Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 [799] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 ... 2974
11971
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:30:44 AM »
24.

Verse 24:


இதுவன்றே ஈசன் திருவுருவம் ஆமா
றிதுவன்றே என்றனக்கோர் சேமம் - இதுவன்றே
மின்னுஞ் சுடருருவாய் மீண்டாயென் சிந்தனைக்கே
இன்னுஞ் சுழல்கின்ற திங்கு. (24)
O Lord, You abide in my soul in a fulgurant form ;
It is this form which spins and irradiates thither ;
This indeed, O Lord, becomes Your divinely beauteous form ;
This indeed is the treasure ? ardent and remediate.


Arunachala Siva.

11972
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:20:33 AM »
23.

Verse 23:


பிறையும் புனலும் அனலரவுஞ் சூடும்
இறைவர் எமக்கிரங்கா ரேனுங் - கறைமிடற்ற
எந்தையார்க் காட்பட்டேம் என்றென் றிருக்குமே
எந்தையா உள்ள மிது. (23)

Crescent, and catchment, venom-ablaze serpent
All adorn Him. Though He cares us not, we let
Be taken by our father. This sole thought is long felt
Upon the griefless-cordial state.


Arunachala Siva.

11973
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:17:47 AM »
22.

Verse 22:


வந்திதனைக் கொள்வதே யொக்குமிவ் வாளரவின்
சிந்தை யதுதெரிந்து காண்மினோ - வந்தோர்
இராநீர் இருண்டனைய கண்டத்தீர் எங்கள்
பிரானீர்உம் சென்னிப் பிறை. (22)O Lord whose neck is dark like a cloud that floats
At night ! O Lord, be pleased to scrutinize the intent
Of this dazzling serpent ! It means to devour this,
The young crescent moon that rests in Your crest-


Arunachala Siva.

11974
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:15:10 AM »
21.

Verse 21:அவனே இருசுடர் தீ ஆகாசம் ஆவான்
அவனே புவிபுனல் காற் றாவான் - அவனே
இயமான னாய்அட்ட மூர்த்தியுமாய் ஞான
மயனாகி நின்றானும் வந்து. (21)


He indeed becomes the two lights, the fire and the ether too;
He, it is, who becomes earth, water and air ; He indeed is
The soul and the Ashta Moorti ; truly it is He
Who abides as the Lord of Gnosis.


Arunachala Siva.

11975
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:12:38 AM »
20.

Verse 20:


அறிவானுந் தானே; அறிவிப்பான் தானே
அறிவாய் அறிகின்றான் தானே - அறிகின்ற
மெய்ப்பொருளுந் தானே விரிசுடர் பார் ஆகாயம்
அப்பொருளுந் தானே அவன். (20)

Lord is knower all; Revealer- all;
Knowledge-All; knowing-All-
And to know thus, He is the True Ens supportive.
Radiant sun, Earth and all universe, He is solely.

Arunachala Siva.

11976
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:09:39 AM »
19.

Verse 19:இன்று நமக்கெளிதே மாலுக்கும் நான்முகற்கும்
அன்றும் அளப்பரியன் ஆனானை - என்றும்ஒர்
மூவா மதியானை மூவே ழுலகங்கள்
ஆவானைக் காணும் அறிவு. (19)


He wears a never-ageing crescent moon ; He becomes the worlds
Three times seven ; as of yore. He was beyond the ken
Of Vishnu and Brahma?s comprehension ; yet for us,
He is easy of access even to this day.


Arunachala Siva.

11977
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:06:56 AM »
18.

Verse 18:


அரனென்கோ நான்முகன் என்கோ அரிய
பரனென்கோ பண்புணர மாட்டேன் - முரண் அழியத்
தானவனைப் பாதத் தனிவிரலாற் செற்றானை
யானவனை எம்மானை இன்று.  (18)   .


With His unique toe He quelled the might of the Asura ;
Shall I call Him Hara or the Four-faced
Or Hari the supreme one ? Alas, I canst not, this day,
Comprehend His (multifoliate) Godliness.Arunachala Siva.
 

11978
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:04:07 AM »
17.

Verse 17:காண்பார்க்குங் காணலாந் தன்மையனே கைதொழுது
காண்பார்க்குங் காணலாங் காதலாற் - காண்பார்க்குச்
சோதியாய்ச் சிந்தையுளே தோன்றுமே தொல்லுலகுக்
காதியாய் நின்ற அரன். (17)Hara who is the Primal Cause of the hoary world, can be
Beheld by them that fold their hands in adoration
And by them that eye Him in love ; He manifests
As light in their mind who see Him with their inner eye.


