Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 3072
1216
Verse 7:


கன்றி யூர்முகில் போலுங் கருங்களிறு
இன்றி ஏறல னாலிது என்கொலோ
நின்றி யூர்பதி யாக நிலாயவன்
வென்றி யேறுடை யெங்கள் விகிர்தனே.


The god has as his permanent abode, Niṉṟiyūr, our Lord who is different from the world and has a victorious bull without using the elephant which is like the sable cloud that crawls in the sky, for riding, and without using the bull what is the reason for his coming walking?

Arunachala Siva.

1217
Verse 6:

உரைப்பக் கேண்மின்நும் உச்சியு ளான்றனை
நிரைப்பொன் மாமதில் சூழ்திரு நின்றியூர்
உரைப்பொற் கற்றைய ராரிவ ரோவெனில்
திரைத்துப் பாடித் திரிதருஞ் செல்வரே.


Please listen what I say about the god who is seated on the crown of your head,
if you want to know about this person who has  collection of matted locks glittering like the gold which is used to test the fineness of gold, in Tiru Niṉṟiyūr surrounded by big and beautiful rows of walls of enclosure, he is the Lord, Siva, who roves like waves, singing.

Arunachala Siva.1218
Verse 5:

சுனையுள் நீலஞ் சுளியும் நெடுங்கணாள்
இனைய னென்றென்று மேசுவ தென்கொலோ
நினையுந் தண்வயல் சூழ்திரு நின்றியூர்ப்
பனையின் ஈருரி போர்த்த பரமரே.


The supreme being in Niṉṟiyūr, which is surrounded by cool fields highly valued, who has covered yourself with the wet skin of an elephant, (Palmyra - here it means an elephant which has a trunk resembling Palmyra tree in color, form and rough surface), the lady with long eyes which look angrily at the blue Nelumbo flowers growing in tanks, what is the reason for decrying you always, as one who deserted ladies who loved you?

Arunachala Siva.


1219
Verse 4:

பறையி னோசையும் பாடலி னோசையும்
மறையி னோசையும் மல்கி யயலெலாம்
நிறையும் பூம்பொழில் சூழ்திரு நின்றியூர்
உறையு மீசனை யுள்குமென் னுள்ளமே.

The sound of drums, the sound of songs, the sound produced when Veda is chanted.
being on the increase, my mind will always think of Siva, who dwells in Tiru Niṉṟiyur surrounded by beautiful gardens, where the above-mentioned sounds are full on all sides.

Arunachala Siva.

1220
Verse  3:

புற்றி னாரர வம்புலித் தோல்மிசைச்
சுற்றி னார்சுண்ணப் போர்வைகொண் டார்சுடர்
நெற்றிக் கண்ணுடை யாரமர் நின்றியூர்
பற்றி னாரைப்பற் றாவினை பாவமே.


The god wound round on the tiger's skin a cobra that lives in the ant-hill.  He smeared so much holy ash on his body as to appear like covering himself with a white cloth.
He has a frontal eye which is fire. Evil acts and sins will not seize those who have held firmly as their support, Niṉṟiyūr.

Arunachala Siva.

1221
Verse  2:

வீதி வேல்நெடுங் கண்ணியர் வெள்வளை
நீதி யேகொளற் பாலது நின்றியூர்
வேத மோதி விளங்குவெண் தோட்டராய்க்
காதில் வெண்குழை வைத்தவெங் கள்வரே.

Chanting the Vedas, in Niṉṟiyūr and having worn a white and shining women's ear-ring on the left ear, (as it is made of conch the ear-ring is described as white), our thief who placed on the right ear a men's ear-ring which is white,  is it right conduct on your part to take away the white bangles of the ladies who have long eyes resembling spear, who come into the streets.

Arunachala Siva.


1222
Tiru Ninriyur:


Verse  1:

கொடுங்கண் வெண்தலை கொண்டு குறைவிலைப்
படுங்க ணொன்றில ராய்ப்பலி தேர்ந்துண்பர்
நெடுங்கண் மங்கைய ராட்டயர் நின்றியூர்க்
கடுங்கைக் கூற்றுதைத் திட்ட கருத்தரே.


In Niṉṟiyūr, where young girls of long eyes dance, God the origin of all things who kicked the god of death of cruel act.  Holding a white skull from which the eyes have been scooped out and the sockets are ugly to look at, and having no place to sell his good at a cheap price, He will eat the alms which he gets by begging.

Arunachala Siva.

