Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 [812] 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 ... 2906
12166
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2015, 09:16:47 AM »
15. Tiruth ThOL Nokkam:  Singing about Siva's shoulders:பூத்தாரும் பொய்கைப்
    புனலிதுவே எனக்கருதிப்
பேய்த்தேர் முகக்குறும்
    பேதைகுண மாகாமே
தீர்த்தாய் திகழ்தில்லை
    அம்பலத்தே திருநடஞ்செய்
கூத்தா உன் சேவடி
    கூடும்வண்ணம் தோணோக்கம் .  (1)

This indeed is the naturally-formed flowery pool.  Thus would I deem a mirage and essay to secure
water therefrom.
Lo,  You rid me of such folly,  O Dancer that enacts the mystic dance In the Ambalam* at splendorous
Tillai !  To gain at-one moment with Your golden Feet,  we play Tholl-Nokkam.


(*Chidambaram)

Arunachala Siva.

12167
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2015, 09:11:01 AM »
14. Tiru Undiayar - Girls standing on their toes and keeping their arms high above, and singing about
Siva:


வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல்
உளைந்தன முப்புரம் உந்தீபற

ஒருங்குடன் வெந்தவா றுந்தீபற  . (1)


Bent was the bow;  the rumpus broke out;
The citadels three perished.
Fly until!  They were burnt simultaneously.
Fly until !

Arunachala Siva.

12168
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2015, 09:06:57 AM »
13. Tirup Poovalli - Girls plucking flowers for Siva:


இணையார் திருவடிஎன்
    தலைமேல் வைத்தலுமே
துணையான சுற்றங்கள்
    அத்தனையுந் துறந்தொழிந்தேன்
அணையார் புனற்றில்லை
    அம்பலத்தே ஆடுகின்ற
புணையாளன் சீர்பாடிப்
    பூவல்லி கொய்யாமோ. (1)


What time He placed His sacred Feet twain on my head,  that very moment I forsook all my kith
and kin whom I deemed as my help. Singing the glory of Him ? verily a float to cross the sea
of transmigration -, the One that dances in the Ambalam* at Tillai which is rich, in well-guarded pools,
We will gather blossoms from lianas.

(*Hall of Consciousness in Chidambaram)

Arunachala Siva.

12169
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2015, 09:03:41 AM »
12. Tiruch Chazhal - Two groups of girls, each group speaking ill of Siva and the other group speaking highly
about Siva:பூசுவதும் வெண்ணீறு
    பூண்பதுவும் பொங்கரவம்
பேசுவதும் திருவாயால்
    மறைபோலுங் காணேடீ
பூசுவதும் பேசுவதும்
    பூண்பதுவுங் கொண்டென்னை
ஈசனவன் எவ்வுயிர்க்கும்
    இயல்பானான் சாழலோ  (1)

Behold my friend !  He bedaubs Himself with the White Ash;
He adorns Himself with a raging serpent;  He speaks With His sacred lips the Vedas.
His bedaubing, speaking and adorning:
Wherefore do you question these?
Know that He is the Lord-God and unto each one of us.
He is its innate essence and nature,  Chaazhalo !


Arunachala Siva.

12170
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2015, 08:59:12 AM »
11. Tirth TheLLeNam:  A game with by young girls, called Kummi:


திருமாலும் பன்றியாய்ச்
    சென்றுணராத் திருவடியை
உருநாம் அறியஓர்
    அந்தணனாய் ஆண்டுகொண்டான்
ஒருநாமம் ஓருருவம்
    ஒன்றுமில்லாற் காயிரம்
திருநாமம் பாடிநாம்
    தெள்ளேணங் கொட்டாமோ. (1)

His Feet could not be perceived by Vishnu who went in quest of them as a boar.
That we may know of His entire form He came down as a Brahmin,  enslaved us and ruled us.
Lo,  we will hail Him with a thousand names who has neither a name nor a form, and clap Thellenam.


