Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 [816] 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 ... 3112
12226
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 23, 2016, 08:29:08 AM »
Verse  54:


 தந்தைநிலை உட்கொண்டு தளர்வு கொண்டு
   தங்கள்குலத் தலைமைக்குச் சார்வு தோன்ற
வந்தகுறை பாடதனை நிரப்பு மாறு
   மனங்கொண்ட குறிப்பினால் மறாமை கொண்டு
முந்தையவன் கழல்வணங்கி முறைமை தந்த
    முதற்சுரிகை உடைதோலும் வாங்கிக் கொண்டு
சிந்தைபரங் கொளநின்ற திண்ண னார்க்குத்
    திருத்தாதை முகமலர்ந்து செப்பு கின்றான்.


He reckoned the true plight of his father
And felt sad; he also knew that the ancient right
Of chieftainship had to be perpetuated;
So, he wouldn't say 'no' to his father's wish.
He fell at his ankleted feet and hailed him;
Then he received the Belt and the Sword, the insignia
Of his office; unto Thinnan whose mind
Unfailingly accepted the responsibility of ruler-ship
The great father in joy addressed these words:

Arunachala Siva.

12227
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 23, 2016, 08:26:54 AM »
Verse 53:


முன்னிருந்த மைந்தன்முகம் நோக்கி நாகன்
   மூப்பெனைவந் தடைதலினால் முன்பு போல
என்னுடைய முயற்சியினால் வேட்டை யாட
   இனிஎனக்குக் கருத்தில்லை எனக்கு மேலாய்
மன்னுசிலை மலையர்குலக் காவல் பூண்டு
   மாறெறிந்து மாவேட்டை யாடி என்றும்
உன்னுடைய மரபுரிமை தாங்கு வாயென்
   றுடைதோலும் சுரிகையுங்கைக் கொடுத்தா னன்றே.


Addressing his son who was before him
He said: 'I think not to pursue hunting
As before, since I am now grown old;
Be invested with the right to rule and protect
The foresters and flourish greater than I;
May you annex the realms of foes and be
Victorious in all your hunting expeditions;
May you nobly bear the office of your forebears.'
This said, he gave him his Belt and Sword.   

Arunachala Siva.

12228
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 23, 2016, 08:24:34 AM »
Verse 52:


தெய்வநிகழ் குறமுதியாள் சென்ற பின்பு
   திண்ணனார் சிலைத்தாதை அழைப்பச்சீர்கொள்
மைவிரவு நறுங்குஞ்சி வாசக கண்ணி
   மணிநீல மலையொன்று வந்த தென்னக்
கைவிரவு சிலைவேடர் போற்ற வந்து
   காதல்புரி தாதைகழல் வணங்கும் போதில்
செவ்வரைபோல் புயமிரண்டுஞ் செறியப் புல்லிச்
    செழும்புலித்தோ லிருக்கையின்முன் சேர வைத்தான்.


When the priestess departed, Thinnan came to call on
His hunter-father at his bidding;
His tuft of hair was decked with a fragrant chaplet
And he looked like a blue gemmy hill;
Bowmen came with him, admiring him.
When he hailed his father's ankleted feet
He embraced him with his strong shoulders
And bade him be seated on a tiger-skin.   

Arunachala Siva.

12229
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 23, 2016, 08:21:38 AM »
Verse  51:


மற்றவன்தன் மொழிகேட்ட வரைச்சூ ராட்டி
   மனமகிழ்ந்திங் கன்போடு வருகின் றேனுக்
கெற்றையினுங் குறிகள்மிக நல்ல வான
    இதனாலே உன்மைந்தன் திண்ண னான
வெற்றிவரிச் சிலையோன்நின் அளவி லன்றி
   மேம்படுகின் றான்என்று விரும்பி வாழ்த்திக்
கொற்றவன தெய்வங்கள் மகிழ வூட்ட
   வேண்டுவன குறைவின்றிக் கொண்டு போனாள்.The priestess who heard him speak thus, said:
"When I came here borne by love in joy, I espied
Such good omens which I have never witnessed;
Surely your son Thinnan, the wielder of the victorious bow,
Will prove to be far greater than you."
She blessed him once again and went away with
A surfeit of things required by way of offerings
To gladden the woodland gods.

Arunachala Siva.

12230
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 23, 2016, 07:05:22 AM »Elinaor Pauline Noye had a critical health at that time.  She still traveled from San Francisco to
New Orleans by boat.  She collapsed in N.O. and had to take medical treatment there for two weeks. 
Then, she traveled by steamship to Cape Town, South Africa.  In the cold nights of Cape Town,
she was filled with inexplicable fear, without knowing what she was afraid about.  She again rested in
Durban for one month.  From Durban, she took a steamship again to Madras and reached the city
somewhat better.  But the hot conditions of Madras again made her ill.  She was asked to go to
Kodaikanal, but she broke her journey at Madurai and came to Tiruvannamalai, in all taking about
3 1/2 months!

