Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 [806] 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 ... 3148
12076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:24:53 AM »
Verse 13:


ஐந்து வருடம் அவர்க்கணைய
   அங்கம் ஆறும் உடன்நிறைந்த
சந்த மறைகள் உட்படமுன்
   தலைவர் மொழிந்த ஆகமங்கள்
முந்தை யறிவின் தொடர்ச்சியினால்
   முகைக்கும் மலரின் வாசம்போல்
சிந்தை மலர உடன்மலரும்
   செவ்வி யுணர்வு சிறந்ததால்.


When he was five summers old, he became
Well-versed in the Sivagamas and the metrical Vedas
Which were granted in grace by the Lord,
And also the six angas of the Vedas,
By reason of his noetic nexus of yore; his mind,
Like a bud full grown into a bloom breathing fragrance,
Blossomed, endowed with an exquisite mellowness.   

Arunachala Siva.

12077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:22:56 AM »
Verse  12:


நன்றி புரியும் அவர்தம்பால்
   நன்மை மறையின் துறைவிளங்க
என்றும் மறையோர் குலம்பெருக
    ஏழு புவனங் களும்உய்ய
மன்றில் நடஞ்செய் பவர்சைவ
   வாய்மை வளர மாதவத்தோர்
வென்றி விளங்க வந்துதயம்
   செய்தார் விசார சருமனார்.


Of such good parents, he Vichara Sarma came to be born
That the ways of the Vedas might shine in splendor,
That the clan of Brahmins might increase and multiply,
That all the seven worlds might stand redeemed,
That the truth of Saivism of the Dancing Lord might grow for ever
And the triumph of tapaswis might blaze very well.

Arunachala Siva.

12078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 24, 2016, 08:20:53 AM »
Verse  11:


மற்றை மறையோன் திருமனைவி
    வாய்ந்த மரபின் வந்துதித்தாள்
சுற்றம் விரும்பும் இல்வாழ்க்கைத்
   தொழிலாள் உலகில் துணைப்புதல்வற்
பெற்று விளங்குந் தவஞ்செய்தாள்
   பெறும்பே றெல்லைப் பயன்பெறுவாள்
பற்றை யெறியும் பற்றுவரச்
   சார்பா யுள்ள பவித்திரையாம்.

His wife divine hailed from a fitting family;
She ran the house attending well to the kith and kin;
She had of yore, wrought askesis, to come by a son
Who would prove to be uniquely helpful;
She was to be blessed with the greatest beatitude
That sons on earth can ever confer; she had snapped
All fetters and was solely attached to the Lord only;
She was pure and immaculate.

Arunachala Siva.

12079
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 24, 2016, 06:59:50 AM »


W.E. Channing who was a close friend of Thoreau and his first biographer, commented after his
death that, "No man had a better unfinished life."  For what are we to make of a man with great
talents who apparently loafed his way through life?  One of the most memorable statements of
Thoreau concerned this very issue, "If a man does not keep pace with his companions, perhaps
it is because, he hears a different drummer. Let his step to the music which he hears, however
measured or far away."  [Thoreau's Walden].

Here was a person who in the face of social and peer pressure resolutely 'listened to his inner call'
and fulfilled his 'swadharma', not as someone who visibly accomplished something in the world,
but one who walked on the woods and observed the beauty and precision of nature.  "I went to the
woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life, and see if I could
not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived."
His insights and lucid descriptions have inspired generations of writers too numerous to list here.

Thoreau's example challenges us to ask what then does it mean to lead a fulfilled life in which all
one's virtues and skills are exercised to the limit of human possibility?  Is it in the accumulation of
wealth, social power and respect by one's peers?  Is it in doing good deeds and helping the less
fortunate?


So the question here is why so much as how.  How can we lead a simpler life in this day and age
with its superfluity of impressions, desires and fears brutally shoved into our faces by inane electronic equipments in our homes as well as at work? We do have a choice and it is not necessarily a radical
one of renouncing the world and living in association with an ashram or similar institution.  Our daily
life is composed of small choices over which we have some degree of control.

