Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 [814] 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 ... 3023
12196
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:21:59 AM »
99.
சேரும் புகழ்த்திரு ஞானசம்
    பந்தனை யானுரைத்த
பேருந் தமிழ்ப்பா வினவவல்
    லவர்பெற்ற வின்புலகங்
காருந் திருமுடற் ராயரு
    ளாயென்று கைதொழுவர்
நீரும் மலரும் கொளாநெடு
    மாலும் பிரமனுமே. (99)


Fame accruing Jnanasambandhar I have
Versed in this Tamizh. They that verse in there,
If they desire the world of bliss,
O, murk - marked neck showing Lord!
Grace them. - Thus would worship with flower
And water, four faced one and Fair Tirumal.

Arunachala Siva.

12197
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:19:43 AM »
98.மண்ணில் திகழ்சண்பை நாதனை
    வாதினில் வல்லமணைப்
பண்ணைக் கழுவின் நுதிவைத்தெம்
    பந்த வினையறுக்கும்
கண்ணைக் கதியைத் தமிழா
    கரனை,யெங் கற்பகத்தைத்
திண்ணற் றொடையற் கவுணியர்
    தீபனைச் சேர்ந்தனமே. (98)On this Earth, the fabulous Kaazhi lord Jnanasambandhar
Argued out Samanas and gallowed them all;
Snapped all my bonds and tethers of deeds;
He is my sole refuge. That Tamizh ? form
That Kalpaka tree granting all grants, that garlanded
Kaunia clan ? light, I have joined for good.


Arunachala Siva.

12198
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:13:57 AM »
97.செப்பிய வென்ன தவம்முயன்
    ரேன்நல்ல செந்தமிழால்
ஒப்புடை மாலைத் தமிழா
    கரனை, யுணர்வுடையோர்
கற்புடை வாய்மொழி யேத்தும்
    படிதக றிட்டிவர
மற்படு தொல்லைக் கடல்புடை
    சூழ்தரு மண்மிடையே. (97)


In a special mention - worthy way,
Askesis could not be performed. With Classic Tamizh
Rich garlanded Tamizh - Form Jnanasambandhar's feel,
Taking the words of the most learned ones, bowing unto,
Imploring oft, how can I live long in this world
Girt by ragging seas of birth and morass.

Arunachala Siva.

12199
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:10:48 AM »
96.ஆதர வும்,பயப் பும்மிவ
    ளெய்தின ளென்றபலார்
மாத ரவஞ்சொல்லி யென்னை
    நகுவது! மாமறையின்
ஓதர வம்பொலி காழித்
    தமிழா கரனொடன்றே
தீதர வம்பட வன்னையென்
    னோபல செப்புவதே. (96)


Pointing at me, conjoining my name with Tamizh - Form
Jnanasambandhar of Kaazhi, for my love
And sallowness explicit, many cavil on me
Ruminating amid the Vedas - chanted
Resounding urb sacred and laugh at when
Such evil cavils rise, why my mother chides in many words?


Arunaxhala Siva.

12200
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:08:01 AM »
95.இயலா தனபல சிந்தைய ராயிய
    லுங்கொலென்று
முயலா தனவே முயன்றுவன்
    மோகச் சுழியழுந்திச்
செயலார் வரைமதிற் காழியர்
    கோன்திரு நாமங்களுக்(கு)
அயலா ரெனப்பல காலங்கள்
    போக்குவ ராதர்களே. (95)

Thinking on what could not be possibly,
Trying what could not be tried upon,
Deluded in the vortex of deeds and deeds
Without hailing the names of Kaazhi's lord
Living as aliens aliened from the grace
Are deduced nescient ones living in vain for long.


Arunachala Siva.

12201
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:05:18 AM »
94.பொருந்திய ஞானத் தமிழா
    கரன்பதி, பொற்புரிசை
திருந்திய தோணி புரத்துக்
    கிறைவன் திருவருளால்
கருந்தடம் நீரெழு காலையிற்
    காகூ கழுமலமென்(று)
இருந்திட வாமென்று வானவ
    ராகி யியங்கியதே. (94)

The urb where abides Jnanasambandhar
Is but Kaazhi which by Grace of Lord
At the time of diluvial rise obstreperous
With sounds of fright and espair
Crying for help cawing and cooing
Remained in tack un-swallowed by swollen sea.

Arunachala Siva.

12202
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:02:37 AM »
93.


தோன்றல்தன் னோடுட னேகிய
    சுந்தரப் பூண்முலையை
ஈன்றவ ரேயிந்த வேந்திழை
    யார் இவ்வளவில்
வான்றவர் சூழுந் தமிழா
    கரன்தன் வடவரையே
போன்றபொன் மாடக் கழுமல
    நாடு பொருந்துவரே. (93)

This couple begot the heroine fair that followed the hero,
By now the man and woman might have reached
The auric mansioned Kaazhi urb like
The Northern Kayilai of Jnanasambandhar of
Tamil ? form surrounded by great askesis ? rich
Sublime devotees by now for sure.

Arunachala Siva.

12203
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 09:59:29 AM »
92;


பணிபடு நுண்ணிடை பாதம்
    பொறாபல காதமென்று
தணிபடு மின்சொற்க ளால்தவிர்த்
    தேற்குத் தழலுமிழ்கான்
மணிபடு பொற்கழல் ஞானடம்
    பந்தன் மருவலர்போல்
துணிபடு வேலன்ன கண்ணியென்
    னோவந்து தோன்றியதே.  (92)Words comporting, He said, desisting the submissive
Slim ? waisted lady?s feet so tender from walking long;
In the woods afire where snakes spout gems are foes
Assailants against the great Jnanasambandhar's auric
Kazhaled feet like them, so sharp and fell spear - like
Eyed damsel here came to quell me. How did she happen here?