She writes further:-

"I would like to say here, that the one reason why I had been in such a run-down condition was that
I had not slept well for years, although I had been taking medicine, which never gave me any relief.  Although I said nothing to Bhagavan about this, the amazing thing was that I slept soundly the first
night and thereafter without taking any medicine, though I lacked the many comforts I had been
accustomed to.  I received the "Medicine of all medicines", the unfailing grace of the Lord, whose
name is Heart.  I arose next morning, feeling refreshed as though I was born anew!

Soon after, one afternoon, as I was standing by the gate, Bhagavan stopped, while on His way to the
Hillside, and asked me, if I had more peace.  His loving solicitude made me feel quite at home.  And
when He smiled, my joy knew no bounds. 

During those sacred hours with the Master, I unconsciously absorbed the Truth which He lives.
It filled all my being.  As a writer has said:  "The Maharshi's life is but one more instance of that
Indian ideal of teaching through life and through words....His life is, in fact, His highest teaching.
His teachings are but a literary expression of His Realization."

My love blossomed into deep devotion and I was filed with ineffable peace.  The things which seemed
so vital before were no longer of any importance.  I could see things in their correct perspective.
The heartaches of yesterday and thoughts of tomorrow faded into oblivion.

(Source:  Arunachala's Ramana, Boundless Ocean of Grace, Volume
6, Sri Ramansramam, Tiruvannamalai.  Elenor Pauline Noye's article
abridged by me.)

Arunachala Siva.

12231
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 23, 2016, 07:00:39 AM »


Extract from Harindranatha Chattopadhyaya's poem in the Volume 6 of Arunachala's Ramana,
Boundless Ocean of Grace.)


You are a huge horizon bent
Over a world of discontent
To bless us till our hearts are lent
A tine or two from out of your store.
You are so close what though remote
Even in storm you strike a note
Of safety while our floundering boat
Gives up all hope of reaching the shore.

Give us the high illumined grace
To make the heart your dwelling place,
To see you clearly, face to face,
In all we feel and say and do;
and may we evermore contain
Your Presence in each passing pain,
Even as drought desires the rain,
You mercy that is coming through.

Increase our silence and our power,
Be with us every fleeting hour.
O set our barest things in flower
and with your love's divine increase
Within us, let the heart concern
Itself with you who reign and burn
Through every pore at every turn
Molding the final masterpiece.

Arunachala Siva.

12232
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 22, 2016, 03:18:33 PM »
This is the detailed story from www.Shaivam.org:
மகாமகம்
(Maha Magham)

மகாமகம் எப்போது எங்கு நடைபெறும்?

தேவகுருவாகிய பிரகஸ்பதி என்றழைக்கப்படும் வியாழன், சிம்ம ராசியுடன் பொருந்தும்போது, அவரோடு மாசி மாதத்தில் மக நட்சத்திரமும், பௌர்ணமியும் சேரும் நிலையில், கும்ப ராசியில் சூரியன் இவர்களையும், இவர்களை சூரியனையும், முழுப் பார்வையுடன் பார்க்கும் நாளே மகாமகப் புண்ணிய நாளாகும். குரு பகவான் கும்ப ராசிக்கு 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையே வருவதால் மகாமகப் புண்ணிய காலமும் 12 ஆண்டுகளுக்கொரு முறை வருகிறது. பிரம்மதேவர் கும்பேசரைப் பூசிப்பதற்குத் தகுந்த காலம் மாசித்திங்களே என மனத்துள் கொண்டு, சீலம் நிறைந்த அந்த மாதத்துப் பூர்வ பட்சத்திலே வரும் அசுவதி நட்சத்திரத்தில் புனித தீர்த்தத்தில் மூழ்கி, பூசையைத் தொடங்கி, மாசி மக மகோத்ஸவம் செய்வித்தார். ஒன்பது நாள் விழாவைச் சிறப்பாகச் செய்து, பத்தாவது என்று சொல்லப்படுகின்ற திருநாளிலே, மக நாளிலே, அக்னித் திக்கில் உள்ள தீர்த்தத்தில் கும்பேசருக்கு தீர்த்தம் ஆட்டு விழாவும் செய்தார். அதுவே மக விழா என்றழைக்கப்படுகிறது.

