Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 [813] 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 ... 3023
12181
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2015, 08:27:50 AM »
Verse 3:


குவளைக் கருங்கண் கொடியிடை
    துன்பந் தவிரவன்று
துவளத் தொடுவிடந் தீர்த்த
    தமிழின் தொகைசெய்தவன்
திவளக் கொடிக்குன்ற மாளிகைச்
    சென்னியின் வாய்த்
தவளப் பிறைதங்கு சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (3)


He of Sanbai, verily Sambandan
Who cured the woe of nenuphar-dark
Eyed, liana-waisted maiden, annulling
The venom to naught, who sang
The sweet Tevaram Tamizh Songs
And who guards ever the mountain ? high
Mansions draped over by luminous creepers,
Whose turrets offer rest awhile to the wheeling white crescent argent.


Arunachala Siva.

12182
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2015, 08:24:42 AM »
Verse 2:


கொங்குதங் குங்குஞ்சி கூடாப்
    பருவத்துக் குன்றவில்லி
பங்குதங் கும்மங்கை தன்னருள்
    பெற்றவன், பைம்புணரிப்
பொங்குவங் கப்புனல் சேர்த
    புதுமணப் புன்னையின்கீழ்ச்
சங்குதங் கும்வயற் சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (2)


Scare the pollen rich tuft of his has grown
But well before he secured the grace
Of mother Uma on Siva's left.
He is Sambandan holding for tat Sanbai
Over the fields where chanks grow? neath
The fragrant Sura Punnai tree
Wafted with breeze from off the river
Seas beating fresh vigorous waves.

Arunachala Siva.

12183
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 18, 2015, 08:22:08 AM »
The next one by Nambi Andaar Nambi, is ALudaiya Pillaiyar Tiruch Chanpai Virutham.  This describes
Srikazhi of Jnana Sambandha Murti.  This contains 11 verses.

Verse 1:


பாலித் தெழில்தங்கு பாரகம்
    உய்யப் பறிதலையோர்
மாலுற் றழுந்த அவதரித்
    தோன்மணி நீர்க்கமலத்
தாலித் தலர்மிசை யன்னம்
    நடப்ப, வணங்கிதென்னாச்
சாலித் தலைபணி சண்பையர்
    காவலன் சம்பந்தனே. (1)


For this Earth of immense elegance to prosper
Attaining grace, for Samanas to go bemused
And submit to Sivam, came incarnate
Tiru Jnana Sambandan of Sanbai
Where limpid water holding lotus cups
Stalk in delight and swans swan about
Upon them, and paddy ripe in sheaves
Bend and genufleat as divine maidens.

Arunachala Siva.

12184
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: December 18, 2015, 07:02:29 AM »That is again one way of looking at the mystery of Arunachala. It baffles people, both believers and non-believers.  And that is true.  There are a lot of particles whose nature and structure
science is yet to unfathom.  In the Swiss-French border, people are working at 'discovery' of God's
Particle or Higgs Particle, the primary Source, from which the entire universe took its birth. 
This project is called Large Hadron Collider Experiment and they have so far failed.  Stephen Hawking
the author of the famous science books [not fiction], like the Brief History of Time, the illustrious
Lucasian Professor of Mathematics in Cambridge, has said that god's particle can never be unravelled.

Because to search for God outside is a waste becaue the god is within you.  That is why Brahma
Jnanis have found the universe within them and if they have done it, why not Arunachala can
contain the entire universe, with all its riches and pleasures. [Arunachala Mahatmyam].

Bhagavan Ramana said that Arunachala is the axis of the earth and there must be some mysterious
hill on the other side of the earth, to balance.  Major Chadwick tried to find out from some
books on geography, but could not succeed.  But now after 60 years, some scientists have found
out one Mount Pacchu, near Peru in South America, which is very powerful religiously as per the
aborigines of that place.  I have written sometime back about the latitude and longitude details of
this Mount Pacchu, in the Forum.

Jnanis words never fail.

Arunachala Siva.     

12185
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: December 18, 2015, 06:58:04 AM »

Gaudapada Karika:

ALATA SHANTI - can be understood in two different ways.
And that is how Sankara interprets.

