Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 [817] 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 ... 3021
12241
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 09:21:26 AM »
50.புண்ணிய நாடு புகுவதற்
    காகக் புலனடக்கி,
எண்ணிய செய்தொழில் நிற்ப(து)எல்
    லாருமின் றியானெனக்கு
நண்ணிய செய்தொழில் ஞானசம்
    பந்தனை நந்தமர்நீர்க்
கண்ணியன் மாடக் கழுமலத்
    தானைக் கருதுவதே. (50)


To enter the auspicious land of Release,
All do try continence, restraining sensorial
What I desire to act by is to think on
Lofty towered Kaazhi's Lord Janasambandhar
And worship him with tears welling up from eyes. 
Which in my way is a dear act I stand by.


Arunachala Siva.

12242
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 09:17:54 AM »
49.வயலார் மருகல் பதிதன்னில்,
    வாளர வாற்கடியுண்(டு)
அயலா விழுந்த அவனுக்
    கிரங்கி யறிவழிந்த
கயலார் கருங்கண்ணி தன்துயர்
    தீர்த்த கருணைவெள்ளப்
புயலார் தருகையி னைனென்னத்
    தோன்றிடும் புண்ணியமே. (49)

In Tirumarukal girt with fields, bit by snake
He fell to swoon and swooned the woman
In love and fright like a dark fish doomed.
Was it not Jnansambandhar that with mercy
Rain - like - generous, by his gracing hands
Dispelled the woe of their reviving them - must be said as it seemed.


Arunachala Siva.12243
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 09:14:45 AM »
48.


இழைவள ராகத்து ஞான
    சம்பந்த னிருஞ்சுருதிக்
கழைவளர் குன்று கடத்தலுங்
    காண்பீர் கடைசியர்,நீள்
முழைவளர் நண்டு படத்தடஞ்
    சாலிமுத் துக்கிளைக்கும்
மழைவளர் நீள்குடு மிப்பொழில்
    சூழ்ந்த வளவளலே. (48)


See you will, sacred triple thread - wearing
Jnanasambandhan's breast housing the great Tamizh Veda
Loftier like that is the bamboo overgrown hill past,
You will see maids working on fields, where crabs
Rush and paddy stalks dance when clouds
From upon tall groves, send rains to spill the grains
Of pearls. Such fertile fields you'll see.


Arunachala Siva.

12244
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 09:11:00 AM »
47.

குறுமனம் உள்கல வாத்தமி
    ழாகரன் கொச்சையன்ன
நறுமலர் மென்குழ லாயஞ்ச
    லெம்மூர் நகுமதிசென்(று)
உறுமனை யொண்சுவ ரோவியக்
    கிள்ளைக்கு நும்பதியிற்
சிறுமிகள் சென்றிருந்(து) அங்கையை
    நீட்டுவர்; சேயிழையே. (47)


Well be-jewelled dame! Yours are soft tresses
With fragrant buds as inviting as Tamizh - spreader
Jnanasambandhan's Kocchai never narrow,
Magnanimous. Fear not. You are our urb's adornment.
The parrot drawn on our houses lustrous wall is so live
For your village girls to see and be fed with their palms.


Arunachala Siva.


12245
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 09:07:33 AM »
46.


மதிக்க தகுநுதல் மாதொடும்
    எங்கள் மலையில்வைகித்
துதிக்கத் தகுசண்பை நாதன்
    சுருதி கடந்துழவோர்
மிதிக்கக் கமலம் முகிழ்த்தண்
    தேனுண்டு, மிண்டிவரால்
குதிக்கக் குருகிரி யுங்கொச்சை
    நாடு குறுகுமினே. (46)Resort to Kaazhi urb where a flock of birds
Are scared of our plunge of plowmen
To quaft lotus spilled cool honey thick
Past the hum of Jnanasambandar's Sruti
Ever worship worthy on our hill where praised
Forehead of Lord's consort with Lord always grace.

Arunachala Siva.


12246
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 08:46:33 AM »
45.


