Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 3148
1231
Verse 5:


பாலனாய் வளர்ந்திலாப் பான்மை யானே
    பணிவார்கட் கங்கங்கே பற்றா னானே
நீலமா மணிகண்டத் தெண்டோ ளானே
    நெருநலையாய் இன்றாகி நாளை யாகுஞ்
சீலமே சிவலோக நெறியே யாகுஞ்
    சீர்மையே கூர்மையே குணமே நல்ல
கோலம்நீ கொள்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    குளிராரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


O the One who never had an infancy to grow from!
O the Prop of the worshippers manifesting then and there!
O the eight-shouldered whose beauteous throat is blue!
O Greatness that as yesterday becomes today and tomorrow!
O One of lilas!
O the Glory of the way leading to Sivaloka!
O keenness!
O goodly Principle!
When did You hold as Your shrine the cool Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You chose to assume the beauteous forms?

Arunachala Siva.

1232
Verse  4:

ஓங்கி உயர்ந்தெழுந்து நின்ற நாளோ
    ஓருகம்போல் ஏழுகமாய் நின்ற நாளோ
தாங்கியசீர்த் தலையான வானோர் செய்த
    தக்கன்தன் பெருவேள்வி தகர்த்த நாளோ
நீங்கியநீர்த் தாமரையான் நெடுமா லோடு
    நில்லாயெம் பெருமானே யென்றங்கேத்தி
வாங்கிமதி வைப்பதற்கு முன்னோ பின்னோ
    வளராரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as Your shrine ever-during Aaroor?
Was it during,
before or after when You soared aloft and stood erect?
Or when You enacted Your lila in one Yuga following it up in the seven Yugas?
Or when You smote the mighty sacrifice of the glorious celestial beings and Daksha?
Or when the one seated on the Lotus not born of water and the tall Vishnu invoked You thus: "O our God,
please abide in our intellect ?

Arunachala Siva.


1233
Verse  3:

பாடகஞ்சேர் மெல்லடிநற் பாவை யாளும்
    நீயும்போய்ப் பார்த்தனது பலத்தைக் காண்பான்
வேடனாய் வில்வாங்கி எய்த நாளோ
    விண்ணவர்க்குங் கண்ணவனாய் நின்ற நாளோ
மாடமொடு மாளிகைகள் மல்கு தில்லை
    மணிதிகழும் அம்பலத்தே மன்னிக் கூத்தை
ஆடுவான் புகுவதற்கு முன்னோ பின்னோ
    அணியாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.

When did You hold as Your shrine ornate Aaroor?
Was it during,
before or after the time when You,
As a hunter,
and the damsel to whose soft feet are fastened Paatakam,
went forth to test the might of Arjuna,
And shot arrows bending the bow?
Or when You stood as the (guiding) eye of the celestial beings?
Or to abide aeviternally and enact the dance,
when You entered the ruby filled Amablam of Tillai rich in storeyed houses and mansions?

Arunachala Siva.1234
Verse  2:


மலையார்பொற் பாவையொடு மகிழ்ந்த நாளோ
    வானவரை வலியமுத மூட்டி யந்நாள்
நிலைபேறு பெறுவித்து நின்ற நாளோ
    நினைப்பரிய தழற்பிழம்பாய் நிமிர்ந்த நாளோ
அலைசாமே அலைகடல்நஞ் சுண்ட நாளோ
    அமரர்கணம் புடைசூழ இருந்த நாளோ
சிலையான்முப் புரமெரித்த முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்ட நாளே.


When did You hold as your shrine Tiruvaaroor?
Was it during,
before or after the time when You enjoyed Yourself with the golden damsel of the Mountain?
Or when with nectar You fed the celestial beings and conferred on them immortality?
Or when You stood a column of inconceivable flame?
Or with ado none When You ate the poison of the billowy main?
Or when You stood surrounded by the celestial throngs?
Or when with a bow,
You burnt the triple towns?

Arunachala Siva.

1235
Tiru Arur:

Verse  1:

ஒருவனாய் உலகேத்த நின்ற நாளோ
    ஓருருவே மூவுருவ மான நாளோ
கருவனாய்க் காலனைமுன் காய்ந்த நாளோ
    காமனையுங் கண்ணழலால் விழித்த நாளோ
மருவனாய் மண்ணும் விண்ணுந் தெரித்த நாளோ
    மான்மறிகை யேந்தியோர் மாதோர் பாகந்
திருவினாள் சேர்வதற்கு முன்னோ பின்னோ
    திருவாரூர் கோயிலாக் கொண்டநாளே.


When did You hold as Your shrine Tiruvaaroor?
Was is during,
before or after the time,
You stood as the one and only one hailed by the world or when Your single form became the tribune form?
Or when as the wrathful one You smote Death?
Or when with the fire of Your eye,
You burnt Manmatha.
Or when,
remaining immanent,
You caused the earth and the heavens to manifest?
Or when You,
holding in Your hand the antelope and the Mazhu became concorporate with Your beautiful consort?

