Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 2903
1216
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:06:55 PM »
Verse 8:


சரிவிலா வல்லரக் கன்றடந் தோடலை
நெரிவிலா ரவ்வடர்த் தார்நெறி மென்குழல்
அரிவைபா கம்அமர்ந் தாரடி யாரொடும்
பிரிவில்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva pressed completely by crushing the head and big shoulders of the strong demon who never yielded in battles hitherto.  He desired as a half a lady who has soft and curly tresses of hair. Arataipperumpāzhi is the temple in which Siva is never separated from his devotees.

Arunachala Siva.


1217
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 12:03:40 PM »
Verse  7:


துணையிறுத் தஞ்சுரி சங்கமர் வெண்பொடி
இணையிலேற் றையுகந் தேறுவ ரும்எரி
கணையினான் முப்புரம் செற்றவர் கையினில்
பிணையர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Causing the beautiful spiraling two conches to stay in the ear, smearing himself with the white sacred ash which he desires so,  Siva who rides on a peerless bull with joy, and who destroyed the three cities with an arrow spitting fire. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who holds in his hand a deer.


Arunachala Siva.

1218
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:59:33 AM »
Verse 6:


புற்றர வம்புலித் தோலரைக் கோவணம்
தற்றிர வின்னட மாடுவர் தாழ்தரு
சுற்றமர் பாரிடந் தொல்கொடி யின்மிசைப்
பெற்றர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Wearing tightly on the waist a cobra that lives in the anthill, a tiger's skin, and a men's loin-cloth, he will dance at night.  The army of Bhutas which bow before him will be surrounding him Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has on his ancient flag the figure of a bull.

Arunachala Siva.


1219
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:55:37 AM »
Verse  5:


மறையர்வா யின்மொழி மானொடு வெண்மழுக்
கறைகொள்சூ லம்முடைக் கையர்கா ரார்தரும்
நறைகொள்கொன் றைநயந் தார்தருஞ் சென்னிமேல்
பிறையர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

The words that come out of Sivaṉ's mouth is Vēdas. He holds in his hands a deer, a sharp battle-axe and a trident which has stains. He desired the Koṉṟai flowers which have honey, fragrance and blossom profusely in rainy season. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who placed on his head a crescent moon.

Arunachala Siva.


1220
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:51:49 AM »
Verse  4:

மண்ணர்நீ ரார்அழ லார்மலி காலினார்
விண்ணர்வே தம்விரித் தோதுவார் மெய்ப்பொருள்
பண்ணர்பா டல்உடை யாரொரு பாகமும்
பெண்ணர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva is the earth, water, fire, air which is found everywhere and the sky. He
will instruct his disciples about the true meaning of the Vēdas explaining them.
He is music itself, has the nature of singing. Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has on one half completely a lady.

Arunachala Siva.


1221
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:48:32 AM »
Verse  3:


கோடல்சா லவ்வுடை யார்கொலை யானையின்
மூடல்சா லவ்வுடை யார்முளி கானிடை
ஆடல்சா லவ்வுடை யாரழ காகிய
பீடர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva has the habit of receiving alms in large quantities.  He covers himself tightly with the skin of an elephant which is capable of killing. He dances very much in the scorched cremation ground. Arataipperumpāzhi is the temple if the great and beautiful god, Siva.


Arunachala Siva.

1222
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 11:44:57 AM »
Verse  2:


கயலசே லகருங் கண்ணியர் நாள்தொறும்
பயலைகொள் ளப்பலி தேர்ந்துழல் பான்மையார்
இயலைவா னோர்நினைந் தோர்களுக் கெண்ணரும்
பெயரர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.

Siva who has the nature of wandering to receive alms daily while the ladies with black eyes, which are like the carp and the Karnatic carp, have their complexion turning sallow.  Arataipperumpāzhi is the temple of Siva who has innumerable names to count even for the celestial beings who fix their thoughts on his nature.

Arunachala Siva.

1223
General topics / Azagammal' Liberation Day - 20.05.2017
« on: May 20, 2017, 10:38:09 AM »
Today is Maha Puja, Mother Azhagammal's Liberation Day.  On this day, there will be
special abhishekam, alankaram and Arti for Sri Matru Bhuteswarar Lingam in Mother's
Temple, followed by a good feast.

Devotees will chant many slokas in the Mother's Temple and arti will be shown to
Sri Matru Bhuteswarar Lingam and Yogamba.

Arunachala Siva.     
 

1224
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 09:11:41 AM »
Tiru Aradhaip Perumpazhi:

Verse  1:


பைத்தபாம் போடரைக் கோவணம் பாய்புலி
மொய்த்தபேய் கள்முழக் கம்முது காட்டிடை
நித்தமா கந்நட மாடிவெண் ணீறணி
பித்தர்கோ யில்அர தைப்பெரும் பாழியே.


