Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 3060
1201
Verse 3:

வண்டு லாமலர் கொண்டு வளர்சடைக்
கிண்டை மாலை புனைந்து மிராப்பகல்
தொண்ட ராகித் தொடர்ந்து விடாதவர்க்
கண்ட மாளவும் வைப்பரா ரூரரே.


Making a garland called circlet to adorn the growing matted locks, with flowers around which the bees hum without setting on it, and becoming devotees by performing services night and day, who worship him continuously without break.  Siva in Arūr will elevate them to rule over the heaven also.  In addition to granting knowledge of Siva.

Arunachala Siva.1202
Verse 2:

எந்த மாதவஞ் செய்தனை நெஞ்சமே
பந்தம் வீடவை யாய பராபரன்
அந்த மில்புக ழாரூ ரரனெறி
சிந்தை யுள்ளுஞ் சிரத்துளுந் தங்கவே.

My mind!  The shrine of Arūr Araneṟi, which has unlimited fame and which belongs to Siva, who is the highest and who is himself bondage and salvation, to stay in the mind and head what great penance did you perform in previous births?

Arunachala Siva.

1203
Tiru Arur (2):

Verse  1:

கொக்க ரைகுழல் வீணை கொடுகொட்டி
பக்க மேபகு வாயன பூதங்கள்
ஒக்க ஆட லுகந்துடன் கூத்தராய்
அக்கி னோடர வார்ப்பரா ரூரரே.


Siva performing dance along with the Bhutas which dance relishing it when they play upon Kokkarai, flute, Veena and Koṭukkoṭṭi.  (Kokkari, and Koṭukoṭṭi are instruments of music. ) 

Arunachala Siva.

1204
Verse  10:


மாலு நான்முக னும்மறி கிற்கிலார்
கால னாய அவனைக் கடந்திட்டுச்
சூல மான்மழு வேந்திய கையினார்
ஆல முண்டழ காயவா ரூரரே.


Vishnu and Brahma of four faces had not the capacity to know Siva. Having conquered Yama, the god of death, he who holds in his hands a trident, deer and a battle-axe.
He is the Lord in Arūr who is beautiful by consuming the poison.
(Note: There is no reference to Ravanan in this decade.) 

Padigam on Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

1205
Verse 9:


உண்டு நஞ்சுகண் டத்து ளடக்கியங்
கிண்டை செஞ்சடை வைத்த இயல்பினான்
கொண்ட கோவண ஆடையன் கூரெரி
அண்டவாண ரடையுமா ரூரரே.


Restraining in the neck the poison which Siva consumed, he has the nature of placing a circlet of flowers on the red matted locks.  He dresses himself in a loin-cloth who has a very hot fire in the hand.  He is the god in Arūr who is approached by the inhabitants of heaven.

Arunachala Siva.

1206
Verse  8:

தேய்ந்த திங்கள் கமழ்சடை யன்கனல்
ஏந்தி யெல்லியு ளாடு மிறைவனார்
காய்ந்து காமனை நோக்கின கண்ணினார்
ஆய்ந்த நான்மறை யோதுமா ரூரரே.


Siva has matted locks in which the waning crescent moon is shining. The god who dances at night holding a fire in the hand, and who destroyed by fixing his gaze on Manamatha, with anger, is the Lord in Arūr who chants the four Vedas into which researches were made. 


Arunachala Siva.

1207
Verse  7:

மட்டு வார்குழ லாளொடு மால்விடை
இட்ட மாவுகந் தேறு மிறைவனார்
கட்டு வாங்கங் கனன்மழு மான்தனோ
டட்ட மாம்புய மாகுமா ரூரரே.


The supreme god, Siva, who rides high on a big bull desiring it, along with a lady of fragrant long tresses of hair.  He is the Lord in Ārūr, who has eight shoulders, carrying a battle-axe, burning red-hot iron and a deer. 

Arunachala Siva.

1208
Verse  6:

பண்ணி னின்மொழி யாளையொர் பாகமா
விண்ணி னார்விளங் கும்மதி சூடியே
சுண்ண நீறுமெய்ப் பூசிச் சுடலையின்
அண்ணி யாடுவர் போலுமா ரூரரே.

Having as a half a lady whose sweet words are like melody-types,  wearing a crescent moon that shines in the sky, smearing himself with the fine powder of holy ash,
the Lord in Arūr will dance reaching the cremation ground.


Arunachala Siva.

