Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 3172
1216
Verse  3:


செந்தா மரைப்போ தணிந்தான் கண்டாய்
    சிவன்கண்டாய் தேவர் பெருமான் கண்டாய்
பந்தாடு மெல்விரலாள் பாகன் கண்டாய்
    பாலோடு நெய்தயிர்தே னாடி கண்டாய்
மந்தாரம் உந்தி வருநீர்ப் பொன்னி
    வலஞ்சுழியின் மன்னு மணாளன் கண்டாய்
கொந்தார் பொழில்புடைசூழ் கொட்டை யூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He is adorned with the red lotus.
He is Siva.
He is the God of Devas.
He is the Consort of Her whose soft fingers sport with a ball.
He bathes in milk,
ghee,
curds and honey.
He is the Bridegroom of Valanjuzhi-upon-Ponni which flows rolling in its waves Manthaaram trees.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor girt with groves rich in flower-bunches.


Arunachala Siva.

1217
Verse  2:


கலைக்கன்று தங்கு கரத்தான் கண்டாய்
    கலைபயில்வோர் ஞானக்கண் ஆனான் கண்டாய்
அலைக்கங்கை செஞ்சடைமேல் ஏற்றான் கண்டாய்
    அண்ட கபாலத்தப் பாலான் கண்டாய்
மலைப்பண்டங் கொண்டு வருநீர்ப் பொன்னி
    வலஞ்சுழியின் மேவிய மைந்தன் கண்டாய்
குலைத்தெங்கஞ் சோலைசூழ் கொட்டையூரிற்
    கோடீச்ச ரத்துறையுங் கோமான் தானே.


His hand holds a fawn.
He is the Eye of Wisdom unto those who are cultivators of scriptures.
He received the billowy Ganga on His ruddy mated crest.
He is beyond Andakapaalam.
He is the noble One of Valanjuzhi-upon-Ponni that flows with the produce of the hill;
He is the King of Kodeeccharam of Kottaiyoor surrounded by groves rich in coconut trees that bear the nuts in bunches.

Arunachala Siva.

1218
Tiruvalanjuzhi and Tirukottaiyur Kodeswaram:

Verse 1:


கருமணிபோற் கண்டத் தழகன் கண்டாய்
    கல்லால் நிழற்கீ ழிருந்தான் கண்டாய்
பருமணி மாநாகம் பூண்டான் கண்டாய்
    பவளக்குன் றன்ன பரமன் கண்டாய்
வருமணிநீர்ப் பொன்னிவலஞ் சுழியான் கண்டாய்
    மாதேவன் கண்டாய் வரதன் கண்டாய்
குருமணி போல் அழகமருங் கொட்டையூரிற்
    கோடீச் சரத்துறையுங் கோமான் தானே.


He is the handsome One whose throat is sapphire-like.
he was seated under the Banyan tree.
He wore the snake of a great ruby.
He is the supernal One who is like a coral-hill.
He is of Valanjuzhi-upon- Ponni,
the stream that flows beauteously.
He is the God of gods.
He is the boon-giving Dancer.
He is the colorful Gem,
The handsome King of Kodeeccharam at Kottaiyur.

Arunachala Siva.

1219
Tiruvalanchuzhi:

Verse  1:

அலையார் புனற்கங்கை நங்கை காண
    அம்பலத்தில் அருநட்ட மாடி வேடந்
தொலையாத வென்றியார் நின்றி யூரும்
    நெடுங்களமும் மேவி விடையை மேல்கொண்
டிலையார் படைகையி லேந்தி யெங்கும்
    இமையவரும் உமையவளும் இறைஞ்சி யேத்த
மலையார் திரளருவிப் பொன்னி சூழ்ந்த
    வலஞ்சுழியே புக்கிடமா மருவி னாரே.


He in whose crest flows the billowy Ganga,
dances the rare dance in the Ambalam,
witnessed By Nangkai Uma.
His is the guise of eternal triumph.
He is of Ninriyoor and Nedungkalam.
He whose mount is the Bull,
wields a weapon of leafy blade.
Everywhere Devas and Uma hail and adore Him in sacred dread.
He came to and abode at Valanjuzhi upon Ponni formed of the mountain`s cascade.


One verse of Tiruvalanchuzhi completed.


Arunachala Siva.

