Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 [811] 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 ... 3128
12151
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:43:06 AM »
Verse 8:


பணிவுடைய வடிவுடையார்
   பணியினொடும் பனிமதியின்
அணிவுடைய சடைமுடியார்க்
    காளாகும் பதம்பெற்ற
தணிவில்பெரும் பேறுடையார்
   தம்பெருமான் கழல்சார்ந்த
துணிவுடைய தொண்டர்க்கே
   ஏவல்செயுந் தொழில்பூண்டார்.

Humility was his form; he was blessed with the beatitude
-- And it never suffered any diminution --,
Of servitorship to the Lord whose matted hair
Is adorned with the adder and the crescent cool
His duty was to render all service to the resolute devotees
That were solely devoted to the feet of the Lord.   

Arunachala Siva.


12152
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:41:05 AM »
Verse  7:


அப்பதியிற் குலப்பதியாய்
   அரசர்சே னாபதியாம்
செப்பவருங் குடிவிளங்கத்
   திருஅவதா ரஞ்செய்தார்
மெய்ப்பொருளை அறிந்துணர்ந்தார்
   விழுமியவே ளாண்குடிமை
வைப்பனைய மேன்மையினார்
   மானக்கஞ் சாறனார்.For thriving of the family that from generation
To generation holds the office of the King?s General,
He made his holy avatar; he had contemplated
And come by the True Ens; he was the treasure unfailing
Of the VeLala-clan; lofty and sublime was he;
He was called Manakkancharar.   

Arunachala Siva.

12153
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:39:09 AM »
Verse 6:மனைசாலும் நிலையறத்தின்
   வழிவந்த வளம்பெருகும்
வினைசாலும் உழவுதொழில்
    மிக்கபெருங் குடிதுவன்றிப்
புனைசாயல் மயிலனையார்
   நடம்புரியப் புகல்முழவங்
கனைசாறு மிடைவீதிக்
   கஞ்சாறு விளங்கியதால்.Thither danced jeweled damsels, whose mien rivaled
That of pea-fowls, and mridangams resounded
In unison with their steps; thus the streets of the town
Were full of festivity; its residents were prosperous men,
Householders of rectitude who pursued husbandry and dharma.

Arunachala Siva.

12154
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:37:24 AM »
Verse 5:


பாங்குமணிப் பலவெயிலும்
    சுலவெயிலும் உளமாடம்
ஞாங்கரணி துகிற்கொடியும்
    நகிற்கொடியும் உளவரங்கம்
ஓங்குநிலைத் தோரணமும்
   பூரணகும் பமும்உளவால்
பூங்கணைவீ தியில்அணைவோர்
   புலமறுகுஞ் சிலமறுகு.


The town is girt with forted walls inlaid with
Bright multi-colored stones; in platforms and pavilions
Waft streamers; thither could be eyed lovely lasses;
There are on the way, places that would the senses enchant;
Festoons and water-filled pots deck the town.   


Arunachala Siva.

12155
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:35:27 AM »
Verse  4:


சேறணிதண் பழனவயல்
   செழுநெல்லின் கொழுங்கதிர்போய்
வேறருகு மிடைவேலிப்
   பைங்கமுகின் மிடறுரிஞ்சி
மாறெழுதிண் குலைவளைப்ப
    வண்டலைதண் டலையுழவர்
தாறரியும் நெடுங்கொடுவாள்
   அனையவுள தனியிடங்கள்.

The paddy sheaves that grow in the cool miry fields
Reach the green necks of areca trees that grow thick
By the fence, and circle their fruit-bunches;
Thus they resemble the curved sickles of farmers.   

Arunachala Siva.

12156
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:33:07 AM »
Verse  3:புயல்காட்டுங் கூந்தல்சிறு
   புறங்காட்டப் புனமயிலின்
இயல்காட்டி இடைஒதுங்க
   இனங்காட்டும் உழத்தியர்கண்
முயல்காட்டும் மதிதோற்கும்
   முகங்காட்டக் கண்மூரிக்
கயல்காட்டுந் தடங்கள்பல
   கதிர்காட்டுந் தடம்பணைகள்.


On the napes of their necks cascade their tresses of hairs
Which are black like rain-clouds; their hips sway
And their soft mien is like that of the pea-fowl;
Thus throng thither the farm-wives whose visages
Excel the full moon whose beauty is marred by
The dark hare-like shape; in pools and ponds thither,
Sport strong carps which are like their eyes;
The vast fields of Kanjaroor are full of paddy sheaves.

Arunachala Siva.   

