Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 [806] 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 ... 3061
12076
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:48:34 AM »
Verse 1 of Tiru Neela Kantar Puranam:வேதியர் தில்லை மூதூர்
    வேட்கோவர் குலத்து வந்தார்
மாதொரு பாகம் நோக்கி
   மன்னுசிற் றம்ப லத்தே
ஆதியும் முடிவும் இல்லா
   அற்புதத் தனிக்கூத் தாடும்
நாதனார் கழல்கள் வாழ்த்தி
   வழிபடும் நலத்தின் மிக்கார்.


He was born in the potters' clan, at hoary Thillai
Sanctified by the Brahmins; the Lord, here
Dances His unique dance wondrous which is
Beginningless and endless, in ChiRRambalam,
Witnessed by His Consort; well did he flourish
Hailing the ankleted feet of the Lord-God.

Arunachala Siva.

12077
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:45:37 AM »
Verse 10:


அகலிடத் துயர்ந்த தில்லை
    யந்தண ரகில மெல்லாம்
புகழ்திரு மறையோ ரென்றும்
    பொதுநடம் போற்றி வாழ்க
நிகழ்திரு நீல கண்டக்
   குயவனார் நீடு வாய்மை
திகழுமன் புடைய தொண்டர்
   செய்தவங் கூற லுற்றாம்.


May the glorious Brahmins divine of sublime Thillai
Hailed by all the world, flourish well in this wide world;
Hailing the gracious dance of our Father in Thillai's Court
We now narrate the tapaswic life
Of the glorious potter Tirunillakantar,
The truthful devotee of loving-kindness.

Arunachala Siva.

12078
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:43:24 AM »
Verse 9:


இன்றிவர் பெருமை எம்மால்
   இயம்பலா மெல்லைத் தாமோ
தென்றமிழ்ப் பயனா யுள்ள
   திருத்தொண்டத் தொகைமுன் பாட
அன்றுவன் றொண்டர் தம்மை
    யருளிய ஆரூர் அண்ணல்
முன்திரு வாக்காற் கோத்த
   முதற்பொரு ளானா ரென்றால்.Is it in our power to inscribe the limits of their glory?
Did not the Lord of Aroor who commanded Van-tondar
To compose the Tiru-th-Tonda-th-Tokai -- the fruit and fruition
Of the Tamizh tongue that reigns in the south --,
Grace him with words divine to commence his hymn,
And these, the very subject of His words?

Arunachala Siva.

12079
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:41:38 AM »
Verse 8:


செம்மையால் தணிந்த சிந்தைத்
   தெய்வவே தியர்க ளானார்
மும்மைஆ யிரவர் தாங்கள்
    போற்றிட முதல்வ னாரை
இம்மையே பெற்று வாழ்வார்
   இனிப்பெறும் பேறொன் றில்லார்
தம்மையே தமக்கொப் பான
   நிலைமையால் தலைமை சார்ந்தார்.


They are the divine Brahmins whose intellect
Hath been by Siva clarified; they are
Three thousand strong who have in this very life
Gained the Lord-God for their adoration.
What other beatitude are they in need of?
They alone are their equals; unique is their glory.

Arunachala Siva.

12080
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:39:35 AM »
Verse 7:


ஞானமே முதலா நான்கும்
   நவையறத் தெரிந்து மிக்கார்
தானமுந் தவமும் வல்லார்
   தகுதியின் பகுதி சார்ந்தார்
ஊனமேல் ஒன்றும் இல்லார்
   உலகெலாம் புகழ்ந்து போற்றும்
மானமும் பொறையுந் தாங்கி 
   மனையறம் புரிந்து வாழ்வார்.

Flawless is their mastery of Charya, Kriya, Yoga and Jnana;
They are great in munificence and ascesis;
They are ever-poised in righteousness;
They lack nothing; poised in patience and honor
They live as householders hailed by the whole world.


Arunachala Siva.

12081
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:37:54 AM »
Verse 6:


 மறுவிலா மரபின் வந்து
   மாறிலா ஒழுக்கம் பூண்டார்
அறுதொழி லாட்சி யாலே
   யருங்கலி நீக்கி யுள்ளார்
உறுவது நீற்றின் செல்வம்
   எனக்கொளும் உள்ளம் மிக்கார்
பெறுவது சிவன்பா லன்பாம்
   பேறெனப் பெருகி வாழ்வார்.


They descend of a flawless race and are impeccable
By their sovereign acts sixfold, they have chased Kali away;
They deem as wealth true, only the Holy Ash;
Love of Siva is all that they seek after; thus they thrive.   

Arunachala Siva.

