Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 3200
1201
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 08:03:45 AM »
Verse 3:


வேகங்கொண் டோடிய வெள்விடை
    ஏறியோர் மெல்லியலை
ஆகங்கொண் டார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்டார்
போகங்கொண் டார்கடற் கோடியின்
    மோடியைப் பூண்பதாக
நாகங்கொண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.

Siva had in his body a lady of tender nature and rode on a white bull which ran with great speed, admitted even me into his grace, making me stand before the assembly in Veṇṇainallūr, he had union with the Modi Durga in Kōṭi on the sea-coast.  Nāvalūr which is our birth-place is the place of God who had cobras for his ornaments.

Arunachala Siva.

1202
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 07:59:25 AM »
Verse  2:தன்மையி னால்அடி யேனைத்தாம்
    ஆட்கொண்ட நாட்சபைமுன்
வன்மைகள் பேசிட வன்றொண்டன்
    என்பதோர் வாழ்வுதந்தார்
புன்மைகள் பேசவும் பொன்னைத்தந்
    தென்னைப்போ கம்புணர்த்த
நன்மையி னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Due to this nature of unbounded grace, on that day when Siva came to admit even me into his grace me, his slave, before the assembly,when I spoke rude and harsh words did not mind them and but only thought of accepting me as his slave.  He accepted them as praising words and gave me a title of Van thondan, even after that when I, on account of great intimacy, I sang many abusive songs he rejoiced hearing them and granted me worldly pleasures giving me gold;  To that god who did such good acts.
Nāvalūr which is our birth place, is the place.

Arunachala Siva.

1203
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 06, 2018, 11:13:35 AM »
Tiru Navalur:

Verse  1:

கோவலன் நான்முகன் வானவர்
    கோனுங்குற் றேவல்செய்ய
மேவலர் முப்புரம் தீயெழு
    வித்தவர் ஓரம்பினால்
ஏவல னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாவல னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva who caused fire to rise in the three cities of the enemies, with a single arrow,
who is praised a clever archer on account of that, to him who is very clever in arguing his case and admitted even me into his grace making me stand in Veṇṇai Nallur,
Nāvalūr which is our birth-place is the place for him, where Vishnu, Brahma of four faces and Indra, the King of the celestial beings, do menial service.

Arunachala Siva.

1204
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 06, 2018, 11:03:51 AM »
Verse 11:

தண்புனலும் வெண்மதியும் தாங்கியசெஞ் சடையன்
    தாமரையோன் தலைகலனாக் காமரமுன் பாடி
உண்பலிகொண் டுழல்பரமன் உறையும்ஊர் நிறைநீர்
    ஒழுகுபுனல் அரிசிலின்தென் கலயநல்லூர் அதனை
நண்புடைய நன்சடையன் இசைஞானி சிறுவன்
    நாவலர்கோன் ஆரூரன் நாவின்நயந் துரைசெய்
பண்பயிலும் பத்தும் இவை பத்திசெய்து பாட
    வல்லவர்கள் அல்லலொடு பாவம்இலர் தாமே.

Siva who bears on his red matted locks, cool water and a white crescent moon,
singing the melody musical mode, Sīkāmaram, having the skull of Brahma sitting in the lotus, as the bowl, the place where the supreme god who wanders receiving alms for eating, is Kalayanallūr which is on the southern bank of the river, Arisil where plenty of water flows. The son of Sataiyaṉ of good qualities who is friendly towards all and Isaig?āṉi (Sataiyaṉ is the father's name;)  (Isaig?āṉi is the mother's name,) those who are capable of singing all the ten verses which can be set to music, with piety, and composed by the chief of the people of Nāvalūr and who has the name of Arūraṉ, with love, will not have suffering and sins.

Padigam on Tiru Kalayanallur completed.

Arunachala Siva.1205
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 06, 2018, 10:59:35 AM »
Verse  10:


தண்கமலப் பொய்கைபுடை சூழ்ந்தழகார் தலத்தில்
    தடங்கொள்பெருங் கோயில்தனில் தக்கவகை யாலே
வண்கமலத் தயன்முன்னாள் வழிபாடு செய்ய
    மகிழ்ந்தருளி இருந்தபரன் மருவியஊர் வினவில்
வெண்கவரி கரும்பீலி வேங்கையொடு கோங்கின்
    விரைமலரும் விரவுபுனல் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
கண்கமுகின் பூம்பாளை மதுவாசங் கலந்த
    கமழ்தென்றல் புகுந்துலவு கலயநல்லூர் காணே.


