Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 2994
1216
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 11:55:02 AM »
Verse  9:

தீர்த்தமா மலையை நோக்கிச் செருவலி யரக்கன் சென்று
பேர்த்தலும் பேதை யஞ்சப் பெருவிர லதனை யூன்றிச்
சீர்த்தமா முடிகள் பத்துஞ் சிதறுவித் தவனை யன்று
ஆர்த்தவா யலற வைத்தா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.

Looking at the mountain Kailash, of ceremonial purity, as soon as the strong demon who can fight, tried to uproot the Kailash from its place, as the lady feared, fixing Siva in Atikai Vīraṭṭam, caused all his ten mouths which were fixed as one for each to roar, long ago, having scattered all the famous and big crowns. 

Padigam on Tiru Atikai Veerasthanam completed.

Arunachala Siva.

1217
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 11:51:15 AM »
Verse  8:


காணிலார் கருத்தில் வாரார் திருத்தலார் பொருத்த லாகார்
ஏணிலா ரிறப்பு மில்லார் பிறப்பிலார் துறக்க லாகார்
நாணிலா ரைவ ரோடு மிட்டெனை விரவி வைத்தார்
ஆணலார் பெண்ணு மல்லா ரதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.) He is not easy to be seen, is beyond the reach of ideas.  He cannot be reformed.  He cannot be united with any thing.  He placed me, combining me with the five senses which have no sense of shame.  He is neither male;  no female.

Arunachala Siva.

1218
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 11:46:59 AM »
Verse  7:


நீறிட்ட நுதலர் வேலை நீலஞ்சேர் கண்டர் மாதர்
கூறிட்ட மெய்ய ராகிக் கூறினா ராறு நான்கும்
கீறிட்ட திங்கள் சூடிக் கிளர்தரு சடையி னுள்ளால்
ஆறிட்டு முடிப்பர் போலு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.)  Sacred ash on his forehead, he has a neck in which the poison of blue color stays.  Having a body divided into one half for a lady.  He revealed the six Angams and for four Vedas. Wearing a part of the moon, he will decorate with the river, placing it inside the resplendent matted locks and tie it.

Arunachala Siva.

1219
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 11:42:20 AM »
Verse 6:


புள்ளலைத் துண்ட வோட்டி லுண்டுபோய்ப் பலாசங் கொம்பின்
சுள்ளலைச் சுடலை வெண்ணீ றணிந்தவர் மணிவெள் ளேற்றுத்
துள்ளலைப் பாகன் றன்னைத் தொடர்ந்திங்கே கிடக்கின் றேனை
அள்ளலைக் கடப்பித் தாளு மதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse.)  Having eaten the alms in the skull carnivorous birds having rolled it down to eat the flesh in it.  One who has the tender twig of a Palasam-tree who adorned himself with the white ash of the cremation-ground, who mounts upon the white bull, which wear bells, by jumping upon it. One who drives the bull. I am lying inactive following him. Admit me as your protege helping me to cross the hell. 

Arunachala Siva.
1220
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 07:00:05 AM »
Verse 5:

நரிவரால் கவ்வச் சென்று நற்றசை யிழந்த தொத்த
தெரிவரான் மால்கொள் சிந்தை தீர்ப்பதோர் சிந்தை செய்வார்
வரிவரா லுகளுந் தெண்ணீர்க் கழனிசூழ் பழன வேலி
அரிவரால் வயல்கள் சூழ்ந்த வதிகைவீ ரட்ட னாரே.


The Lord in Atikai Vīraṭṭam surrounded by fields where people who harvest engage in that work, and bound by tanks surrounded by fields of clear water where the fish Varāl with lines frisks. People with intelligence will discern the moral of the story of the fox losing its good flesh by trying to seize the Varāl fish.  He will think of removing the confusion which is in their minds. 

Arunachala Siva. 

1221
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 06:55:08 AM »
Verse  4:


மறிபடக் கிடந்த கையர் வளரிள மங்கை பாகம்
செறிபடக் கிடந்த செக்கர்ச் செழுமதிக் கொழுந்து சூடிப்
பொறிபடக் கிடந்த நாகம் புகையுமிழ்ந் தழல வீக்கிக்
கிறிபட நடப்பர் போலுங் கெடிலவீ ரட்ட னாரே.


Siva in Vīraṭṭam on the bank of the Kēṭilam, has in his hand a young one of a deer, united with it.  Wearing a waxing crescent moon on the matted locks, which resembles the red sky and which is dense, and having on one half a young lady whose truthfulness is always increasing without decreasing, tying a cobra which has spots, to spit fumes and be angry, he conducts himself to cut practical jokes.

Arunachala Siva.

1222
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 03, 2017, 06:51:34 AM »
Verse 3:


கொம்பினார் குழைத்த வேனற் கோமகன் கோல நீர்மை
நம்பினார் காண லாகா வகையதோர் நடலை செய்தார்
வெம்பினார் மதில்கண் மூன்றும் வில்லிடை யெரித்து வீழ்த்த
அம்பினார் கெடில வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.

(see 1st verse.)  Caused suffering to the beautiful nature of cupid who reigns the spring when all branches thrive and sprout, so that those who reposed trust in him could not see his body. He has an arrow which he fixed in the bow and caused the fall of all the three forts of the angry enemies.

Arunachala Siva.

1223
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 02:43:48 PM »
Verse  2:


சூடினார் கங்கை யாளைச் சூடிய துழனி கேட்டங்
கூடினா ணங்கை யாளு மூடலை யொழிக்க வேண்டிப்
பாடினார் சாம வேதம் பாடிய பாணி யாலே
ஆடினார் கெடில வேலி யதிகைவீ ரட்ட னாரே.


