Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 [799] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 ... 3061
11971
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2016, 08:32:08 AM »
Verse 11:


என்றவர் அருளிச் செய்ய
   யானேமுன் செய்குற் றேவல்
ஒன்றிது தன்னை யென்னை
   யுடையவர் அருளிச் செய்ய
நின்றது பிழையா மென்று
   நினைந்துவே றிடத்துப் புக்குப்
பொன்றிகழ் அறுவை சாத்திப்
   பூங்கச்சுப் பொலிய வீக்கி.


When thus He spake, Yeyar-Pakaiyar thought:
"This is a service which I myself should have done
Unprompted; now that I have made him tell me
What I should do, I am become blame-worthy."
He then moved into another apartment, decked himself
With golden vestments and tight breeches.   

Arunachala Siva.

11972
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2016, 08:29:40 AM »
Verse  10:மாது தன்னைமுன் கொடுத்தமா தவர்தாம்
   மனம கிழ்ந்துபே ருவகையின் மலர்ந்தே
யாது நானினிச் செய்பணி என்றே
   இறைஞ்சி நின்றவர் தம்மெதிர் நோக்கிச்
சாதி வேதிய ராகிய தலைவர்
   தையல் தன்னையான் தனிக்கொடு போகக்
காதல் மேவிய சுற்றமும் பதியுங்
   கடக்க நீதுணை போதுக வென்றார்.


The great tapaswi Yeyar-Pakaiyar who gifted away his wife
Felt greatly delighted and bloomed in happiness;
Bowing he said: "Is there any thing else I can do"?
Hearing him, the true Brahmin -- the Lord --, said:
"As I have to proceed singly with this woman
You should accompany and help me
Pass this town unmolested by your loving kin."   

Arunachala Siva.

11973
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2016, 08:22:05 AM »
Verse 9:


இன்று நீரெனக் கருள்செய்த திதுவேல்
   என்னு யிர்க்கொரு நாதநீ ருரைத்தது
ஒன்றை நான்செயு மத்தனை யல்லால்
   உரிமை வேறுள தோவெனக் கென்று
தன்த னிப்பெருங் கணவரை வணங்கத்
   தாழ்ந்து தொண்டனார் தாமெதிர் வணங்கச்
சென்று மாதவன் சேவடி பணிந்து
   திகைத்து நின்றனள் திருவினும் பெரியாள்."If this be your gracious hest to me this day
What though your command be, Oh lord of my dear life,
I should obey and perform it; option none I have."
This said she paid obeisance to her husband unique.
The devotee Yeyar-Pakaiyar reciprocated it;
She moved away, adored the sacred feet
Of the tapaswi and stood all bewildered.
Oh the women greater than even Lakshmi!


Arunachala Siva.

11974
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 27, 2016, 08:13:58 AM »
Verse 8:


இதுவெ னக்குமுன் புள்ளதே வேண்டி
   எம்பி ரான்செய்த பேறெனக் கென்னாக்
கதுமெனச் சென்று தம்மனை வாழ்க்கைக்
   கற்பின் மேம்படு காதலி யாரை
விதிம ணக்குல மடந்தைஇன் றுனைஇம்
   மெய்த்த வர்க்குநான் கொடுத்தனன் என்ன
மதும லர்க்குழல் மனைவியார் கலங்கி
   மனந்தெ ளிந்தபின் மற்றிது மொழிவார்.
"This is indeed a boon granted to me, as what is
Sought of me is only what I already have."
He then swiftly moved in and addressed his beloved wife,
A woman par excellence in chastity
And poised in the dharmic life of a housewife, thus:
"O woman nobly descended! Oh my duly wedded wife!
This day I gift you to this true tapaswi."
The noble wife whose locks were decked with honeyed blooms
Stood dismayed; soon she recovered and spake thus:   


Arunachala Siva.

11975There are three places which are halls in Asramam.

1. The front portion of Mother's Temple, where you find the statue of Bhagavan to your right as
you enter, is called Jubilee Hall or New Hall, which was made as a thatched shed in 1946.

2. The Old Hall is the one near the dining hall/kitchen, behind the well, is where Bhagavan sat for
more than 24 years and great works like Talks, Day by Day, Sri Ramana Gita bhashyam were written
/ read out.  This is the most vibrant place.  Here one should not lie down/sleep.  Utter silence is maintained.

