Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3019
121
Verse  8:

தொடருந் தொண்டரைத் துக்கந் தொடந்துவந்
தடரும் போதர னாயருள் செய்பவர்
கடலின் நஞ்சணி கண்டவர் கடிபுனல்
படருஞ் செஞ்சடைப் பாலைத் துறையரே.

Siva, who grants his grace as Haraṉ, at the time when sufferings which come in succession afflict devotees, who had taken refuge in him, since a long time.
The one who destroys, has a neck which adorns itself with the poison that rose in the sea.  He is he who is in Pālaittuṟai and on whose red matted locks, the rushing water spreads. 

Arunachala Siva.122
Verse  7:குரவ னார்கொடு கொட்டியுங் கொக்கரை
விரவி னார்பண் கெழுமிய வீணையும்
மருவு நாண்மலர் மல்லிகை செண்பகம்
பரவு நீர்ப்பொன்னிப் பாலைத் துறையரே.


Siva is the preceptor, he harmonized the instruments Kotukoṭṭi, Kokkarai and Veena, on which melodies can be played. Siva in Pālaittuṟai, on the banks of the river Poṉṉi, which has on its water jasmine flowers blossoming in the early morning, and Champak which are spread on the surface.

Arunachala Siva.

123
Verse  6:


விண்ணி னார்பணிந் தேத்த வியப்புறும்
மண்ணி னார்மற வாதுசி வாயவென்
றெண்ணி னார்க்கிட மாஎழில் வானகம்
பண்ணி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Siva in Pālaittuṟai created the beautiful heaven as the place for the inhabitants of this world, who always meditated upon the Mantram, "Sivāya" without forgetting it, with wonder when the celestial beings  who are superior, bow to, and praise, Siva.

Arunachala Siva.


124
Verse  5:


சித்தர் கன்னியர் தேவர்கள் தானவர்
பித்தர் நான்மறை வேதியர் பேணிய
அத்த னேநமை யாளுடை யாயெனும்
பத்தர் கட்கன்பர் பாலைத் துறையரே.


Our father, who is desired by people who possess eight mystic powers, virgins, Devas,  demons, mad people, and Brahmins, who have learnt the four Vedas, Siva in Pālaittuṟai has love towards the devotees who say, "one who admits us as your protege!"

Arunachala Siva.

125
Verse  4:


நீடு காடிட மாய்நின்ற பேய்க்கணங்
கூடு பூதங் குழுமிநின் றார்க்கவே
ஆடி னாரழ காகிய நான்மறை
பாடி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Siva danced when the groups of ghosts which have the cremation ground as their dwelling place and the Bhutas, joining them, roared together Siva in Pālaittuṟai sang the beautiful four Vedas.


Arunachala Siva.

126
Verse  3:

மின்னின் நுண்ணிடைக் கன்னியர் மிக்கெங்கும்
பொன்னி நீர்மூழ்கிப் போற்றி யடிதொழ
மன்னி நான்மறை யோடுபல் கீதமும்
பன்னி னாரவர் பாலைத் துறையரே.

Virgins, who have a minute waist like the lightning gather in large numbers and bathe in the river Poṉṉi.  Staying permanently to worship his feet, god in Pālaittuṟai sang many songs together with the four Vedas.

Arunachala Siva.

127
Verse  2:

கவள மாகளிற் றின்உரி போர்த்தவர்
தவள வெண்ணகை மங்கையொர் பங்கினர்
திவள வானவர் போற்றித் திசைதொழும்
பவள மேனியர் பாலைத் துறையரே.

Siva covered himself with the skin of big elephant, which eats balls of rice or other food,  he has on one half a lady whose teeth are extremely white.  Siva in Pālaittuṟai has a holy form like coral, who is worshiped by joined hands towards the direction where he dwells by the celestial beings so that they may shine prominently.

Arunachala Siva.

128
Tirup Palaitturai:

Verse  1:

நீல மாமணி கண்டத்தர் நீள்சடைக்
கோல மாமதி கங்கையுங் கூட்டினார்
சூல மான்மழு ஏந்திச் சுடர்முடிப்
பால்நெய் யாடுவர் பாலைத் துறையரே.

Siva has a neck like the sapphire united on his long matted locks, the beautiful crescent moon and Ganga, holding a trident, deer and a battle-axe, the god in Pālaittuṟai will bathe in milk and ghee on his shining head.


