Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 [794] 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 ... 3128
11896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 09:08:01 AM »
Verse 47:


ஏலங்கமழ் கோதையர் தந்திறம்
   என்றும் நீங்குஞ்
சீலங்கொடு வெம்புலன் தெவ்வுடன்
   வென்று நீக்கி
ஞாலந்தனி நேமி நடாத்தி
   நலங்கொள் ஊழிக்
காலம்உயிர் கட்கிட ரான
    கடிந்து காத்து.


Poised in piety he cut away for ever all nexus
With dames of perfumed locks; he quelled the five
Hostile senses as well as all his foes; unique was his
Scepter?s reign; he fostered all good that would
Endure till the end of the world, and protected lives
From ills and troubles that would beset them.

Arunachala Siva.

11897
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 09:05:55 AM »
Verse  46:

நுதலின்கண் விழித்தவர் வாய்மை
   நுணங்கு நூலின்
பதமெங்கும் நிறைந்து விளங்கப்
   பவங்கள் மாற
உதவுந்திரு நீறுயர் கண்டிகை
   கொண்ட வேணி
முதன்மும்மையி னால்உல காண்டனர்
   மூர்த்தி யார்தாம்.For the spreading and flourishing of the true
And subtle message of the brow-eyed Lord?s scriptures
Moortiyar ruled the world with the triad,
-- The means par excellence that confer salvation --,
Namely, the holy ash that ends embodiment,
The sublime garland sacred of Rudraksha beads
And the crown of matted hair.   

Arunachala Siva.

11898
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:42:04 AM »
Verse  45:


குலவுந்துறை நீதி யமைச்சர்
   குறிப்பின் வைகக்
கலகஞ்செய் அமண்செய லாயின
   கட்டு நீங்கி
நிலவுந்திரு நீற்று நெறித்துறை
   நீடு வாழ
உலகெங்கும் நிரம்பிய சைவம்
   உயர்ந்து மன்ன.The just ministers of manifold portfolios
Shrewdly divined his wishes and implemented them;
The bewildering fetters of Samanism stood broken;
The ever-during way of the holy ash began to thrive
For ever; ubiquitous Saivism soared aloft and flourished.   

Arunachala Siva.

11899
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:40:14 AM »
Verse 44:

மின்னும்மணி மாளிகை வாயிலின்
    வேழ மீது
தன்னின்றும் இழிந்து தயங்கொளி
   மண்ட பத்திற்
பொன்னின்அரி மெல்லணைச் சாமரைக்
   காமர் பூங்கால்
மன்னுங்குடை நீழல் இருந்தனர்
   வையந் தாங்கி.


He descended from the tusker at the threshold
Of the gemmy mansion, moved into the durbar
And ascended the throne of gold; to the waving
Of beauteous chamaras and under the white parasol
He abode, and bore the reign of the world.   

Arunachala Siva.

11900
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:37:59 AM »
Verse 43:


மாடெங்கும் நெருங்கிய மங்கல
   ஓசை மல்கச்
சூடுஞ்சடை மௌலி யணிந்தவர்
   தொல்லை ஏனம்
தேடுங்கழ லார்திரு வாலவாய்
   சென்று தாழ்ந்து
நீடுங்களிற் றின்மிசை நீள்மறு
   கூடு போந்தார்.On all sides resounded auspicious blessings and organs;
The monarch whose crown was that of matted hair
Proceeded to Tiru Alavai where is enshrined
The Lord whose feet were unknown to the Boar,
And hailed Him; thence he rode in procession
On the back of the royal tusker through the long streets.   

Arunachala Siva.

11901
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:34:05 AM »
Verse  42:


என்றிவ்வுரை கேட்டலும் எல்லையில்
    கல்வி யோரும்
வன்திண்மதி நூல்வளர் வாய்மை
   அமைச்சர் தாமும்
நன்றிங்கருள் தானென நற்றவ
   வேந்தர் சிந்தை
ஒன்றும்அர சாள்உரி மைச்செய
   லான உய்த்தார்.

When they of limitless learning, and the ministers
Of firm intellect, sound scholarship and trustfulness
Ever-growing, heard him speak thus, they said:
"The King's message is great and grand indeed."
They performed all the rites which pleased his heart
To invest the king of tapas with scepter and crown.   


Arunachala Siva.

11902
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:28:36 AM »
Verse  41:


வையம் முறைசெய் குவனாகில்
   வயங்கு நீறே
செய்யும் அபிடே கமுமாக
   செழுங்க லன்கள்
ஐயன் அடையா ளமுமாக
   அணிந்து தாங்கும்
மொய்புன் சடைமா முடியேமுடி
   யாவ தென்றார்.


Then he said: "Were I to rule the world, the holy ash
Shall be my royal anointment; Rudraksha beads,
The insignia of the Lord, shall be my royal jewels;
The regal crown that I wear shall be but the crown
Of my dense and matted hair."   

Arunachala Siva.

11903
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:26:37 AM »
Verse  40:


அவ்வாறு மொழிந்தது கேட்ட
   அமைச்ச ரோடு
மெய்வாழ்தரு நூலறி வின்மிகு
   மாந்தர் தாமும்
எவ்வாறருள் செய்தனை மற்றவை
   யன்றி யாவர்
செய்வார் பெரியோய் எனச்சேவடி
   தாழ்ந்து செப்ப.


