Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 [818] 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 ... 2908
12256
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 11:20:02 AM »
Verse 217 of Paraparak KaNNi:


சோற்றுத் துருத்திச் சுமைசுமப்பக் கண்பிதுங்கக்
காற்றைப் பிடித்தலைந்தேன் கண்டாய் பராபரமே.217.Carrying the heavy load of ''rice bag *[1],''
Holding the breath until the eyes swelled,
I wandered.
Thou know
Oh Para Param!

FootNotes:

[1] Body.


Arunachala Siva.

12257
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 10:00:20 AM »
Verse 216 of Paraparak KaNNi:


என்னதுயான் என்னல்அற்றோர் எங்கிருந்து பார்க்கினும்நின்
சன்னிதியாம் நீபெரியசாமி பராபரமே.216.


Those who are rid of ''I''and ''mine,''
From wherever they see,
Thy Presence is.
A great God indeed Thou art,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12258
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 09:58:43 AM »
Verse 215 of Paraparak KaNNi:


நின்னை யுணர்ந் தோர்கடமை நிந்தித்த பேயறிஞர்
என்ன கதிபெறுவார் எந்தாய் பராபரமே.215.What will the lot be
Of those of evil learning
Who abused the ways
Of those that realized Thee,
Mother dear?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12259
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 09:56:40 AM »
Verse 214 of Paraparak KaNNi:


கல்லெறியப் பாசி கலைந்துநன்னீர் காணும்நல்லோர்
சொல்லுணரின் ஞானம்வந்து தோன்றும் பராபரமே.214.


When stone is thrown
The moss parts revealing goodly water.
When Thou reflect on the words of the goodly ones
Then will appear Jnana true,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12260
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 09:54:53 AM »
Verse 213 of Paraparak KaNNi:


எக்கலையுங் கற்றுணர்ந்தோ மென்றவர்க்குஞ் சம்மதஞ்சொல்
வக்கணையால் இன்பம் வருமோ பராபரமே.213.''All learning have I mastered
And anyone can I answer.''
Will by such boast bliss be?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12261
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 09:53:01 AM »
Verse 212 of Paraparak KaNNi:


கொள்ளைவெள்ளத் தண்ணருள்மேற் கொண்டுகழித் தார்த்திழுத்தால்
கள்ளமனக் கப்பலெங்கே காணும் பராபரமே.212.


If it is dragged into the swirl
In the flood waters of Thy Compassionate Grace,
Where will the wavering ship of mind be?
See Thou,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12262
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 09:43:38 AM »
Verse 211 of Paraparak KaNNi:


அங்கமே நின்வடிவ மானசுகர் கூப்பிடநீ
எங்கும்ஏன் ஏனென்ற தென்னே பராபரமே.211.

When Sukha *[1]
Who was of Thy very Form *[2] bodily
Hailed Thee,
Thou through all nature answered
''Why, why?''
Why was it?
Oh Para Param!

footNotes:

[1] A Rishi who renounced the moment he was born.

[2] Form of Brahman.

Arunachala Siva.


12263
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:38:43 AM »
9.  Tirup PoR Chunnam:முத்துநல் தாமம்பூ மாலை தூக்கி
    முளைக்குடம் தூபம்நல் தீபம் வைம்மின்
சத்தியும் சோமியும் பார்மகளும்
    நாமக ளோடுபல் லாண்டி சைமின்
சித்தியுங் கௌரியும் பார்ப்பதியும்
    கங்கையும் வந்து கவரி கொண்மின்
அத்தன்ஐ யாறன்அம் மானைப் பாடி
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. (1)

தோழியர்களே! முத்துக்களாலாகிய நல்ல மாலையையும், பூமாலையையும் தொங்கவிட்டு முளைப் பாலிகையை யும், குங்குலியத் தூபத்தையும் நல்ல விளக்கையும் வையுங்கள். உருத்திராணியும், திருமகளும், நிலமகளும் கலை மகளோடு கூடித் திருப்பல்லாண்டு பாடுங்கள். கணபதியின் சத்தியும், கௌமாரியும், மகேசுவரியும், கங்காதேவியும், முன்வந்து வெண் சாமரை வீசுங்கள். எமது தந்தையும் திருவையாற்றை உடையவனுமாகிய எம் தலைவனைப் பாடி, அவன் நிரம்ப அணிதற் பொருட்டுப் பொன் போலும் வாசனைப்பொடியை நாம் இடிப்போம்.

Arunachala Siva.

12264
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:35:51 AM »
8.  Tiru Ammanai:


செங்கண் நெடுமாலுஞ் சென்றிடந்துங் காண்பரிய
பொங்கு மலர்ப்பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி
எங்கள் பிறப்பறுத்திட் டெந்தரமும் ஆட்கொண்டு
தெங்கு திரள்சோலைத் தென்னன் பெருந்துறையான்
அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும்
அங்கருணை வார்கழலே பாடுதுங்காண் அம்மானாய். (1)


திருமாலும் காண்பதற்கரிதாகிய திருவடி இந்தப் பூமியில் படும்படி திருப்பெருந்துறையில் எழுந்தருளி, எம்மையும் எம்மினத்தையும் ஆட்கொண்டு எமக்கு முத்தி நெறியையும் அருள் செய்தமையால் அந்த இறைவனது கருணையையும், திருவடியின் பெருமையையும் யாம் புகழ்ந்து பாடுவோம்.

Arunachala Siva.

