Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 3200
1231
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 02, 2018, 11:23:28 AM »
Verse  6:

செடித்தவஞ் செய்வார் சென்றுழிச் செல்லேன்
    தீவினை செற்றிடும் என்று
அடித்தவம் அல்லால் ஆரையும் அறியேன்
    ஆவதும் அறிவர்எம் மடிகள்
படைத்தலைச் சூலம் பற்றிய கையர்
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பிடித்தவெண் ணீறே பூசுவ தானால்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I won`t go to the place where people who perform sinful penance live, fearing the blemish that will come to me by committing mistakes. I do not know service to anyone except service to his feet which is equal to penance. Our god knows well my nature being such. He holds in his hand a trident, prominent among weapons. Our supreme God in Pāccilāccirāmam, though his nature is besmearing himself with the pastes of sacred white ash mixed with water, there is no other master to protect me except him what can I do?

Arunachala Siva.


1232
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 02, 2018, 07:51:18 AM »
Verse  5:


வரிந்தவெஞ் சிலையால் அந்தரத் தெயிலை
    வாட்டிய வகையின ரேனும்
புரிந்தஅந் நாளே புகழ்தக்க அடிமை
    போகும்நாள் வீழும்நா ளாகிப்
பரிந்தவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத்
    தடிகள்தாம் யாதுசொன் னாலும்
பிரிந்திறைப் போதிற் பேர்வதே யாகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


Though Siva destroyed the forts that wandered in the sky with a cruel bow of many bands, and is kindhearted.  The god in Paccilāccirāmam who grants his grace to those who cherish with love him, thinking that those days when one performs service to god are praiseworthy and those days when one does not perform service to god are wasted days.  In my case whatever I may say it will not reach his ear though he has the nature of leaving me in the twinkling of the eye. There is no other master to protection except him; what can I do?


Arunachala Siva.

1233
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 02, 2018, 07:46:42 AM »
Verse  4:

நாச்சில பேசி நமர்பிற ரென்று
    நன்றுதீ தென்கிலர் மற்றோர்
பூச்சிலை நெஞ்சே பொன்விளை கழனிப்
    புள்ளினஞ் சிலம்புமாம் பொய்கைப்
பாச்சிலாச் சிராமத் தடிகளென் றிவர்தாம்
    பலரையும் ஆட்கொள்வர் பரிந்தோர்
பேச்சிலர் ஒன்றைத் தரவில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


My mind!  Siva in Pāccilāccirāmam which has fields in which gold can be produced and has natural tanks in which flocks of birds are making noise, saying about some that these are our people and about some others that they strangers, does not praise what others say as good nor despise as bad, and moreover does not flatter people,
he will admit as his servants people of all sorts.  Thereafter he does not speak any kind word having love towards them.  Though he does not give anything to me there is no other master who can protect me what can I do.

Arunachala Siva.

1234
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 01, 2018, 07:59:06 AM »
Verse 3:


உற்றபோ தல்லால் உறுதியை உணரேன்
    உள்ளமே அமையுமென் றிருந்தேன்
செற்றவர் புரமூன் றெரியெழச் செற்ற
    செஞ்சடை நஞ்சடை கண்டர்
அற்றவர்க் கருள்செய் பாச்சிலாச் சிராமத்
    தடிகள்தாம் யாதுசொன் னாலும்
பெற்றபோ துகந்து பெறாவிடி லிகழில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.Except when I am beset with difficulties I do not know what is good for me.
I was thinking that my mind would suffice for me. Siva of red matted locks in whose neck there is poison and who destroyed the three cities of enemies to be consumed by fire, the god in Pāccilāccirāmam who grants his grace to those who have given up all attachments. Though I may beg saying all that I can say, pitying me when he feels happy and though he does not pity me when he does not feel happy, there is no other master who protect me except him; what can I do?

Arunachala Siva.

1235
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:36:07 AM »
Verse  2:


அன்னையே என்னேன் அத்தனே என்னேன்
    அடிகளே யமையுமென் றிருந்தேன்
என்னையும் ஒருவன் உளனென்று கருதி
    இறைஇறை திருவருள் காட்டார்
அன்னமாம் பொய்கை சூழ்தரு பாச்சி
    லாச்சிரா மத்துறை அடிகள்
பின்னையே அடியார்க் கருள்செய்வ தாகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I did not think of my mother as my companion.  I did not think of my father as my companion. I thought that my God was enough for me.  He will not show me his grace little by little in the midst of his thoughts about his devotees thinking of me that there is also one like me.  The god who dwells with Pāccilāccirāmam surrounded by natural tanks where swans live in large numbers, if he grants his grace only after death and does not do so in this birth itself. There is no other master to protect me except him in this birth;  what can I do? 

Arunachala Siva.

1236
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:30:17 AM »
Tirup Paccilaciramam:

Verse  1:

வைத்தனன் தனக்கே தலையும்என் நாவும்
    நெஞ்சமும் வஞ்சமொன் றின்றி
உய்த்தனன் தனக்கே திருவடிக் கடிமை
    உரைத்தக்கால் உவமனே யொக்கும்
பைத்தபாம் பார்த்தோர் கோவணத் தோடு
    பாச்சிலாச் சிராமத்தெம் பரமர்
பித்தரே யொத்தோர் நச்சில ராகில்
    இவரலா தில்லையோ பிரானார்.


I set apart my head, tongue and my heart to Siva only to the exclusion of other gods,
I have directed my service to his holy feet to the exclusion of other gods, without any deception.  If I myself say this it will amount to falsehood. Tying a cobra with a spread-out hood, wearing only a loin-cloth, our superior god who is in Paccilāccirāmam, resembling almost a mad man, though he does not take the slightest pity on me,  there is no other master who will protect me except him;  what can I do?