12157
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:31:18 AM »
Verse  2:கண்ணீலக் கடைசியர்கள்
   கடுங்களையிற் பிழைத்தொதுங்கி
உண்ணீர்மைப் புணர்ச்சிக்கண்
    உறைத்துமலர்க் கண்சிவக்கும்
தண்ணீர்மென் கழுநீர்க்குத்
    தடஞ்சாலி தலைவணங்கும்
மண்ணீர்மை நலஞ்சிறந்த
   வளவயல்கள் உளஅயல்கள்.


Escaping the weeding done by farm-wives
Whose eyes are like lilies blue,
And well fed with rich water
The red lilies burgeon rubicund;
Before these soft water-blooms
The long sheaves of paddy bow their heads;
Such are the fields there, rich in soil and water.


Arunachala Siva.

12158
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:28:51 AM »
Manakkanjara Nayanar Story:


Verse  1:


மேலாறு செஞ்சடைமேல்
    வைத்தவர்தாம் விரும்பியது
நூலாறு நன்குணர்வோர்
    தாம்பாடும் நோன்மையது
கோலாறு தேன்பொழியக்
   கொழுங்கனியின் சாறொழுகும்
காலாறு வயற்கரும்பின்
   கமழ்சாறூர் கஞ்சாறூர்.Down the branches flows honey (from bee-hives);
From fruits rich and ripe, ooze juice and runs a stream;
From fields flows the juice of sweet-canes and merges
With the river making it fragrant; such is Kanjaroor --
Where abides willingly the Lord who sports
On His crimson crest the celestial Ganga --,
Hailed for its renown by bards
Who have conned the true way from great texts.

Arunachala Siva.

12159
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:26:23 AM »
Verse  35:


தேனக்க கோதை மாதர்
    திருநெடுந் தாலி மாறிக்
கூனல்தண் பிறையி னார்க்குக்
    குங்குலி யங்கொண் டுய்த்த
பான்மைத்திண் கலய னாரைப்
   பணிந்தவர் அருளி னாலே
மானக்கஞ் சாறர் மிக்க
   வண்புகழ் வழுத்த லுற்றேன்.

He gave away the auspicious tali of her,
-- The wearer of honey-laden wreath --,
And secured Kungkuliya that his service
To the Lord who wears a curved crescent
Might suffer no break; he is Kalayanar
Of well-established character; I hail him,
And with his grace, I begin to hail
Manakkancharar of renowned munificence.   

Arunachala Siva.


12160
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:21:00 AM »
Verse 34:


கருப்புவில் லோனைக் கூற்றைக்
   காய்ந்தவர் கடவூர் மன்னி
விருப்புறும் அன்பு மேன்மேல்
   மிக்கெழும் வேட்கை கூர
ஒருப்படும் உள்ளத் தன்மை
   உண்மையால் தமக்கு நேர்ந்த
திருப்பணி பலவும் செய்து
    சிவபத நிழலில் சேர்ந்தார்.


கரும்பை வில்லாக உடைய மன்மதனையும் இயமனையும் ஒறுத்த பெருமான் எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்கடவூரில் வாழ்ந்து வந்த கலயனார், மிக்கெழுகின்ற காதல் கூர்ந்திட ஒருமைப் பாடுற்ற நிலையில், தமக்குப் பொருந்துவதாய திருப்பணிகள் பலவுஞ் செய்து, சிவபெருமானின் திருவடி நீழலில் சேர்ந்தருளினார்.

(English rendering is not available)

Arunachala Siva.   12161
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:18:56 AM »
Verse  33:


மாறிலா மகிழ்ச்சி பொங்க
   எதிர்கொண்டு மனையில் எய்தி
ஈறிலா அன்பின் மிக்கார்க்
   கின்னமு தேற்கும் ஆற்றால்
ஆறுநற் சுவைகள் ஓங்க
   அமைத்தவர் அருளே அன்றி
நாறுபூங் கொன்றை வேணி
    நம்பர்தம் அருளும் பெற்றார்.

In joy unique welling up in him, them he welcomed
And into his mansion divine, received.
He feasted them with food of six tastes
And received not only their grace divine, but that of
The Lord who wears fragrant and beauteous Konrai, also.   

Arunachala Siva.

12162
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:16:59 AM »
Verse  32:


சிலபகல் கழிந்த பின்பு
    திருக்கட வூரில் நண்ணி
நிலவுதம் பணியில் தங்கி
    நிகழுநாள் நிகரில் காழித்
தலைவராம் பிள்ளை யாரும்
    தாண்டகச் சதுர ராகும்
அலர்புகழ் அரசும் கூட
   அங்கெழுந் தருளக் கண்டு.A few days passed and he left for Tiruk-k-Kadavur
And there was he poised in his abiding service hallowed;
Thither came the peerless Lord of Seerkazhi non-pareil
-- The Godly Son --, together with the wondrous Bard
Of Thandaka hymns ? Tirunavukkarasar
Of universal renown.   