12265
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:22:57 AM »
7.  Tiruvembaavai:


ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனு மாகாள் கிடந்தாள்என் னேயென்னே
    ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய். (1)


ஒளி பொருந்திய நீண்ட கண்களை உடைய பெண்ணே! முதலும் முடிவும் இல்லாத அரும் பெருஞ்சோதியை யுடைய இறைவனை நாங்கள் பாடுவதைக் கேட்டும், உறங்குகின்ற னையோ? உன் காது ஓசை புகாத வலிய காதோ? மகாதேவனுடைய நெடிய சிலம்பணிந்த திருவடிகளை நாங்கள் புகழ்ந்து பாடிய வாழ்த்துப் பாடல்களின் ஒலி சென்று, தெருவின் கண் கேட்ட அளவிலேயே, எங்கள் தோழி ஒருத்தி பொருமி அழுது, உடம்பை மறந்து மலர் நிறைந்த படுக்கையின் மீதிருந்து புரண்டு விழுந்து இந் நிலத்தே, ஒன்றுக்கும் ஆகாதவள் போல மூர்ச்சித்துக் கிடந்தாள். இஃது அவள் தன்மை என்ன வியப்பு!

Arunachala Siva.

12266
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:06:28 AM »
Neethal ViNNappam:

2.


கொள்ளேர் பிளவக லாத்தடங் கொங்கையர்
    கொவ்வைச்செவ்வாய்
விள்ளேன் எனினும் விடுதிகண் டாய்நின்
    விழுத்தொழும்பின்
உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
கள்ளேன் ஒழியவுங் கண்டுகொண் டாண்டதெக்
    காரணமே.  (2)True, I forsake not damsels whose lips are ruddy like the kovvai-fruit and whose breasts are bewitchingly close-set;  yet will You abandon me?  I am within the circle of Your lofty servitorship;
I stand not without.  O Monarch of Uttharakosamangkai,
though I ?The deceitful one ? have given You the slip,
Yet what may the reason be, for Your tracing me and making me Your subject?

Arunachala Siva.

12267
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 15, 2015, 09:02:59 AM »
6.  Neethal ViNNappam: Requesting Siva to remove his desire for the world.
This contains 50 verses. I shall give two verses:

1. 

கடையவ னேனைக் கருணையி னாற்கலந்
    தாண்டுகொண்ட
விடையவ னேவிட் டிடுதிகண் டாய்விறல்
    வேங்கையின்தோல்
உடையவ னேமன்னும் உத்தர கோசமங்
    கைக்கரசே
சடையவ னேதளர்ந் தேன்எம்பி ரான்என்னைத்
    தாங்கிக்கொள்ளே. (1)


O Rider of the Bull,  in mercy You had union with me ? The lowest ?, and ruled me.
Will You let go Your hold on me? O Lord-Owner whose clothing is The skin of a valiant tiger !
O Monarch of Uttharakosamangkai !
O One of matted hair !
I stand enervated.
O my Lord-God, raise and support me.

Arunachala Siva.

12268
On 25th January 1946, an Andhra youth arrived and told Bhagavan about the vagaries of his senses to
which Bhagavan said: "All that is due to the mind.  Set it right."  "That is alright, Swami.  But however
much I try to reduce this anger, it comes on again and again.  What shall I do?" further asked the poor
boy.

"Oh! Is that so, then get angry with that anger, it will be all right," said Bhagavan.  Everyone in the Hall
burst out laughing. A person, who gets angry with everything in the world, if only he introspects and
inquires why he does not get angry with his anger itself, will be not really overcome all anger?"

That devotee, unable to understand anything, said: "That is very good!  Should I abuse myself?"

"Yes indeed!  What they are abusing is your body, isn't it? What greater enemy is there than this body,
which is the abode of anger and similar feelings?  It is necessary that we ourselves should hate it.
Instead of that, when we are un-guarded, if anybody abuses, we should know that they are
abusing the body, and crying it down.  What is the use of counter-abuse?  Those who abuse us that way should be looked upon as our friends.  It is good for us to be among such people.  If you are among
people who praise you, you get deceived," said Bhagavan Ramana.

(Source: Letters from Sri Ramanasramam, Suri Nagamma,
dated 25th Jan 1946.)

Arunachala Siva.

12269


On the morning of 27th January 1946, Bhagavan Ramana was reading Dinamani and coming across
an article there on the temple at Perur [near Coimbatore], read it out to us and said: "It is news to me.
We do not hear of this in the life of Sundaramoorthy or in the Periya Puranam.  But it may be in the
Sthala Puranam." 

This is the story:  On a particular day in the year, the God and the Goddess are taken out in to an
adjoining field and the festival of the God and Goddess transplanting seedlings on behalf of a devotee,
is celebrated, in memory of the fact, that one day Sundaramoorthy Swamigal entered the Perur
temple and found to his dismay that neither God nor Goddess was there and that on searching for
them he found them in a field working at transplanting for this devotee, a Harijan.


(Source: Day by Day with Bhagavan. Devaraja Mudaliar.
27th January 1946.)

Arunachala Siva.

12270
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 14, 2015, 06:50:05 PM »
Verse 210 of Paraparak KaNNi:


நீயன்றி நானார் நினைவார்என் நெஞ்சகமார்
தாயன்றிச் சூலுமுண்டோ சாற்றாய் பராபரமே.210.


Without Thee,
Who am I?
What is my mind?
What is my heart?
Without mother,
Is there pregnancy any?
Speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 [818] 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 ... 2908