1220
Verse  11:

கயிலாய மலையெடுத்தான் கரங்க ளோடு
    சிரங்களுரம் நெரியக்கால் விரலாற் செற்றோன்
பயில்வாய பராய்த்துறைதென் பாலைத் துறை
    பண்டெழுவர் தவத்துறைவெண் டுறைபைம் பொழிற்
குயிலாலந் துறைசோற்றுத் துறைபூந் துறை
    பெருந்துறையுங் குரங்காடு துறையி னோடு
மயிலாடு துறைகடம்பந் துறைஆவடு
    துறைமற்றுந் துறையனைத்தும் வணங்கு வோமே.


Paraaitthurai of the Lord who with His toe crushed the hands and the heads of him who lifted up Mount Kailash,
Paalaitthurai in the South,
Tavatthurai of the hoary seven sages,
Vennthurai,
Aalanthurai of green groves where cuckoos sing,
Chotrutthurai,
Poonthurai,
Perunthurai,
Kurangkaaduthurai,
Mayilaaduthurai,
Katampanthurai and Aavaduthurai: these thurai-s and all other thurais we will hail and adore.


General Padigam (2) completed.


Arunachala Siva.


1221
Verse  10:


நள்ளாறும் பழையாறுங் கோட்டாற் றோடு
    நலந்திகழும் நாலாறுந் திருவை யாறுந்
தெள்ளாறும் வளைகுளமுந் தளிக்குளமு நல்
    லிடைக்குளமுந் திருக்குளத்தோ டஞ்சைக் களம்
விள்ளாத நெடுங்களம்வேட் களம்நெல் லிக்கா
    கோலக்கா ஆனைக்கா வியன்கோடிகா
கள்ளார்ந்த கொன்றையான் நின்ற ஆறுங்
    குளம்களங்கா என அனைத்துங் கூறுவோமே.We will hail every river,
tanks,
place and forest, where the Lord adorned with melliferous Konrai,
abides.
Such as Nallaaru,
Pazhaiyaaru,
Kottaaru,
Naalaaru of goodly weal,
Tiruvaiyaru,
Tellaaru,
Valaikulam,
Talikkulam,
goodly Idaikkulam,
Tirukkulam,
Anjaikkalam,
Nedungkalam,
Vetkalam,
Nellikkaa,
Kolakkaa,
Aanaikka and extensive Kodikaa.

Arunachala Siva.

1222
Verse  9:

கந்தமா தனங்கயிலை மலைகே தாரங்
    காளத்தி கழுக்குன்றங் கண்ணா ரண்ணா
மந்தமாம் பொழிற்சாரல் வடபற்பதம்
    மகேந்திரமா மலைநீலம் ஏம கூடம்
விந்தமா மலைவேதஞ் சையம் மிக்க
    வியன்பொதியின் மலைமேரு உதயம் அத்தம்
இந்துசே கரனுறையும் மலைகள் மற்றும்
    ஏத்துவோம் இடர்கெடநின் றேத்து வோமே.


These are the mountains where Chandrasekara abides.
We will hail,
yea,
hail thus that our sins may perish: "Kanthamaathanam,
Mount Kailash
Kedaaram,
Kaalatthi,
Kazhukkunaram,
beauteous Annaa,
Northern Parvatam in whose slopes digit with gardens gentle wind wafts,
Mahendra Maamalai,
Neelam,
Yemakootam,
Vindhya,
Vedam,
Saiyam,
Great and glorious Potiyil,
Meru,
Udaiyagiri,
and Asthamanagiri.

Arunachala Siva.

1223
Verse  8:


நாடகமா டிடநந்தி கேச்சுரமா காளேச்
    சுரநாகேச் சுரநாக ளேச்சுரநன் கான
கோடீச்சுரங் கொண்டீச் சுரந்திண் டீச்சுரங்
    குக்குடேச் சுரமக்கீச் சுரங்கூ றுங்கால்
ஆடகேச் சுரமகத்தீச் சுரமய னீச்சுர
    மத்தீச்சுரஞ் சித்தீச்சுர மந்தண் கானல்
ஈடுதிரை யிராமேச்சுர மென்றென் றேத்தி
    யிறைவனுறை சுரம்பலவு மியம்பு வோமே.


Thus we hail,
even thus we hail: "Nandikecchuram of the Dancer,
Maakaalecchuram,
Naakecchuram,
Naakalecchuram,
Kodeecchuram of goodly weal,
Kondeecchuram,
Tindeecchuram,
Kukkudecchuram,
Makkeecchuram,
Aatakecchuram,
Akattheecchuram,
Ayaneecchuram,
Attheecchuram,
Siddheecchuram,
And Raamecchuram of beauteous and cool shore washed by waves."
We will eke hail the many Churams where Siva abides.