In the proper and beautiful place surrounded by natural ponds having cool lotus flowers, if one asks about the place where the supreme god who dwelt being pleased with the worship done in the past by Brahma in the fertile lotus, according to rules, in the big temple with the an extensive area, on the southern bank of the river, Arisil which has water in which the fragrant flowers, east Indian Kino tree and common Caung mix with white yak-tails and blue feathers of the peacock, is Kalayanallūr where the fragrant balmy breeze of the south mixed with the smell of the honey found in the beautiful spathe of the Areca-palm with joints, enters into the streets and moves here and there.

Arunachala Siva.

1206
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 06, 2018, 10:54:09 AM »
Verse  9:


பொரும்பலம துடையசுரன் தாரகனைப் பொருது
    பொன்றுவித்தபொருளினைமுன்படைத்துகந்தபுனிதன்
கரும்புவிலின் மலர்வாளிக் காமன்உடல் வேவக்
    கனல்விழித்த கண்ணுதலோன் கருதும்ஊர் வினவில்
இரும்புனல்வெண் டிரைபெருகி ஏலம்இல வங்கம்
    இருகரையும் பொருதலைக்கும்அரிசிலின்தென்கரைமேல்
கரும்புனைவெண் முத்தரும்பிப் பொன்மலர்ந்து பவளக்
    கவின்காட்டுங் கடிபொழில்சூழ் கலயநல்லூர் காணே.

fighting with Taraka, the demon, who was strong enough to give battle, the pure Siva who became eminent begetting the son who caused him to die, if one asks about the place of Siva who opened the frontal eye to issue fire to burn the body of Manmatha who has a bow of sugar-cane and arrows of flowers, which Siva desires warmly.
on the southern bank of the river, Arisil, which causes to wander back and forth, eroding both the banks, by its swollen floods and increasing white waves, cardamon and cloves, is Kalayanallūr surrounded by fragrant gardens where the black mast-wood trees put forth buds like white pearls, blossom like gold and exhibit the beauty of gold.

Arunachala Siva.

1207
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 06, 2018, 10:47:48 AM »
Verse 8:

மாலயனுங் காண்பரிய மால்எரியாய் நிமிர்ந்தோன்
    வன்னிமதிசென்னிமிசைவைத்தவன்மொய்த்தெழுந்த
வேலைவிடம் உண்டமணி கண்டன்விடை ஊரும்
    விமலன்உமை யவளோடு மேவியஊர் வினவில்
சோலைமலி குயில்கூவக் கோலமயில் ஆலச்
    சுரும்பொடுவண்டிசைமுரலப்பசுங்கிளிசொல்துதிக்கக்
காலையிலும் மாலையிலும் கடவுள்அடி பணிந்து
    கசிந்தமனத் தவர்பயிலுங் கலயநல்லூர் காணே.Siva who rose high as a big column of fire which could not be seen by Vishnu and Brahma, placed leaves of Indian Mesquit and the crescent moon on his head.
The god with a blue neck who consumed the poison which rose in the ocean spreading its head everywhere, Siva who rides on a bull.  If one asks about the place of Siva who is united with Uma, when the cuckoos which are in large numbers sing in the gardens, the beautiful peacocks dance, bees along with Surumpu a Superior variety of bee hum like music, and the green parrots praise god as they heard men praising him.
falling at the feet of god both in the morning and evening, is Kalayanallūr where devotees of tender hearts live in large numbers.

Arunachala Siva.

1208
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 06, 2018, 07:51:09 AM »
Verse  7:

இலங்கையர்கோன் சிரம்பத்தோ டிருபதுதிண் தோளும்
    இற்றலற ஒற்றைவிரல் வெற்பதன்மேல் ஊன்றி
நிலங்கிளர்நீர் நெருப்பொடுகாற் றாகாசம் ஆகி
    நிற்பனவும் நடப்பனவாம் நின்மலன்ஊர் வினவில்
பலங்கள்பல திரைஉந்திப் பருமணிபொன் கொழித்துப்
    பாதிரிசந் தகிலினொடு கேதகையும் பருகிக்
கலங்குபுனல் அலம்பிவரும் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
    கயல்உகளும் வயல்புடைசூழ் கலயநல்லூர் காணே.

Fixing firmly a single toe on the mountain to make Ravanan, the King of the people of Lanka to roar as his ten heads and twenty shoulders were crushed.  Being the earth, rising water, fire, air, and the space, if one asks about the place of immaculate Siva who is himself the immovable and movable things, pushing many fruits by its waves,
sifting big precious stones and gold, tearing off yellow-colored trumpet flower trees, sandal wood, eagle wood and fragrant screw-pine trees,  is Kalayanallūr surrounded by fields where carps frisk and which is on the southern bank of the river, Arisil in which turbid water flows with a great noise.

Arunachala Siva.