3. The Samadhi Hall is the largest one before Bhagavan's Samadhi, which is also a resting place during rains/hot summer.  In the evenings, book reading and parayana take place here.

Arunachala Siva.     


11976
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: January 27, 2016, 06:51:54 AM »We are all Awareness.  It is the vasanas, which are like clouds, that obstructs its revealing.
The vasanas are carried from the previous births and it appear right from the moment
the child is born.  It looks for mother's breast for milk!  People without vasanas are always Awareness.
There is one Nammazhwar in Sri Vaishnavism.  He was born under a tamarind tree.  He is ayonija,
born not through a mother's womb.  He therefore cared for nothing.  He just consumed air and lived!
He is called Sadagopa, for the same reason.

Arunachala Siva.

11977
General Discussion / The Man on the Golden Horse:
« on: January 26, 2016, 01:03:51 PM »
(An article by Douglas Halebi, in the Mountain Path issue dated Jan.- Mar. 2015)

*

Many years ago, a horseman went clattering over the streets of Damascus, past the ancient settlements
of Akkad and Mohajirna, beyond the beautiful old houses of Salahiyya. Then he ascended a slope of
Mount Kasiyun that loomed over the city below. He paused, as man has done since time immemorial,
to feast his eyes on the great cosmopolitan city spread out before him, an ancient habitat said to be
'as old as stars' rivers and trees.  As old as the Earth itself'.  The rider appeared to be out of time,
out of place in the whole modern era, surrounded by automobiles, vendors, young couples in love.
food trucks and boys hawking watermelon seeds and roasted nuts. From his own teachers he had
learned that there were human settlements here 12,000 years ago. He lacked a formal, intimate,
knowledge of the ancient past, the stream of Sumerians, Akkadians, Assyrians, Canaanites, Phoenicians,
Greeks, and Romans that came wave after wave. But he could point to the hill where Cain is said to
have slain his brother, Abel.  And he remembered well the vestiges of a Byzantine Christian Empire,the
coming of Islam and the poem in stone called Umayyad Mosque.

contd.,

Arunachala Siva.       

11978
General Discussion / Re: Adhisthana - John Grimes:
« on: January 26, 2016, 10:40:50 AM »
Further, He said, 'When one realizes the truth and knows that there is neither seer nor the seen,
but only the Self that transcends both, that the Self alone is the screen or the substratum on which
the shadow both of the ego  and all that it sees, come and go, the feeling that one has not got eyesight,
and that therefore one misses the sight of various things, will vanish.  The realized being, though he has
normal eyesight, does not see all these things.  He sees only the Self.'  (Day by Day., 17.10.1946)

It was said of Ramana, 'This sage of Arunagiri was one who burned His boats even at the age of seventeen,
while He was a student in Madurai.  This was so that He might be drowned in the Ocean of Arunachala and
dissolved in It, so that there might be no trace of His little 'self' and He be only the Self that is, was, and shall
ever be.  This to Him 'Arunachala' - the one resplendent and immutable Truth, that is the substratum of all
that is, was and shall be.'  (T.K. Sundaresa Iyer, At the Feet of Bhagavan, Section 3).

What is the adhishtana like?  Bhagavan compared it to the Final Goal, Turiya (the Fourth State).  He said,
'I am the Final Goal of the path. The Reality that I AM appears to be hidden by confusion and a veil. But
by the Grace of the Guru, I being fixed firmly in my own reality, the veils have fallen away, both inside and
out;  so I am the One Indivisible, the Turiya (Fourth State).  Yet though it be termed the 'fourth' with
reference to the changing of three states, yet this 'Fourth'  is the substratum and the primal state of Being.
When this 'fourth' is in contact with the Guru's real nature, then is established Being, and then is the One
Whole.'

contd.,

Arunachala Siva.         
       