Arunachala Siva.

1224
Verse  7:

கடுவாயர் தமைநீக்கி யென்னை யாட்கொள்
    கண்ணுதலோன்நண்ணுமிடம்அண்ணல்வாயில்
நெடுவாயில் நிறைவயல்சூழ் நெய்தல் வாயில்
    நிகழ்முல்லை வாயிலொடு ஞாழல் வாயில்
மடுவார்தென் மதுரைநக ரால வாயில்
    மறிகடல்சூழ் புனவாயில் மாட நீடு
குடவாயில் குணவாயி லான வெல்லாம்
    புகுவாரைக் கொடுவினைகள் கூடா வன்றே.


Cruel karma gets not attached to them who enter all the Vaayils such as Annalvaayil in which abides the Lord who has an eye in His forehead and who redeemed me from the company of myrobalan-eaters,
Neduvaayil,
Neithalvaayil rich in fertile fields,
Mullaivayil,
Gnaazhalvaayil,
Aalavaayil of the city of Madurai in the South,
rich in tanks,
Punavaayil upon the billowy sea,
Kudavaayil abounding in lofty mansions and Gunavaayil.

Arunachala Siva.

1225
Verse 6:


மலையார்தம் மகளொடுமா தேவன் சேரும்
    மறைக்காடு வண்பொழில்சூழ் தலைச்சங் காடு
தலையாலங் காடுதடங் கடல்சூ ழந்தண்
    சாய்க்காடு தள்ளுபுனற் கொள்ளிக் காடு
பலர்பாடும் பழையனூ ராலங் காடு
    பனங்காடு பாவையர்கள் பாவம் நீங்க
விலையாடும் வளைதிளைக்கக் குடையும் பொய்கை
    வெண்காடும் அடையவினை வேறா மன்றே.


If Maraikkaadu--the abode of the God of gods who is concorporate with the Mountain's Daughter--,
Talaicchangkaadu girt with uberous groves,
cool Saaikkaadu circled by the extensive main,
Kollikkaadu rich in streams,
Pazhaiyanoor Aalangkaadu whose praise is sung by many,
Panangkaadu and Vennkaadu where,
to wash sins away,
Damsels decked with precious bangles,
joyous plunge into tanks,
Are reached,
karma flees away

Arunachala Siva.

1226
Verse  5:

பெருக்காறு சடைக்கணிந்த பெருமான் சேரும்
    பெருங்கோயில் எழுபதினோ டெட்டும் மற்றுங்
கரக்கோயில் கடிபொழில்சூழ் ஞாழற் கோயில்
    கருப்பறியற் பொருப்பனைய கொகுடிக் கோயில்
இருக்கோதி மறையவர்கள் வழிபட் டேத்தும்
    இளங்கோயில் மணிக்கோயில் ஆலக் கோயில்
திருக்கோயில் சிவனுறையுங் கோயில் சூழ்ந்து
    தாழ்ந்திறைஞ்சத் தீவினைகள் தீரும் அன்றே.


He is cinctured with a belt of bones and a serpent.
He became the rare Vedas and the six Angas.
He smote the great sacrifice of Daksha.
He is Sadasiva.
he cut Jalandara into two.
He is of Valanjuzhi-upon-Ponni that flows laden with the fan-tails of peacocks.
He is a wielder of the Mazhu.
He is the King of Kodeeccharam at Kottaiyoor girt with fields abounding in storks.

Arunachala Siva.

If the seventy-eight great temples of the Lord whose matted crest is adorned with the great flood,
Karakkoyil,
Gnaazharkoyil girt with well-protected groves,
the hill-like Kokudikkoyil of Karruppariyal,
IIangkoyil where with the chanting of the Rig Veda the Brahmins hail and adore the Lord,
Manikkoyil,
Aalakkoyil and every Tirukkoyil where Siva abides,
Are circumambulated and hailed in humble adoration,
evil karma will get annulled.

Arunachala Siva.

1227
Verse  4:


பிறையூருஞ் சடைமுடியெம் பெருமா னாரூர்
    பெரும்பற்றப் புலியூரும் பேரா வூரும்
நறையூரும் நல்லூரும் நல்லாற் றூரும்
    நாலூருஞ் சேற்றூரும் நாரை யூரும்
உறையூரும் ஓத்தூரும் ஊற்றத் தூரும்
    அளப்பூரோ மாம்புலியூ ரொற்றி யூரும்
துறையூருந் துவையூருந் தோழூர் தானுந்
    துடையூருந் தொழஇடர்கள் தொடரா வன்றே.


