Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3073
121
Verse  10:

புலன்கள்ஐந்தால் ஆட்டுண்டு போது போக்கிப்
    புறம்புறமே திரியாதே போது நெஞ்சே
சலங்கொள்சடை முடியுடைய தலைவா என்றும்
    தக்கன்செய் பெருவேள்வி தகர்த்தா யென்றும்
இலங்கையர்கோன் சிரம்நெரித்த இறைவா என்றும்
    எழிலாரூ ரிடங்கொண்ட எந்தா யென்றும்
நலங்கொளடி யென்தலைமேல் வைத்தா யென்றும்
    நாடோறும் நவின்றேத்தாய் நன்மை யாமே.

O heart,
come here!
Dance not to the tune of the five senses.
Do not roam abroad futilely.
daily adore Him thus: "O Chief in whose matted hair the river flows!
O Destroyer of the sacrifice of Daksha!
O God that crushed the head of Lanka's king!
O my Father that abides at beauteous Aaroor!
Ha,
You did place your goodly feet on my head!"
Do this and be blessed with weal.

Padigam 6 of Tiru Arur completed.

Arunachala Siva.

122
Verse  9:


பாசத்தைப் பற்றறுக்க லாகு நெஞ்சே
    பரஞ்சோதி பண்டரங்கா பாவ நாசா
தேசத் தொளிவிளக்கே தேவ தேவே
    திருவாரூர்த் திருமூலட் டானா வென்றும்
நேசத்தை நீபெருக்கி நேர்நின் றுள்கி
    நித்தலுஞ் சென்றடிமேல் வீழ்ந்து நின்று
ஏசற்று நின்றிமையோ ரேறே யென்றும்
    எம்பெருமா னென்றென்றே யேத்தா நில்லே.O heart,
you can snap the shackling bondage!
Hail Him thus: "O Paranjoti!
O Pandarangka!
O Queller of sins!
O bright Light of the land!
O God of gods!
O Tirumoolattaana of Tiruvaaroor!"
Thus,
even thus,
should you hail Him in increasing love,
Melting in His presence.
proceed to His shrine daily,
Fall at His feet,
stand up freed of worry,
and praise Him thus.
"O Chief of the celestial beings!
O Lord,
O Lord!"

Arunachala Siva.

123
Verse  8:


மதிதருவன் நெஞ்சமே உஞ்சு போக
    வழியாவ திதுகண்டாய் வானோர்க் கெல்லாம்
அதிபதியே ஆரமுதே ஆதீ யென்றும்
    அம்மானே ஆரூரெம் ஐயா வென்றும்
துதிசெய்து துன்றுமலர் கொண்டு தூவிச்
    சூழும் வலஞ்செய்து தொண்டு பாடிக்
கதிர்மதிசேர் சென்னியனே கால காலா
    கற்பகமே யென்றென்றே கதறா நில்லே.

O heart,
let me enlighten you.
this is the way for redemption.
cry with fervor thus: "O Overlord of the celestial beings!
O Nectar!
O Alpha!
O Chief!
O Sire of Aaroor!
"Scattering fresh flowers hail and adore Him.
circumambulate His shrine.
Render service.
sing and praise Him thus: "O Lord in whose crest shines the bright-rayed moon!
O Kaalakaalaa!
O Karpaka!"


Arunachala Siva.

124
Verse  7:

பற்றிநின்ற பாவங்கள் பாற்ற வேண்டில்
    பரகதிக்குச் செல்வதொரு பரிசு வேண்டில்
சுற்றிநின்ற சூழ்வினைகள் வீழ்க்க வேண்டில்
    சொல்லுகேன் கேள்நெஞ்சே துஞ்சா வண்ணம்
உற்றவரும் உறுதுணையும் நீயே யென்றும்
    உன்னையல்லால் ஒருதெய்வம் உள்கே னென்றும்
புற்றரவக் கச்சார்த்த புனிதா வென்றும்
    பொழிலாரூ ராவென்றே போற்றா நில்லே.


O heart,
if you seek to annul attaching sins,
To gain the path leading to eternal life,
And vanquish the circumscribing karma,
Listen to what I say!
Praise Him thus,
even thus: "You are my kin and help sure!
I will not think Of any God other than You!
O holy One whose waist is cinctured with a serpent of the ant-hill.
O Lord of Aaroor girt with groves!"

Arunachala Siva.


125
Verse  6:

நீப்பரிய பல்பிறவி நீக்கும் வண்ணம்
    நினைந்திருந்தேன் காண்நெஞ்சே நித்த மாகச்
சேப்பிரியா வெல்கொடியி னானே யென்றும்
    சிவலோக நெறிதந்த சிவனே யென்றும்
பூப்பிரியா நான்முகனும் புள்ளின் மேலைப்
    புண்டரிகக் கண்ணானும் போற்றி யென்னத்
தீப்பிழம்பாய் நின்றவனே செல்வ மல்குந்
    திருவாரூ ராவென்றே சிந்தி நெஞ்சே.

