Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 3089
1201
Verse 9:

பொய்ய னைத்தையும் விட்டவர் புந்தியுள்
மெய்ய னைச்சுடர் வெண்மழு வேந்திய
கைய னைக்கச்சி யேகம்பம் மேவிய
ஐய னைத்தொழு வார்க்கில்லை யல்லலே.

The Lord who is the truth in the minds of those who have given up all false-hood,
who holds in his hand a burning white battle-axe.  There will be definitely no afflictions to those who worship with hands joined!  The master who dwells in Ekampam in Kachi.

Arunachala Siva.1202
Verse 8:


ஆலு மாமயிற் சாயல்நல் லாரொடும்
சால நீயுறு மால்தவிர் நெஞ்சமே
நீல மாமிடற் றண்ணலே கம்பனார்
கோல மாமலர்ப் பாதமே கும்பிடே.

My mind!  Live up the desire which you feel very much towards ladies who have gracefulness like the great dancing peacock. Pay obeisance with joined hands to the beautiful feet of the deity of Ekampaṉ, who has a great blue neck. 

Arunachala Siva.

1203
Verse  7:


மூப்பி னோடு முனிவுறுத் தெந்தமை
ஆர்ப்ப தன்முன் னணியம ரர்க்கிறை
காப்ப தாய கடிபொழி லேகம்பம்
சேர்ப்ப தாகநாஞ் சென்றடைந் துய்துமே.

Before increasing aversion and old age binds us, we shall save ourselves reaching and going to Ekampam, as the place of our destination, which has fragrant gardens and which is the place of special protection of the Lord of the immortals who stand in a row.

Arunachala Siva.

1204
Verse  6:

சாக்கி யத்தோடு மற்றுஞ் சமண்படும்
பாக்கி யம்மிலார் பாடுசெ லாதுறப்
பூக்கொள் சேவடி யான்கச்சி யேகம்பம்
நாக்கொ டேத்தி நயந்து தொழுதுமே.

Without going near those who have embraced Buddhism and Jainism, and who have no good fortune, we shall worship joining our hands, with desire, praising with our tongue Ekampam in Kachi of Siva, who has red feet which have abundant flowers placed on them.

Arunachala Siva.1205
Verse  5:


சிந்தை யுட்சிவ மாய்நின்ற செம்மையோ
டந்தி யாயன லாய்ப்புனல் வானமாய்ப்
புந்தி யாய்ப்புகுந் துள்ள நிறைந்தவெம்
எந்தை யேகம்பம் ஏத்தித் தொழுமினே.


Along the uprightness remaining in the mind as Sivam, being the twilight joining the day with night, the fire, the water, and the sky,  people of this world!  Worship with joined hands and praise Ekampam of our father, who pervades the mind entering it as the intellect. 

Arunachala Siva.

1206
Verse  4:

பொறிப்பு லன்களைப் போக்கறுத் துள்ளத்தை
நெறிப்ப டுத்து நினைந்தவர் சிந்தையுள்
அறிப்பு றுமமு தாயவ னேகம்பம்
குறிப்பி னாற்சென்று கூடித் தொழுதுமே.


Rooting out the organs of sense going in their senses unbridled, directing the mind in the proper way, we shall worship with joined hands prompted by god's intention and joining with devotees, Ekampam going there, which belongs to Siva, who is the nectar in the minds of those who meditate on him with comprehension.

Arunachala Siva.

1207
Verse 3:

கறைகொள் கண்டத்தெண் தோளிறை முக்கணன்
மறைகொள் நாவினன் வானவர்க் காதியான்
உறையும் பூம்பொழில் சூழ்கச்சி யேகம்பம்
முறைமை யாற்சென்று முந்தித் தொழுதுமே.

Siva, who has eight shoulders, a black neck, and three eyes, chants the Vedas, in his mouth.  We shall worship with joined hands, early in life, Ekampam in Kachi, surrounded by flower-gardens, where the cause of the celestial beings dwells.

Arunachala Siva.1208
Verse  2:


அருந்தி றல்அம ரர் அயன் மாலொடு
திருந்த நின்று வழிபடத் தேவியோ
டிருந்த வன்னெழி லார்கச்சி யேகம்பம்
பொருந்தச் சென்று புடைபட் டெழுதுமே.