11979
General Discussion / Re: Atyashrama - John Grimes:
« on: January 26, 2016, 10:01:54 AM »
The term 'ashrama' (from the root 'sram' meaning 'weariness',  'toil', 'labor' + 'a' meaning 'not', 'absence')
in mainstream Brahmanic thought refers to four district vertical social positions within which a person
pursues cultural and religious goals. As well, Ashrama is a term given to mean, 'a place to rest from one's
toils or exertions'. Thus, we have Ramana Ashrama.  Intriguingly, there is a saying, 'The ashrama is the guru's
body.'  This provides us with an opportunity to inquire who Ramana is and what is the nature of an ashrama?

According to Hindu dharma an ideal human society is fundamentally hierarchical.  Traditionally, every
individual, whether disciple or Guru, will fit into one of four categories.  In the empirical world, there is a
place for everyone.  People differ from one another and these differences are both distinctive and crucial.
People have different aptitudes, predilections, and abilities. In regards to social position, they are designated
stages of life, (ashramadharma) that emphasize the individual aspect of one's personal development vis
a vis one's vertical ascent towards liberation from the wheel of birth and death:  (brahmacharya - chaste
childhood role is played out; grihastha - married householder wherein the role of a family person is played
out;  vanaprastha - withdrawing forest dweller, a serious spiritual practioner;  and sannyasin - homeless
wandering renunciate ascetic.) What is much less known is that the scriptures also speak of an  atyashrama
(beyond all ashramas).  It is here where one may find rest, i.e. a person who belongs to the atyashrama
and / or their ashram.

contd.,

Arunachala Siva.       

11980
General topics / Re: The Bliss of No Want - Vasko Kohlmayer:
« on: January 26, 2016, 09:42:04 AM »
The story of Radovan:

I have come across a striking real-life example of this not too long ago. It happened to my brother
Radovan one late afternoon as he was travelling home from work.  At the time he was going through
a difficult period in his life.  He was in the midst of planning a relocation to a different country in order
to take his child out of an environment that was detrimental to her well being. Not knowing how his plan
would work out or even how he would provide for his family in the new place, Radovan was feeling severe
pressure from several sides. That afternoon he was particularly eager to get home quickly, but as he was
driving, he came up a terrific traffic jam that eventually forced his car to a standstill.  There were so many
things to take care of and here he was struck in traffic. A despair began mounting in his mind.

But then, as he was staring at the column of cars in front of him, a question suddenly arose in his mind.
It was a strange question, one that had never occurred to him before.

The question was this:  'What would I need or want if I were to die tonight?'

This question impressed itself powerfully and vividly on his mind.  For the first time in his life Radovan
truly felt that death was real and that he was subject to it.  He felt as if this question was somehow a
harbinger of his own death and that he might, indeed, die that night.

The disturbing premonition caused all his mental powers to gather together with a great sense of urgency.
His whole being focused on this question as if the answer to it was the key to the whole mystery of his
existence.

contd.,

Arunachala Siva.         

11981
Nature of Bondage:

Verse 146:

Ignorance is the root of this bondage -- natural, but beginning-less and endless.  Birth, death, sickness,
disease, old age, pain -- ignorance creates these for the enjoyer - the ego.     

Discrimination between Self and non Self

Verse 147:

Neither by weapons, by any scripture, by fire, nor by water, can this tree be hewn down. Nor by
millions of different kinds of works can it be hewn down. Only the great sword of discrimination can
cut down this Maya, and the sword should be whetted by the grace of the Lord.

Verse 148:

From faith in the scriptures comes fidelity to one's own duty; and by the performance of that duty comes
the purification of the heart.  There only is the knowledge of the Supreme Self, and by that knowledge
comes the destruction of the tree of the world -- root and all.

Verse 149:

Being enveloped by five different sheaths, the Atman does not manifest.  As water is covered by the moss
which rises from it, so the Atman is covered by these five sheaths. 

Verse 150:

But if you remove the moss, you can see the pure water completely, and it removes the pain of thirst
and gives immediate relief to the individual.

Verse 151:

So if these five sheaths are taken away, the Atman will manifest itself  -- pure, eternal bliss, unchangeable,
direct, and self luminous.

Verse 152:

Therefore, the wise man should discriminate between the Self and the non Self in order to be free;
for by discrimination alone and knowing one's own Self -- knowing one's own intelligence, knowledge
and bliss  - he becomes ever peaceful.

