Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3200
121
Verse  13:

நான்தனக் கன்பின்மை
    நானும்தா னும்அறிவோம்
தானென்னை ஆட்கொண்ட
    தெல்லாருந் தாமறிவார்
ஆன கருணையும்
    அங்குற்றே தானவனே
கோனென்னைக் கூடக்
    குளிர்ந்தூதாய் கோத்தும்பீ.


That I have no love for Him is known to me and also to Him.
Others do not know.
However all are aware of His enslaving and ruling me.
The redemptive mercy springs from Him only.
He indeed is the God.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum Him ? the Sovereign -,
to unite with me.

Arunachala Siva.

122
Verse  12:


நாயேனைத் தன்னடிகள்
    பாடுவித்த நாயகனைப்
பேயேன துள்ளப்
    பிழைபொறுக்கும் பெருமையனைச்
சீயேதும் இல்லாதென்
    செய்பணிகள் கொண்டருளுந்
தாயான ஈசற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

He is the Lord who caused me ? a cur -,
to sing of His feet.
He is the magnificent One who forgives
The fiendish faults of my mind.
He is pleased to accept my services,
without spurning them.
He is God ? the Mother.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and over Him,
hum.

Arunachala Siva.

123
Verse  11:

வன்னெஞ்சக் கள்வன்
    மனவலியன் என்னாதே
கன்னெஞ் சுருக்கிக்
    கருணையினால் ஆண்டுகொண்ட
அன்னந் திளைக்கும்
    அணிதில்லை அம்பலவன்
பொன்னங் கழலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


Not deeming me a hard-hearted thief or one
With an obdurate mind,
He melted my stony heart,
enslaved,
and ruled me in mercy.
He is the Lord of Ambalam at beauteous Tillai,where swans flourish.
O King-Thumpi, fare forth to His auric and ankleted feet,
hover over them and hum.

Arunachala Siva.

124
Verse  10:


நோயுற்று மூத்துநான்
    நுந்துகன்றாய் இங்கிருந்து
நாயுற்ற செல்வம்
    நயந்தறியா வண்ணமெல்லாம்
தாயுற்று வந்தென்னை
    ஆண்டுகொண்ட தன்கருணைத்
தேயுற்ற செல்வற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


I have suffered maladies and grown old.
Lo,
I remain here a calf weaned away.
My wholly in-appreciative state is like that of a dog's that is unaware of its fortune.
He came and like a loving mother enslaved and ruled me in mercy.
He is the opulent One of effulgence.
O King-Thumpi,
fare forth and over Him,
hum.

Arunachala Siva.

125
Verse  9:

கரணங்கள் எல்லாங்
    கடந்துநின்ற கறைமிடற்றன்
சரணங்க ளேசென்று
    சார்தலுமே தான்எனக்கு
மரணம் பிறப்பென்
    றிவையிரண்டின் மயக்கறுத்த
கருணைக் கடலுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.He is beyond the outer,
inner and inmost organs of perception.
His throat sports a patch of murk.
When I reached His feet ? the Palladium -,
He did away both with my birth and death and their delusion.
To Him who is the sea of Mercy,
O King-Thumpi,
fare forth and over Him,
hum.

Arunachala Siva.

126
Verse  8:


ஒன்றாய் முளைத்தெழுந்
    தெத்தனையோ கவடுவிட்டு
நன்றாக வைத்தென்னை
    நாய்சிவிகை ஏற்றுவித்த
என்றாதை தாதைக்கும்
    எம்மனைக்கும் தம்பெருமான்
குன்றாத செல்வற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


He is like a tree that springs from the earth with one single trunk and puts forth innumerable branches.
He keeps me well.
He caused me,
a mere cur,
to ride a palanquin.
He is my Father;
He is the Lord-God of my father and my mother;
His is Opulence That never knows any decrease.
O King-Thumpi,
Fare forth to Him and over Him,
hum.

Arunachala Siva.

127
Verse  7:

சட்டோ நினைக்க
    மனத்தமுதாஞ் சங்கரனைக்
கெட்டேன் மறப்பேனோ
    கேடுபடாத் திருவடியை
ஒட்டாத பாவித்
    தொழும்பரைநாம் உருவறியோம்
சிட்டாய சிட்டற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ. 


If thought of even for a divine moment He,
Sankara,
springs as Nectar in the bosom.
Lo,
I am lost;
yet,
will I ever forget Him?
We cognize not the sinner-throng that think not of His un-flawed and sacred feet.
O King-Thumpi,
fare forth to Him who is supremely sublime and over Him hum.

Arunachala Siva.

128
Verse 6:

வைத்த நிதிபெண்டீர்
    மக்கள்குலம் கல்வியென்னும்
பித்த உலகிற்
    பிறப்போ டிறப்பென்னும்
சித்த விகாரக்
    கலக்கந் தெளிவித்த
வித்தகத் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


In this mad world where wealth,
women,
siblings,
Clan and learning are blabbered about,
He did away with transmigration that causes mental bewilderment,
and conferred on us clarity.
To that God of wondrous Gnosis,
fare forth,
O King-Thumpi and over Him hum.

Arunachala Siva.