O heart,
I have been contemplating to end the onset of manifold transmigration,
well-nigh impossible to stop.
Behold this!
Think on Him thus,
even thus: "O Lord whose victorious flag is inseparable from the signum of the Bull!
O Siva who showed the way leading to Sivaloka!
O Lord who stood as a column of flame to the hailing of the Four-faced ever throaned On the Flower and the lotus-eyed whose mount in the bird!
O Lord of wealth-abounding Aaroor!

Arunachala Siva.
126
Verse  5:


இழைத்தநா ளெல்லை கடப்ப தென்றால்
    இரவினொடு நண்பகலு மேத்தி வாழ்த்திப்
பிழைத்ததெலாம் பொறுத்தருள்செய் பெரியோய் என்றும்
    பிஞ்ஞகனே மைஞ்ஞவிலுங் கண்டா என்றும்
அழைத்தலறி அடியேனுன் னரணங் கண்டாய்
    அணியாரூர் இடங்கொண்ட அழகா என்றும்
குழற்சடையெங் கோனென்றுங் கூறு நெஞ்சே
    குற்றமில்லை யென்மேல்நான் கூறி னேனே.


It is impossible to live beyond the ordained day.
Hail and praise Him during night and broad day.
Say thus: "O great One!
Forgive our sins and bless us!
O Pigngnaka!
O Blue-throated!"
Cry with fervor thus: "I seek Your refuge,
O handsome One that dwells at beauteous Aaroor!
O King whose tresses are matted!"
O heart,
even thus you proclaim.
your flaws will cease.
I swear this on me.

Arunachala Siva.

127
Verse  4:


புண்ணியமும் நன்னெறியும் ஆவ தெல்லாம்
    நெஞ்சமே யிதுகண்டாய் பொருந்தக் கேள்நீ
நுண்ணியவெண் ணூல்கிடந்த மார்பா என்றும்
    நுந்தாத வொண்சுடரே யென்றும் நாளும்
விண்ணியங்கு தேவர்களும் வேதம் நான்கும்
    விரைமலர்மேல் நான்முகனும் மாலுங் கூடி
எண்ணரிய திருநாம முடையா யென்றும்
    எழிலாரூ ராவென்றே ஏத்தா நில்லே.

O heart,
know this to constitute punya and righteous path!
Listen with care!
Thus,
even thus,
should you hail Him: "O One that wears on Your chest the subtle and white strands of thread!
O Lamp that needs no inducement!
Daily,
the celestial beings Devas,
the Vedas four,
the Four-faced of the fragrant Flower and Vishnu hail You as One whose hallowed names are legion!
O Lord of beauteous Aaroor!"

Arunachala Siva.


128
Verse  3:

நிலைபெறுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா
    நித்தலுமெம் பிரானுடைய கோயில் புக்குப்
புலர்வதன்முன் அலகிட்டு மெழுக்கு மிட்டுப்
    பூமாலை புனைந்தேத்திப் புகழ்ந்து பாடித்
தலையாரக் கும்பிட்டுக் கூத்து மாடிச்
    சங்கரா சயபோற்றி போற்றி யென்றும்
அலைபுனல்சேர் செஞ்சடையெம் ஆதீ யென்றும்
    ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே.

O heart,
come here!
If you seek life eternal,
do these: Wake up before daybreak every day.
enter the premises of our Lord's shrine.
sweep the precincts (with a broom): Coat them with cow-dung.
weave garlands adoringly.
Sing His glory.
bow with your head and enact a dance.
Cry aloud in fervor thus: "Hail Sankara!
All hail Sankara!
O Ancient in whose matted hair flows the river of billowy water!
O Lord of Aaroor!"

Arunachala Siva.


129
Verse  2:

செடியேறு தீவினைகள் தீரும் வண்ணஞ்
    சிந்தித்தே னெஞ்சமே திண்ண மாகப்
பொடியேறு திருமேனி யுடையா யென்றும்
    புரந்தரன்றன் தோள்துணித்த புனிதா வென்றும்
அடியேனை யாளாகக் கொண்டா யென்றும்
    அம்மானே ஆருரெம் மரசே யென்றும்
கடிநாறு பொழிற்கச்சிக் கம்பா வென்றுங்
    கற்பகமே யென்றென்றே கதறா நில்லே.


O heart,
resolve to end evil karma,
and for that,
Cry in faith and with fervor,
thus,
even thus: "O One of beauteous body bedaubed with the ash!
O holy One that cut the shoulder of Indra!
O One that has me as Your servitor!
O Chief!
O our King of Aaroor!
O Ekampan of Kachi girt with fragrant groves!
O Karpaka!"


Arunachala Siva.

130
Tiru Arur (7):


Verse  1:

இடர்கெடுமா றெண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா
    ஈண்டொளிசேர் கங்கைச் சடையா யென்றும்
சுடரொளியா யுள்விளங்கு சோதீ யென்றுந்
    தூநீறு சேர்ந்திலங்கு தோளா வென்றும்
கடல்விடம துண்டிருண்ட கண்டா வென்றுங்
    கலைமான் மறியேந்து கையா வென்றும்
அடல்விடையாய் ஆரமுதே ஆதீ யென்றும்
    ஆரூரா என்றென்றே அலறா நில்லே.
 
