Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 [807] 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 ... 2907
12091
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:47:00 AM »
Verse 347 of Paraparak KaNNi:


புந்தியினால் நின்னடியைப் போற்றுகின்ற மெய்யடியார்
சிந்தையிறப் போநின் தியானம் பராபரமே.347.


With their minds
Thine devotees true adore Thee;
Doth their Trance for Thee mean
The death of their minds?
O Para Param !

Arunachala Siva.

12092
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:45:16 AM »
Verse 346 of Paraparak KaNNi:


வாடுமுகங் கண்டென்னை வாடாம லேகாத்த
நீடுங் கருணை நிறைவே பராபரமே.346.


Seeing my drooping face,
Thou protected me from drooping low.
Thou art the Perfection
Of growing Grace,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12093
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:42:36 AM »
Verse 345 of Paraparak KaNNi:


மோனந் தருஞான மூட்டி எனக்குவட்டா
ஆனந்த வாழ்க்கை அருளாய் பராபரமே.345.Impart me the Jnana
That Silence gives
And grant me the life of Bliss That satiates not,
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12094
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:40:54 AM »
Verse 344 of Paraparak KaNNi:


ஓராமல் எல்லாம் ஒழிந்தேற்குன் தெய்வஅருள்
தாரா திருக்கத் தகுமோ பராபரமே.344.In thoughtlessness
I lost all.
Is it meet that
Thou deny me Thy Grace?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12095
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:39:06 AM »
Verse 343 of Paraparak KaNNi:

ஏதுந் தெரியா எளியேனை வாவெனநின்
போதநிலை காட்டிற் பொறாதோ பராபரமே.343.


A poor man filled with ignorance
Am I.
Is it too much that Thou call me
And show the state of awareness?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12096
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:37:11 AM »
Verse 342 pf Paraparak KaNNi:


வன்பொன்று நீங்கா மனதிறப்ப மாறாப்பேர்
அன்பொன்றும் போதும்எனக் கையா பராபரமே.342.


The mind that is full of hard thoughts,
May it perish!
Enough unto me is Thy Great Love
That changes not, my Lord!
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12097
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 18, 2015, 10:28:23 AM »
Verse  341 of Paraparak KaNNi:


கற்பனையாப் பாடுகின்றேன் கண்ணீருங் கம்பலையுஞ்
சொற்பனத்துங் காணேன்என் சொல்வேன் பராபரமே.341.In sheer poetic fantasy I sing.
I see not tears or distress signs,
Even in dream.
What shall I say?
Oh Para Param!

Arunachala Siva.

12098
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2015, 10:22:54 AM »
25. Aasaip Pathu. (Desire to join the Feet of Siva.)


கருடக் கொடியோன் காண மாட்டாக்
    கழற்சே வடியென்னும்
பொருளைத் தந்திங் கென்னை யாண்ட
    பொல்லா மணியேயோ
இருளைத் துரந்திட் டிங்கேவா
    வென்றங் கேகூவும்
அருளைப் பெறுவான் ஆசைப் பட்டேன்
    கண்டாய் அம்மானே. (1) 


O unpierced Ruby who blessed me with the wealth of Your ankleted and salvific feet unbeholdable by
him,  whose flag sports the signum of Garuda !
O One who redeemed and ruled me ! Bid me thus:
``Forsake Your murk and come here ! ``
 O Lord-God ! I long for such a call from You to gain Your Grace.


Arunachala Siva.

12099
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2015, 10:17:59 AM »
24. Adaikkalap Pathu.  (Seeking Siva's Feet as Refuge.)செழுக்கமலத் திரளனநின் சேவடிசேர்ந்
    தமைந்த
பழுத்தமனத் தடியர்உடன் போயினர்யான்
    பாவியேன்
புழுக்கணுடைப் புன்குரம்பைப் பொல்லாக்கல்வி
    ஞானமிலா
அழுக்குமனத் தடியேன் உடையாய்உன்
    அடைக்கலமே.  (1)


Your salvific feet are like the dense and beautiful lotus flowers;  Having gained them, Your servitors,
of fit and ripe mind had gone with You.
I am a sinner; my body is infested with worms; I am evil; I am bereft of learning;
My mind is full of filth. Such is me, Your servitor.
O Lord-Owner, You are my ? Your servitor`s Refuge.

Arunachala Siva.