FIRE - Thoughts emanating from the mind.
THE BURNING STICK - Mind.

Another way:

FIRE - Thought emanating from the mind.
THE BURNING STICK - Mind.
The QUENCHED FIRE WHERE STICK ALONE REMAINS - the Self.

The Stick is just is.  It has no form, no mind, no thoughts.

Bhagavan Ramana and earlier Sankara said in Vivekachoodamani, that mano-nasam is moksham.
Staying in thoughtless state permanently is liberation.

Arunachala Siva.

12186
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 17, 2015, 04:39:03 PM »
If the joy of deep sleep is permanent, why is it that we experience it only in deep sleep and not in waking
state and dream?


That same joy is also present in the waking and dream states.  Only it is hidden by differences of Vrittis
(mental modifications).  Hidden by these Vrittis, the presence of the same joy is not perceived by
ignorant men.

contd.,

Arunachala Siva. 

12187
General Discussion / Sleep and Recuperation -
« on: December 17, 2015, 03:27:06 PM »
This is an article by M.R. Kothandaram, in April - June 2015 of Mountain Path.

*

Sleep is very important for the recovery of the body and mind which get tired due to the activities of
the day.  The various organs of the body function due to the life energy or prana shakti flowing
through them.  This life energy is very subtle unlike the energy coming from the intake of carbo-
hydrates which is the physical energy required for our activities.  When we are sick, the life energy
is low because all the energy is utilized for fighting the infection. That is why we feel weak and we need
to rest.  If we are active even during sickness, the life energy will not be sufficient to fight the infection
and thus the recovery will be slow.  That is why the doctor advises us to take rest during sickness.

A major portion of the life energy (about 75%) is taken up by the body for the purpose of maintaining
the metabolic routine like digestion, respiration, transporting nutrients to where they are needed,
elimination of waste products, cell building and conversion of food into juice, blood, tissues, bone,
marrow and vital fluid  -- in that order. In this manner continuous conversion and manufacture are
constantly going on within the body which requires a lot of life energy.

contd.,

Arunachala Siva.           

12188
General Discussion / Re: The Alchemy of Sri Bhagavan:
« on: December 17, 2015, 03:13:26 PM »
Sri Bhagavan in a very miraculous way turned me into a prolific writer of Telugu books about Him and
His teachings. These were published during the period 1994-2014. Most of them are translations which
have been generously patronized by Telugu-reading devotees, which have been generously patronized
by Telugu-reading devotees. Of the ten books I was privileged to write, I will make a mention of three,
all biographies of Sri Bhagavan.  The first of these is a translation of Self Realization by B.V.Narasimha
Swamy, into Telugu with the title Athma Sakshatkaram.  This book fetched me an award from the
Sahitya  Academy (National Academy of Letters) in 2002. The second is Sri Ramana Leela in Telugu
by Krishna Bhikshu which I translated into English under the same title.  Both the translations are Sri
Ramanasramam Publications.  The third book is an original biography in Telugu, with the title Ramaneeyam,
written and published by me in 2012.    This book incorporates information about Sri Bhagavan not found
in any other Telugu biography on Sri Bhagavan and hence it has become very popular. These three and
other works have given me immense satisfaction and restored my self esteem in the sense that my life,
after all has not been entirely useless.

contd.,

Arunachala Siva.               

12189
General Discussion / Re: Bhagavan, Now and to Come
« on: December 17, 2015, 01:52:47 PM »
Bhagavan was an avatar who came with a specific purpose.  It was not to add yet another dimension
and yet another commentary to Vedanta but to show us a practical way to liberation.  The experience
in Madurai in 1896, demonstrated that it was possible for a normal human being to transcend death in a
single leap.  Bhagavan was an ordinary school boy and yet it happened.  In other words, He proved that
our age, sex, cultural proclivities, genetic disposition and historical background are no obstacle to this
transcendental experience. We are all eligible.

contd.,

Arunachala Siva.     

12190
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 17, 2015, 01:46:44 PM »
What about its permanence?


The happiness enjoyed in waking and dream take many forms under the stimulation of different
objects. One feels the differences between these various quanta of enjoyment. So they are limited
by each of these quanta.  These units are also incomplete.  But the joy of deep sleep is uniform,
complete, and natural without the stimulation of anything external. So the permanence of it is assured.

contd.,

Arunachala Siva.   