கும்பகோணத்தில் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வரும் மாசி மாத மகம் கூடிய நன்னாளில் மகா மக விழாவாகக் கொண்டாடப்படுவது எத்தனையோ நூற்றாண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. நதி தேவதைகளும் தங்களிடம் மக்கள் நீராடுவதால் ஏற்பட்ட பாவங்கள் தீருவதற்காக இந்த நாளில் கும்பகோணத்திற்கு வந்து இறைவனருளால் புனிதம் பெற்றதாகப் தல புராணம் கூறும். மகா மகக் கரையில் உள்ள காசி விசுவநாதர் ஆலயத்தில் இந்நதி தேவதைகளுக்கென்று தனி சன்னதி உள்ளது. எனவே அன்றைய தினத்தில் கங்கை, யமுனை போன்ற புனித நதிகள் இத் திருக்குளத்தில் வந்தடைவதால் அது மேலும் புனிதம் பெறுகிறது.

வானவியலின்படி சூரியன், ஆண்டின் 12 மாதங்களில் 12 இராசிகளைச் சுற்றி வருகிறது. சந்திரன் பூமியை 30 நாட்களில் சுற்றுகிறது. ஒரு இராசியிலிருந்து, இன்னொரு இராசிக்கு குரு இடம்பெயர ஓர் ஆண்டு ஆகிறது. சிம்ம இராசியில் குருவும், சந்திரனும் வரும்போது, கும்ப இராசிக்கு சூரியன் வருகிறது. அப்போது சூரியன் நேரடியாக குருவையும், சந்திரனையும் பார்க்கிறது. இந்நிகழ்ச்சி பன்னிரண்டு ஆண்டுகட்கு ஒருமுறை நடக்கிறது. இதனை மகாமகம் என்றழைக்கிறோம்.

மகாமகத்தின் புராண வரலாறு

ஒரு சமயம் புண்ணிய நதிகளான கங்கை, யமுனை, சரஸ்வதி, நர்மதை, காவேரி, கோதாவரி, சரயு, குமாரி (தாமிரபரணி?), பயோஷ்ணி ஆகிய நவநதிகளும் ஒன்றுசேர்ந்து கயிலாய மலை சென்று சிவபெருமானை வணங்கி, எங்களிடத்தில் மகாபாவிகளும், மிகப்பெரிய பாதகங்களைச் செய்தவர்களும், நீராடி எல்லா பாவங்களையும் எங்களிடம் விட்டுவிட்டு நற்கதி அடைந்து வருகிறார்கள். எங்களிடம் விட்ட பாவங்களை நாங்கள் எங்கு சென்று போக்கிக் கொள்வது என்று கேட்டார்கள். அதற்கு சிவபெருமான் "கும்பகோணத்தில் அக்னித் திக்கில் ஓர் தீர்த்தமுண்டு. அதில் குரு சிம்ம ராசியில் இருக்கும் போது வரும் மக நட்சத்திரத்துடன் கூடிய பவுர்ணமி நாளை மகாமக நாளென்பர். அந்நாளில் அத்தீர்த்தத்தில் முறைப்படி நீராடினால் உங்களின் பாவங்கள் நீங்கும்" என்றார். அதன்படி நதிகள் புனித நீராடி தங்கள் பாவங்களைப் போக்கிக் கொண்டன என்பது புராணக் கதையாகும்.

இந்த மகாமக தீர்த்தத்தை ஒரு தடவை வணங்கினால் எல்லா தேவர்களையும் வணங்கிய புண்ணியம் கிடைக்கும். இந்த மகாமகக் குளத்தை ஒருமுறை சுற்றி வந்தால் இந்த பூமியை நூறு முறை சுற்றிய புண்ணியம் கிடைக்கும். இந்த மகாமகக் குளத்தில் ஒரு தடவை நீராடினால் கங்கைக் கரையில் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்து மூன்று காலமும் நீராடிய பலன் கிடைக்கும். இந்த புண்ணிய நாளில் மகாமகக் குளத்தில் வடபுறத்தில் உள்ள பிரம்ம தீர்த்தத்தில் நீராடியவர்களுக்கு தனது கோத்திரம், மனைவியின் கோத்திரம், உள்ளிட்ட ஏழு கோத்திரங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் (ஏழு தலைமுறைகளுக்கு) நற்கதி அடைவர். வடபுறத்தில் உள்ள கிணற்றில் மகாமகத்தன்று காசியிலிருந்து கங்கை வருகிறது. அங்கு பல குமிழிகள் இடப லக்னத்தில் ஏற்படுவதைக் காணலாம்.