சூடுநற் றார்த்தமி ழாகரன்
    தன்பொற் சுடர்வரைத்தோள்
கூடுதற்(கு) ஏசற்ற கொம்பினை
    நீயுங் கொடும்பகைநின்(று)
ஆடுதற் கேயத்த னைக்குனை
    யே,நின்னை யாடரவம்
வாடிடக் காரும் மறுவும்
    படுகின்ற வாண்மதியே. (45)


O, lofty moon a dance, with cloud and murk stained,
Bothered by the serpent's maze. Why do you
Tease about the girl cruelly, when she longs
To join shoulder to shoulder with lovely hill like
Rise of Jnanasambandar's whose garland
Is decked well with Tamizh - embodied grace.


Arunachala Siva.

12247
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 08:43:52 AM »
44.


மாலையொப் பாகும் பிறைமுன்பு
    நின்று, மணிகுறுக்கி
வேலையைப் பாடணைத்(து) ஆங்கெழில்
    மன்மதன் வில்குனித்த
கோலையெப் போதும் பிடிப்பன்
    வடுப்படு கொக்கினஞ்சூழ்
சோலையைக் காழித் தலைவன்
    மலரின்று சூடிடினே. (44)

Tender mango yielding groves surround
Kaazhi whose Lord is Jnanasambanda; if his
Flower is worn right to day, at even times,
As the crescent in ascension shows, there upon
The resper - blue shall Manmatha in his arched bow would
Set a dart in readiness, strumming, hearing the sea - wave.


Arunachala Siva.

12248
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 08:39:24 AM »
43.

பொன்னார் மதில்சூழ் புகலிக்
    கரசை, யருகர்தங்கள்
தென்னாட் டரணட்ட சிங்கத்
    தினை,யெஞ் சிவனிவனென்(று)
அந்நாள் குதலைத் திருவாய்
    மொழிக ளருளிச்செய்த
என்னானை யைப்பணி வார்க்கில்லை,
    காண்க யமாலயமே.(43)


They will attain life immense with athanasy,
They will not enter Yama's temple; for if they
Bow unto the one who showed us Siva as He
With decades spun on grace, unto the one who is
A lion that ravaged the citadel of Southern Anayas,
Unto He, the king of Pukali girt with many a fair fort.

Arunachala Siva.

12249
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 08:36:33 AM »
42.பெறுவது நிச்சயம் அஞ்சல்நெஞ்
    சேபிர மாபுரத்து
மறுவறு பொற்கழல் ஞானசம்
    பந்தனை வாழ்த்துதலால்
வெறியுறு கொன்றை மறியுறு
    செங்கை விடையெடுத்த
பொறியுறு பொற்கொடி யெம்பெரு
    மானவர் பொன்னுலகே.(42)


O, heart, fear not. By praising hailing
Brahmapuram Sambandhar of blemishless
Auric Kazhaled feet, fragrant Konrai - garlanded,
Fawn - on - arm, Taurus  standard honored
Siva - Lord?s sphere of aurea prima
Can surely be attained as certainty.


Arunachala Siva.

12250
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 08:33:17 AM »
41.


பேசுந் தகையதன் றேயின்று
    மன்றும் தமிழ்விரகன்
தேசம் முழுதும் மழைமறந்(து)
    ஊண்கெடச் செந்தழற்கை
ஈசன் திருவரு ளாலெழில்
    வீழி மிழலையின்வாய்க்
காசின் மழைபொழிந் தானென்றிஞ்
    ஞாலம் கவின்பெறவே. (41)


When unspeakably famine broke out, Tamizh - spreader
Jnanasambandhar seeing the land rainless, foodless,
Invoking the grace of fire - sporting Lord by Lord's,
Altered the condition in exceedingly lovely Veezhi -
Mizhalai. Then rains poured there, for Sambandhar
Sake, and lord made the world fertile for hunger and famine to fade.

Arunachala Siva.

12251
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 14, 2015, 08:29:55 AM »
40.