Arunachala Siva.

1236
Verse  10:


பகலவன்தன் பல்லுகுத்த படிறன் தன்னைப்
    பராய்த் துறைபைஞ் ஞீலியிடம் பாவித் தானை
இகலவனை இராவணனை யிடர்செய் தானை
    யேத்தாதார் மனத்தகத்துள் இருளா னானைப்
புகழ்நிலவு பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    பொருந்தியவெம் பெருமானைப் போற்றார் சிந்தை
அகலவனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the deceptive One that knocked out the teeth of the Sun.
He holds Paraaitthurai and Paigngneeli as His residence.
He caused trouble to hostile Raavana.
He is the murk within the minds of those that hail Him not.
He is our God abiding at Moolattaanam of renowned Aaroor girt with groves.
He abides not in the minds of those that adore Him not.
He is the Father of Araneri.
it is great that I,
the servitor,
Reached Him and did away with my malady of incurable karma.

Padigam on Tiru Arur Aranerti completed.

Arunachala Siva. 

1237
Verse  9:


ஒப்பொருவ ரில்லாத ஒருவன் தன்னை
ஓத்தூரும் உறையூரும் மேவி னானை
வைப்பவனை மாணிக்கச் சோதி யானை
மாருதமுந் தீவெளிநீர் மண்ணா னானைப்
பொ * * * * * * *.

He is the One beyond compare.
He presides over Otthoor and Uraiyoor.
He is the treasure at hand at the hour of need.
He is the Ruby,
the Flame.
He became the wind,
The fire,
the ether,
the water and the earth.

Arunachala Siva.

1238
Verse  8:

காலனைக்கா லாற்காய்ந்த கடவுள் தன்னைக்
    காரோணங் கழிப்பாலை மேயான் தன்னைப்
பாலனுக்குப் பாற்கடலன் றீந்தான் தன்னைப்
    பணியுகந்த அடியார்கட் கினியான் தன்னைச்
சேலுகளும் வயலாரூர் மூலட் டானஞ்
    சேர்ந்திருந்த பெருமானைப் பவள மீன்ற
ஆலவனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the God that smote Death with His foot.
He presides over Kaaronam and Kazhippaalai.
of yore,
He gave to the infant the sea of milk.*
He is sweet to the devotees who delight in His servitorship;
He,
the Lord,
abides at Moolattaanam of Aaroor girt with fields where sale fish Roll.
He whose body radiates like coral,
has a crest of matted hair like unto banyan roots.
He is the Father of Araneri.
It is great that I,
the servitor,
reached Him and did away with my malady of incurable karma.

(*Upamanyu)

Arunachala Siva.

1239
Verse  7:

பொருளியல்நற் சொற்பதங்க ளாயி னானைப்
    புகலூரும் புறம்பயமும் மேயான் தன்னை
மருளியலுஞ் சிந்தையர்க்கு மருந்து தன்னை
    மறைக்காடுஞ் சாய்க்காடும் மன்னி னானை
இருளியல்நற் பொழிலாரூர் மூலட் டானத்
    தினிதமரும் பெருமானை யிமையோ ரேத்த
அருளியனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the goodly spoken word and its subtle phases.
He presides over Paasoor and Purampayam.
He is the remedy for them whose minds are dark with befuddlement.
He abides at Maraikkaadu and Saaikkaadu.
He is the Lord that sweetly abides at Moolattaanam of Aaroor girt with groves full  with shady bowers.
He grants grace when the celestial beings hail Him.
He is the Father Of Araneri,
_ it is great that I,
the servitor,
reached Him and did away with my malady of incurable karma.


Arunachala Siva.

1240
Verse 6:


தாயவனை யெவ்வுயிர்க்குந் தன்னொப் பில்லாத்
    தகுதில்லை நடம்பயிலும் தலைவன் தன்னை
மாயவனும் மலரவனும் வானோ ரேத்த
    மறிகடல்நஞ் சுண்டுகந்த மைந்தன் தன்னை
மேயவனைப் பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    விரும்பியவெம் பெருமானை யெல்லாம் முன்னே
ஆயவனை அரநெறியில் அப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.

He is the Mother unto every life.
He is beyond compare.
He is the Chief that dances at great Tillai.
Hailed by Vishnu,
Brahma of the Lotus-flower and the celestial beings,
He,
the great One,
ate the poison of the great billowy sea and grew lofty.
He is our Lord-God who is pleased to abide at Moolattaanam of Aaroor girt with groves.
He became all the things even ere they came into being.
He is the Father of Araneri.
it is great that I,
The servitor reached Him and did away with my malady of incurable karma.

Arunachala Siva.