இந்த மகாமக குளத்தினை நவகன்னிகளும், திசைத் தெய்வங்களும் உண்டாக்கின என்பதால் இந்த தீர்த்தம் மகாமக தீர்த்தம் என்றும் நவகன்னியர் தீர்த்தமென்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

இந்தக் குளத்தில் 20 தீர்த்தங்கள் உள்ளன

வாயு தீர்த்தம்
கங்கா தீர்த்தம்
பிரம்ம தீர்த்தம்
யமுனை தீர்த்தம்
குபேரத் தீர்த்தம்
கோதாவரி தீர்த்தம்
ஈசானிய தீர்த்தம்
நர்மதை தீர்த்தம்
இந்திர தீர்த்தம்
சரஸ்வதி தீர்த்தம்
அக்னி தீர்த்தம்
காவேரி தீர்த்தம்
யம தீர்த்தம்
குமரி தீர்த்தம்
நிருதி தீர்த்தம்
கிருஷ்ணா தீர்த்தம்
தேவ தீர்த்தம்
வருண தீர்த்தம்
சரயு தீர்த்தம்
கன்னிகா தீர்த்தம்.
(கன்னிகா தீர்த்தத்தில் அறுபத்தாறு கோடி தீர்த்தங்களும் உள்ளன).
மகாமகக் குளம்

கும்பகோணம் நகரிலிருக்கும் மகாமகக் குளத்தின் பரப்பளவு 6 ஏக்கர் 2813 சதுர அடியாகும். இதனைச் சுற்றியுள்ள 16 சன்னதிகள் அருள்மிகு சோடசமகாலிங்க சுவாமி என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவற்றில் சிவலிங்கங்கள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளன. அருள்மிகு சோடசமகாலிங்க சுவமி திருக்கோயில், கும்பகோணம் நகர் அருள்மிகு காசிவிஸ்வநாத சுவாமி திருக்கோயிலின் துணை ஆலயமாகும்.

அருள்மிகு சோடசமகாலிங்க சுவாமியின் திருநாமங்கள் வருமாறு

பிரமதீர்த்தேஸ்வரர்
முகுந்தேஸ்வரர்
தனேஸ்வரர்
விருஷபேஸ்வரர்
பாணேஸ்வரர்
கோணேஸ்வரர்
பக்திகேஸ்வரர்
பைரவேஸ்வரர்
அகத்தீஸ்வரர்
வியாசேஸ்வரர்
உமா பாகேஸ்வரர்
நிருதீஸ்வரர்
பிரம்மேஸ்வரர்
கங்காதரேஸ்வரர்
முக்தி தீர்த்தேஸ்வரர்
க்ஷேத்திர பாலேஸ்வரர்
மகாமகத் தீர்த்தம்

இத்திருக்குளத்தை மகாமகக் குளம், மகாமகத் தீர்த்தம், கன்னிகா தீர்த்தம், அமுதவான தீர்த்தம் என அழைப்பர். புண்ணிய காலத்தில் புனித நீராடும் வகையில் இத்திருக்குளத்தில் படிக்கட்டுகள் அமைந்துள்ளன.

மகாமகக் குளத்தில் நீராடும் முன் காவிரியில் சங்கல்பம் செய்து நீராட வேண்டும். மகாமகத்தன்று அருள்மிகு காசிவிசுவநாதர், அருள்மிகு அபிமுகேஸ்வரர், அருள்மிகு ஆதிகும்பேஸ்வரர், அருள்மிகு ஆதிகம்பட்ட விசுவநாதர், அருள்மிகு கோடீஸ்வரர், அருள்மிகு காளஹஸ்தீஸ்வரர், அருள்மிகு பாணபுரீஸ்வரர், அருள்மிகு அமிர்தகலசநாதர் ஆகிய பன்னிரண்டு சைவத் தலங்களுக்கும், அருள்மிகு சாரங்கபாணி, அருள்மிகு இராமசாமி, அருள்மிகு ஹனுமார், அருள்மிகு சரநாராயணப் பெருமாள், அருள்மிகு ஆதிவராகப் பெருமாள் திருக்கோயில், அருள்மிகு இராஜகோபால சுவாமி திருக்கோயில், அருள்மிகு சக்கரபாணி பெருமாள் ஆகிய ஏழு வைணவத் தலங்களுக்கும் சென்று வணங்குவது அதிக பலனைத் தரும். மேலே குறிப்பிட்ட பன்னிரண்டு சைவத் தலங்களிலிருந்தும் சுவாமிகள் எழுந்தருளி மகாமகக் குளம் சென்று தீர்த்தவாரி நடைபெறும். அதேபோல் ஐந்து வைணவத் தலங்களிலிருந்து சுவாமிகள் எழுந்தருளி காவிரி நதியில் தீர்த்தவாரி நடைபெறும்.