Troubles will be snapped if Aaroor of our Lord in whose matted crest the crescent moon floats,
Perumpatrappuliyoor,
Peraavoor,
Naraiyoor,
Nalloor,
Nallaatroor,
Naaloor,
Setroor,
Naaraiyoor,
Uraiyoor,
Otthoor,
Ootratthoor,
Alappoor,
Omaampuliyoor,
Otriyoor,
Turaiyoor,
Tuvaiyoor,
Thozhoor and Tudaiyoor are duly hailed and adored.


Arunachala Siva.

1228
Verse  3:


நற்கொடிமேல் விடையுயர்த்த நம்பன் செம்பங்
    குடிநல்லக் குடிநளிநாட் டியத்தான் குடி
கற்குடிதென் களக்குடிசெங் காட்டங் குடி
    கருந்திட்டைக் குடிகடையக் குடிகா ணுங்கால்
விற்குடிவேள் விக்குடி நல்வேட்டக் குடி
    வேதிகுடி மாணிகுடி விடைவாய்க் குடி
புற்குடிமா குடிதேவன் குடிநீலக்குடி
    புதுக்குடியும் போற்றஇடர் போகு மன்றே.


Troubles will cease if Sembangkudi of the One who is Supremely desirable and whose goodly flag sports the Bull,
Nallakkudi,
lovely Naattiyatthaangkudi,
Karkudi,
Tenkalakkudi,
Sengkaatangkudi,
Karunthittaikkudi,
Kataiyakkudi,
Virkudi sweet to behold,
Vellvikkudi,
Goodly Vettakkudi,
Vedikudi,
Maanikudi,
Vitaivaaikkudi,
Purkudi,
Devankudi,
Neelakkudi and Pudukkudi are duly hailed.


Arunachala Siva

1229
Verse  2:


காவிரியின் கரைக்கண்டி வீரட் டானங்
    கடவூர்வீ ரட்டானங் காமருசீ ரதிகை
மேவியவீ ரட்டானம் வழுவைவீ ரட்டம்
    வியன்பறியல் வீரட்டம் விடையூர்திக் கிடமாம்
கோவல்நகர் வீரட்டங் குறுக்கைவீ ரட்டங்
    கோத்திட்டைக் குடிவீரட் டானமிவை கூறி
நாவில்நவின் றுரைப்பார்க்கு நணுகச் சென்றால்
    நமன்தமருஞ் சிவன்தமரென் றகல்வர் நன்கே.When messengers of Yama approach them at the hour of their death,
they will move away from them,
deeming them to be the servitors of Siva,
if they have been chanting with their lips,
thus: "Kandi Virattaanam upon the shore of the Kaveri,
Kadadvoor Virattaanam,
charming and glorious Atikai Virattaanam, Vazhuvai Virattam,
extensive Pariyal Virattam,
Koval Virattam-- the town where the Lord whose mount is a Bull resides --,
Kurukkai Virattam and Kotthittaikkudi Virattam."

Arunachala Siva.

1230
General Padigam (2):

Verse  1:


 பொருப்பள்ளி வரைவில்லாப் புரமூன் றெய்து
    புலந்தழியச் சலந்தரனைப் பிளந்தான் பொற்சக்
கரப்பள்ளி திருக்காட்டுப் பள்ளி கள்ளார்
    கமழ்கொல்லி யறைப்பள்ளி கலவஞ் சாரற்
சிரப்பள்ளி சிவப்பள்ளி செம்பொன் பள்ளி
    செழுநனி பள்ளிதவப் பள்ளி சீரார்
பரப்பள்ளி யென்றென்று பகர்வோ ரெல்லாம்
    பரலோகத் தினிதாகப் பாலிப் பாரே.


All those that chant thus,
even thus: "Poruppalli,
auric Chakkarappalli of Him who smote with a bow the three hostile towns and cut into two Jalandhara,
Tiruk- kaattuppalli,
Melliferous and fragrant Kolliyaraippalli,
Sirappalli in whose domain peacocks abound,
Sivappalli,
Chemponpalli,
uberous Nanipalli,
Tavappalli and glorious Parappalli,
will sweetly rule the supernal world.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 3172