We do have choice whether or not to switch on a television, we have a choice and can say no when
offered the latest gadget which will make us the envy of our friends.  Even in situations, where we have
no manoeuvre, we still have a choice whether to indulge in despair or anger, or remain calm.

(Source: As indicated above)

Arunachala Siva. 

12080
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 24, 2016, 06:54:31 AM »

The question we need to ask is: what is the most important thing that we need to do with our lives?
Leave aside the  duties of supporting and raising a family.  Leave aside the necessity of earning a living.
The most important duty we have to ourselves is to be true to our nature, our "swadharma",
and this at whatever the cost for who does not agree with Thoreau's observation that, "Most men lead
lives of quiet desperation and go to the grave with the song still in them."

Bhagavan Ramana did not encourage people to renounce the world.  He advised dispassion and
questioning of the assumptions we automatically make ourselves and others.  We lead for the
most part a mechanical existence whether we are aware of it or not.  We take our opinions from
newspapers and TV news channels.  What Bhagavan Ramana advised was discrimination
between what is eternal and what is ephemeral.

We should be wary of an easy escape by thinking that we can do nothing.  Thoreau said:
"As if you could kill time, without injuring eternity!"  Time is precious.  Bhagavan's daily routine
was fixed by the clock.  He would go for days without speaking and yet the asramam would be
unaffected because there was a discipline and purpose to each activity, which gave the day
momentum and meaning.  In the midst of activity Bhagavan sat in silence and moved as if alone.
There was a solitude to Him which was impervious to the round of events.  He was the Sun
around which the devotees spent their days and thoughts. His constant and unfathomable
abidance in, for want of a better word, what we call the Self, was a source of joy and awe for
those who were open to its manifestation.  The few words He spoke, the small amount of literature
He wrote, were all cherished for nothing was wasted.  Each word was meant, each gesture had
significance. One wonders what Thoreau would have made of an encounter with Bhagavan.
One imagines Thoreau would have found in Bhagavan the answer to his search for meaning and in a
face to face encounter words would have been discarded.  For Thoreau wrote: "Could there a greater
miracle take place than for us to look through each other's eyes for an instant?"

During his last years, Thoreau suffered from incurable tuberculosis, and slowly faded away over a number of years. But he was writing articles for journals even in bed as an invalid.  When his aunt asked him:
"Whether he had made peace with God", Thoreau replied:  "I did not know we had ever quareled!"

Among his last dying words were:  "Now comes good sailing!"

Let us leave Thoreau the final word:  "It is not what you look at, that matters, it is what you see."

(Source: As indicated in Arunachala Ramana Boundless Ocean of Grace)

Arunachala Siva.   

12081
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 23, 2016, 01:55:17 PM »
Dear Sadhak,

Yes. Rama and Sita were also married on a Panguni Uththiram day!

Arunachala Siva.

12082
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: March 23, 2016, 01:53:07 PM »
Verse 5:


5: பொருந்திய முப்புரை, செப்பு உரைசெய்யும் புணர் முலையாள்,
வருந்திய வஞ்சி மருங்குல் மனோன்மணி, வார் சடையோன்
அருந்திய நஞ்சு அமுது ஆக்கிய அம்பிகை, அம்புயமேல்
திருந்திய சுந்தரி, அந்தரி-பாதம் என் சென்னியதே.

அபிராமி அன்னையே! உயிர்களிடத்திலே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகிய மூவகை நிலைகளிலும், நிறைந்து இருப்பவளே! மாணிக்க பூண் அணிந்த நெருக்கமான, அடர்ந்த தனங்களின் சுமையால் வருந்துகின்ற வஞ்சிக் கொடி போன்ற இடையை உடையவளே! மனோன்மணியானவளே! (அன்பர்களை ஞான நிலைக்கு கொண்டு செல்கின்றவள்) நீண்ட சடையை உடைய சிவபெருமான் அன்றொரு நாள் அருந்திய விஷத்தை அமுதமாக்கிய அழகிய தேவி! நீ வீற்றிருக்கும் தாமரையைக் காட்டிலும் மென்மையான நின் திருவடிகளையே, என் தலைமேல் கொண்டேன்.