1241
Verse  5:


சுடர்ப்பவளத் திருமேனி வெண்ணீற் றானைச்
    சோதிலிங்கத் தூங்கானை மாடத் தானை
விடக்கிடுகா டிடமாக வுடையான் தன்னை
    மிக்கரண மெரியூட்ட வல்லான் தன்னை
மடற்குலவு பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    மன்னியவெம் பெருமானை மதியார் வேள்வி
அடர்த்தவனை அரநெறியில் அப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


His divine body is of the hue of bright-rayed coral.
He is daubed with the white-ash.
He is the Jyoti-linga of Toongkaanaimatam.
He abides at the graveyard abounding in flesh.
He burnt the mighty walled towns.
He is our Moolattaanam's Lord of Aaroor girt with groves rich in petalled flowers.
He spoilt the sacrifice of them that disregarded Him.
He is the Father of Araneri.
It is great that I,
the servitor,
reached Him and did away with my malady of incurable karma.

Arunachala Siva.

1242
Verse 4:


நந்திபணி கொண்டருளும் நம்பன் தன்னை
    நாகேச் சரமிடமா நண்ணி னானைச்
சந்திமல ரிட்டணிந்து வானோ ரேத்துந்
    தத்துவனைச் சக்கரம்மாற் கீந்தான் தன்னை
இந்துநுழை பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    இடங்கொண்ட பெருமானை யிமையோர் போற்றும்
அந்தணனை அரநெறியில் அப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.


He is the supremely desirable One whom Nandi serves.
He keeps Naakeccharam as His shrine.
He is the Tattvan who is adored with flowers by the celestial beings during the divisions Of the day.
He gifted the Disc to Vishnu.
He is the Lord-God at Moolattaanam of Aaroor girt with groves through which the moon penetrates.
He is the Brahmin hailed by the celestial beings.
He is the Father of Araneri.
it is great that I,
the servitor,
Reached Him and did away with my malady of incurable karma.

Arunachala Siva.

1243
Verse 3:


பாதியொரு பெண்முடிமேற் கங்கை யானைப்
    பாசூரும் பரங்குன்றும் மேயான் தன்னை
வேதியனைத் தன்னடியார்க் கெளியான் தன்னை
    மெய்ஞ்ஞான விளக்கானை விரையே நாறும்
போதியலும் பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    புற்றிடங்கொண் டிருந்தானைப் போற்றுவார்கள்
ஆதியனை அரநெறியில் அப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.

His (left) half is a woman.
On His crest Ganga rests.
He presides over Paasoor and Parangkunram.
He is the Lord of the Vedas.
He is easy of access to His devotees.
He is the Lamp of true Wisdom.
He abides at the Ant-Hill Of Moolattaanam at Aaroor fragrant with flowers.
He is ever hailed (by all).
He is the Beginning.
He is the Father of Araneri.
it is great that I the servitor,
reached Him and did away With my malady of incurable karma.

Arunachala Siva.

1244
Verse  2:

கற்பகமும் இருசுடரு மாயி னானைக்
    காளத்தி கயிலாய மலையு ளானை
விற்பயிலும் மதனழிய விழித்தான் தன்னை
    விசயனுக்கு வேடுவனாய் நின்றான் தன்னைப்
பொற்பமரும் பொழிலாரூர் மூலட் டானம்
    பொருந்தியஎம் பெருமானைப் பொருந்தார் சிந்தை
அற்புதனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    யடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.

He became the Karpaka and the two great lights.
He abides at the mountains of Kaalatthi and Kailash.
by His look He burnt Manmata -- the wielder of the bow.
He confronted Arjuna in the form of a hunter.
He is our Lord who majestically abides at Moolattaanam of Aaroor girt with groves.
He is the Void unto them that ensouls Him not.
He is the Father Of Araneri.
it is great that I,
the servitor,
reached Him and did away with my malady of incurable karma.


Arunachala Siva.

1245
Tiru Arur: (Araneri):

Verse 1:

பொருங்கைமத கரியுரிவைப் போர்வை யானைப்
    பூவணமும் வலஞ்சுழியும் பொருந்தி னானைக்
கரும்புதரு கட்டியையின் னமிர்தைத் தேனைக்
    காண்பரிய செழுஞ்சுடரைக் கனகக் குன்றை
இருங்கனக மதிலாரூர் மூலட் டானத்
    தெழுந்தருளி யிருந்தானை யிமையோ ரேத்தும்
அருந்தவனை அரநெறியி லப்பன் தன்னை
    அடைந்தடியேன் அருவினைநோய் அறுத்த வாறே.

He is mantled in the hide of the ichorous tusker that battled with its trunk;
He abides in Poovanam and Valanjuzhi.
He is the candy of sugarcane,
the sweet nectar and honey.
He is the ruddy Flame rare to behold.
The hill of gold.
He abides at Moolattaanam of the great golden walled-Aaroor;
He is the rare tapaswin who is hailed by the celestial beings.
He is the Father of Araneri!
It is indeed great that I,
the servitor,
could reach Him and do away with my malady of incurable karma!


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 3148