Verse 153:

As the blade of grass is separated from its sheath, you must separate the seer from the seen and reduce
everything to the Atman (directly -- not by imagination).  And one who dwells in that Atman is free.

contd.,

Arunachala Siva.     

11982
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:22:48 AM »
Verse 7:


என்ன அவ்வுரை கேட்டியற் பகையார்
   யாதும் ஒன்றுஎன் பக்கலுண் டாகில்
அன்ன தெம்பிரான் அடியவர் உடைமை
   ஐய மில்லைநீ ரருள்செய்யு மென்ன
மன்னு காதலுன் மனைவியை வேண்டி
   வந்த திங்கென அந்தண ரெதிரே
சொன்ன போதிலும் முன்னையின் மகிழ்ந்து
   தூய தொண்டனார் தொழுதுரை செய்வார்.


Hearkening to His words, Yeyar-Pakaiyar said:
"If there be aught owned by me, that truly belongs
To my Lord's servitors; it admits of no doubt.
Be pleased to grace me with your demand."
When he spake thus, pat came His reply.
"I came here to secure for me your loving wife."
Though the gracious One Spake thus, the joy
Of the pure devotee but doubled, and he
Addressed Him, bowing in reverence, thus:

Arunachala Siva.

11983
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:19:42 AM »
Verse  6:


என்று கூறிய இயற்பகை யார்முன்
   எய்தி நின்றவக் கைதவ மறையோர்
கொன்றை வார்சடை யாரடி யார்கள்
   குறித்து வேண்டின குணமெனக் கொண்டே
ஒன்று நீரெதிர் மறாதுவந் தளிக்கும்
   உண்மை கேட்டுநும் பாலொன்று வேண்டி
இன்று நானிங்கு வந்தனன் அதனுக்கு
   இசைய லாமெனில் இயம்பலா மென்றார்.The deceptive Brahmin that stood fronting Yeyar-Pakaiyar
Who bade him a warm welcome, spake:
"I've heard it said that whatever is sought from you
By the servitors of the Lord who wears KonRai flowers
On His matted hair, you deem it your good duty
To grant it truly, never once expressing refusal;
I come this day seeking a thing from you;
If you consent (to my request) I'll declare my intent."


Arunachala Siva.

11984
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:17:26 AM »
Verse  5:


வந்து தண்புகார் வணிகர்தம் மறுகின்
   மருங்கி யற்பகை யார்மனை புகுத
எந்தை யெம்பிரான் அடியவர் அணைந்தார்
   என்று நின்றதோர் இன்பஆ தரவால்
சிந்தை யன்பொடு சென்றெதிர் வணங்கிச்
   சிறப்பின் மிக்கவர்ச் சனைகள்முன் செய்து
முந்தை யெம்பெருந் தவத்தினால் என்கோ
   முனிவர் இங்கெழுந் தருளிய தென்றார்.He came to Pukar serene, passed through the street
Of merchants and arrived at the house of Yeyar-Pakaiyar
Who came to greet Him bowing reverentially,
Impelled by great love and deeming Him to be
The servitor of the Lord-Father; Him he adored
With flowers ritualistically and said:
"Is it as a result of my great askesis of yore that I am
Blessed with the advent of a great Muni?"


Arunachala Siva.

11985
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: January 26, 2016, 08:15:15 AM »
Verse  4:


ஆயும் நுண்பொரு ளாகியும் வெளியே
   அம்ப லத்துள்நின் றாடுவா ரும்பர்
நாய கிக்குமஃ தறியவோ பிரியா
   நங்கை தானறி யாமையோ அறியோம்
தூய நீறுபொன் மேனியில் விளங்கத்
   தூர்த்த வேடமுந் தோன்றவே தியராய்
மாய வண்ணமே கொண்டுதம் தொண்டர்
   மறாத வண்ணமுங் காட்டுவான் வந்தார்.He is the subtle One to be meditated with Gnosis;
He is the One who dances visibly in the Ambalam.
Whether His disguise was known to the Goddess
Of the celestial beings or unknown even to Her who is
Ever not separate from the Lord, we know not.
He took the form of a base lecherous Brahmin
Decked with the holy ash on his golden frame;
Thus he came robed in deception to His devotee
To demonstrate his never-declining nature.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 [799] 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 ... 3061