இப்புனிதத் திருநாளில், ஈரேழு உலகம் சேர்ந்த தேவர்கள் ஒன்றுகூடி மகாமகக்குளத்தில் புனித நீராடுவார்கள் என்பது ஐதீகம்.

மகாமகத் திருக்குளம் மற்றும் மகாமகத் திருக்கோயில்கள் புராண வரலாறு

கிருதயுகம் : பிரம்மன் தவம் செய்தமையால் மகாமகக் குளத்திற்கு பிரம்ம தீர்த்தம் என்று பெயர்.
திரேதயுகம் : பாபங்களைப் போக்கியதால் பாபநோதம் என்று பெயர்.
துவாபரயுகம் : முக்தி அளித்ததால் முக்தி தீர்த்தம் என்று பெயர்.
கலியுகம் : ஸ்ரீ நவகன்னியர்கள் பூஜித்தமையால் கன்யா தீர்த்தம் என்று வழங்கப்படுகிறது.
ஆதாரம் : வீரசிங்காதனப்புராணம்
குடந்தைப் புராண வரலாறு

முற்காலத்தில் யுகமுடிவில் ஏற்படும் ஊழியில் (பிரளயம்) சகல ஜீவராசிகளும் அழிந்து போகக் கூடிய நிலையை எண்ணிக் கவலையுற்ற படைப்புக் கடவுளான பிரம்மதேவன் அதை தவிர்க்கக் கருதி கயிலை நாதனை (சிவபெருமான்) துதித்து நிற்க நன்கயிலைநாதனும் (சிவபெருமான்) பிரம்ம தேவனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி அவ்வழிவைத் தடுக்கும் பொருட்டு சிருஷ்டி பீஜத்தை பிரும்ம தேவனிடம் அளித்து நரை, மூப்பு, சாக்காடு இவற்றைத் தடுக்க வல்ல ஆற்றல்மிக்க அமிர்தத்துடன் கலந்து, பிசைந்து முப்பத்து முக்கோடி ஜீவராசிகளின் வித்துக்களையும், நான்கு வேதங்களையும் அவற்றிற்குட்பட்ட புராணம், இதிகாசங்களையும், 12 ராசி களையும், 27 நட்சத்திரங்களையும் கும்பத்தில் அடக்கி கும்பத்தின் வாயிலில் மாவிலை, தேங்காய், பூணூல், தர்ப்பைப்புல், வஸ்திரம், சந்தனம், குங்குமம் இவைகளால் அலங்கரித்து பூரண கும்பமாக உறியிலே கட்டி மேரு மலையின் உச்சியில் வைக்கப்பட்டது. ஊழிக்காலத்தில் ஏழு கடலும் பொங்கி மேரு மலையும் மூழ்கிற்று. அதிலிருந்த குடம் உறியோடு மிதந்து காற்றின் திசையால் தென்திசை நோக்கி மிதந்து வந்தது. வெள்ளம் வற்றி கும்பம் குடமூக்கை அடைந்தது. சிவபெருமான் வேடுவ உருவம் தாங்கி (கிராத மூர்த்தியாக) எழுந்தருளி பாணம் எய்ய, அந்த அமிர்த கும்பம் மூன்று பிரிவுகளாக சிதைவுண்டது. அக்கும்பத்தின் வாயில் விழுந்த இடம் குடுவாயில் (இன்று குடவாசல் என வழங்கப்படுகின்றது). நடுப்பகுதியில் விழுந்த இடம் திருக்கலையநல்லூர் (அதனால் சாமியின் திருநாமம் அமிர்த கலசநாதர் மற்றும் அம்பிகையின் திருநாமம் அமிர்தவள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறது.) கீழ்பாகம் தங்கிய இடம் திருக்குடமூக்கு. அதிலிருந்து அமிர்தம் ஐந்து குரோஸ அளவு ஓடி இரண்டு இடங்களில் தேங்கி நின்றது.

மகாமகத் திருக்குளம்
பொற்றாமரைக் குளம்
அமிர்தம் பரவிய பஞ்ச குரோஸ தலங்கள்

திருவிடைமருதூர்
திருநாகேஸ்வரம்
தாராசுரம்
சுவாமிமலை
திருப்பாடலவனம் (கொரநாட்டுக்கருப்பூர்)
சிவபெருமான் காசியிலிருந்து நவகன்னிகைகளை மகாமகத் தீர்த்தத்திற்கு அழைத்து வரும்போது மேற்படி பஞ்ச குரோஸ தலங்களை வழிபட்டு மகாமகத் தீர்த்தத்தில் நீராடி காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயிலில் (மகாமகக் குளம் வடகரையில்) எழுந்தருளினார். ஸ்ரீநவ கன்னிகைகள் மகாமகத் திருக்குளத்தில் தெற்கு நோக்கி எழுந்தருளி வீற்றிருக்கின்றார்கள்.

