Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 [805] 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 ... 3145
12061
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:48:16 PM »
Verse 36:


அந்தணர்கள் அதிசயித்தார்
   அருமுனிவர் துதிசெய்தார்
வந்தணைந்த திருத்தொண்டர்
   தம்மைவினை மாசறுத்துச்
சுந்தரத்தா மரைபுரையும்
   துணையடிகள் தொழுதிருக்க
அந்தமிலா ஆனந்தப்
   பெருங்கூத்தர் அருள்புரிந்தார்.


Brahmins marveled; Munis rare adored;
The great Dancer of infinite bliss, did away
With the flawed Karma of the servitor that reached Him,
And blessed him to hail for ever His beauteous lotus-feet.

Arunachala Siva.

12062
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:45:21 PM »
Verse 35:


தில்லைவாழ் அந்தணரும்
   உடன்செல்லச் சென்றெய்திக்
கொல்லைமான் மறிக்கரத்தார்
   கோபுரத்தைத் தொழுதிறைஞ்சி
ஒல்லைபோய் உள்புகுந்தார்
   உலகுய்ய நடமாடும்
எல்லையினைத் தலைப்பட்டார்
    யாவர்களுங் கண்டிலரால்.

With the Brahmins of Thillai, he entered the city
A sylvan fawn; adoring this he moved in swiftly
And reached the tower of the Lord, whose hand sports
And came unto the proscenium near which the Lord
Doth dance to mantle the cosmos with redemptive grace.
None saw him thereafter.

Arunachala Siva.

12063
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:42:00 PM »
Verse 34:


திருவுடைய தில்லைவாழ்
   அந்தணர்கள் கைதொழுதார்
பரவரிய தொண்டர்களும்
   பணிந்துமனங் களிபயின்றார்
அருமறைசூழ் திருமன்றில்
   ஆடுகின்ற கழல்வணங்க
வருகின்றார் திருநாளைப்
    போவாராம் மறைமுனிவர்.


The (spiritually) rich Thillai-Brahmins, folding
Their hands, adored him; great and worthy servitors
Bowed before him and felt supremely delighted.
Thus, even thus, the sainted Brahmin, Tiru-Nalai-p-povar
Emerged forth to hail the Ankleted Feet that dance
In Tiruchitrambalam, the cynosure of the Gospels rare.   


Arunachala Siva.

12064
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:40:05 PM »
Verse  33:


செந்தீமேல் எழும்பொழுது
   செம்மலர்மேல் வந்தெழுந்த
அந்தணன்போல் தோன்றினார்
   அந்தரதுந் துபிநாதம்
வந்தெழுந்த துயர்விசும்பில்
    வானவர்கள் மகிழ்ந்தார்த்துப்
பைந்துணர்மந் தாரத்தின்
   பனிமலர்மா ரிகள்பொழிந்தார்.


When thus he rose up from ruddy fire, verily
He was like unto Brahma enthroned on red lotus;
Celestial tuntupis resounded from on high;
The immortal heavenly Lords rejoiced uproariously;
They rained fresh-petaled Mandara flowers cool.   

Arunachala Siva.

12065
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:37:57 PM »
Verse 32:


கைதொழுது நடமாடும்
    கழலுன்னி அழல்புக்கார்
எய்தியஅப் பொழுதின்கண்
   எரியின்கண் இம்மாயப்
பொய்தகையும் உருவொழித்துப்
    புண்ணியமா முனிவடிவாய்
மெய்திகழ்வெண் ணூல்விளங்க
   வேணிமுடி கொண்டெழுந்தார்.He adored with his folded hands, and with his mind
Set on the Dancing Feet, entered the fire-pit;
Gone was the unreal form of Asuddha-Maya, and now
He blazed with the true and pious form of a Muni;
With the sacred thread dangling on his chest
And the matted hair on his crest,
Up he rose from out of the pit of fire.   

Arunachala Siva.

