Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 [796] 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 ... 2905
11926
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2015, 02:46:14 PM »
44. ENNap Pathigam: Thoughts about Siva and His devotees:


பாருரு வாய பிறப்பற வேண்டும்
    பத்திமை யும்பெற வேண்டும்
சீருரு வாய சிவபெரு மானே
    செங்கம லம்மலர்போல்
ஆருரு வாயஎன் ஆரமு தேஉன்
    அடியவர் தொகைநடுவே
ஓருரு வாயநின் திருவருள் காட்டி
    என்னையும் உய்யக்கொண் டருளே . (1)

O Lord Siva whose form is supernal glory !  O my rare Nectar whose rare and lovely hue is like that of
the red lotus !  My births on earth must perish;  I must also Be blessed with bhakti.
Placing me amidst Your devotees, You must reveal to me Your unique Form of divine grace and
redeem even me.


Arunachala Siva.

11927
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2015, 02:35:49 PM »
43. Tiru Varthai:  The Holy Word:


மாதிவர் பாகன் மறைப யின்ற
    வாசகன் மாமலர் மேய சோதி
கோதில் பரங்கரு ணையடி யார்
    குலாவுநீ திகுண மாக நல்கும்
போதலர் சோலைப் பெருந்து றையெம்
    புண்ணியன் மண்ணிடை வந்திழிந்ந்
தாதிப் பிரமம் வெளிப்படுத்த
    அருளறி வார்எம் பிரானா வாரே.  (1)

His Consort shares His form; His words are those of the Vedas;
He is the Light enthroned on the great Flower;  He who is the flawless and supernal Mercy,
confers the goodly virtue,  which is Treasure, on His servitors who seek it.
He is the Holy One of Perunthurai rich in groves where buds galore burgeon.
He, the Primal Godhead,  Descends down on earth and manifests His Grace.
They that comprehend it are our divine masters.


Arunachala Siva.

11928
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2015, 02:31:25 PM »
42.  Chennip Pathu:  Experiencing Siva's Feet on his head. (Chenni =  Head.)


தேவ தேவன்மெய்ச் சேவகன்
    தென்பெ ருந்துறை நாயகன்
மூவ ராலும் அரியொ ணாமுத
    லாய ஆனந்த மூர்த்தியான்
யாவ ராயினும் அன்ப ரன்றி
    அறியொ ணாமலர்ச் சோதியான்
தூய மாமலர்ச் சேவ டிக்கண்நம்
    சென்னி மன்னிச் சுடருமே. (1)

At the pure, flowery and salvific feet of Him who is the God of gods,  the Hero,
the Lord of southern Perunthurai,  the Source Original unknowable by the Trinity,
the Form of Bliss, the flowery Flame unknown to all ? whoever they be ?,
save His own loving devotees,   Our head rests in sempiternal splendor !

Arunachala Siva.

 
.
 

11929
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2015, 02:25:17 PM »
41. Adbutha Pathu:  A decade on the wonder, that, what will not happen in this world:மைய லாய்இந்த மண்ணிடை வாழ்வெனும்
    ஆழியுள் அகப்பட்டுத்
தைய லாரெனுஞ் சுழித்தலைப் பட்டுநான்
    தலைதடு மாறாமே
பொய்யெ லாம்விடத் திருவருள் தந்துதன்
    பொன்னடி யிணைகாட்டி
மெய்ய னாய்வெளி காட்டிமுன் நின்றதோர்
    அற்புதம் விளம்பேனே .(41)He forfended, on this earth, my sinking into the sea of life, all bewildered;
He saved me from getting sucked up into the maelstrom called women;   And my consequential
befuddlement.  He blessed me with Grace divine to give up all falsity.
He revealed to me His golden Feet twain.
He ? the True God ?, manifested before me.
Lo, I cannot articulate in words this miracle !


Arunachala Siva.