(see 1st verse). You wear the lady, Ganga on the head.  Even the lady of distinction became sulky hearing the sound of the water which he wore. To remove the sulkiness, you sang the Sāma Veda. You danced to the measure, suited to that music.

Arunachala Siva.

1224
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:58:48 AM »
Tiru Adigai Veerattanam:


Verse  1:


மடக்கினார் புலியின் றோலை மாமணி நாகங் கச்சா
முடக்கினார் முகிழ்வெண் டிங்கள் மொய்சடைக் கற்றை தன்மேல்
தொடக்கினார் தொண்டைச் செவ்வாய்த் துடியிடைப் பரவை யல்குல்
அடக்கினார் கெடில வேலி யதிகை வீரட்ட னாரே.


Siva in Atikai Vīraṭṭam bounded by the river, Keṭilam, wore round the waist the tiger's skin.  He wore in the waist, the cobra with a big gem, as a belt. Bound on the bundle of dense matted locks, a crescent moon just rising, he contained on the left half a lady who has red lips like the fruit of the common creeper of the hedge, a waist like the drum like the sand glass and broad sides. 

Arunachala Siva.

1225
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:52:11 AM »
Verse 10:


திருவினாள் கொழுந னாருந் திசைமுக முடைய கோவும்
இருவரு மெழுந்தும் வீழ்ந்து மிணையடி காண மாட்டா
ஒருவனே யெம்பி ரானே யுன்றிருப் பாதங் காண்பான்
அருவனே யருள வேண்டு மதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)  The husband of the goddess of wealth and the chief who has one face for each of the four quarters, both of them, the unequaled Siva, whose two feet could not be seen by flying about and falling by digging the earth. Our master!
The one who is formless!  You must bestow your grace on me to have a vision of your sacred feet.  (Note: Rāvaṇaṉ is not mentioned in the 10th verse.)

Padigam on Tiru Adigai Veerattanam completed.

Arunachala Siva.


1226
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:48:21 AM »
Verse 9:

பிணிவிடா வாக்கை பெற்றேன் பெற்றமொன் றேறு வானே
பணிவிடா விடும்பை யென்னும் பாசனத் தழுந்து கின்றேன்
துணிவிலேன் றூய னல்னேன் றூமலர்ப் பாதங் காண்பான்
அணியனா யறிய மாட்டே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.)  I got a body which diseases never leave.  Siva who rides on a bull!
I am immersed in the relations of sufferings which never leave from committing acts.
I have no determination.  I am not pure.  I am unable to realize you through I am never you to have a vision of your feet which are like flawless flowers. 

Arunachala Siva.

1227
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:44:13 AM »
Verse 8:


மன்றத்துப் புன்னை போல மரம்படு துயர மெய்தி
ஒன்றினா லுணர மாட்டே னுன்னையுள் வைக்க மாட்டேன்
கன்றிய காலன் வந்து கருக்குழி விழுப்ப தற்கே
அன்றினா னலமந் திட்டே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

(see 1st verse.) Undergoing sufferings like the mast wood tree and other trees that grow in the public place of a village, I am not capable of realizing you by any one of the means.  I do not meditate on you in my mind. The god of death who is accustomed to take away the lives of is angry with me being comes and causes me to fall into the womb.   I became whirling in my mind. 

Arunachala Siva.
.

1228
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:39:53 AM »
Verse 7:


கழித்திலேன் காம வெந்நோய் காதன்மை யென்னும் பாசம்
ஒழித்திலே னூன்க ணோக்கி யுணர்வெனு மிமைதி றந்து
விழித்திலேன் வெளிறு தோன்ற வினையெனுஞ் சரக்குக் கொண்டேன்
அழித்திலே னயர்த்துப் போனே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.

(see 1st verse.)  I have not expelled lust which is like a cruel disease.  I have not given up the attachment of love.  Looking with the help of the physical eyes, I did not wake up opening my eyelids which are like true spiritual knowledge. My ignorance to become obvious. I carried the goods of acts. I have not destroyed them I became weary.

Arunachala Siva.


1229
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:35:22 AM »
Verse 6:

உறுகயி றூசல் போல வொன்றுவிட் டொன்று பற்றி
மறுகயி றூசல் போல வந்துவந் துலவு நெஞ்சம்
பெறுகயி றூசல் போலப் பிறைபுல்கு சடையாய் பாதத்
தறுகயி றூச லானே னதிகைவீ ரட்ட னீரே.


(see 1st verse.).  My mind often wanders coming often like the swing which returns to its former position like the swing made of strong rope, leaving one thing and holding another.  Siva who has matted locks, on which the crescent moon is attached like the swing made of rope, I became like the swing whose rope was severed and fell down at your feet as my refuge. 

Arunachala Siva.

1230
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: December 02, 2017, 08:32:03 AM »
Verse  5:


அஞ்சினா லியற்றப் பட்ட வாக்கைபெற் றதனுள் வாழும்
அஞ்சினா லடர்க்கப் பட்டிங் குழிதரு மாத னேனை
அஞ்சினா லுய்க்கும் வண்ணங் காட்டினாய்க் கச்சந் தீர்ந்தேன்
அஞ்சினாற் பொலிந்த சென்னி யதிகைவீ ரட்ட னீரே.

Siva in Atikai Vīraṭṭam, whose head shines by the five products of the cow poured on it.  Being oppressed by the five senses which dwell inside the body which is made of the five elements having taken possession of it.  I was free from as you showed the way to lead a good life to me who is ignorant and wandering in this world, not knowing what to do. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 2994