Arunachala Siva.

12163
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 08, 2016, 08:15:10 AM »
Verse  31:


என்றுமெய்த் தொண்டர் தம்மை
   ஏத்தியங் கெம்பி ரானுக்
கொன்றிய பணிகள் மற்றும்
   உள்ளன பலவும் செய்து
நின்றவெண் கவிகை மன்னன்
   நீங்கவும் நிகரில் அன்பர்
மன்றிடை யாடல் செய்யும்
   மலர்க்கழல் வாழ்த்தி வைகி.


Thus hailed the king the true servitor;
He rendered many a fitting service to the Lord
And then, he of the abiding white parasol
To his city fared forth; the peerless devotee
Hailed the ankleted flower-feet of the Lord
That dance in the Ambalam, and thither sojourned.

Arunachala Siva.   

12164
We are not following Bhagavan Ramana's path completely.  At the same time, Bhagavan Ramana
said that so far you are in a particular social cultural mode of times, you should follow the customs.
In the eclipse example, He only said that there is no problem for Him to eat during eclipse.  But at the
same time, He did not disapprove, rituals for forefathers and taking bath for some of the devotees,
during the eclipse.  He had told Jagadeeswara Sastri's son, not to have a long flowing hair but have 
a tuft of hair, since he was the son of J.Sastri and that too reading in a Vedapatasala.  At the same time,
when Muruganar wanted to do annual rituals for his mother, Bhagavan made fun of him saying:
Have you not left this even after coming to me?  When Sivaprakasam Pillai asked His permission to
have tonsure, He said:  "NO. You should have a tuft of hair. Do not leave the acharam."
(Those days even Saivite Pillais and Mudaliars had tuft of hair.)

1) For true seekers who are almost close to the Atma Jnana realization, He disapproved one by one
of these customs.

2) He also said in a Jnani's Presence these customs need not be pursued by the devotees. 

After reading Him and asking many devotees inside the Asramam, I have come to the above
conclusions.  As regards marriages, He approved marriage between a daughter and a son of
two devotees.The marriage was conducted even without seeing the horoscopes.
Because, a Jnani ever does the correct thing.  But at the same time, He also (though personally
against it) did not object to two separate rows for brahmins and non brahmins for lunch and dinner.
He used to sit diagonally at the midpoint and eat His dinner or lunch!

But we should also accept that the time has erased most of these old customs.  In today's house
hold with office going girls, where is the 'separation' for them during mensural cycle?  It is all gone.
Similarly marriages within the sub-castes are also conducted in a good measure among Hindus.

Post Script:-

When we went to T'malai recently, one of the days was Vaikunta Ekadasi.  My wife wanted to fast
full day.  She skipped lunch and dinner at the Asramam, on that day.  I told her:  Why all these
stupid habits in the Presence of the Power?  Today you have fasted. But where will you go for Parama Pada ?  Go and sit in the Samadhi Hall.  That is Parama Pada Vasal.

I am one who do not bother about Ekadasi or Sivaratri.  On those days, I will do more prayer
and meditation and that is all.

Bhagavan Ramana says when there is a pleasant (marutham) southern breeze, who will need
a hand-fan?  When you are near Ganga, who will cry for water due to thirst?  In Jnani's Presence,
all rules are suspended.

Arunachala Siva.     

12165

In April 1943, an elderly gentleman rushed forward from the back of the Hall, produced a pencil,
wrote a question on a piece of paper and handed over it to the Maharshi.  Bhagavan read it and
smiled broadly.  It was a question on Time and Space.

Bhagavan:  May I know who is putting this question - Space, yourself, or Time?

Visitor:  Of course, I.

Bhagavan:  Do you know that I?

Visitor: (after a little hesitation), Leave the I-question to the philosophers and answer my question. 

Voice:  What?  Is Time or Space dearer to you than your self?

Bhagavan:  (seeing the visitor nonplussed)  All these questions are superflous.  One thing you
must bear in mind is that no question can be solved without Self Knowledge.  On the realization
of the Self,everything becomes clear and all problems are solved.

(Bhagavan in some other contexts had said:  Time and Space are mental creations. For a Jnani who
has over come the mind, the concepts which are mental creations, have no meaning whatsoever. 
The vastness of Space and Time and through this vastness, understand the Creator.  There is no
other purpose than this.)

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 [811] 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 ... 3128