Arunachala Siva.

1237
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:26:06 AM »
Verse  11:

செய்யார்கம லம்மலர்
    நாவலூர் மன்னன்
கையால்தொழு தேத்தப்
    படுந்துறை யூர்மேல்
பொய்யாத்தமிழ் ஊரன்
    உரைத்தன வல்லார்
மெய்யேபெறு வார்கள்
    தவநெறி தானே.


The chief of Nāvalūr where lotus flowers blossom abundantly in fields and who has the name of Nampi Ārūraṉ who composed Tamiḻ songs which never become false.
on Tuṟaiyūr which is praised by all with joined hands.  Those who are able to sing those verses, will definitely obtain the path leading to penance.

Padigam on Tiruth Thuraiyur completed.

Arunachala Siva.

1238
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:21:46 AM »
Verse 10:

மாவாய்ப்பிளந் தானும்
    மலர்மிசை யானும்
ஆவாஅவர் தேடித்
    திரிந்தல மந்தார்
பூவார்ந்தன பொய்கைகள்
    சூழுந் துறையூர்த்
தேவாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


Alas!  Vishnu who tore open the mouth of horse in the incarnation of Krishna and Brahma who is seated on a lotus flower, became confounded wandering in search of your feet and head, though they were very powerful gods. The god is in Tuṟaiyūr surrounded by natural tanks which are full of flowers.  see 1st verse.

Arunachala Siva.

1239
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:18:02 AM »
Verse  9:


விண்ணார்ந்தன மேகங்கள்
    நின்று பொழிய
மண்ணாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
பண்ணார்மொழிப் பாவையர்
    ஆடுந் துறையூர்
அண்ணாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.

When the clouds which have cover of the sky pour rain without ceasing bringing with the floods the fertile soil abundantly, on the northern side of the unequaled river, Peṇṇai which throws its waves on the banks, the chief in Tuṟaiyūr where beautiful girls whose words are as sweet as melody types, bathe! see 1st verse.

Arunachala Siva.

1240
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:14:26 AM »
Verse  8:


கொய்யார்மலர்க் கோங்கொடு
    வேங்கையுஞ் சாடிச்
செய்யாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
மையார்தடங் கண்ணியர்
    ஆடுந் துறையூர்
ஐயாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


Breaking the guava trees, common Caung with flowers, and east Indian Kino trees.on the northern bank of the river Peṇṇai which throws them bringing them to fill up the fields, the master who dwells in Tuṟaiyūr where the young women whose big eyes are coated with collyrium, bathe!  see 1st verse.

Arunachala Siva.

1241
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:10:52 AM »
Verse  7:

மாதார்மயிற் பீலியும்
    வெண்ணுரை யுந்தித்
தாதாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
போதார்ந்தன பொய்கைகள்
    சூழுந் துறையூர்
நாதாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern sides of the unequaled river, Peṇṇai which throws on the banks bringing with the fresh abundantly pollen and pushing exceedingly beautiful feathers of peacock and white foams, the master who dwells in Tuṟaiyūr surrounded by natural tanks which are full of buds about to blossom! see 1st verse.

Arunachala Siva.


1242
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:07:05 AM »
Verse  6:


மட்டார்மலர்க் கொன்றையும்
    வன்னியுஞ் சாடி
மொட்டாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கொட்டாட்டொடு பாட்டொலி
    ஓவாத் துறையூர்ச்
சிட்டாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


Breaking the Indian Mesquit and Koṉṟai trees which have flowers full of honey.
on the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai, which dashes on the bank bringing buds to fill the floods, the supreme god in Tuṟaiyūr where the sound which is produced by the beating of the instruments like drum, dance and songs never cease.
see 1st verse.

Arunachala Siva.

1243
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:03:49 AM »
Verse  5:

பாடார்ந்தன மாவும்
    பலாக்களுஞ் சாடி
நாடாரவந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
மாடார்ந்தன மாளிகை
    சூழுந் துறையூர்
வேடாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai which dashes against the banks and brings for the people of the country to enjoy, breaking the mango-trees and jack trees which are abundant on its sides. Siva who assumes many forms out of grace and who is in Tuṟaiyūr surrounded by mansions which are full of wealth.

Arunachala Siva.


1244
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 10:00:09 AM »
Verse  4:


அரும்பார்ந்தன மல்லிகை
    சண்பகஞ் சாடிச்
சுரும்பாரக்கொணர்ந் தெற்றிஓர்
    பெண்ணை வடபால்
கரும்பார்மொழிக் கன்னியர்
    ஆடுந் துறையூர்
விரும்பாஉனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.


On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai which dashes against the banks, bringing with its floods breaking the jasmine and the Champak trees which have abundant buds for the bees to drink the honey in them.  Siva, the object of my desire in Tuṟaiyūr where virgins whose words as sweet as the juice of the sugar-cane bathe.
see 1st verse.

Arunachala Siva.

1245
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: September 30, 2018, 07:57:41 AM »
Verse  3:

கந்தங்கமழ் காரகில்
    சந்தன முந்திச்
செந்தண்புனல் வந்திழி
    பெண்ணை வடபால்
மந்தீபல மாநடம்
    ஆடுந் துறையூர்
எந்தாய் உனை வேண்டிக்கொள்
    வேன்தவ நெறியே.

On the northern bank of the unequaled river, Peṇṇai in which cool fresh water descend from mountains and flow, pushing eagle-wood and sandal wood whose fragrance spreads very far. Our father in Tuṟaiyūr where the female monkeys perform many great dances imitating ladies! see 1st verse.

Arunachala Siva.Pages: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 3200