12082
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:35:42 AM »
Verse 5:


வருமுறை எரிமூன் றோம்பி
   மன்னுயி ரருளான் மல்கத்
தருமமே பொருளாக் கொண்டு
   தத்துவ நெறியிற் செல்லும்
அருமறை நான்கி னோடுஆ
   றங்கமும் பயின்று வல்லார்
திருநடம் புரிவார்க் காளாந்
   திருவினாற் சிறந்த சீரார்.


Poised in dharma, they cultivate and master the four Vedas
And their six components of radiant truths;
They tend the Triple Fire that lives may thrive in grace;
They are rich in their servitude divine
Of the great Lord of the Grand Dance.

Arunachala Siva.

12083
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:34:02 AM »
Verse 4:


பொங்கிய திருவில் நீடும்
   பொற்புடைப் பணிக ளேந்தி
மங்கலத் தொழில்கள் செய்து
   மறைகளால் துதித்து மற்றுந்
தங்களுக் கேற்ற பண்பில்
   தகும்பணித் தலைநின் றுய்த்தே
அங்கணர் கோயி லுள்ளா
   அகம்படித் தொண்டு செய்வார்.


With beauteous ornaments rich beyond reckoning
They deck the Lord and perform the auspicious rites;
They hail the Lord with the words of the Gospels;
They render gloriously all other service, befitting them;
Service within the Lord?s temple and shrine is theirs.

Arunachala Siva.

12084
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:31:46 AM »
Verse 3:

போற்றிநீள் தில்லை வாழந்
   தணர்திறம் புகல லுற்றேன்
நீற்றினால் நிறைந்த கோல
   நிருத்தனுக் குரிய தொண்டாம்
பேற்றினார் பெருமைக் கெல்லை
    யாயினார் பேணி வாழும்
ஆற்றினார் பெருகும் அன்பால்
   அடித்தவம் புரிந்து வாழ்வார்.

Hailing (the feet of the Dancer) I'll narrate
The glories of the Brahmins of Thillai eternal.
They are blessed with the beatific right to serve
The beauteous Dancer, the Wearer of the Holy Ash;
All glory is contained by them; they are firm-rooted
In the service of worship; with ever-increasing love
For the Lord?s feet, they flourish as tapaswis great.

Arunachala Siva.

12085
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 21, 2016, 08:29:52 AM »
Verse 2:


கற்பனை கடந்த சோதி
   கருணையே யுருவ மாகி
அற்புதக் கோல நீடி
   யருமறைச் சிரத்தின் மேலாஞ்
சிற்பர வியோம மாகுந்
    திருச்சிற்றம் பலத்துள் நின்று
பொற்புடன் நடஞ்செய் கின்ற
   பூங்கழல் போற்றி போற்றி.

It is beyond the ken of Imagination; its from is Mercy;
It is poised in wondrous Beauty; it abides at Tiru-ch-chitrambalam
As the Ether of Gnosis -- the great peak of the Vedas rare;
This is the Grand Dance enacted by the feet,
Ankleted and flowery! Praise be!

Arunachala Siva.


12086
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 21, 2016, 07:06:05 AM »

Krishna has said:

"O Son of Kunti, wisdom is clouded by desire. This constant enemy of the wise is as insatiable as fire.
(Ch. 3, v 39.)"

Admittedly there is an entire school of religious thoughts that refute this position a being of the less
mature path of bhakti.  They have voluminous advaitic scriptures of the jnana marga, that can be
interpreted to support their claims.  Regardless of this, there is universal agreement among all sects
that due to adharma, and the spiritual blindness ensuing from it, an embodiment of divine state
of perfection, appears among humankind from time to time, to establish dharma in the world.

In our times, Bhagavan Ramana came forth as an embodiment of that Perfection.  His teaching is
recognized and accepted as the Maha Yoga, great path to union with godhead, though primarily
the Jnana marga.  Although, He did say that to be true Jnani one would simultaneously become a true
bhakta and vice versa.

To know the truth regarding the need for a guru, to lead one through the perils of engagement with
an enemy that roams free in a world ablaze with its desires of un-appeasable fire, let us listen to the
voice of the Maharshi, and the comments of one who lived by His side.  Bhagavan Ramana said:

"The guru is the formless Self within each one of us.  He may appear as a body to guide us, but that
is only his disguise......the function of the outer guru is to awaken the inner guru in the heart."
[Arthur Osborne, Be Still, It is the Wind that sings.  p.80.]  The guru realizes the ultimate truth that:
"There is no being of the unreal and no not-being of the Real."..."And yet, paradoxically, it is also an impediment to assert that no effort need be made, on the pretext that, as 'there is no being of the
unreal and no not-being of the Real', one is that now and has therefore no need to arrive to become That. 
It sounds plausible, but it is an impediment because, it is the pseudo-self, the illusory unreal, that is saying it.  The Master can say that there is nothing to achieve because one is That already.  The disciple cannot...... Bhagavan expected the devotee to make effort, even while appreciating the paradox that there is no effort
to make.  In the same way, He would say that for the Realized Man there is no guru-disciple relationship
but added that for the disciple the relationship is a reality, and is of importance."  [ULLadu Narpadu, Anubandham]. [Also Arthur Osborne. op.cit. p.76]
       
(Source:  As indicated earlier.)