Wearing in the waist a cobra with spread hood, men's loin-cloth and the skin of a pouncing tiger, dancing daily in the old cremation ground while the ghosts which crowd round, play on instruments in a high pitch, Aradhaipperumpāzhi is the temple of Siva who adorns himself with white sacred ash.

Arunachala Siva.

1225
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 09:06:29 AM »
Verse  11:

பொருபுனல் புடையணி புறவநன் னகர்மன்னன்
அருமறை யவைவல்ல வணிகொள்சம் பந்தன்சொல்
கருமணி மிடற்றினன் கருதுகாட் டுப்பள்ளி
பரவிய தமிழ்சொல்லப் பறையுமெய்ப் பாவமே.

The words of beautiful Sambandhan who is well-versed in the abstruse Vedas, and who is the eminent person in the good city of Puṟavam which is made beautiful on all sides by the water which dashes against the bunds with its waves the sins that attaches to the body will diminish and disappear if one recites the Tamizh verses in praise of Kāṭṭuppaḷḷi, which the god with a neck resembling sapphire desires as holy.

Padigam on Tiru Kattup Palli competed.

Arunachala Siva.


1226
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 09:02:54 AM »
Verse  10:


போதியார் பிண்டியார் என்றவப் பொய்யர்கள்
வாதினால் உரையவை மெய்யல வைகலும்
காரினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி
ஏரினால் தொழுதெழ வின்பம்வந் தெய்துமே.

Those Buddhists who revere the peepul tree and the Jains who revere the Asōka tree, whose religious doctrines are a bundle of lies their religious disputations are not contain any truth happiness will come to one if he daily, having the form of a Saivaite, worship with joined hands falling before god and getting up, Kāṭṭuppaḷḷi surrounded by fragrant gardens on which sable clouds settle.

Arunachala Siva.
1227
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 08:59:16 AM »
Verse  9:


செங்கண்மால் திகழ்தரு மலருறை திசைமுகன்
தங்கையால் தொழுதெழத் தழலுரு ஆயினான்
கங்கையார் சடையினான் கருதுகாட் டுப்பள்ளி
அங்கையால் தொழும்அவர்க் கல்லல்ஒன் றில்லையே.


Vishnu with naturally red eyes and Brahma who has four faces one for each quarter and who is seated in the eminent lotus flower to worship with their hands prostrating and then getting up one who took the form of fire to those who worship with their joined palms Kāṭṭuppaḷḷi desired by Siva who has on his matted locks, Ganga, there will not be the slightest suffering.

1228
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 08:56:05 AM »
Verse  8:


சிலைதனால் முப்புரஞ் செற்றவன் சீரினார்
மலைதனால் வல்லரக் கன்வலி வாட்டினான்
கலைதனார் புறவணி மல்குகாட் டுப்பள்ளி
தலைதனால் வணங்கிடத் தவமது ஆகுமே.

Siva destroyed the three cities with a bow he destroyed the strength of the strong demon by a famous mountain. It will be equal to penance if one pays obeisance by bending the head to Kaṭṭuppaḷḷi which is made beautiful by forest which is full of deer.

Arunachala Siva.

1229
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 20, 2017, 08:52:51 AM »
Verse  7:


மையினார் மிடறனார் மான்மழு வேந்திய
கையினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளித்
தையலோர் பாகமாத் தண்மதி சூடிய
ஐயனார் அடிதொழ அல்லல்ஒன் றில்லையே.

Siva who has a black-neck who holds a deer and battle-axe in his hands, the father in Kāṭṭuppaḷḷi surrounded by fragrant gardens, there will be no sufferings if one worships the feet of the father who adorned himself with the cool crescent moon, having on one half a young lady.

Arunachala Siva.

1230
General topics / Re: Saiva Canon 1 - Tiru Jnana Sambandhar.
« on: May 19, 2017, 12:53:05 PM »
Verse  6:வேதனார் வெண்மழு வேந்தினார் அங்கமுன்
ஓதினார் உமையொரு கூறனார் ஒண்குழைக்
காதினார் கடிபொழில் சூழ்ந்தகாட் டுப்பள்ளி
நாதனார் திருவடி நாளும்நின் றேத்துமே.


People of this world!  Siva who is praised by the Vedas, one who revealed the Vedas, held in his hand a white hot fire, chanted the six Aṅkams long ago, has Uma as one half wears a bright men's ear-ring in one ear praise daily being steadfast, the holy feet of the master in Kāṭṭuppaḷḷi surrounded by fragrant gardens.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 [82] 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... 2903