1209
Verse  5:


துளைக்கை வேழத் துரியுடல் போர்த்தவர்
வளைக்கை யாளையொர் பாக மகிழ்வெய்தித்
திளைக்குந் திங்கட் சடையில் திசைமுழு
தளக்குஞ் சிந்தையர் போலுமா ரூரரே.


The god in Arūr, covered his body with the skin of an elephant with a trunk having two nostrils.  Having with joy on one half a lady wearing bangles on her hands,  he has a mind to measure all the directions with his matted locks on which the crescent moon has settled without leaving it. 

Arunachala Siva.

1210
Verse  4:

விடையு மேறுவர் வெண்தலை யிற்பலி
கடைகள் தோறுந் திரியுமெங் கண்ணுதல்
உடையுஞ் சீரை யுறைவது காட்டிடை
அடைவர் போலரங் காகவா ரூரரே.

The Lord in Arūr, rides on a bull also.  Our Siva who has a frontal eye and who wanders in every entrance of the houses to receive alms in the white skull.
His dress is rags, the place where he dwells is the cremation ground.  He will appear there using it as a stage. 

Arunachala Siva.

1211
Verse  3:


விண்ட வெண்டலை யேகல னாகவே
கொண்ட கம்பலி தேருங் குழகனார்
துண்ட வெண்பிறை வைத்த இறையவர்
அண்ட வாணர்க் கருளுமா ரூரரே.


The youth who obtains alms in the houses having as a begging bowl the broken white skull, and the Lord who placed on his head  crescent moon, a segment of a circle,
is the god in Arūr who grants his grace to celestial beings who dwells in heaven.

Arunachala Siva.

1212
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 28, 2018, 10:05:32 AM »
Verse  2:

சடையின் மேலுமொர் தையலை வைத்தவர்
அடைகி லாஅர வைஅரை யார்த்தவர்
படையின் நேர்தடங் கண்ணுமை பாகமா
அடைவர் போலிடு காடரா ரூரரே.

Siva placed a lady in the form of Ganga on the matted locks also. He tied in the waist a cobra which does not resort to holes, having as a half Uma, who has large eyes which are like the spear, the god in Arūr who has the burial ground as his stage,
appears before devotees and grants their wishes. (The particle of comparison used as mere expletive without indication of any comparison, this will apply to this word wherever it occurs.)

Arunachala Siva,


1213
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 28, 2018, 10:01:06 AM »
Tiru Arur:

Verse  1:

எப்போ தும்மிறை யும்மற வாதுநீர்
முப்போ தும்பிர மன்தொழ நின்றவன்
செப்போ தும்பொனின் மேனிச் சிவனவன்
அப்போ தைக்கஞ்ச லென்னுமா ரூரனே.


Siva who is worshiped by Brahma, in the morning, noon and evening, Siva who has a body like the superior gold which glitters like copper is the god, in Arūr who says "do not fear" as that time when the god of death throws his noose and snatches your life.
People of this world!  You always think without forgetting even for a single moment, (It may also mean day and night.)

Arunachala Siva.

1214
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 28, 2018, 09:55:29 AM »
Verse  10:

மறையி னானொடு மாலவன் காண்கிலா
நிறையு நீர்மையுள் நின்றருள் செய்தவன்
உறையும் மாண்பினண் ணாமலை கைதொழப்
பறையும் நாஞ்செய்த பாவங்க ளானவே.


If we worship with joined hands Aṇṇāmalai, which has the greatness as the dwelling place of Siva, who granted his grace by his nature of pervading everywhere and who could not be seen by Brahma, well-versed in Vēdas, and by Vishnu, sinful acts only committed by us will disappear.

(Note : there is no mention of Ravanan in this 10th verse.)

Padigam on Tiru Annamalai concluded.

Arunachala Siva.

1215
General topics / Re: Saiva Canons of Tiru Navukkarasar. Canons 4,5, and 6:
« on: February 28, 2018, 09:51:20 AM »
Verse  9:


முந்திச் சென்றுமுப் போதும் வணங்குமின்
அந்தி வாயொளி யான்றனண் ணாமலை
சிந்தி யாவெழு வார்வினை தீர்த்திடும்
கந்த மாமலர் சூடுங் கருத்தனே.


Going early in life, pay homage thrice in a day to Aṇṇāmalai of the god who has the color of the evening red sky. People of this world!  The chief who wears big fragrant flowers, will destroy the acts of those who get up from sleep thinking of the hill. 

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 [81] 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... 3060