129
Verse  5:

அத்தேவர் தேவர்
    அவர்தேவர் என்றிங்ஙன்
பொய்த்தேவு பேசிப்
    புலம்புகின்ற பூதலத்தே
பத்தேதும் இல்லாதென்
    பற்றறநான் பற்றிநின்ற
மெய்த்தேவர் தேவற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


"That God is the God;
his God is the God."
Thus they speak of pseudo-gods and rave.
In such a world,
All desire-less and to do away my attachment,
I hold fast the true God of gods.
O King-Thumpi,
fare forth to Him and hum.

Arunachala Siva.

130
Verse  4:

கண்ணப்பன் ஒப்பதோர்
    அன்பின்மை கண்டபின்
என்னப்பன் என்னொப்பில்
    என்னையும் ஆட் கொண்டருளி
வண்ணப் பணித்தென்னை
    வாவென்ற வான்கருணைச்
சுண்ணப்பொன் நீற்றற்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.He found not in me,
who in loveless-ness,
is peerless ? Love that can match the non-pareil love of Kannappan's.
Yet,
He my Father,
enslaved and ruled me;
In loving kindness,
He bade me thus:
"Come hither!"
O King-Tumpi,
fare forth to Him who wears the Holy Ash as His lovely fragrant dust of gold,
and thrum.

Arunachala Siva.

131
Verse  3:


தினைத்தனை உள்ளதோர்
    பூவினில்தேன் உண்ணாதே
நினைத்தொறுங் காண்தொறும்
    பேசுந்தொறும் எப்போதும்
அனைத்தெலும் புள்நெக
    ஆனந்தத் தேன்சொரியுங்
குனிப்புடை யானுக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


Do not sip honey from a flower,
which in size,
is like a millet seed.
Whenever thought of,
beheld, or spoken of,
He the dancing-Lord,
for ever,
causes all the bones to melt inwardly and pours the honey of Bliss.
To Him,
O King-thumpi,
fare forth,
And over His feet buzz.

Arunachala Siva.

132
Verse  2:நானார்என் உள்ளமார் ஞானங்க
    ளாரென்னை யாரறிவார்
வானோர் பிரானென்னை
    ஆண்டிலனேல் மதிமயங்கி
ஊனா ருடைதலையில்
    உண்பலிதேர் அம்பலவன்
தேனார் கமலமே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.

Had not the god of the supernals,
in a state of Intellectual befuddlement,
enslaved and ruled me,
Who would I be,
what indeed would be my mind,
Of what avail would be my intellectual attainments and who would know me at all?
He,
the Lord of Ambalam,
Seeks alms to eat,
in a skull to which flesh is still sticking.
O King-Tumpi fare forth to His feet like unto the melliferous lotus and over them bombilate.

Arunachala Siva.

133
Tiru Ko Tumpi:

Verse 1:


பூவேறு கோனும்
    புரந்தரனும் பொற்பமைந்த
நாவேறு செல்வியும்
    நாரணனும் நான்மறையும்
மாவேறு சோதியும்
    வானவருந் தாமறியாச்
சேவேறு சேவடிக்கே
    சென்றூதாய் கோத்தும்பீ.


The sovereign Brahma who is seated on the Lotus,
Indra,
the opulent goddess who is seated in all beautiful tongues,
Naarayanan,
the four Vedas,
Rudra,
the magnificent Flame,
And the celestial beings know not the salvific feet of the Rider of the Bull.
Go and hover over those feet,
O King-Tumpi and bombinate.

Arunachala Siva.

134
Verse  20:


வேதமும் வேள்வியும் ஆயி னார்க்கு
    மெய்ம்மையும் பொய்ம்மையும் ஆயி னார்க்குச்
சோதியு மாய்இருள் ஆயி னார்க்குத்
    துன்பமு மாய்இன்பம் ஆயி னார்க்குப்
பாதியு மாய்முற்றும் ஆயி னார்க்குப்
    பந்தமு மாய்வீடும் ஆயி னாருக்கு
ஆதியும் அந்தமும் ஆயி னாருக்கு
    ஆடப்பொற் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே. 


He is the Vedas and their Yagas;
He is Truth as well as Falsity;
He is light and also murk;
He is misery and happiness too;
He is part as well as whole;
He is Bondage and eke Deliverance;
He is the Beginning and the End.
For His Ablutions,
let us pound the perfuming powder.

The twenty verse compilation of Tiru Pon Chunnam completed.

Arunachala Siva.

135
Verse  19:


வட்ட மலர்க்கொன்றை மாலை பாடி
    மத்தமும் பாடி மதியும் பாடிச்
சிட்டர்கள் வாழுந்தென் தில்லை பாடிச்
    சிற்றம் பலத்தெங்கள் செல்வம் பாடிக்
கட்டிய மாசுணக் கச்சை பாடிக்
    கங்கணம் பாடிக் கவித்த கைம்மேல்
இட்டுநின் றாடும் அரவம் பாடி
    ஈசற்குச் சுண்ணம் இடித்தும் நாமே.Singing the wreath woven of rotund Konrai blossoms,
Singing the Datura flowers,
singing the crescent moon,
Singing southern Tillai where dwell sages,
Singing our wealth abiding at Chitrambalam,
Singing the snake that cinctures His waist,
Singing His bracelets and singing the hooded cobra that dances poised on his bent hand,
let us for the Lord-God,
pound the perfuming powder.

Arunachala Siva.

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 3200