சிவபெருமான் கைலாயத்திலிருந்து நவகன்னிகைகள் ஒன்பதின்மரையும் மகாமகத் திருக்குளத்திற்கு அழைத்து வந்து பாபங்களைப் போக்கினார். அவர்கள் கும்பகோணம் காசிவிஸ்வநாதர் திருக்கோயிலில் மேற்கு முகமாக வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கிறார்கள்.
அமிர்த கலசத்திலிருந்து குடமூக்கு தங்கிய இடம் அருள்மிகு கும்பேசுவரர் திருக்கோயிலாகும். அமிர்த கலசம் உடைந்த பொழுது அங்கிருந்த மண்ணைப் பிசைந்து சிவலிங்க வடிவமாக்கி பூஜித்து சிவபெருமான் அதனுள் உறைந்தார்.
அமிர்த கலசத்திலிருந்து வில்வம் விழுந்த இடம் அருள்மிகு நாகேஸ்வரர் (வில்வவனேஸ்வரர்) திருக்கோயிலாகும்.
அமிர்த கலசத்திலிருந்த உறி (சிக்கேசம்) விழுந்த இடம் அருள்மிகு சோமேஸ்வரர் திருக்கோயிலாகும்.
அமிர்த கலசத்திலிருந்த பூணூல் (யக்ஞோபவிதம்) விழுந்த இடம் கௌதமேஸ்வரர் (உபவீதநாதர்) திருக்கோயிலாகும்.
அமிர்த கலசத்திலிருந்த தேங்காய் (நாரிக்கேளம்) விழுந்த இடம் அருள்மிகு அபிமுகேஸ்வரர் திருக்கோயிலாகும்.
சிவபெருமான் வேடுவ உருவம் தாங்கி அமிர்த கலசம் உடைக்க பாணம் எய்த இடம் அருள்மிகு பாணபுரீஸ்வரர் திருக்கோயிலாகும்.
அமிர்த கலசத்திலிருந்த புஷ்பங்கள் விழுந்த இடம் அருள்மிகு ஆதிகம்பட்ட விஸ்வநாதர் திருக்கோயிலாகும். (மாலதிவனம்)
அமிர்த கலசத்திலிருந்த மற்ற உதிரிப் பாகங்கள் விழுந்த இடம், அருள்மிகு ஏகாம்பரேஸ்வரர் திருக்கோயிலாகும்.
அமிர்த கலசம் உடைந்தபோது அமிர்தத் துளிகள் கொட்டையூர் அருள்மிகு கோடீஸ்வரர் திருக்கோயிலின் கிணற்றில் சிதறியது.
அமிர்த கலசத்திலிருந்து சந்தனம் விழுந்த இடம் அருள்மிகு காளஹஸ்தீசுவரர் திருக்கோயிலாகும்.
அமிர்த கலசத்தின் நடுபாகம் விழுந்த இடம் அருள்மிகு அமிர்தகலசநாதர் திருக்கோயிலாகும்.
ஒரே நேரத்தில் 12 சைவத் திருக்கோயில்களின் சுவாமிகள், ஒரே இடத்தில் எழுந்தருளி தீர்த்தவாரி கொடுப்பது கும்பகோணம் மகாமகத்திருக்குளத்தில் மட்டுமே. இந்நிகழ்வு வேறு எங்கும் கிடையாது.

நவநதிக் கன்னியர் சிறப்புகள்

அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயிலில் ஒன்பது நதிகளும் நவகன்னியராக இருந்து அருள்பாலிக்கின்றனர். அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயற்பெயரோடு கூடிய 12 திருநாமங்கள் உள்ளன. பூஜிக்கின்றபோது இத்திருநாமங்களைச் சொல்லி வழிபடுதல் வேண்டும். (12 X 9 = 108). இவையே மந்திரங்களாகவும் அமைகின்றன.

கங்கை:
கங்கா, திரிபதகை, தேவி சீமதி, சானவி, வீட்டு மாதா, உலோக மாதா, சுபர்த்துனி, மேருசம்பவை, திரிலோசனை, சடோற்பூதை, சத்த தாரா, சுபாவாகை என்பனவாகும். இவ்வன்னையை வழிபடுவதால் துன்பம் தொலைந்து கயிலை கிட்டும். இத்தீர்த்தத்தில் மகாமகத்தன்று நீராடினால் கங்கையில் 16,000 தடவை நீராடிய புண்ணியத்தை ஒருங்கே பெறலாம். சாயுச்சிய பதவி கிடைக்கும்.