Arunachala Siva.

12204
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 09:55:37 AM »
91.அடைத்து மாமறைக் காடர்தம்
    கோயிற்கதவினை அன்(று)
உடைத்தது பாணன்தன் யாழி
    னொலியை; யுரகவிடம்
துடைத்து; தோணி புரத்துக்
    கிறைவன் சுடரொளிவாய்
படைத்தது தண்மையை நள்ளாற்
    றரசு பணித்திடவே. (91)The open doors in Tirumaraikkatu, Tonipuram Lord
Sang and closed. By his Yaazh muri- hymn
He broke the Yaazh of Tiruneelakanta Paanan; Down?d
The venom of Snake bite from the merchant; granted
Kaazhi the divine glow; and conferred on
Nallaan a coolie to comfort all.

Arunachala Siva.

12205
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:49:51 AM »
90.முத்தன வெண்ணகை யார்மயல்
    மாற்றி, முறைவழுவா(து)
எத்தனை காலம்நின்று ஏத்து
    மவரினு மென்பணிந்த
பித்தனை, யெங்கள் பிரானை,
    யணைவ தெளிதுகண்டீர்;
அத்தனை, ஞானசம் பந்தனைப்
    பாதம் அடைந்தவர்க்கே. (90)


Pearl - white smiled ones however long would
As disciplined propitiate, it is easier
To attain Siva lord the mad one wearing bone - lace
This is so for all that attained the father, 
Child Janasambandhan, access
Through the grace of the child the grace of father's.

Arunachala Siva.

12206
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:46:59 AM »
89.
வளைபடு தண்கடற் கொச்சை
    வயவன் மலர்க்கழற்கே
வளைபடு நீண்முடி வார்புன
    லூரன்தன் நீரில்அம்கு
வளைபடு கண்ணியர் தம்பொதுத்
    தம்பலம் நாறுமிந்த
வளைபடு கிங்கிணிக் கால்மைந்தன்
    வாயின் மணிமுத்தமே. (89)


Chank breeding shores rich cool see girt
Kaazhi  Lord is the supreme bowed unto
For his feet - flowers. In that watered urb,
Amid waters, the net - women with their public
Perfume woo the anklet ringing
Child of mine though they are women common.Arunachala Siva.

12207
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:43:16 AM »
88.


கொடித்தே ரவுணர் குழாமன
    லூட்டிய குன்றவில்லி
அடித்தேர் கருத்தி னருகா
    சனியை யணியிழையார்
முடித்தேர் கமலர் கவர்வான்,
    முரிபுரு வச்சிலையால்
வடித்தேர் நயனக் கணையிணை
    கோத்து வளைத்தனரே. (88)
Well bejewel?d dames arching brows, darting eyes
Hooked Jnanasambandhar who is fragrant
Ever seeking the holy feet of Siva ? Lord
Who is the hill ? bow wielder
To make the triple citadel demons
Become offerings to flames.


Arunachala Siva.

12208
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:40:58 AM »
87.


குழைக்கின்ற கொன்றைபொன் போல
    மலரநுங் கூட்டமெல்லாம்
அழைக்கின்ற கொண்ட லியம்புஒன்
    றிலையகன் றார்வரவு
பிழைக்கின் றதுகொலென் றஞ்சியொண்
    சண்பைப் பிரான்புறவத்(து)
இழைக்கின்ற கூடல் முடயஎண்
    ணாத இளங்கொடிக்கே. (87)Tendril?d cassia tree gold like blooms;
Clouds call all crowds thundering;
Announces the separated hero?s coming back
Is interrupted; fearing this, in Kaazhine
Sanbai of Lord?s, boudoirs bothers the young liana,
Such act is ancient practice. Recalled, acts are renewed.


Arunachala Siva.

12209
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:34:50 AM »
86.
நீட்டுவ ரோதத்தொ டேறிய
    சங்கம் நெகுமுளரித்
தோடுவெண் முத்தம் சொரிசண்பை
    நாதன் தொழாதவரின்
வேட்டுவர் வேட்டதண் ணீரினுக்(கு)
    உண்ணீ ருணக்குழித்த
காட்டுவ ரூறல் பருகும்
    கொலாமெம் கனங்குழையே.(86)   

Tendril?d cassia tree gold like blooms;
Clouds call all crowds thundering;
Announces the separated hero's coming back
Is interrupted; fearing this, in Kaazhine
Sanbai of Lord's, boudoirs bothers the young liana,
Such act is ancient practice. Recalled, acts are renewed.


Arunachala Siva.12210
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 08:31:50 AM »
85.சிந்தையைத் தேனைத் திருவா
    வடுதுறை யுள்திகழும்
எந்தையைப் பாட லிசைத்துத்
    தொலையா நிதியமெய்தித்
தந்தையைத் தீத்தொழில் மூட்டிய
    கோன்சரண் சார்விலரேல்
நிந்தையைப் பெற்(று)ஒழி யாதிரந்
    தேகரம் நீட்டுவரே. (85)They that love not the holy feet of Jnanasambandhar
Ever world take alms deplorably, caviled on.
For the lord Sambandhan saluted the conscious,
Honey of Tiruvaavatuturai where abides my father
Hymning gaining bateless weal, sacrificing,
Ordaining his father to perform yagna.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 [814] 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 ... 3023