O Mother Abhirami! You are always doing creation, protection, destruction - these three are done
by you!  O the Goddess, who has got two big breasts, where ruby garland is worn and you are
seeming to suffer due to the weight.  O Manonmani!  The One who brings forth people to the state of
Jnana!  When Siva who has got matted locks took the hala-hala poison, You only made it to become
amrutha!   You are seated on a lotus flower, but your feet are softer than the flower!  And I keep
your soft feet on my head!

contd.,

Arunachala Siva. 

12083
150.  The true nature of the real Self in its purity is, the unqualified consciousness, 'I am';
therefore (the Sadhaka) should meditate, 'I am' without any predicate - earnestly and constantly.

151. The One and only Reality can be experienced only by those that attain peace by stilling the mind's
movements;  it is beyond the reach of those whose minds are restless.

152.  The state of liberated Being can be reached only by dying;  but dying does not consist in destruction
of the body;  one should understand that the true death is the extinction of the ideas 'mine'  and 'I'.

153.  Thou are not the physical body, nor the vital energies, nor sense organs, nor the mind nor the
reasoning faculty, nor the ego, when the original sin, which consists in identifying oneself with any
of these, is given up.

154.  The mind is led to perfect quiescence in the Heart through the Quest of the Real Self in the form
of the question 'Who am I?', when the world appearance ceases. That Being which shines as 'I AM' is the
Real Self.

155. After understanding the above substance of the teachings of the Vedanta, which is very subtle,
one should engage in the Quest of the Real Self, in order to win Liberation through quiescence of the
mind.

contd.,

Arunachala Siva.

   
   

12084
57.  Just as the yolk of the egg of many hued green peacock is only one (in color), the original state
of this empty world, which appears to be distorted into teeming multiplicity, is pure and unalloyed
happiness.  By abiding in the state of the Self, know this truth now, even while that Self, appearing
as an effect, takes the form of the world manifesting through the power of Maya.

58. All the differences that, crowding together, accumulate to form the world, are in truth the sport of
grace, the power of the one consciousness.  Therefore, Jnanis whose sole focus is the knowledge
of the radiant reality will never perceive the world of many differences except as a mere appearance.

On Inquiry and Being Still:

536. People of the world, you go running again and again, seeking one thing after another, believing
each to be the ultimate truth!  The wise course is to investigate that one thing which, when investigated,
results in all other things ceasing to exist.

577:  Because the Self shines as fullness without any other thing existing apart from it, the
differentiated view in which the objects are known is, in truth, incompatible with the Self.
This being so, if the Jiva, whose form is the ego, and who has through delusion takes himself
to be the seer of objects, inquires within himself, 'Who is the seer?' and realizes his true nature as
it is really is, then the heart-knot will snap and the triputi differences (seer, seeing and seen, and
knower, known and knowing) will flee rapidly and perish.

contd.,

Arunachala Siva.         
 

12085
Ignoring the seen:

Verse  413:

Like the shadow of a man is this body, which is the result of past actions. 
Give it up as a corpse, and take no notice of it again.  O thou, the great.

Verse 414:

Realize the Atman. Pure Blissfulness - such is the nature of the Atman. Give up this
insentient name and form from a distance and never again think of that, as you do not
think of food that has been vomited.

Verse 415:

It cannot be done by talking.  You must burn this, root and all, in the fire of the Atman,
and then rest in that Atman, becoming thus ever pure knowledge and bliss - the best of
the knower of the Brahman.