12066
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:35:57 PM »
Verse 31:


மறையவர்கள் மொழிந்ததற்பின்
   தென்றிசையின் மதிற்புறத்துப்
பிறையுரிஞ்சும் திருவாயில்
   முன்னாகப் பிஞ்ஞகர்தம்
நிறையருளால் மறையவர்கள்
    நெருப்பமைத்த குழியெய்தி
இறையவர்தாள் மனங்கொண்டே
   எரிசூழ வலங்கொண்டார்.Thus informed by the Brahmins, before the tower
Cloud-capped and situate in the southern forted wall,
Panoplied in the perfect grace of the Lord-God,
He came unto the fire-pit prepared by the Brahmins,
Invoked the feet of the Lord and went round
The fire-pit in pious adoration.

Arunachala Siva.

12067
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:32:51 PM »
Verse 30:


ஐயரே அம்பலவர்
   அருளால்இப் பொழுதணைந்தோம்
வெய்யஅழல் அமைத்துமக்குத்
   தரவேண்டி எனவிளம்ப
நையுமனத் திருத்தொண்டர்
   நானுய்ந்தேன் எனத்தொழுதார்
தெய்வமறை முனிவர்களும்
   தீயமைத்த படிமொழிந்தார்."O lord, we come to you at the bidding of the Lord
Of Ambalam to rear for you fire fierce."
When they spake thus, the melting servitor said:
"I stand redeemed!" and hailed them all;
The Munis of the divine Gospels reared the flame
And duly apprised the servitor.


Arunachala Siva.

12068
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:29:47 PM »
Verse 29:

தம்பெருமான் பணிகேட்ட
   தவமறையோர் எல்லாரும்
அம்பலவர் திருவாயில்
    முன்பச்ச முடன்ஈண்டி
எம்பெருமான் அருள்செய்த
   பணிசெய்வோம் என்றேத்தித்
தம்பரிவு பெருகவருந்
   திருத்தொண்டர் பாற்சார்ந்தார்.All the Thillai-Brahmin-tapaswis true
Heard their Lord and were struck with fear;   
They gathered before the Perambalam and said;
"We'll do as graciously commanded by the Lord."
Then with spiraling love they came to the servitor.


Arunachala Siva.

12069
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:26:32 PM »
Verse 28:


இப்பிறவி போய்நீங்க
   எரியினிடை நீமூழ்கி
முப்புரிநூல் மார்பருடன்
   முன்னணைவாய் எனமொழிந்
தப்பரிசே தில்லைவாழ்
   அந்தணர்க்கும் எரியமைக்க
மெய்ப்பொருளா னார்அருளி
   அம்பலத்தே மேவினார்.


"To end this embodiment, I bid your enter
The flame; this done, come to Us along
With the wearers of the sacred thread." Thus He spake
To him and also to the Thillai-Brahmins
Bidding them prepare the fire for immolation;
Then the Lord, the True Ens, (went) to His Ambalam.

Arunachala Siva.

12070
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:23:39 PM »
Verse  27:


இன்னல்தரும் இழிபிறவி
   இதுதடையென் றேதுயில்வார்
அந்நிலைமை அம்பலத்துள்
   ஆடுவார் அறிந்தருளி
மன்னுதிருத் தொண்டரவர்
   வருத்தமெலாந் தீர்ப்பதற்கு
முன்னணைந்து கனவின்கண்
   முறுவலொடும் அருள்செய்வார்.


'This (my wretched birth) is sure the clog.'
Thus thinking he slept; the gracious Lord
Of the Ambalam sensed his distress and to end
All the miseries of the great servitor,
He appeared in his dream with a gracious smile.   

Arunachala Siva.

12071
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:19:59 PM »
Verse 26:


இப்பரிசா யிருக்கவெனக்
   கெய்தலரி தென்றஞ்சி
அப்பதியின் மதிற்புறத்தின்
   ஆராத பெருங்காதல்
ஒப்பரிதாய் வளர்ந்தோங்க
    உள்ளுருகிக் கைதொழுதே
செப்பரிய திருவெல்லை
   வலங்கொண்டு செல்கின்றார்."As it is thus, I canst not go there." So he thought.
Fear-besieged he would not dare proceed further;
Outside the forted walls of the city,
With great and insatiate love swelling within,
And with a heart that melted and hands that adored,
He went round and round the ineffably great limits
Of the city; thus, even thus, he spent his days.