இருந்தண் புகலி,கோ லக்கா,
    வெழிலா வடுதுறை,சீர்
பொருந்தும் அரத்துறை போனகம்,
    தாளம்,நன் பொன், சிவிகை
அருந்திட ஒற்ற,முத் தீச்செய
    வேற வரனளித்த
பெருந்தகை சீரினை யெம்பர
    மோ!நின்று பேசுவதே.  (40)


In the broad cool Tirukkolakkaa, he got auric cymbals;
In elegant Aaratuturai for his father's performing
Of a sacrifice, gold he secured; in Tirunelvayil
Aratturai he took a palanquin. Lord Siva?s
Grant after grant for his sweet Tamizh decades,
How can I verse and praise about!


Arunachala Siva.

12252
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 14, 2015, 07:15:20 AM »

The question we need to ask is: what is the most important thing that we need to do with our lives?
Leave aside the duties of supporting and raising a family.  Leave aside the necessity of earning a living.
The most important duty we have to ourselves is to be true to our nature, our "swadharma",
and this at whatever the cost for who does not agree with.


Thoreau's observation that, "Most men lead lives of quiet desperation and go to the grave with the
song still in them."

Bhagavan Ramana did not encourage people to renounce the world.  He advised dispassion and
questioning of the assumptions we automatically make ourselves and others.  We lead for the
most part a mechanical existence whether we are aware of it or not.  We take our opinions from
newspapers and TV news channels.  What Bhagavan Ramana advised was discrimination
between what is eternal and what is ephemeral.

We should be wary of an easy escape by thinking that we can do nothing.  Thoreau said:
 "As if you could kill time, without injuring eternity!"  Time is precious.  Bhagavan's daily
routine was fixed by the clock.  He would go for days without speaking and yet the asramam
would be unaffected because there was a discipline and purpose to each activity, which gave
the day momentum and meaning.  In the midst of activity Bhagavan sat in silence and moved
as if alone.  There was a solitude to Him which was impervious to the round of events.  He was
the Sun around which the devotees spent their days and thoughts. His constant and unfathomable
abidance in, for want of a better word, what we call the Self, was a source of joy and awe for
those who were open to its manifestation.  The few words He spoke, the small amount of literature
He wrote, were all cherished for nothing was wasted.  Each word was meant, each gesture had
significance.

One wonders what Thoreau would have made of an encounter with Bhagavan.  One imagines
Thoreau would have found in Bhagavan the answer to his search for meaning and in a face to
face encounter words would have been discarded.  For Thoreau wrote: "Could there a greater
miracle take place than for us to look through each other's eyes for an instant?"

During his last years, Thoreau suffered from incurable tuberculosis, and slowly faded away
over a number of years. But he was writing articles for journals even in bed as an invalid.  When
his aunt asked him: "Whether he had made peace with God", Thoreu replied:  "I did not know we had
ever quarreled!"

Among his last dying words were:  "Now comes good sailing!"

Let us leave Thoreau the final word:  "It is not what you look at, that matters, it is what you see."

(Source: As indicated in Part 1 of The Power of the Presence.)

Arunachala Siva.   

12253
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 13, 2015, 05:27:48 PM »
Chirappuli Nayanar: 13.12.2005

Today is the liberation day of Chirappuli Nayanar.


The star of liberation day - Kartigai, Poraadam.The river Kavri was making the Chozha kingdom prosper to the extent of saying "Chozha kingdom provides
food for other kingdoms". Thiruvakkur was a town in that kingdom which is praised by the prodigy
Thiru Nayana champanandar in his Tevaram:"If anybody in the world out of poverty asks for something,
without saying no the generous people of Thiruvakkur readily help them."

The roaring sound of the thunder will be less audible in the town, because of the sound of reciting
Vedhas . The melody of the singing of the honey-bees will go to the background, as the rich tunes in
which the devotees are praising the Lord whose body can not be classified as male or female or neuter
come to the foreground. The scented smokes emerging out of akil and similar substances that are used
in the houses will disappear in the smoke from the fire of rite performed for the peace of the worlds.
The clouds in the sky will appear to be formed out of the smoke of benzoin used in the temples
of the God.