1209
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 05, 2018, 01:06:05 PM »
Verse  6:

பெற்றிமைஒன் றறியாத தக்கனது வேள்விப்
    பெருந்தேவர் சிரந்தோள்பல் கரங்கள்பீ டழியச்
செற்றுமதிக் கலைசிதையத் திருவிரலால் தேய்வித்
    தருள்பெருகு சிவபெருமான் சேர்தரும் ஊர் வினவில்
தெற்றுகொடி முல்லையொடு மல்லிகைசெண் பகமும்
    திரைபொருது வருபுனல்சேர் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
கற்றினம்நல் கரும்பின்முளை கறிகற்கக் கறவை
    கமழ்கழுநீர் கவர்கழனிக் கலயநல்லூர் காணே.


In the sacrifice performed by Daksha who knew little about the greatness of Siva,
having punished the eminent Devas to lose the greatness of their head, shoulders, hands and eyes, the god of sacrifice lost his head. Indra, his shoulders;
The sun, his teeth, the god of fire, his hands, the sun by name Bhagan his eyes,
and causing the phases of the moon to be reduced and destroyed by the holy toe,
if one asks about the place where Siva of increasing grace, dwells, on the southern bank of the river, Arisil which brings floods whose waves dash and carry away the flowers of the intertwining creeper of Arabian jasmine, jasmine and Champak trees.
The herd of calves to learn to nibble the shoot of the sugar-cane, is Kalayanallūr where in the fields the cows graze with avidity the fragrant purple Indian lily flowers.

Arunachala Siva.

1210
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 05, 2018, 01:00:58 PM »
Verse  5:


நிற்பானும் கமலத்தில் இருப்பானும் முதலா
    நிறைந்தமரர் குறைந்திரப்ப நினைந்தருளி யவர்க்காய்
வெற்பார்வில் அரவுநாண் எரிஅம்பால் விரவார்
    புரமூன்றும் எரிவித்த விகிர்தனூர் வினவில்
சொற்பால பொருட்பால சுருதிஒரு நான்கும்
    தோத்திரமும் பலசொல்லித் துதித்திறைதன் திறத்தே
கற்பாருங் கேட்பாரு மாயெங்கும் நன்கார்
    கலைபயில்அந் தணர்வாழுங் கலயநல்லூர் காணே.

Thinking of their sufferings in his mind when the immortals beginning from Vishnu who is in a standing posture and Brahma who is seated in a lotus, petitioned reduced in their greatness to redness their grievance, filling his presence to its utmost capacity Vishnu has standing, sitting and reclining postures, for their sake, with a bow of a mountain containing the serpent as the bow-string and the fire as the arrow.
if one asks about the place of Siva who is different from the world, and had all the three cities of the enemies burnt. Saying prayers and the four Vedas containing different kinds of words and different kinds of meanings,praising god, it is Kalayanallur where Brahmins who study arts which contain good matter live and where people who read books on god and listen to talks on him are full everywhere.


Arunaachala Siva.

1211
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 05, 2018, 07:58:09 AM »
Verse  4:


மலைமடந்தை விளையாடி வளையாடு கரத்தான்
    மகிழ்ந்தவள்கண் புதைத்தலுமே வல்லிருளாய் எல்லா
உலகுடன்றான் மூடவிருள் ஓடும்வகை நெற்றி
    ஒற்றைக்கண் படைத்துகந்த உத்தமனூர் வினவில்
அலைஅடைந்த புனல்பெருகி யானைமருப் பிடறி
    அகிலொடுசந் துந்திவரும் அரிசிலின்தென் கரைமேல்
கலையடைந்து கலிகடியந் தணர்ஓமப் புகையால்
    கணமுகில்போன் றணிகிளருங் கலயநல்லூர் காணே.


As soon as the daughter of the mountain playing with Siva close out of joy the eyes in the face by her hands wearing bangles, when impervious darkness enveloped all the worlds, if one asks the about the place of the supreme god who became eminent by creating a frontal eye in order to cause the darkness of flee away.
Swollen with floods having waves stumbling upon the tusk of elephants, on the southern bank of the river, Arisil, which pushes eagle wood with sandalwood.
By the smoke issuing from the sacrifices performed by Brahmins who drove away poverty by being well-versed in arts, is Kalayanallūr where the mass of smoke shoot up like the beauty of a collection of clouds

Arunachala Siva.


1212
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 05, 2018, 07:52:36 AM »
Verse  3:


இண்டைமலர் கொண்டுமணல் இலிங்கமது இயற்றி
    இனத்தாவின் பாலாட்ட இடறியதா தையைத்தாள்
துண்டமிடு சண்டியடி அண்டர்தொழு தேத்தத்
    தொடர்ந்தவனைப்பணிகொண்ட விடங்கனதூர்வினவில்
மண்டபமும் கோபுரமும் மாளிகைசூ ளிகையும்
    மறைஒலியும் விழவொலியும் மறுகுநிறை வெய்திக்
கண்டவர்கள் மனங்கவரும் புண்டரிகப் பொய்கைக்
    காரிகையார் குடைந்தாடுங் கலயநல்லூர் காணே.