O heart,
come here!
If you seek to put an end to troubles may you in fervor cry aloud thus,
even thus: "O Lord on whose matted hair Ganga flows!
O inner light that shines bright!
O One whose shoulders dazzle with the pure ash!
O One whose throat is dark with the oceanic venom that You ate!
O One whose hand holds an antlered fawn!
O One whose mount is the martial Bull!
O Nectar!
O Lord of Aaroor!

Arunachala Siva.

131
Verse  10:


செருவளருஞ் செங்கண்மா லேற்றி னான்காண்
    தென்னானைக் காவன்காண் தீயில் வீழ
மருவலர்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தான்காண்
    வஞ்சகர்பா லணுகாத மைந்தன் தான்காண்
அருவரையை யெடுத்தவன்தன் சிரங்கள் பத்தும்
    ஐந்நான்கு தோளுநெரிந் தலற அன்று
திருவிரலால் அடர்த்தவன்காண் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.

He rides the martial Bull which is red-eyed Vishnu.
He is of Aanaikkaa in the south.
He smote and burnt the three,
hostile,
walled towns.
He is the great One who comes not near the deceptive.
That day,
with His beauteous toe,
He so crushed the ten heads and the twenty shoulders of the lifter of the irremovable mountain,
that he wailed.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor.

Padigam on Tiru Arur  (6) completed.

Arunachala Siva.   

132
Verse 9:


விண்டவர்தம் புரமூன்று மெரிசெய் தான்காண்
    வேலைவிட முண்டிருண்ட கண்டத் தான்காண்
மண்டலத்தில் ஒளிவளர விளங்கி னான்காண்
    வாய்மூரும் மறைக்காடும் மருவி னான்காண்
புண்டரிகக் கண்ணானும் பூவின் மேலைப்
    புத்தேளுங் காண்பரிய புராணன் தான்காண்
தெண்டிரைநீர் வயல்புடைசூழ் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


He burnt the three towns of the adversaries.
His throat is dark with the oceanic venom that He ate.
He glows on earth with growing luster.
He abides at Vaaimoor and Maraikkaadu.
He is the hoary One not to be beheld by him of lotus-eyes and the god on the Lotus flower.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor girt with fields rich in lucid water.

Arunachala Siva.

133
Verse  8:


பொன்நலத்த நறுங்கொன்றைச் சடையி னான்காண்
    புகலூரும் பூவணமும் பொருந்தி னான்காண்
மின்நலத்த நுண்ணிடையாள் பாகத் தான்காண்
    வேதியன்காண் வெண்புரிநூல் மார்பி னான்காண்
கொன்னலத்த மூவிலைவேல் ஏந்தி னான்காண்
    கோலமா நீறணிந்த மேனி யான்காண்
செந்நலத்த வயல்புடைசூழ் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


His matted hair is decked with auric and fragrant Konrai.
He abides at Pukaloor and Poovanam.
He is concorporate with Her whose slender waist is lightning-like.
He is a Brahmin.
Over His chest dangle strands of white thread.
He wields a murderous trident.
His beauteous body is bedaubed with glorious and beautiful ash.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor surrounded by fields of ruddy and fecund soil.

Arunachala Siva.

134
Verse 7:


நன்றருளித் தீதகற்றும் நம்பி ரான்காண்
    நான்மறையோ டாறங்க மாயி னான்காண்
மின்திகழுஞ் சோதியன்காண் ஆதி தான்காண்
    வெள்ளேறு நின்றுலவு கொடியி னான்காண்
துன்றுபொழிற் கச்சியே கம்பன் தான்காண்
    சோற்றுத் துறையான்காண் சோலை சூழ்ந்த
தென்றலார் மணங்கமழுந் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.

He is our God who confers good and annuls evil.
He became the four Vedas and the six Angas.
He is bright like lightning.
He is the Alpha;
His flag sports a white Bull.
He is Ekampan of Kacchi girt with groves.
He is of Chrotrutthurai.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor girt with gardens, where the southerly blows wafting fragrance.

Arunachala Siva.

135
Verse 6:

சங்கரன்காண் சக்கரம்மாற் கருள்செய் தான்காண்
    தருணேந்து சேகரன்காண் தலைவன் தான்காண்
அங்கமலத் தயன்சிரங்கள் ஐந்தி லொன்றை
    அறுத்தவன்காண் அணிபொழில்சூழ் ஐயாற் றான்காண்
எங்கள்பெரு மான்காண்என் னிடர்கள் போக
    அருள்செய்யும் இறைவன்காண் இமையோ ரேத்துஞ்
செங்கமல வயல்புடைசூழ் திருவா ரூரில்
    திருமூலட் டானத்தெஞ் செல்வன் தானே.


He is Sankara.
He blessed Vishnu with a disc.
He is wearing in His crest the young crescent moon.
He is the Chief.
He clipped one of the five heads of Brahma of the beauteous Lotus.
He is of Aiyaaru girt with lovely groves.
He is our Deity.
He is the Lord Who,
by His grace,
chases away my troubles.
He is the opulent One of Tirumoolattaanam at Tiruvaaroor hailed by the celestial beings, and girt with fields teeming in lotuses.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3073