In that beautiful and blessed thiruvakkUr, Chirappuli Nayanar came in the family that does the service
of reciting the holy Vedhas as the job of their life. He had the principle of giving things without hesitation
to the devotees of the immortal Lord who ate the poison and gave the nector to the Devas without hesitation. When the lovers of the Lord arrive at his place, he will prostrate at their feet and welcome them. With the face like a blossomed lotus, he will talk in the sweet voice nice words. Then he will provide nice seat for them to sit and relax. They will be given a nice feast in which the major item is love. He will give them whatever they wish. In total he was like the rain that pours to all without deception. The crops of his love flourished in the rain of his generosity.

Recites the holy five letters of the Lord always; Prays the Lord through the fire of rite all the three times;
Helps in making the temples of the Transcedent Lord for timely prayers; Above all never forgets the
forgiving feet of the holy Father; He doesn't need to remember Lord Siva, because only when you forget something you need to remember. He shows the peaks of his love to the people who have love for the Lord who abide in the peak of Kaias . The bliss he enjoyed out of the service to the Lord and His devotees continued forever as it became the bliss of abiding under the holy feet of the Almighty That has the un-perishable wealth. Let the un-interruptable service of the Chirappuli NayanAr stay in the mind.

Additional Note:
It is said that in the feeding service of devbotees he had as motto, God Himself came as the thousandth devotee to accept the offering and complete the thaosand. thiruvakkur temple has the abode of this form as Ayiraththil oruvar.

Arunachala Siva.

12254
General topics / Re: Yoga - The Science of Liberation:
« on: December 13, 2015, 05:06:00 PM »
Further, the overlapping of the words, the ideas, and the intended object, are no longer there,
the trio of the observer, observation. and the observed, being simultaneously lit by the light of
Purusha, whereby one is able to understand everything in the phenomenal world, seeing in one
stroke the past, present and future. Since here the duality or the interval between buddhi and the self
is also removed,no discrete experience of the senses is possible.

The subsequent chapter,known as Vibhuti Pada expatiates upon various thamaturgical    powers
that the Yogi comes upon, which  albeit not relevant to the enlightenment, are a pointer towards
the mastery obtained by the Yogi over the entire existence. These are not equated with the cheap
tricks pursued only by some "soi disant" or self styled swamis to gull the unwary public.


The last chapter Kaivalya Pada contains a vivid description of the state of freedom of the spirit
which is not adventitious, but essential.

Thus Yoga   is reading the book of life, to borrow an expression from Krishnamurti, here there
being no reader, the reading also not not being one of page after page, but in one stroke free
of time.

concluded.

Arunachala Siva.

12255
General topics / Re: Yoga - The Science of Liberation:
« on: December 13, 2015, 04:31:29 PM »
Actually, this is a state leading to the stoppage of flow of time, having nothing to do with the
thought, the mind alternating between the arrested state of no-mind and the object of meditation,
the distinction between concentration and distraction having been overcome by the background
of emptiness of the no-mind, this being termed as 'choiceless awarenss', or 'attention, by the great
religious teacher Jiddu Krishnamurti.  Actually,in the highest state of attention, there are no thoughts.
Neither the thinker, nor even the thinking process, all actions relating to the empirical world being
tinged with the truth-bearing consciousness, the observer being lost in the blaze of silence of the
no-mind.

The abidance in this luminous natural state of emptiness takes the Yogi to the natural awareness
of that which is behind the phenomenal existence.  This is not a thought, but the gateway to the
discriminating knowledge, which gets dissolved for want of any prop objective or subjective,
the Yogi remaining in the Solitary Grandeur of the Transcendental Aloneness named as Kaivalya.
The function of nature  has become, 'functus offico' , that is, having performed its function,
the Purusha is released from tentacles of matter.  This is termed as Maha Videha by Patanjali,
meaning the great, grand, disembodiment.  Here there is no time and space interval between
buddhi sattva (thinking mind), and that which is behind the phenomenal word.
   
contd.,

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 [817] 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 ... 3021