Arunachala Siva.

12072
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:16:44 PM »
Verse  25:


நின்றவர்அங் கெய்தரிய
   பெருமையினை நினைப்பார்முன்
சென்றிவையுங் கடந்தூர்சூழ்
   எயில்திருவா யிலைப்புக்கால்
குன்றனைய மாளிகைகள்
   தொறுங்குலவும் வேதிகைகள்
ஒன்றியமூ வாயிரம்அங்
   குளவென்பார் ஆகுதிகள்.


Standing thus he contemplated its glorious inaccessibility.
Thus he mused: "If one could proceed further,
Cross and pass into the entrance of the city
Girt with forted walls, one could behold there.
In every one of the hill-like mansions Vetikais
Fronting Akutis, in all numbering three thousand;
Thus it is said."   


Arunachala Siva.

12073
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:13:12 PM »
Verse  23:


செல்கின்ற போழ்தந்தத்
    திருவெல்லை பணிந்தெழுந்து
பல்குஞ்செந் தீவளர்த்த
    பயில்வேள்வி எழும்புகையும்
மல்குபெருங் கிடையோதும்
   மடங்கள்நெருங் கினவுங்கண்
டல்குந்தங் குலம்நினைந்தே
   அஞ்சியணைந் திலர்நின்றார்.He prostrated at Thillai's towers and rose up;
He beheld the smoke issuing dense
From the upsurging fire in the sacrificial pits; he heard
The chorus-chanting of the students of the Vedas
And Knew that the sacred Matams were nearby;
He thought of his base birth, felt scared,
Refused to move further and stood transfixed.

Arunachala Siva.

12074
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 22, 2016, 02:09:41 PM »
Verse 22:


நாளைப்போ வேன்என்று
   நாள்கள்செலத் தரியாது
பூளைப்பூ வாம்பிறவிப்
   பிணிப்பொழியப் போவாராய்ப்
பாளைப்பூங் கமுகுடுத்த
   பழம்பதியி னின்றும்போய்
வாளைப்போத் தெழும்பழனம்
   சூழ்தில்லை மருங்கணைவார்.


Having spent many days saying, 'I'll go to-morrow.'
He reached a stage when he could no longer endure it;
To end his embodiment, fragile as Poolai-flower,
He left his hoary town rich in group of areca-trees
And came near to the outskirts of Thillai, girt with fields
Where Valai fish leap and play about.

Arunachala Siva.

12075
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: March 22, 2016, 11:42:50 AM »
Verse  4:


4: மனிதரும், தேவரும், மாயா முனிவரும், வந்து, சென்னி
குனிதரும் சேவடிக் கோமளமே.கொன்றை வார்சடைமேல்
பனிதரும் திங்களும், பாம்பும்,பகீரதியும் படைத்த
புனிதரும் நீயும் என் புந்தி எந்நாளும் பொருந்துகவே.

மனிதர், தேவர், பெரும் தவமுனிவர் முதலியோர் தலை வைத்து வணங்கும் அழகிய சிவந்த பாதங்களுடைய கோமளவல்லியே! தன்னுடைய நீண்ட சடாமுடியில் கொன்றையும், குளிர்ச்சி தரும் இளம் சந்திரனையும், அரவையும், கங்கையையும் கொண்டு விளங்குகின்ற புனிதரான சிவபெருமானும் நீயும் இடையறாது என் மனத்திலே ஆட்சியருள வேண்டும்.

O Abhirami!  Komala Valli!  At your beautiful red feet,  men, devas, great tapaswins keep their heads
and pray.  Siva, who has got on His long matted hairs, Konrai, cool crescent moon, serpents, and Gnaga,
who is ever pure, and Yourself should rule over my mind without break!

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 [805] 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 ... 3145