Arunachala Siva.


129
Verse  10:


தீண்டற் கரிய திருவடி யொன்றினால்
மீண்டற் கும்மிதித் தார்அரக் கன்தனை
வேண்டிக்கொண் டேன்திரு வாய்மூர் விளக்கினைத்
தூண்டிக் கொள்வன்நா னென்றலுந் தோன்றுமே.


By a single foot which was not easy of approach to Vishnu and other Devas, and the Vēdas,  Siva trampled on the demon, not only to destroy his arrogance but also to redeem him.  I besought the light in Tiruvāimūr.  It will appear before me instantly,
when I thought of trimming that light within me to shed luster.


Padigam on Tiru Vaimur completed.


Arunachala Siva.

130
Verse 9:

தனக்கே றாமை தவிர்க்கென்று வேண்டினும்
நினைத்தேன் பொய்க்கருள் செய்திடு நின்மலன்
எனக்கே வந்தெதிர் வாய்மூருக் கேயெனாப்
புனற்கே பொற்கோயில் புக்கதும் பொய்கொலோ.


Though I requested Siva to pardon the fault of opening the doors, which was perhaps not palatable to him, the blemish-less god who granted his grace even to my songs which were without substance, telling me we are going to Vaimūr appearing in front of me, in his entry into the beautiful temple which has holy tanks, also a false appearance.

Arunachala Siva.

131
Verse  8:

திறக்கப் பாடிய என்னினுஞ் செந்தமிழ்
உறைப்புப் பாடி யடைப்பித்தா ருந்நின்றார்
மறைக்க வல்லரோ தம்மைத் திருவாய்மூர்ப்
பிறைக்கொள் செஞ்சடை யாரிவர் பித்தரே.

Even better than me who composed songs to open the door, Sambandhar,  who caused those doors to close by composing verses impressively, is standing nearby.
Is Siva who wears a crescent moon on his red matted locks, who is in Tiruvāimūr, capable of hiding himself?  He is definitely mad, as he hid himself.

Arunachala Siva.132
Verse  7:


பாடிப்பெற்ற பரிசில் பழங்காசு
வாடி வாட்டந் தவிர்ப்பா ரவரைப்போல்
தேடிக் கொண்டு திருவாய்மூர்க் கேயெனா
ஓடிப் போந்திங் கொளித்தவா றென்கொலோ.


Like the god in Viḻzhimizhalai, who gave an old coin for which one had to give discount to change and which Sambandhar received by praising Siva and had his distress removed by Siva,  what is the reason for disappearing. here, running, having told me we shall go to Tiruvāimūr, while searching for me.

Arunachala Siva.133
Verse  6:


யாதே செய்துமி யாமலோ நீயென்னில்
ஆதே யேயு மளவில் பெருமையான்
மாதே வாகிய வாய்மூர் மருவினார்
போதே யென்றும் புகுந்ததும் பொய்கொலோ.


If we do any acts and say we are not the doors but really you do that, that act will bear good result.  Siva, who has countless greatness,  who is dwelling in Vaimūr and who has the name of Mādevaṉ. Is it false when he commanded me to come and disappearing, when I came to Tiruvaimūr searching for him?

Arunachala Siva.

134
Verse  5:

ஒள்ளி யாரிவ ரன்றிமற் றில்லையென்
றுள்கி யுள்கி யுகந்திருந் தேனுக்குத்
தெள்ளி யாரிவர் போலத் திருவாய்மூர்க்
கள்ளி யாரவர் போலக் கரந்ததே.


Thinking, that there is no other god as intelligent as this Siva,  to me who was feeling elated thinking of him without ceasing, what is the reason for the god in Tiruvaimūr who disappeared like a deceitful person but appearing as a person of clear understanding.

Arunachala Siva.


135
Verse  4:


கழியக் கண்டிலேன் கண்ணெதி ரேகண்டேன்
ஒழியப் போந்திலே னொக்கவே யோட்டந்தேன்
வழியிற் கண்டிலேன் வாய்மூரடிகள்தம்
சுழியிற் பட்டுச் சுழல்கின்ற தென்கொலோ.

I did not see him disappearing, I saw him before my eyes. I did not come after he left me.  I came running simultaneously with him.  I did not see him on the way.
What is the reason for being distressed in mind being caught, in the whirls of the deception of the god in Vaimūr?

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3019