Arunachala Siva.

12171
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 16, 2015, 08:56:32 AM »
Tiruvachagam -10. Tiruk Kothumbi: The Holy King Bee:பூவேறு கோனும்
    புரந்தரனும் பொற்பமைந்த
நாவேறு செல்வியும்
    நாரணனும் நான்மறையும்
மாவேறு சோதியும்
    வானவருந் தாமறியாச்
சேவேறு சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. (1)அரசவண்டே! நீ, பிரமன், இந்திரன், சரசுவதி, திருமால், நான்கு வேதங்கள், முச்சுடர்கள், மற்றைத் தேவர்கள், ஆகிய எல்லாரும் அறியவொண்ணாத இடபவாகனனாகிய சிவபெருமானது திருவடியிற் போய் ஊதுவாயாக.

Arunachala Siva.

12172
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 16, 2015, 08:22:33 AM »


Ganapati's stone image can be seen in any towns or villages in
Tamil Nadu.  There is no need for an elaborate temple.  On the
banks of rivers and tanks, under a banyan or peepul tree, one
can see Ganapati.  But there are some specific temples and shrines
for Ganapati in Tamil Nadu.

Starting from Chennai, in the city, the temple in Tiruvallikeni
near the beach of Bay of Bengal, is very popular.  He is a quite
powerful and popular deity that students throng him for good
results after examinations.

In Thanjavur town, there is a Ganapati deity, on the outer portal
of a Devi temple.  This deity is called High Court Ganapati!  I believe there was some tussle between two groups of devotees as to where to place this deity and High Court gave a verdict to place it at the
entrance of Devi Temple!  Near Thanjavur, on the banks of Kaveri
river, there is a village called Ganapati Agraharam, where there is
a small but good temple for Ganapati.  There were brahmins in the
past who were doing fire sacrifices and were following exlcusive
Ganapati worship, called Gaanapatyam by Sankara.

Down south, in Tiruchirapalli, on the vertical heaps of shelves of
rocks, there is an exclusive Ganapati Temple, which is quite
famous throughout Tamil Nadu.  This Ganapati is called Pillaiyar
at the summit, or Uchipillaiyar. Uchi is summit.  Pillaiyar means
venerable son, son of Siva.   On this Vinayaka Chaturthi day, lakhs
visit this temple and have darshan and it is open almost 4 am to
11 pm at night.  There are concerts, bhagavata pravachan ec.,
for 10 days.

From the town of Tiruchirapalli, if one crosses Kaveri river, about
2 km from the famous Sri Rangam Temple of Narayana, there is
a Devi temple called Tiruvanaika.  Here the goddess Akhilandeswari is there.  Siva is called Jambukeswara.  This the temple for Water
principle, among the 5 elements.  Here, in front of Devi, there is
an Omkara Ganapati shrine.  This is quite popular.  Devi was pacified when she was ferocious after the conquest of Mahishasura, by installing her son, Ganapati in front of her!

Further south, there is the famous Tiru Navalur Ganapati.  This is the deity which was prayed to by Nambi Andar Nambi, when he was young.  Nambi Andar Nambi is the forerunner for Saint Poet
Sekkizhar, who wrote Periya Puranam.  Nambi wrote a poem of about 100 songs, covering all the 63 Siva Saints in a crisp manner.  He must have lived around 9th century AD.

Deep south, near Karaikudi, there is again a famous Pillaiyar Patti Temple.  This Ganapati is the family deity of Chettiars in and around Karaikudi and Sivaganga.

In Mumbai, people speak the powerful deity of Prabha Devi Ganapati.   

Avvaiyar the famous Tamil saint and poetess was a great devotee of Ganapati.  She had written many verses on Ganapati.  Ganapati lifted her up with his trunk, from his temple, and placed her in Kailas, when her mission in the world was over!       

Arunachala Siva.     