Arunachala Siva. 

12087
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 21, 2016, 07:00:30 AM »Even Advaita or any Hindu philosophy says that ego is an enemy. What is ego, it is contaminated Jiva?
It is always with you, like a nagging wife.  You cannot divorce your wife just because she is nagging,
because she does many other useful work for you.  Better to ignore or turn a deaf ear to
her nagging!

Jiva + contamination =  Egoistic Jiva.  (like Ravana in Ramayana)

Jiva - minus contamination =  Pure Jiva = Suddha Tattvam = Brahman.  (like Rama in Ramayana)

Like Marx and Lenin said in post World War:  "Workers of the world, unite, you shall lose nothing but
your chains!"  Brahman says to Jiva:  " Unite with me after losing your chains!"

Arunachala Siva.   

12088
Humans long for justice, above all for the victim.  But rarely in the world is justice achieved, particularly
when the victim has been destroyed and erased from the earth.  What justice can there be for them?

For the Stoics, the enlightened person is one who realizes his or her identity with the whole of cosmos.In
this identification he or she finds self sufficiency and acceptance of what cannot be changed.  The world
as the Self will go on irrespective of one's individual fate and death.  What is to happen, will happen;
this is stoic wisdom.  One has to accept all the evils and tragedies of life, all the tortures and horrors,
in a serene acceptance without any hope for freedom beyond the state of things as they are.

Such stoic detachment is also very much Buddhist.  Zen is also often interpreted as advocating such
detachment.  The Zen monk Yamamoto Ryokan, on hearing of an earthquake which killed thousands,
said:

When you suffer a calamity  -- then be is so;  now is the time of calamity.
When you die -- then be it so; now is the time to die.
Then you save yourself from calamity and death.

But is not such stoic detachment deficient in human compassion? Does it not idolize autonomy at the
expense of love and relationship?  Is it not attached to an illusory independence from life's circumstances?
In contrast to this desiccated approach, feel the pathos of the 18th century Haiku poet Issa when his one-
year old daughter dies:

This world of dew is a world of dew, And yet, and yet....

contd.,

Arunachala Siva.

12089
General Discussion / Re: Narasinh Mehta: An Introduction:
« on: January 20, 2016, 11:06:46 AM »
Innocent God:

(first line in Gujarati reads:  Bhola Bhola Sambhu Tamne Viswa Vakhane Re...)

Oh so innocent Lord Sambhu, whom whole world praises,'
Your real roots no one grasps.
Your asceticism claims I know too well.
What is hidden then in your matted locks?

Some bring the beloved on their back, some by the hand.
Hidden within your head, Sivji, whence did you bring her?

She is yellow silk draped and fair of skin.
Why hide your thievery, Sivji, you are found out.

Deny it, Sivji;   I will untangle your matted locks,
With such tricks, I will never slake your thirst.

Pundit of pleasures savoring swallow-wort, thorn apple, and opium,
Lord of Narsinh Mehta, you8 are an old sage indeed.

contd.,

Arunachala Siva.         

12090
Verse 380:

Within my heart the one pointed thought:  Apart from the Self there is for me no other protection!
was kindled and flared up.  Then, as all other thoughts died away, unable to arise, I merged with
You as my authentic form.

Verse 297:

The absolute oneness of Brahman stands alone as the greater life of divine silence, the life of grace
that is the direct experience of the knowledge of the real, entirely free from from the life of delusion
that is the mental creation of a mind deluded by desire.  Other than through the grace of the guru,
that greater life is impossible to attain.

Verse 85:

Through inner renunciation, free of all desires, except for the lofty desire for the flood of divine grace,
purity arose within my soul, and as my mind, becoming perfectly pure, conducted its inquiry, the
greater life of grace that nothing can mar, the reality of the Self, manifested within my heart.

Verse 172:

When I surrendered myself saying: Save for your Holy Holy Feet, there is no salvation for me!
Your grace is my only refuge! with no thought in my mind other than the thought of Him, He
untied me with my own true nature as His very own.

Verse 275:

The Lord bestows upon us the great wealth of meditating upon and worshipping the glory of His self
in thought and speech.  The true, authentic consciousness that shines as one within the heart when
we rely upon His grace, and investigate inwardly through the inquiry 'Who am I?' is the exalted state
of Brahman whose nature is impossible to grasp.

contd.,

Arunachala Siva.               

Pages: 1 ... 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 [806] 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 ... 3061