12100
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2015, 10:13:42 AM »
23.  Setthilaap Pathu.  (Requesting for death, so that he can join the golden feet of Siva.


பொய்யனேன் அகம்நெகப் புகுந்தமு தூறும்
    புதும லர்க்கழ லிணையடி பிரிந்துங்
கையனேன் இன்னுஞ் செத்திலேன் அந்தோ
    விழித்திருந் துள்ளக் கருத்தினை இழந்தேன்
ஐயனே அரசே அருட்பெருங் கடலே
    அத்த னேஅயன் மாற்கறி யொண்ணாச்
செய்யமே னியனே செய்வகை அறியேன்
    திருப்பெ ருந்துறை மேவிய சிவனே. (1) 

O Sire !  O Sovereign !  O immense Ocean of Mercy ! O Father !
O One of ruddy body who could not be known By Vishnu and Brahma !
O Siva abiding at The sacred Perunturai !
You so entered me ? The one of falsity ?, that my bosom melted !
Lo, parted From Your fresh, flowery and ankleted feet twain ? The Spring of Nectar ?,
I, the little one, had not yet died.
Though wide-awake, I lost the Goal of my Soul.
I know not what I should do.


Arunachala Siva.

12101
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2015, 10:09:31 AM »
22.  Koil Tiruppadigam:  The song on Koil (Chidambaram):


மாறிநின் றென்னை மயக்கிடும் வஞ்சப்
    புலனைந்தின் வழியடைத் தமுதே
ஊறிநின் றென்னுள் எழுபரஞ் சோதி
    உள்ளவா காணவந் தருளாய்
தேறலின் தெளிவே சிவபெரு மானே
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவனே
ஈறிலாப் பதங்கள் யாவையுங் கடந்த
    இன்பமே என்னுடைய அன்பே.  (1) 


O pure Essence of Honey!  God Siva !
O Siva who abides In the sacred Perunturai !
O Bliss that transcends all the endless beatitudes !
O my Love !  Having barred the ways of the five deceptious senses which, in hostility, delude me,
You ? O Supernal Splendor,  arise from within me like unto Nectar that wells up.
May You be pleased, in all grace,
To reveal Yourself unto me as You truly are.

Arunachala Siva.

12102
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2015, 10:04:33 AM »
21.  Koil Mootha Tirup Padigam:  The First Episode on Koil (Chidambaram).

This is a wonderful piece of 10 verses. This is considered to be the heart of Tiruvachakam.


அரைசே பொன்னம் பலத்தாடும்
    அமுதே என்றுன் அருள்நோக்கி
இரைதேர் கொக்கொத் திரவுபகல்
    ஏசற் றிருந்தே வேசற்றேன்
கரைசேர் அடியார் களிசிறப்பக்
    காட்சி கொடுத்துன் னடியேன்பால்
பிரைசேர் பாலின் நெய்போலப்
    பேசா திருந்தால் ஏசாரோ  (5)

`O Sovereign ! O nectarean Dancer of Ponnambalam!'
Thus I hail You seeking Your grace, poised like the heron that awaits its coveted prey.
Thus, even thus, I remain, night and day, in angst agony, wilting.
While You have blessed Your servitors who have reached the shore Of Moksha, and revealed Yourself to them,
You do not grace me with Your reassuring word and remain silent like ghee not yet manifest In the curdled milk.  At this, will not the world at large dispraise You?

Arunachala Siva.

12103
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 18, 2015, 09:57:24 AM »
20.  TiruppaLLi Ezhuchi - Waking  for going to the river for bath and then praying to Siva in the temple,
asking Siva to wake up.   

Siva is ever awake.  How to wake Him up?


 போற்றிஎன் வாழ்முத லாகிய பொருளே
    புலர்ந்தது பூங்கழற் கிணைதுணை மலர்கொண்
டேற்றிநின் திருமுகத் தெமக்கருள் மலரும்
    எழில்நகை கொண்டுநின் திருவடி தொழுகோம்
சேற்றிதழ்க் கமலங்கள் மலருந்தண் வயல்சூழ்
    திருப்பெருந் துறையுறை சிவபெரு மானே
ஏற்றுயர் கொடியுடை யாய்எனை யுடையாய்
    எம்பெரு மான்பள்ளி எழுந்தரு ளாயே . (1)

O supreme God which is the source of my life, praise be !
It has dawned; we will hail Your flowery, ankleted Feet twain with a pair of flowers matching them. !
Blessed with the gracious and beautiful smile!  That burgeons in Your visage, we will adore Your sacred feet. !
O God Siva who abides at sacred Perunturai girt  with cool fields where, from the mire, petalled lotuses blossom ! O One that has a flag inscribed with a signum of the Bull ! You own us. O our God be pleased!
To arise from off Your couch and grace us. !