The immortal who have extraordinary valor, Brahma and Vishnu, to worship standing to be disciplined, we shall approach and go to Ēkampam in Kach,i full of beauty belonging to Siva, who remained there with his consort, suitably.

Arunachala Siva.

1209
Tiruk Kachi Ekampam: (2)

Verse  1:


பூமே லானும் பூமகள் கேள்வனும்
நாமே தேவ ரெனாமை நடுக்குறத்
தீமே வும்முரு வாதிரு வேகம்பா
ஆமோ அல்லற் படவடி யோங்களே.


The Lord who assumed the form of fire, to make Brahma, who is seated on a flower and Vishnu,  the husband of the goddess of wealth, who is seated on a lotus flower, to tremble with fear and not to think that we alone are the supreme celestial beings,
the Lord in Tiru Ekampam!  should we, who are your devotees, undergo sufferings?

Arunachala Siva.

1210
Verse  11:

இலங்கை வேந்த னிராவணன் சென்றுதன்
விலங்க லையெடுக் கவ்விர லூன்றலும்
கலங்கிக் கச்சியே கம்பவோ வென்றலும்
நலங்கொள் செலவளித் தானெங்கள் நாதனே.

As soon as Siva fixed firmly his toe when Ravanan, the King of Lanka lifted the mountain, Kailash, belonging to Siva, when he praised, the Lord Ekampam in Kachi,
having become confounded,  our master granted him wealth which could do good.

Padigam on Tiruk Kachi Ekampam concluded.

Arunachala Siva.


1211
Verse  10:


இடுகு நுண்ணிடை யேந்திள மென்முலை
வடிவின் மாதர் திறம்மனம் வையன்மின்
பொடிகொள் மேனியன் பூம்பொழிற் கச்சியுள்
அடிக ளெம்மை யருந்துயர் தீர்ப்பரே.

People of this world! Do not place your love on ladies who have beautiful bodies, breasts looking upwards, young and soft and a small, dwindled waist.  Siva, who smears on his body holy ash, the deity in Kachi, which has flower-gardens, will remove our sufferings which are difficult to be overcome by our own efforts.

Arunachala Siva.


1212
Verse  9:

திருவின் நாயகன் செம்மலர் மேலயன்
வெருவ நீண்ட விளங்கொளிச் சோதியான்
ஒருவ னாயுணர் வாயுணர் வல்லதோர்
கருவுள் நாயகன் கச்சியே கம்பனே.

The Lord in Ekampam in Kachi,  Vishnu, the husband of Tiru, goddess of wealth and Brahma who is seated on a red lotus flower. (White lotus flower is also mentioned as the seat of Brahma),   is the bright light divine which rose high to make those two frightened. Being the unequaled one, the pure knowledge and the master in the embryo which has no intelligence,  Siva pervades all animate and inanimate things.

Arunachala Siva.

1213
Verse  8:

பண்ணி லோசை பழத்தினி லின்சுவை
பெண்ணொ டாணென்று பேசற் கரியவன்
வண்ண மில்லி வடிவுவே றாயவன்
கண்ணி லுண்மணி கச்சியே கம்பனே.

Ekampaṉ in Kachi, is the sweet music in melody-types, is the sweet taste in fruits.
He could not be spoken as either female or male. He has no color of his own. He has different forms.  He is the apple of the eye.

Arunachala Siva.

1214
Verse  7:


மூக்கு வாய்செவி கண்ணுட லாகிவந்
தாக்கு மைவர்த மாப்பை யவிழ்த்தருள்
நோக்கு வான்நமை நோய்வினை வாராமே
காக்கும் நாயகன் கச்சியே கம்பனே.

Removing the bondage of the five organs of senses, namely nose, tongue, ears, eyes and body which bind people, Siva will bestow his benign looks of grace on us.
He is the master who protects us from diseases approaching in and dwells in Ekampam n Kachi.

Arunachala Siva.


1215
Verse  6:

பொருளி னோடுநற் சுற்றமும் பற்றிலர்க்
கருளு நன்மைதந் தாயவ ரும்பொருள்
சுருள்கொள் செஞ்சடை யான்கச்சி யேகம்பம்
இருள்கெ டச்சென்று கைதொழு தேத்துமே.


The rare thing which does good, grants wealth well-wishing relations and his grace to those who have not other support.  People of this world!  Praise and worship with joined hands Ekampam in Kachi of Siva, who has red curly matted locks, going there, so that your ignorance might perish.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 3089