Verse 416:

This body is bound by the actions done in the past.  If it remains or goes, take no notice.
One who knows the truth will not look back to this body, as one will not see the blood of
a cow. (A Hindu will not look at the blood of a cow.) All his mind rests in the ever blissful
Brahman.

Verse 417:

One who has known the true, indivisible Blissfulness in his own Self --really and truly realizing
that -- for what reason will he support this body?

contd.,

Arunachala Siva.     

12086
Health issues / Re: Health issues
« on: March 23, 2016, 11:40:31 AM »
My dear Graham,

Regardless of the troubles and tribulations, you will succeed in removing the cancer growth.

Please fly to U.S. to get treatment and you will get well with Sri Bhagavan's Grace.

Arunachala Siva.

12087
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: March 23, 2016, 11:18:15 AM »
Panguni Uththiram:

Today is the Panguni Uththiram star day.  This day is famous for gods also. 

1. Only on this day, Siva married Parvati in Himalayas.

2.  Muruga on this day, married Deivayanai in Tirup Param Kundram.  After killing the three brothers
who were demons and who were giving many many troubles to Gods,  Indra was happy to give his
daughter Deivayanai in wedding to Muruga.

3. On this day, Maha Vishnu took Sri Devi on his right chest.

4. On this day, Brahma took Saraswati on his tongue.

5. On this day, Indra took to the hands of Indrani.

In Muruga temples and Siva temples, this day is celebrated as the wedding day of these gods.

Arunachala Siva.   

12088
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 23, 2016, 08:48:18 AM »
Verse  10:


பெருமை பிறங்கும் அப்பதியின்
   மறையோர் தம்முள் பெருமனைவாழ்
தருமம் நிலவு காசிபகோத்
   திரத்துத் தலைமை சால்மரபில்
அருமை மணியும் அளித்ததுவே
   நஞ்சும் அளிக்கும் அரவுபோல்
இருமை வினைக்கும் ஒருவடிவாம்
   எச்ச தத்தன் உளனானான்.

In that gloried town was a leading Brahmin family
Of Kasyapa-gotra, poised in household dharmas;
Like a snake which gives the gem rare and the poison too
Yeccha Dhatta, an incarnation of deeds,
-- Good and evil --, sprang from them.   

Arunachala Siva.

12089
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 23, 2016, 08:45:41 AM »
Verse 9:பண்ணின் பயனாம் நல்லிசையும்
   பாலின் பயனாம் இன்சுவையும்
கண்ணின் பயனாம் பெருகொளியும்
   கருத்தின் பயனாம் எழுத்தஞ்சும்
விண்ணின் பயனாம் பொழிமழையும்
    வேதப் பயனாம் சைவமும்போல்
மண்ணின் பயனாம் அப்பதியின்
   வளத்தின் பெருமை வரம்புடைத்தோ.


Happy hymn is the fruit of goodly melody;
Nectarean taste marks the milk, and growing luster, the eyes;
The guardian of contemplation is the Panchakshara;
The rains are a gift of the heavens;
Saivism is the fruit of the Vedas;
Even so, this town is earth?s own fruit;
Can ever words articulate the glory of its bounty?   


Arunachala Siva.

12090
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 23, 2016, 08:43:10 AM »
Verse 8:


சென்னி அபயன் குலோத்துங்கச்
   சோழன் தில்லைத் திருவெல்லை
பொன்னின் மயமாக் கியவளவர்
   போரே றென்றும் புவிகாக்கும்
மன்னர் பெருமான் அநபாயன்
   வருந்தொல் மரபின் முடிசூட்டுந்
தன்மை நிலவு பதிஐந்தின்
   ஒன்றாய் விளங்குந் தகைத்தவ்வூர்.The Chozha monarchs variously called Senni
Abhaya and Kulottunga Chozha form the lineage
Of the valiant hero, Anabhaya who roofed
Thillai-Ambalam with gold; this town is one
Of the five seats where a Chozha-prince could be crowned.


Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 [806] 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 ... 3148