யமுனை:
யமுனை, சூரிய சம்பூதை, காளிந்தி, யமசுவசா, சுத்தை, காமதை, சாந்தை, அனந்தை, சுபார்ங்கின, விசுப்பாதை, வசுமதி, வசுப்பீரீதை என்பனவாம். இவ்வன்மையை வணங்கினால் நிறைந்த செல்வத்தை அளிப்பாள்.

contd.,

Aunachala Siva.

12233
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 22, 2016, 03:09:15 PM »
Maha Magam Festival in Kumbakonam:

Every twelfth year, when in the Kumbarasi, the Magam star enters, it is celebrated as Maha Magam
festival in Kumbakonam.  Today is that day, which falls once in 12 years  I watched the program
in computer in Podigai Tamizh TV.  About 10 lac people took the bath in Maha Magam tank.
The deities of Siva and Vishnu temples of Kumbakonam also came to the tank and were given bath
in the water in the tank.  It is something like Kumbha Mela in North India.  All the important rivers
are said to come to and mix in the waters of the Maha Magam tank.

The live telecast was shown for about 2 hours. The deities of Siva and Vishnu from various temples
were also shown in the TV. 

It was a nice program to watch.

Some of my wive's friends had also gone to Kumbakonam to take the holy bath.   

Arunachala Siva.

12234
All in all, it is little wonder that in a post war poem we find him describing Ramana as his 'sole staff
and stay.' This was more than poetic exaggeration.  It was a plain statement of fact,  which makes
us more inclined to believe Chadwick when he goes to say 'And when Thou goest I would also go.'
If Ramana was all that Alan had left in the world, then a world without Him would be utterly desolate.
There would be nothing left to hope for but death. For although Chadwick must have heard and understood
Bhagavan's often repeated insistence that He was not the body, yet on a mundane level how on earth
could he survive in a world without Ramana Maharshi?

When he wrote those words, Chadwick could have no idea how close the final parting was.  Yet
Ramana was already being taken from him by degrees.  In those post war years, just as the Maharshi's
health and vigor slowly declined, the crowds flocking to the Asramam swelled. With more and more
people clamoring for the blessings of an ailing saint, rules and restrictions were put in place to limit
access and thus conserve what little strength He had.  Chadwick must ruefully have remembered those
early days, when he had been able to wander into the Hall whenever he felt like it and have Bhagavan
all to himself for a couple of hours,  but now Alan could hardly exchange a few words with his best
friend, let alone spend time alone with Him.   Yet what little contact he had was still enough.  A word here
and there, one look of love from the radiant figure on the couch, was all the sustenance he needed.
That was all he asked for, and if life had gone just on like that, it would have been enough.  But then,
in 1949, just a few short years after the ending of the war the cancer appeared.

contd.,

Arunachala Siva.           

12235
General topics / Re: Dhyana - Jonathan Bader:
« on: February 22, 2016, 10:19:01 AM »
It is only in the Bhagavad Gita and the Svetasvatara Upanishad that dhyana begins to develop its
characteristic connotation.  It is also recognized as an essential component of a yoga practice which
will be more fully elaborated in the Yoga Sutra (YS).  When commenting on yoga, Sankara generally
cites the authority of these three works, but relies especially on the Yoga Sutra.  This is what we would,
of course, expect if the vivarana on Vyasa's Yogasutra Bhashya (YSBh) was indeed composed by Sankara.
Many of his remarks on yoga and meditation reflect the influence of Vyasa.

Sankara illustrates the specific usage of the term dhyana,  in a manner remiiscent of the Yoga Sutra:
'The word 'meditative' refers to those whose minds are concentrated upon a single object, whose gaze\
is fixed, and whose limbs scarcely move.' (Brahmasutra bhashya, 4.1.8)

The Yogasutra describes the practice of meditation as beginning with a firm and steady posture (asana).
The steadiness is reinforced by control of breath (pranayama).  Each moment of the breath,
comprising an inhalation, exhalation and cessation, is regulated and protracted.  As the breath becomes
over more subtle, external movement is brought to a virtual halt.

contd.,

Arunachala Siva.             

12236
2.  krti maho dadhau patana kaarnam
phalam asaasvatam gati nirodhakam

The fruits of action are not everlasting and they cause one to fall into the great ocean of karma,
blocking spiritual progress.

