Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 3114
1231
Verse 9:

இன்று ளார்நாளை யில்லை யெனும்பொருள்
ஒன்றும் ஓரா துழிதரு மூமர்காள்
அன்று வானவர்க் காக விடமுண்ட
கண்ட னார்காட்டுப் பள்ளிகண் டுய்ம்மினே.

Dumb persons who wander without knowing little the fact that people who are alive today are no more the next day.  Redeem yourselves by visiting Kāṭṭuppaḷḷi of Siva, who drank the poison in the distant past, in order to save the celestial beings.

Arunachala Siva.


1232
Verse 8:


வேலை வென்றகண் ணாரை விரும்பிநீர்
சீலங் கெட்டுத் திகையன்மின் பேதைகாள்
காலையேதொழுங் காட்டுப்பள் ளிய்யுறை
நீல கண்டனை நித்தல் நினைமினே.

Ignorant people! Desisting the women who have eyes more cruel than the Spear, do not get confounded having lost your good conduct. Daily worship the god with the blue neck, who dwells in Kāṭṭuppaḷḷi fixing him in your thought, early in your life.

Arunachala Siva.

1233
Verse  7:

மெய்யின் மாசுடை யாருடல் மூடுவார்
பொய்யை மெய்யென்று புக்குடன் வீழன்மின்
கையின் மானுடை யான்காட்டுப் பள்ளியெம்
ஐயன் தன்னடி யேயடைந் துய்ம்மினே.


People of this world!  All of you do not fall into the mire of the lies spoken by Buddhists who cover their bodies and Jains, who have dirt on their bodies, mistaking them to be the truth, save yourselves by approaching the feet only of our father in Kāṭṭuppaḷḷi who has a deer in his hands.

Arunachala Siva.

1234
Verse  6:


அடும்புங் கொன்றையும் வன்னியும் மத்தமும்
துடும்பல் செய்சடைத் தூமணிச் சோதியான்
கடம்பன் தாதை கருதுங்காட் டுப்பள்ளி
உடம்பி னார்க்கோர் உறுதுணை யாகுமே.


The brilliant light that is emitted from flawless diamond who has on his matted locks, flowers of hare-leaf, Koṉṟai flowers, leaves of Indian Mesquit and Datura flowers, arranged closely, the father of Kaṭampaṉ Murugaṉ, Kāṭṭuppaḷḷi which is desired by him is a boon companion to all those who have bodies.

Arunachala Siva.

1235
Verse  5:


சுற்ற முந்துணை யும்மனை வாழ்க்கையும்
அற்ற போதணை யாரவ ரென்றென்றே
கற்ற வர்கள் கருதுங்காட் டுப்பள்ளிப்
பெற்ற மேறும் பிரானடி சேர்மினே.


People of this world always thinking that the relations, wife and house-holder's life will not follow us when life goes out of the body.  Approach the feet of the Lord who rides on a bull in Kāṭṭuppaḷḷi on which learned people fix their thoughts.

Arunachala Siva.

1236
Verse  4:

அருத்த மும்மனை யாளொடு மக்களும்
பொருத்த மில்லைபொல் லாதது போக்கிடும்
கருத்தன் கண்ணுத லண்ணல்காட் டுப்பள்ளித்
திருத்தன் சேவடி யைச்சென்று சேர்மினே.

Wealth, wife and children will not be always agreeing with us, the cause of all things who will remove all evils, people of this world!  Go and reach the red feet of the pure god in Kāṭṭuppaḷḷi who has an eye on the forehead.

Arunachala Siva.1237
Verse  3:


தேனை வென்றசொல் லாளொடு செல்வமும்
ஊனை விட்டுயிர் போவதன் முன்னமே
கான வேடர் கருதுங்காட் டுப்பள்ளி
ஞான நாயக னைச்சென்று நண்ணுமே.


Losing the wealth and the wife who speaks words sweeter than honey before life goes out of the body, go and approach the chief of spiritual wisdom in Kāṭṭuppaḷḷi which is worshiped by the hunters living in the forest regarding it to be a great shrine.

Arunachala Siva.

1238
Verse  2:

மாட்டைத் தேடி மகிழ்ந்துநீர் நும்முளே
நாட்டுப் பொய்யெலாம் பேசிடு நாணிலீர்
கூட்டை விட்டுயிர் போவதன் முன்னமே
காட்டுப் பள்ளியு ளான்கழல் சேர்மினே.