11930
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 21, 2015, 02:17:55 PM »
40.  Kulap Pathu - Decade on Heckling with joy.ஓடுங் கவந்தியுமே
    உறவென்றிட் டுள்கசிந்து
தேடும் பொருளுஞ்
    சிவன்கழலே எனத்தெளிந்து
கூடும் உயிருங்
    குமண்டையிடக் குனித்தடியேன்
ஆடுங் குலாத்தில்லை
    ஆண்டானைக் கொண்டன்றே . (1)


Thinking that only the begging-bowl and the loin-cloth are my possessions,  mainly melting and getting convinced clearly that the ankleted feet of Siva alone constitute the object of my quest,  I hold fast the resplendently dancing God of Tillai. (Chidambaram).
I, the servitor, so bend and dance even as my life and its nest -, The body ?, wobble in ecstasy.


Arunachala Siva.

11931


On 19th July 1946, a visitor put questions:

I do not understand how to make inquiry, 'Who am I?'

Bhagavan:  Find out whence the the 'I' arises.  Self  inquiry does not mean arguments or reasoning
such as goes on when you say, "I am not this body, I am not the senses" etc.;   all that may also help
but it is  not the inquiry.  Watch and find out where in the body 'I' arises and fix your mind on that.

Visitor:  Will Gayatri help?

Bhagavan:  What is Gayatri?  It really means:  Let me concentrate on that which illumines all.
Dhyana really means only concentrating or fixing the mind on the object of Dhyana.  But meditation
is our real nature.  If we give up other thoughts what remains is 'I' and its nature is Dhyana
or meditation or Jnana, whichever we choose to call it.  What is at one time the means becomes the end; unless meditation or Dhayana were the nature of the Self it could not take you to the Self.  If the means
were not of the nature of the goal, it could not bring you to the goal.

Arunachala Siva.   

11932

On 21st July 1946, in the afternoon, two questions were put by Mr. Bhargava, an elderly visitor from Jhansi,
U.P.

1. How am I to search for the 'I' from start to finish?

2. When I meditate I reach a stage where there is a vacuum or void.  How should I proceed from there? 

Bhagavan Ramana:

Never mind whether there are visions or sounds or anything else or whether there is a void.  Are you
present during all  this or are you not?  You must have been there even during the void to be able to
say that you experienced the void.  To be fixed in that 'you' is the quest for the 'I' from start
to finish.    In all books of Vedanta, you will find this question of a void or of nothing being left, raised
by the disciple and answered by the Guru.  It is the mind that sees the objects and has experienced
and that finds a void when it ceases to see and experience, but that is not 'you'.  You are the constant
illumination that lights up both the experiences and the void.  It is like the theater light which enables
you to see the theater, actors and play while the play is going on, but also remains alight and enables
you to say that there is no play on and when it is finished.

Bhagavan Ramana in this context, quoted the verses 212 and 213 of Vivekachoodamani, in which
the disciple says:  "After  I eliminate the five sheaths as not-Self, I find that nothing at all remains."

The Guru replied that the Self or That by which all modifications [including the ego and its creatures]
and their absence [that is the void] are perceived is always there.

Arunachala Siva. 

11933


On 22nd July 1946, one Mr. Vaidyanathan, the RDO brought in his adviser one Mr. Ramamurti and
the latter's brother also had come.

Mr. Ramamurti's brother at that time, asked Bhagavan:

"I find it difficult to believe in a personal God.  In fact, I find it impossible.  But I can believe in an
impersonal God, a Divine Force which rules and guides the world, and it would be a great help to me,
even in my work of healing [the questioner was doing naturopathy healing],  if this faith, were increased.
May I know how to increase this faith?"

After a slight pause, Bhagavan Ramana replied:

"Faith is in things unknown but the Self is self-evident.  Even the greatest egoist cannot deny his own existence,  that is to say, cannot deny the Self.  You can call the ultimate Reality by whatever name
you like and say that you have faith in it or love for it, but who is there who will not have faith
in his own existence or love for himself?  This is because faith and love are our real nature..

A little later, Ramamurti asked:  "That which rises as 'I' within us is the Self, is it not?"