Our actions, good or bad, obviously bring results which cause us to experience pleasure and pain.
Such are transient but they leave seeds of desire or fear in our minds, causing us to repeat or avoid
the previous actions.  These seeds or vasanas involve us in an endless series of commitments and events
which bind us to the outer world and prevent us from turning inward and discovering our true nature.
Therefore, no salvation or freedom from rebirth is to be found in activities, no matter how important
or virtuous they may seem.

contd.,

Arunachala Siva.     

12237
Verse 271:

As long as you have the desire of following the world, the ceremonies of the scriptures, or to satisfy
your body, you cannot have the true knowledge.

Verse  272:

The sages who have known the truth, tell us that these three desires are the strong iron chains
that keep one bound in this world;  so he who wants to get out of this prison of the world must
get rid of these.

Verse 273:

When the odor of sandalwood ceases, it does away with all bad odors; so when the desire for the real
is established, all other desires go away.   

Verse  274:

But that sandalwood fragrance comes not without friction in water.  So, all the desires that are within
have kept the desire for the real covered with dirt and dust.  When you have cultivated that desire
for the Self, which is hidden in you, it comes up like the odor of sandalwood.

Verse  275:

The net of desires for the non Self has kept back the desire for the real Self.  So by desiring constantly
the real, the desire for the unreal goes, and the real (i.e. the Atman) shines in its own glory.

Verse  276:

Wherever the mind is bound, there give up external desire. And when you have given up all external desires,
then comes the realization of the Atman, free from all impediments.

contd.,

Arunachala Siva.         

12238
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 22, 2016, 08:27:33 AM »
Verse  50:


கோட்டமில்என் குலமைந்தன் திண்ணன் எங்கள்
   குலத்தலைமை யான்கொடுப்பக் கொண்டு பூண்டு
பூட்டுறுவெஞ் சிலைவேடர் தம்மைக் காக்கும்
   பொருப்புரிமை புகுகின்றான் அவனுக் கென்றும்
வேட்டைவினை யெனக்குமே லாக வாய்த்து
    வேறுபுலங் கவர்வென்றி மேவு மாறு
காட்டிலுறை தெய்வங்கள் விரும்பி உண்ணக்
   காடுபலி ஊட்டென்றான் கவலை யில்லான்.

'Thinnan, my flawless son, is to be invested by me with
The chieftainship of our clan and is to become
The leader of hunters who wield strung bows;
He should excel me as a hunter and should be
Successful in annexing the realms of foes;
So, perform sacrifices to the sylvan deities
That they may with joy relish the offerings.'
Thus spake he, relieved of all his worries.   

Arunachala Siva.


12239
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 22, 2016, 08:24:11 AM »
Verse 49:


நின்றமுது குறக்கோலப் படிமத் தாளை
   நேர்நோக்கி அன்னைந நிரப்பு நீங்கி
நன்றினிதி னிருந்தனையோ என்று கூறும்
    நாக னெதிர் நலம்பெருக வாழ்த்தி
நல்ல மென்தசையும் ஈயலொடு நறவும் வெற்பில்
    விளைவளனும் பிறவளனும் வேண்டிற் றெல்லாம்
அன்றுநீ வைத்தபடி பெற்று வாழ்வேன்
   அழைத்தபணி என்னென்றாள் அணங்கு சார்ந்தாள்.Addressing the aged matron -- a huntress --, he said:
'Mother, are you free from indigence
Do you live well?' Hearing this, she blessed him
And said: 'As you have allotted of yore,
I get goodly meat soft, winged white ants,
Honey, products of hills and other products too;
Abundant is the provision. Well, what for did you call me?'

Arunachala Siva.

12240
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 22, 2016, 08:22:02 AM »
Verse 48:


கானில்வரித் தளிர்துதைந்த கண்ணி சூடிக்
   கலைமருப்பின் அரிந்த குழை காதிற் பெய்து
மானின்வயிற் றரிதாரத் திலக மிட்டு
    மயிற் கழுத்து மனவுமணி வடமும் பூண்டு
தானிழிந்து திரங்கிமுலை சரிந்து தாழத்
    தழைப்பீலி மரவுரிமேற் சார வெய்திப்
பூநெருங்கு தோரைமல சேடை நல்கிப்
    போர்வேடர் கோமானைப் போற்றி நின்றாள்.

The priestess wore a chaplet of speckled jungle shoots;
Her ears were adorned with rings cut from antler;
On her forehead was a tilaka of musk;
She wore a garland made of small chowries
Painted blue like the peacock's neck;
Her shrunken breasts were sagging;
She wore a garment of bark into which
Were stuck the feathers of peacock.
She blessed him with flowers and wild rice
And stood hailing the martial king of hunters.

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 [816] 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 ... 3112