People of this world!  You feel happy within yourself by earning wealth. You who are shameless and speak all sorts of lies found in the country!  Before life leaves the body approach the feet of Siva in Kāṭṭuppaḷḷi.

Arunachala Siva.1239
Tiruk Kattuppalli:

Verse  1:

மாட்டுப் பள்ளி மகிழ்ந்துறை வீர்க்கெலாம்
கேட்டுப் பள்ளிகண் டீர்கெடு வீரிது
ஓட்டுப் பள்ளிவிட் டோட லுறாமுனம்
காட்டுப் பள்ளியு ளான்கழல் சேர்மினே.


For all those who live happily in the wealthy places, without any idea of god you know that this is the place for ruin, those who will ruin yourselves, if you believe this life, which is transient as permanent approach the feet of Siva in Kāṭṭuppaḷḷi before life goes out of its abode which is not permanent.

Arunachala Siva.


1240
Verse  10:

பார மாக மலையெடுத் தான்றனைச்
சீர மாகத் திருவிர லூன்றினான்
ஆர்வ மாக அழைத்தவ னேத்தலும்
வார மாயினன் வான்மியூ ரீசனே.

Siva fired his holy toe heavily to crush Ravanan, who lifted the mountain as a heavy weight, called him with desire Siva in Vāṉmiyūr, became partial towards him when he uttered a loud cry and then praised Siva.


Padigam on Tiru Vanmiyur completed.

Arunachala Siva.

1241
Verse  9:

ஓட்டை மாடத்தி லொன்பது வாசலும்
காட்டில் வேவதன் முன்னங் கழலடி
நாட்டி நாண்மலர் தூவி வலஞ்செயில்
வாட்டந் தீர்த்திடும் வான்மியூ ரீசனே.

Fixing the feet wearing anklets of Siva in the heart, before the nine apertures in the body full of holes, are burnt in the cremation ground, Siva in Vāṉmiyūr will remove our troubles, if we surround him spreading fresh flowers on him.

Arunachala Siva.1242
Verse  8:

ஆதி யும்மர னாயயன் மாலுமாய்ப்
பாதி பெண்ணுரு வாய பரமனென்
றோதி யுள்குழைந் தேத்தவல் லாரவர்
வாதை தீர்த்திடும் வான்மியூ ரீசனே.


The first supreme being, uttering the names of Siva, as the supreme being superior to all, who is half female and who is himself Haraṉ, Brahma and Vishnu. Those who can praise their hearts becoming tender and soft, Siva in Vāṉmiyūr will remove the suffering of birth.

Arunachala Siva.


1243
Verse  7:


நுணங்கு நூலயன் மாலு மறிகிலாக்
குணங்கள் தான்பர விக்குறைந் துக்கவர்
சுணங்கு பூண்முலைத் தூமொழி யாரவர்
வணங்க நின்றிடும் வான்மியூ ரீசனே.

Those who pine after Siva, having controlled their egoism and praise the qualities which Brahma who has knowledge of the subtle Vedas and Vishnu could not know.
Siva remains permanently in Vāṉmiyūr, for the ladies who speak the fame of Siva, and who have breasts wearing ornaments and having yellow spreading spots considered as beautiful.

Arunachala Siva.


1244
Verse  6:

நெஞ்சி லைவர் நினைக்க நினைக்குறார்
பஞ்சின் மெல்லடி யாளுமை பங்கவென்று
றஞ்சி நாண்மலர் தூவி யழுதிரேல்
வஞ்சந் தீர்த்திடும் வான்மியூ ரீசனே.


The five sense organs will not allow you to think of the god, when you try to think of him.  Fearing out of respect Siva saying, the Lord who has Uma, whose feet are as soft as cotton, on one half!  If you weep out of joy scattering flowers blossomed at day-break, the Lord in Vāṉmiyūr will remove the deceitful nature of the five sense-organs.

Arunachala Siva.

1245
Verse  5:


படங்கொள் பாம்பரைப் பால்மதி சூடியை
வடங்கொள் மென்முலை மாதொரு கூறனைத்
தொடர்ந்து நின்று தொழுதெழு வார்வினை
மடங்க நின்றிடும் வான்மியூ ரீசனே.

Siva who wears cobras with hoods, who wears a crescent as white as milk,
who has as one half a lady of soft breasts wearing strands of chains, Siva in Vāṉmiyur will diminish the acts of those who wake up worshiping with joined hands, thinking of him without break. People of this world!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 [83] 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 3114