Bhagavan:  No, it is the ego that rises as 'I'.  That from which it arises is the Self.

Ramamurti:  They speak of a lower and a higher Atman.

Bhagavan:  There is no such thing as lower or higher in Atman.  Lower and higher apply to the forms,
not to the Self or Atman.

Arunachala Siva.

11934
Ozhivl Odukkam:

Verse 110:


The world of Maya, arising and subsiding by turns,is unreal like the clouds in the sky. If we do not realize
this, and attempt to suppress the world that rises up using the mind that rises with it, will this not be
like a ball, bouncing back again each time we hit it to the ground?  Therefore, observe it as the witness
only.  It will be like a tree dug up by the root, yielding neither flowers nor fruits. (110).

The literal meaning in the second sentence here is, 'If (one) suppresses that which rises up with that
which rises up.  Uthippu is a noun from which the verb 'uti', which means to spring up, arise,come into
existence. Since the world and the mind arise together in consciousness, the word is suited to conveying
both meanings.  The repetition of the word prefigures the idea of bouncing back and forth,as of the ball
in the metaphor which follows, and also lends weight to the idea being presented here that the world and
the mind are not in essence different, that they are the two sides of the same coin, as it were.

Thus an attempt on the part of the mind to suppress the world will cause the world to 'bounce back'
as it were, prompting further mental activity in never ending vicious circle.  The alternative to engaging
in the fruitless activity described in the first part of the verse is simply to remain as witness.  If the mind,
the discriminating consciousness,  is eliminated, there will be no world of the mind and senses, just as,
if the root of a tree is ripped out, it will produce neither flowers nor fruits.

contd.,

Arunachala Siva.   


 

11935
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 03:04:29 PM »
44.50:


வாட்டாப் படாத மவுனஇன்பங் கையாலே
காட்டிக் கொடுத்தானைக் காண்பேனோ பைங்கிளியே. 50.


Will I ever see Him,
Who by gesture of hand,
Showed the Bliss of Silentness
That diminishes never?
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

11936
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 03:02:48 PM »
44.49:


வாய்திறவா வண்ணமெனை வைத்தாண்டார்க் கென்துயரை
நீதிறவாச் சொல்லின் நிசமாங்காண் பைங்கிளியே. 49.


He lorded over me,
Letting me not open my mouth;
To Him, if thou speak frankly,
That will prove the truth;
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

11937
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 03:00:49 PM »
44.48:


மேவுபஞ்ச வண்ணமுற்றாய் வீண்சிறையால் அல்லலுற்றாய்
பாவிபஞ்ச வண்ணம் பகர்ந்துவா பைங்கிளியே. 48.Five hues you have;
For nothing you suffered in prison;
Pray fly and convey this forlorn maiden's
Famished condition and return;
O Green Parrot!

Arunachla Siva.

11938
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 02:58:57 PM »
44.47:


மெய்யில்நோய் மாற்றவுழ்தம் மெத்தவுண்டெம் அண்ணல்தந்த
மையல்நோய் தீர்க்க மருந்தும்உண்டோ பைங்கிளியே. 47.


Numerous the medicines are
To cure the ailments of the body;
But is there medicine any
To cure love's ailments
That my Lord gave?
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

11939
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 02:57:05 PM »
44.46:

மாலைவளர்ந் தென்னை வளர்த்திறைவர் பன்னெறியாம்
பாலைவனத் தில்விட்ட பாவமென்னோ பைங்கிளியே. 46.


He made me grow;
He made my love for Him grow;
And then my Lord left me alone
In the desert of multi-faiths;
What transgression did I commit?
O Green Parrot!


Arunachala Siva.


11940
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 20, 2015, 02:55:20 PM »
44.45:


மட்டுப்படாத மயக்கமெல்லாந் தீரஎன்னை
வெட்டவெளி வீட்டில்அண்ணல் மேவுவனோ பைங்கிளியே. 45.My limitless passion to end
Will my Lord take me
To the Home of Void Vast?
O Green Parrot!

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 [796] 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 ... 2905