கோலநற் குண்டிகை தாங்குங் கொள்கையாற்
போலும்நான் முகனையும் பொன்னி மாநதி.


t courses down gloriously from the Kudaku Mount;
It is verily a nurse unto the goodly Maiden the Earth;
It is rich in water that daily flows to sustain
And foster all species of lives on earth.

Arunachala Siva.


12387
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:53:58 AM »
53:சையமால் வரைபயில் தலைமை சான்றது
செய்யபூ மகட்குநற் செவிலி போன்றது
வையகம் பல்லுயிர் வளர்த்து நாடொறும்
உய்யவே சுரந்தளித் தூட்டு நீரது.It courses down gloriously from the Kudaku Mount;
It is verily a nurse unto the goodly Maiden the Earth;
It is rich in water that daily flows to sustain
And foster all species of lives on earth.

Arunachala Siva.

12388
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:51:51 AM »
52:ஆதிமா தவமுனி அகத்தி யன்தரு
பூதநீர்க் கமண்டலம் பொழிந்த காவிரி
மாதர்மண் மடந்தைபொன் மார்பில் தாழ்ந்ததோர்
ஓதநீர் நித்திலத் தாமம் ஒக்குமால்.

From the sacred Kamandalu of Agastya
-- The primal saint of great tapas --, flowed the Kaueri;
It is like unto a garland of pearls of purest ray serene,
On the golden breasts of the lovely Lady-Earth.

Arunachala Siva.

12389
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 24, 2015, 08:48:53 AM »
51:  Periya Puranam:பாட்டியல் தமிழுரை பயின்ற எல்லையுட்
கோட்டுயர் பனிவரைக் குன்றின் உச்சியில்
சூட்டிய வளர்புலிச் சோழர் காவிரி
நாட்டியல் பதனையான் நவில லுற்றனன்.


On the lofty peak of snow-clad Himavant
-- The hugest of mountains --, thrives the Flag of Tiger;
Of the wide-ranging realms -- the object of Tamizh poesy --,
I sing of the Choza country by the Kaveri enriched.   

Arunachala Siva.

12390
Verse 8:


கோழி சிலம்பச் சிலம்புங் குருகெங்கும்
    ஏழில் இயம்ப இயம்பும்வெண் சங்கெங்கும்
கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை
    கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ
வாழிஈ தென்ன உறக்கமோ வாய்திறவாய்
    ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ
ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை
    ஏழைபங் காளனையே பாடேலோ ரெம்பாவாய்.


When chanticleer crows,
other birds begin to twitter everywhere;
When instrument melodise the sevenfold music,
White conches blare everywhere.
Well,
we sang of the lofty and non-pareil supernal Flame that is Siva,
His peerless and divine mercy and His virtues beyond compare.
Did you not hearken to these?
May you flourish !
What kind of sleep is this?
You ope not your lips.
Is this Indeed the state of hers who in love is devoted to Siva Like Vishnu whose bed is the Sea of Milk?
He remains the sole Lord at the end of the Great Dissolution.
Lo,
sing Him who is concorporate with His Consort,
Empaavaai !


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 [826] 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 ... 3044