Arunachala Siva.

12104
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 18, 2015, 09:41:01 AM »In 1936, Kavyakanta Ganapati Muni, one of the foremost disciples of Bhagavan Ramana, merged
with the Pure Space.

Kavyakanta Ganapati Muni, was a person of multi-feceted talents and attainments in life.  He was a
great scholar in Sanskrit literature, an ashtavadani, a person who could attend to 8 jobs at the same
time!  He was a prolific writer and he has done intense tapas in Tiruvannamalai and other 30 centres
in India!  He lived in some place with just plaintain fruits skin, to continue his penance!  He got the
title Kavyakanta after a debate in Bengal.  He was an exponent in Vedas and Vedic astronomy and
astrology.

Kavyakanta Ganapati was also a prolific Sakti upasaka.  He had displayed supernatural powers due to
this Sakti Upasana.  One day, on a hot summer afternoon, when he chanted Sri Lalita Sahasranamam,
rain drops fell on him, in Arunachala Hill.

His association with Bhagavan Ramana dates back from 1907.  On 18th November 1907, he was
given the famous upadesa from Bhagavan Ramana, i.e. to go into the Source of the sound of his
mantra chanting.  He went to Pazhani Swami and asked for the full name of Bhagavan Ramana.
When Pazhani Swami said:  He is Venkatarama Iyer, Kavyakanta started calling Him, as Sri
Ramana Maharshi.  And Bhagavan's name as Sri Ramana Maharshi, came with this naming by
Ganapati Muni.

Kavyakanta Ganapati Muni had many other interests.  He was in Congress party for some years.
He started a group called Indra Sabha to practice mantra-japa for the country's freedom
and all round welfare.  He compiled the famous Sri Ramana Gita, containing Bhagavan Ramana's
teachings.  He also wrote Sad Darsanam, a Sanskrit rendering of Bhagavan's ULLadu Narpadu
and a commentary for that too in Sanskrit.  Later Kapali Sastri wrote the commentary for
Sri Ramana Gita, called Sri Ramana Gita  Prakasa.

Among Bhagavan's devotees, Sri Viswanatha Swami moved with Ganapati Muni closely, since he
was also a Sanskrit scholar.  Ramanatha Brahmachari also moved with him closely due to his
Congress-connections.  Of course, Kapali Sastri, Gajananan, Daivarata, Mahadevan [Ganapti Muni's son]
were all his direct disciples.  Smt Visalakshi was his wife and she had mastered Tara mantra, a Sakti Mantra and became famous for her own achievements in mantra sastra.  She was in fact, one of the questioners
in Sri Ramana Gita.  She passed away earlier to Kavyakanta Ganapati Muni.

One Guntur Suryakantam, has written a detailed biography on Kavyakanta Ganapati Muni, in Telugu.
Sri Ramanasramam has brought out a small biography on Ganapati Muni, in Tamizh, by Dr. Krupanandan.

One Mr. Natesan in Tiruvannamalai, has brought out the complete works of Kavyakanta Ganapati Muni
in about 10 volumes.  Sri Natesan passed away recently.

Arunachala Siva.   

12105Happiness or Sukam is from the world.  Anandam or Bliss is from Atma Jnana and self realization.
The worldly pursuits and achievements thereof, would confer one happiness and this is achieved by
valor, book learning, great karmas etc.,  But this only ends up in misery and death.

Duryodhana and Ravana had great valor.  Ravana had additional qualification of Vedic-music and
book learning.  But they had  vainglorious death.  But Vidhura had Atma Jnana and he did not even
take part in the war.  Arjuna forgot the Jnana conferred by Krishna after the war and Atma Jnana
Upadesa had to be taught to him again later by Krishna.  (See Srimad Bhagavatam)

Sukam or Bliss comes only from Atma Jnana.  And that is why great Jnanis like Bhagavan Ramana
and Guhai Namasivaya in Tiruvannamalai lived a life of simplicity, without even enamored by siddhic
powers.

Arunachala Siva.     

Pages: 1 ... 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 [807] 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 ... 2907