With a circlet of flowers and loose flowers, improvising a Lingam from the sand of the river Maṇṇi,  bathing with milk got from the herd of cows, the Dēvas to worship and praise the feet of Chandikeswara, who cut into two the feet of his father who kicked the milk-pots.  If one asks about the place of the beautiful god who admitted Chandikeswara, into his grace.  In the halls public tower-gates, mansions and open terraces intended for enjoying moonlight the sound of chanting Vedas and the bustle of festivals filling the streets,  is Kalayanallūr where beautiful ladies bathe diving into the natural ponds where lotus flowers captivate the minds of people who look at them.

Arunachala Siva.

1213
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 04, 2018, 11:39:40 AM »
Verse  2:


செருமேவு சலந்தரனைப் பிளந்தசுடர் ஆழி
    செங்கண்மலர் பங்கயமாச் சிறந்தானுக் கருளி
இருள்மேவும் அந்தகன்மேல் திரிசூலம் பாய்ச்சி
    இந்திரனைத் தோள்முரித்த இறையவன்ஊர் வினவில்
பெருமேதை மறையொலியும் பேரிமுழ வொலியும்
    பிள்ளையினந் துள்ளிவிளை யாட்டொலியும் பெருகக்
கருமேதி புனல்மண்டக் கயல்மண்டக் கமலங்
    களிவண்டின் கணம்இரியும் கலயநல்லூர் காணே.


Granting the brilliant discus which cut Jalandharan into two who desired battle, to Vishnu who laid his red eye which is like lotus, at the feet of Siva, thrusting the trident of three blades into the body of Andhakasuran who was like darkness, if one asks about the place of the Lord who broke off the shoulders of Indra, the sound of Vedas which grants supreme intelligence, the sound of Pēri and Muzhavu, and the sound of groups of children who jump and play, are increasing as the black buffalo dives into the water, the Kayal fish fall on the lotus in a group, is Kalayanallūr where the swarm of intoxicated bees scatter in all directions from the lotus flowers.

Arunachala Siva.


1214
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 04, 2018, 11:33:05 AM »
Tiru Kalaya Nallur:

Verse 1:


குரும்பைமுலை மலர்க்குழலி கொண்டதவங் கண்டு
    குறிப்பினொடுஞ் சென்றவள்தன் குணத்தினைநன் கறிந்து
விரும்பும்வரங் கொடுத்தவளை வேட்டருளிச் செய்த
    விண்ணவர்கோன் கண்ணுதலோன் மேவியஊர் வினவில்
அரும்பருகே சுரும்பருவ அறுபதம்பண் பாட
    அணிமயில்கள் நடமாடும் அணிபொழில்சூழ் அயலின்
கரும்பருகே கருங்குவளை கண்வளருங் கழனிக்
    கமலங்கள் முகமலருங் கலயநல்லூர் காணே.

Knowing the penance undertaken by Uma who had breasts like immature coconuts, and tresses of hair adorned with flowers, going to that place of penance with the intention of marrying her, understanding her nature well after testing her.
granting the boons she desired, the chief of the celestial beings who married her.
If one asks about the place where Siva with a frontal eye, dwells, as the kind of bee, Surupu, gently afflict the mature buds, the beetle with six legs sings melody-types.
by the side of the gardens that lend beauty where lovely peacocks dance using them as the stage, is Kalayanallūr where lotus blossoms like faces in the fields where the blue Nelumbo by the side of sugar-canes close their petals as if they are in sleep.

Arunachala Siva.

1215
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 04, 2018, 11:26:24 AM »
Verse  10:


கூடா மன்னரைக் கூட்டத்து வென்ற
    கொடிறன் கோட்புலி சென்னி
நாடார் தொல்புகழ் நாட்டியத் தான்குடி
    நம்பியை நாளும் மறவாச்
சேடார் பூங்குழற் சிங்கடி யப்பன்
    திருவா ரூரன் உரைத்த
பாடீ ராகிலும் பாடுமின் தொண்டீர்
    பாடநும் பாவம்பற் றறுமே.


Devotees! If you forget to sing other songs, sing the verses composed by Tiruvārūraṉ, the father of Cinkaṭi who has beautiful tresses of hair wearing flowers, and who never forgets the eminent Siva in Nattiyattaṉ Kuṭi which has old fame and is in the country of the Chozha monarchs and which is the native place of Kōṭpuli who conquered the confederacy of enemies by capturing them without escaping like a pair of pincers.
if you sing your sins will lose their grip over you.

Padigam on Tiru Nattiyattan Kuti completed.

Arunachala Siva. 

Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 3200