12173

During Bhagavan Ramana's post- Nirvana years, Muruganar
continued to stay in Tiruvannamalai.  He conducted discourses
on Sri Arunachala Stuti Panchakam and Sad Darsanam and
Upadesa Saram.  One of the fortunate students was T.R.
Kanakamma.  She grasped the message of Bhagavan Ramana,
through the words of Muruganar.  Later, when the Asramam
requested T.R. Kanakamma to write a simple commentary in
Tamil for Bhagavan's complete works, she reluctantly agreed
but completed her task, mainly on the basis of Muruganar's
discourses.  This two volume book in Tamil is a splendid work
giving the simple meaning and message of Bhagavan Ramana's
works, including the difficult Sad Darsanam.

Muruganar kept himself in silent meditation, during his last two or three years.  Many later year
devotees came to him
and requested him to speak about his years with Bhagavan
Ramana.  He invariably did not answer.  What is there to say?
How to explain the non-dual experience to someone else?  He
kept his experience, without diluting it in spoken words.

Once someone asked him: "What is your Sadhana for this?"
Muruganar kept quiet for some time.  Then he explained:
"Sadhana? What Sadhana?  Where was the time for all that?
The moment I saw Him, my ego was annihilated.  Then where
is separateness for doing this Sadhana and that Sadhana?"
He resumed his silence.

Arunachala Siva.

12174
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:30:29 PM »
Verse 275 of Paraparak KaNNi:

உள்ளபடி யாதுமென உற்றுணர்ந்தேன் அக்கணமே
கள்ளமனம் போனவழி காணேன் பராபரமே.275.

I realized all
As they in truth art.
That moment, I knew not
The way my deceptive mind went,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.
 

12175
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:28:27 PM »
Verse 274 of  Paraparak KaNNi:


உண்டுபோல் இன்றாம் உலகைத் திரமெனவுள்
கொண்டுநான் பெற்றபலன் கூறாய் பராபரமே.274.

This world, so illusory,
I held as permanent.
What did I get out of it?
Pray, speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.


12176
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:26:10 PM »
Verse 273 of Paraparak KaNNi:


உணர்த்தும்உனை நாடா துணர்ந்தவையே நாடி
இணக்குறுமென் ஏழைமைதான் என்னே பராபரமே.273.


Without seeking Thee
Who imparts awareness,
Seeking only those
I am already aware of
My heart sway.
What folly!
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12177
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:24:12 PM »
Verse 272 of Paraparak KaNNi:


இந்த வெளியினையுண் டேப்பமிடப் பேரறிவாத்
தந்தவெளிக் கேவெளியாய்ச் சார்ந்தேன் பராபரமே.272.


To swallow this emptiness (Maya)
And to digest it,
I joined openly
The Bigger Void
That is Knowledge Supreme,
Oh Para Param!


Arunachala Siva.

12178
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:22:24 PM »
Verse 271 of  Paraparak KaNNi:


தீர்த்தி னால்துறவு சேராமல் இவ்வுலகில்
பாரத் தனம்பேசல் பண்போ பராபரமே.271.


When thou do not have
The courage to renounce the world,
Is it proper that thou should speak
Boastful words of bravery?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12179
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:20:08 PM »
Verse 270 of Paraparak KaNNi:


பத்த ரருந்தும் பரமசுகம் யானருந்த
எத்தனைநாள் செல்லும் இயம்பாய் பராபரமே.270.


How many days will it take
For me to savor the perfect Bliss
Which Thy devotees seek?
Speak,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12180
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 15, 2015, 04:18:00 PM »
Verse 269 of Paraparak KaNNi:


கூர்த்தஅறி வால்அறியக் கூடா தெனக்குரவன்
தேர்த்தபடி தானே திரிந்தேன் பராபரமே.269.

Beyond comprehension of Thy knowledge,
However sharp, is the Lord.
Thus did the Guru teach me.
And so did I follow,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 [812] 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 ... 2906