12191
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 17, 2015, 01:43:03 PM »
The answer continues....


From experience all men can understand that real joy is what is got in deep sleep and not what is got
from enjoyment of external objects. So discarding the joy from wife, and children, they acquire, even
without difficulty, a soft bed and other things favorable for falling into deep sleep.  If in deep sleep a
man is awakened, be it even by his beautiful wife, he will again be inclined to thrash her and go to
sleep again, remembering the undisturbed enjoyment he was having.  So understand that the bliss
of sleep is unsurpassable.

contd.,

Arunachala Siva.         

12192
General Discussion / Re: Laghu Vasudeva Mananam:
« on: December 17, 2015, 01:38:19 PM »
What about its unsurpassableness?

Take the highest joy possible for a man as a unit, multiply it by hundred, multiply that even again
by hundred.  Thus multiply to the power of eleven.  This enables one to have an inkling of the bliss
of Hiranyagarbha, the first manifested being.  Each of these stages is limited by what is below it and
what is above it.  But Brahmananda alone on the other hand, has no limitation, as well as joy is included
in it and as Brahman, being one without a second, there is nothing else to limit Brahman and Its Ananda
feature.  This Brahmananda is the same as the Ananda of Sushupti. From this the unlimitedness of the joy
of deep sleep is proved.  For in deep sleep there is nothing to limit the experience in it.

contd.,

Arunachala Siva.           

12193
Verse 1:


ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெருஞ்
    சோதியை யாம்பாடக் கேட்டேயும் வாட்டடங்கண்
மாதே வளருதியோ வன்செவியோ நின்செவிதான்
    மாதேவன் வார்கழல்கள் வாழ்த்திய வாழ்த்தொலிபோய்
வீதிவாய்க் கேட்டலுமே விம்மிவிம்மி மெய்ம்மறந்து
    போதா ரமளியின்மேல் நின்றும் புரண்டிங்ஙன்
ஏதேனு மாகாள் கிடந்தாள்என் னேயென்னே
    ஈதேஎந் தோழி பரிசேலோ ரெம்பாவாய்.(1)


O lass with bright and long eyes !
Having hearkened To our hymning the rare and immense Flame That is without beginning or end,
will you slumber on?
Are your ears so hard of hearing?
As the sound Of the benedictory words in praise of the God of gods Who wears long anklets,
wafted over the street,
She sobbed and sobbed,
rolled down from her Flower-bestrewn bed and lay hapless on the floor,
In a trance.
What may this be?
Aye,
what may this be?
Lo,
this indeed is her true nature;
Empaavaai !

( I request Mr. Ravi to write about Tiruppavai.)
 
Arunachala Siva.

12194
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:28:17 AM »
101.பராகலத் துன்பங் கடந்தமர ரால்பணியும்
ஏரகலம் பெற்றாலு மின்னாதால் - காரகிலின்
தூமங் கமழ்மாடத் தோணி புரத்தலைவன்
நாமஞ் செவிக்கிசையா நாள். (101)


Though one attains special good past woes many
With immortals serving him, one?s ears
Are blest to hear only the holy names of Jnanasambandhar
Of Tonipuram in the haze of frankincense burning on the mansion?s niches.

ALudaiya Pillaiyar - Tiru Andati - concluded.

Arunachala Siva.

12195
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: December 17, 2015, 10:25:08 AM »
100.


பிரமா புரம்வெங் குரு,சண்பை,
    தோணி, புகலி,கொச்சை
சிரமார் புரம்,நற் புறவந்,
    தராய்,காழி, வேணுபுரம்
வரமார் பொழில்திரு ஞானசம்
    பந்தன் பதிக்குமிக்க
பரமார் கழுமலர் பன்னிரு
    நாமமிப் பாரகத்தே. (100)Brahmapuram, Venguru, Sanbai,
Thonipuram, Pukali, Kocchaivayam,
Cirapuram, Puravam, Poontaraai,
Seekazhi, Venupuram, Kazhumalam
Are the twelve other names of the urb
Of sacred Jnanasambandhar.


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 [813] 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 ... 3023