1223
Verse  10:

அன்று தானரக் கன்கயி லாயத்தைச்
சென்று தானெடுக் கவுமை யஞ்சலும்
நன்று தான்நக்கு நல்விர லூன்றிப்பின்
கொன்று கீதங்கேட் டான்குட மூக்கிலே.

When Uma was frightened when the demon, went near the Kailash and lifted it in the past, Siva with a big laugh, fixing the toe that can do good, and after afflicting him, heard his recital of Sāma Vēdam, that god dwells in Kuṭamūkkil.

Padigam on Tiruk Kudamookku completed.

Arunachala Siva.

1224
Verse  9:

சிரமஞ் செய்து சிவனுக்குப் பத்தராய்ப்
பரம னைப்பல நாளும் பயிற்றுமின்
பிரமன் மாலொடு மற்றொழிந் தார்க்கெலாம்
குரவ னாருறை யுங்குட மூக்கிலே.


Becoming devotees of Siva, by practicing difficult processes of Yōgam, train yourselves to utter the names of the supreme god for many days in Kuṭamūkkil where the preceptor for Brahma, Vishnu and others resides.

Arunachala Siva.


1225
Verse 8:


காமி யஞ்செய்து காலங் கழியாதே
ஓமியஞ் செய்தங் குள்ளத் துணர்மினோ
சாமி யோடு சரச்சு வதியவள்
கோமி யும்முறை யுங்குட மூக்கிலே.


Without wasting your precious life doing all that you wish to do, deriving their fruits.
maintaining the sacred fire outwardly, realize inwardly in your heart Kuṭamūkkil, where Yamuṉa of blue colour, Saaraswati and Godhavari dwell. 

Arunachala  Siva.
 


1226
Verse 7:


தொண்ட ராகித் தொழுது பணிமினோ
பண்டை வல்வினை பற்றற வேண்டுவீர்
விண்ட வர்புரம் மூன்றொரு மாத்திரைக்
கொண்ட வன்னுறை யுங்குட மூக்கிலே.


Those who wish that the accumulated irresistible karmas should completely leave you!
Becoming devotees and worshiping with joined hands, bow before Kuṭamūkkil where Siva saw to it that fire consumed the three cities of enemies within the short time taken to wink one's eyes

Arunachala Siva.

1227
Verse  6:


துறவி நெஞ்சின ராகிய தொண்டர்காள்
பிறவி நீங்கப் பிதற்றுமின் பித்தராய்
மறவனாய்ப் பார்த்தன் மேற்கணை தொட்டவெம்
குறவ னாருறை யுங்குட மூக்கிலே.


Devotees who have a mind renouncing all attachments!  Being crazy after god,
assuming the form of a warrior, prattle the name of Kuṭamukkil where Siva, who assumed the form of a hunter and discharged arrows on Arjunan, to save you from being born again.

Arunachala Siva.

1228
Verse 5:

நக்க ரையனை நாடொறும் நன்னெஞ்சே
வக்க ரையுறை வானை வணங்குநீ
அக்க ரையோ டரவரை யார்த்தவன்
கொக்க ரையுடை யான்குட மூக்கிலே.


My good mind!  Siva, who is naked and who dwells in Vakkarai, one who tied in his waist a cobra in addition to Chank beads, you daily bow to Kuṭamūkkil of Siva, who has the musical instrument of Kokkarai.

Arunachala Siva.

1229
Verse 4:


ஓதா நாவன் திறத்தை யுரைத்திரேல்
ஏதா னும்மினி தாகும் மியமுனை
சேதா ஏறுடை யானமர்ந் தவிடம்
கோதா விரியுறை யுங்குட மூக்கிலே.


If you speak about the acts of Siva, who knew everything without undergoing learning
however little, it may be it will be sweet to hear.  The place where Siva, who has a bull from the species of red cows, dwells, is Kutamūkkil where Godhavari resides.

Arunachala Siva.

1230
Verse  3:

நங்கை யாளுமை யாளுறை நாதனார்
அங்கை யாளொ டறுபதந் தாழ்சடைக்
கங்கை யாளவள் கன்னி யெனப்படும்
கொங்கை யாளுறை யுங்குட மூக்கிலே.


The chief on whose half Uma, a lady of distinction dwells, the Ganga, and who dwells in the matted locks, where bees of six legs settle, along with a lady of beautiful hand and a lady by name Kaṉṉi* prominent by her breasts, stay in Kuṭamūkkil.

(*Ganga)

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 3072