Arunachala Siva.

11979
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 09:00:15 AM »
16.

Verse 16:இனியோநாம் உய்ந்தோம் இறைவன் அருள்சேர்ந்தோம்
இனியோர் இடரில்லோம், நெஞ்சே - இனியோர்
வினைக்கடலை யாக்குவிக்கும் மீளாப் பிறவிக்
கனைக்கடலை நீந்தினோம் காண். (16)


See, we remain secure; are at lord?s feet holy; no woe
Hereafter; no hereafter, see; with His holy feet
As our firm, we shall cross the deed-sea-bred-
-sea-of-births, never freed from it hitherto, sure.

Arunachala Siva..


11980
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 08:57:25 AM »
15.

Verse 15:


நினைந்திருந்து வானவர்கள் நீள்மலராற் பாதம்
புனைந்தும் அடிபொருந்த மாட்டார் - நினைந்திருந்து
மின்செய்வான் செஞ்சடையாய் வேதியனே என்கின்றேற்
கென்செய்வான் கொல்லோ இனி.(15)


Even, the celestial beings, for to remain, shall deck His holy feet
With flowers choice, think on Him; far from His kazhal.
I, poised ever on His flashing locks, Vedic chanting
On and on, praise His glory. Would He grace me?

Arunachala Siva.

11981
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 08:54:15 AM »
14.

Verse:  14:தானே தனிநெஞ்சந் தன்னையுயக் கொள்வான்,
தானே பெருஞ்சேமஞ் செய்யுமால் - தானேயோர்
பூணாகத் தாற்பொலிந்து, பொங்கழல்சேர் நஞ்சுமிழும்
நீணாகத் தானை நினைந்து. (14)

My heart is lonesome; self-beating subsistent;
It has for its fund of weal the intake of
Lord-thought on Lord?s unique kazhal-heat like
Venom-spitting viper vagrant.


My heart is lonesome; self-beating subsistent;
It has for its fund of weal the intake of
Lord-thought on Lord?s unique kazhal-heat like
Venom-spitting viper vagrant.

Arunachala Siva.


11982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 08:50:35 AM »
13.தகவுடையார் தாமுளரேல் தாரகலஞ் சாரப்
புகவிடுதல் பொல்லாது கண்டீர் - மிகவடர
ஊர்ந்திடுமா நாகம் ஒருநாள் மலைமகளைச்
சார்ந்திடுமே லே பாவந் தான். (13)


he serpent should not hiss on the mountain-daughter;
Yet not sizzle on His Right alone. Are they distal?
Is not garland-on-chest enough? Why a krait?
Would it not once course on Her? Who would this offence?

Arunachala Siva.


11983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 08:48:15 AM »
12.அதுவே பிரான்ஆமா றாட்கொள்ளு மாறும்
அதுவே யினியறிந்தோ மானால் - அதுவே
பனிக்கணங்கு கண்ணியார் ஒண்ணுதலின் மேலோர்
தனிக்கணங்கு வைத்தார் தகவு. (12)


Lord?s lordship is that hacceity; the same that takes
The Beings in stasis(whatever). Nor is this all
Of Him that wears the cassia wreath snow-knowing
That has an eye-on-forehead on all!

Arunachala Siva.

11984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 24, 2015, 08:45:42 AM »
ARpudha Tiru Andati of Karaaikkal Ammaiyar:

continues...11.

ஒன்றே நினைந்திருந்தேன் ஒன்றே துணிந்தொழிந்தேன்
ஒன்றேயென் உள்ளத்தின் உள்ளடைத்தேன் - ஒன்றேகாண்
கங்கையான் திங்கட் கதிர்முடியான் பொங்கொளிசேர்
அங்கையாற் காளாம் அது. (1)   Ever I subsist on Numero Uno; never I swerve;
I treasure that one as gold cherished in bosom and joy;
That one with matted locks possessing Ganga, moon
And fires flamboyant one;

Arunachala Siva.
 

11985

On 9th Jan 1946, one Mr. P. Banerjee asked Bhagavan:

"What is the difference between Jivanmukti and Videhamukti?"

Bhagavan:  There is no difference.  For those who ask, it is said:  A Jnani with body is a Jivanmukta
and he attains Videhamuki when he drops off the body.  But this difference is only for the onlooker,
not for the Jnani.

[Ribhu Gita, English translation, The Song of Ribhu gives
a detailed chart as an appendix about these states, again
from the onlooker's point of view.]

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 [799] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 ... 2974