When ministers and wise men well-versed in works
Which confer true life on man, heard him speak thus,
Falling at his feet they said: "O great one! we will
Abide by what you are pleased to tell us;
Who will dare disobey you?"   

Arunachala Siva.

11904
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:24:09 AM »
Verse  39:


வந்துற்றெழு மங்கல மாந்தர்கள்
   தம்மை நோக்கிச்
சிந்தைச்சிவ மேதெளி யுந்திரு
   மூர்த்தி யார்தாம்
முந்தைச்செய லாம்அமண் போய்முதற்
   சைவ மோங்கில்
இந்தப்புவி தாங்கிஇவ் வின்னர
   சாள்வ னென்றார்.


Moortiyar who was blessed with clarity of intellect
By reason of his constant contemplation of Lord Siva
Spoke to them of auspicious deeds, that came
And hailed him, thus: "If Samanism
Of recent origin would vanish and Saivism
-- Whole and absolute --, would rise aloft,
I would bear the world and sweetly reign."

Arunachala Siva.

11905
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:22:12 AM »
Verse  38:


மன்னுந் திசைவேதியில் மங்கல
   ஆகு திக்கண்
துன்னுஞ் சுடர்வன்னி வளர்த்துத்
   துதைந்த நூல்சூழ்
பொன்னின் கலசங்கள் குடங்கள்
   பூரித்த தூநீர்
உன்னும் செயல்மந் திரயோகர்
   நிறுத்தி னார்கள்.


Priests well-versed in mantras and yoga
Fixed vetikais in the ever-abiding directions
And reared blazing fire in the auspicious homa-pit;
Golden vessels were strung with threefold threads
And pots were filled with holy water.

Arunachala Siva.

11906
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:19:59 AM »
Verse 37:


வெங்கட்களிற் றின்மிசை நின்றும்
   இழிச்சி வேரித்
தொங்கற்சுடர் மாலைகள் சூழ்முடி
   சூடு சாலை
அங்கட்கொடு புக்கரி யாசனத்
   தேற்றி ஒற்றைத்
திங்கட்குடைக் கீழ்உரி மைச்செயல்
   சூழ்ந்து செய்வார்.


They humbly caused him descend from the tusker
Of loving eyes; they led him through the Mantapam
Decked with honeyed wreaths and garlands of gems,
Where the king is crowned and had him enthroned
Under the moon-like parasol, and commenced
The rites relating to the coronation.   

Arunachala Siva.

11907
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:18:09 AM »
Verse  36:


சங்கங்கள் முரன்றன தாரைகள்
   பேரி யோடும்
எங்கெங்கும் இயம்பின பல்லியம்
   எல்லை யில்ல
அங்கங்கு மலிந்தன வாழ்த்தொலி
   அம்பொற் கொம்பின்
பங்கன்அரு ளால்உல காள்பவர்
   பாங்கர் எங்கும்.By his side who would rule the whole world,
By the grace of the Lord concorporate with His Consort,
-- Bejewelled and liana-like --, shells and tarais blared;
With drums resounded everywhere every type
Of musical organ; from all places issued benedictions.   

Arunachala Siva.

11908
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:16:28 AM »
Verse  35:


மாதங்கம் எருத்தினில் வைத்தவர்
   தம்மைக் காணா
ஏதங்கெட எண்ணிய திண்மை
   அமைச்ச ரெல்லாம்
பாதங்களின் மீது பணிந்தெழுந்
   தார்கள் அப்போ
தோதங்கிளர் வேலையை ஒத்தொலி
   மிக்க தவ்வூர்.The ministers who had firm resolved to do away with evil,
Beholding him seated by the tusker on its neck
Fell at his feet and rose up; the whole city then
Roared like an ocean rich in breakers.   

Arunachala Siva.

11909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:14:35 AM »
Verse  34:


வேழத் தரசங்கண் விரைந்து
   நடந்து சென்று
வாழ்வுற் றுலகஞ்செய் தவத்தினின்
   வள்ள லாரைச்
சூழ்பொற் சுடர்மாமணி மாநிலந்
   தோய முன்பு
தாழ்வுற் றெடுத்துப் பிடர்மீது
   தரித்த தன்றே.


The royal tusker walked swift thither and bowed
Before the great patron who came to be born on earth
By reason of the cumulative tapas of the cosmos,
And, so bending that its lustrous gems serene
Inlaid on its plate of gold, touched the earth,
Lifted him and had him seated on its neck.

Arunachala Siva.

11910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 19, 2016, 08:12:07 AM »
Verse  33:நீங்கும்இர வின்கண் நிகழ்ந்தது
   கண்ட தொண்டர்
ஈங்கெம்பெரு மான்அரு ளாம்எனில்
   இந்த வையம்
தாங்குஞ்செயல் பூண்பன்என் றுள்ளம்
    தளர்வு நீங்கிப்
பூங்கொன்றை மிலைந்தவர் கோயிற்
    புறத்தின் நிற்ப.


The servitor who was blessed the night before,
Thought thus: "If it be the grace of our Lord,
I?ll sure take on myself the kingship of this land."
Freed of his mental depression he came out and stood
Without the temple of the Lord, the wearer of Konrai blooms.

Arunachala Siva.   

Pages: 1 ... 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 [794] 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 ... 3128