Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 [794] 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 ... 3072
11896
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 09, 2016, 08:56:19 AM »
Verse  3:


மாமதில் மஞ்சு சூழும்
   மாளிகை நிரைவிண் சூழும்
தூமணி வாயில் சூழும்
   சோலையில் வாசஞ் சூழும்
தேமலர் அளகஞ் சூழும்
   சிலமதி தெருவிற் சூழும்
தாமகிழ்ந் தமரர் சூழும்
   சதமகன் நகரம் தாழ.With its fortressed walls cloud-capped,
Rows of mansions piercing the sky,
Pure-rayed gems paved on thresholds,
Gardens galore where fragrance wafts
And streets bright with moon-bright damsels
Sought by bees for their flowered coiffures
Karur is rich and doth excel the city of Indra.   


Arunachala Siva.

11897
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 09, 2016, 06:57:17 AM »

So long as our wants are genuine and just adequate for our living (with minimum wants), 
Bhagavan Ramana surely helps if one surrenders to Him.  Death is a certainty and Bhagavan
Ramana does not interfere with it every time, and perhaps very rarely.  Sickness and ailments -
yes, He will cure to the extent that our prarabdha permits. 

Once there was a Prohit of Sri Mathrubhuteswara Temple.  He had some problem with his legs
and he could not move about much.  He could not attend to the Puja functions. But he took it
with perserverence, praying only for Deliverence.  Sri Ganesan, the eldest of the three brothers
went and saw him in the latter's house.  Ganesan said:  "Sastri! You have done so much guru
seva for Bhagavan.  But still, Bhagavan does not help you, look at your "kaal" - in Tamizh leg. 
Sastri smiled and said:  "Ganesa!  Why do you blame Bhagavan for this "kaal" - leg?  My
"mukkaal" is alright, you know, with Bhagavan's grace.  And I am satisfied."

Even in that miserable state, Sastri punned on the words "kaal" and "mukkaal".  Kaal in Tamizh
also means one-quarter.  Mukkaal means three-quarters.  His three quarters, i.e. rest of his body
is okay, with Bhagavan's Grace.  Then why should he much bother about only the leg, one quarter?

This is the way, one should take Bhagavan's grace, if he is a sincere devotee.

Arunachala Siva.

11898
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 03:59:39 PM »
Dear Ravi,

Many thanks for your post. All great Saints have said the same thing!

Arunachala Siva.

11899
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 03:57:45 PM »
In this verse, Bhattar says that those who pray to Her, will  not be afraid of Yama, the god of death!86: மால் அயன் தேட, மறை தேட, வானவர் தேட நின்ற
காலையும், சூடகக் கையையும், கொண்டு--கதித்த கப்பு
வேலை வெங் காலன் என்மேல் விடும்போது, வெளி நில் கண்டாய்
பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பணிமொழியே.

ஏ, அபிராமி! பாலையும், தேனையும், பாகையும் ஒத்த இனிய மொழியுடையவளே! இயமன் கோபித்துப் பல கிளைகளைக் கொண்ட சூலத்தை என்மீது செலுத்தும்போது, திருமாலும், பிரம்மனும், வேதங்களும், வானவர்களும் தேடியும் காணாத திருப்பாதங்களையும் சங்கையணிந்த திருக்கரங்களையும் கொண்டு நீ என் முன்னே காட்சி தந்தருள வேண்டும்.

Arunachala Siva.

11900
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 03:52:25 PM »
Abhirami Bhattar says about various things that the devotee who pray to Her, will get.


52: வையம், துரகம், மதகரி, மா மகுடம், சிவிகை
பெய்யும் கனகம், பெருவிலை ஆரம்,--பிறை முடித்த
ஐயன் திருமனையாள் அடித் தாமரைக்கு அன்பு முன்பு
செய்யும் தவமுடையார்க்கு உளவாகிய சின்னங்களே.

ஏ, அபிராமி! உன்னிடம் அன்பு கொண்டு தவம் செய்யும் ஞானிகள் உன் திருவடித் தாமரைகளையே வணங்குகிறார்கள். அத்திருவடிகளைக் கண்டுகொள்ள அடையாளம் எதுவென்றால், பிறையணிந்த சிவபெருமானின் துணைவியே! கேள்: வையம், தேர், குதிரை, யானை, உயர்ந்த மணிமுடிகள், பல்லக்குகள், கொட்டும் பொன், உயர்ந்த முத்து மாலைகள் - இவையே நின் திருவடிச் சின்னம்!

Arunachala Siva.

11901
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 01:55:58 PM »
I am giving first three verses of the Abhirami Andati of Abhirami Bhattar here:

தார் அமர் கொன்றையும் சண்பக மாலையும் சாத்தும் தில்லை
ஊரர்தம் பாகத்து உமை மைந்தனே.-உலகு ஏழும் பெற்ற
சீர் அபிராமி அந்தாதி எப்போதும் எந்தன் சிந்தையுள்ளே-
கார் அமர் மேனிக் கணபதியே.-நிற்கக் கட்டுரையே. --- காப்பு

கொன்றை மாலையும், சண்பக மாலையும் அணிந்து நிற்கும் தில்லையம்பதி நாயகனுக்கும், அவன் ஒரு பாதியாய் நிற்கும் உமைக்கும் மைந்தனே! மேகம் போன்ற கருநிற மேனியை உடைய பேரழகு விநாயகரே! ஏழுலகையும் பெற்ற சீர் பொருந்திய அபிராமித் தாயின் அருளையும், அழகையும் எடுத்துக்கூறும் இவ்வந்தாதி எப்பொழுதும் என் சிந்தையுள்ளே உறைந்து இருக்க அருள் புரிவாயாக.

1: உதிக்கின்ற செங்கதிர், உச்சித் திலகம், உணர்வுடையோர்
மதிக்கின்ற மாணிக்கம், மாதுளம்போது, மலர்க்கமலை
துதிக்கின்ற மின் கொடி, மென் கடிக் குங்கும தோயம்-என்ன
விதிக்கின்ற மேனி அபிராமி, எந்தன் விழுத் துணையே:

உதய சூரியனின் செம்மையான கதிரைப் போலவும், உச்சித்திலகம் என்கிற செம்மலரைப் போலவும், போற்றப்படுகின்ற மாணிக்கத்தைப் போலவும், மாதுள மொட்டைப் போலவும், ஒத்து விளங்கும் மென்மையான மலரில் வீற்றிருக்கின்ற திருமகளும் துதிக்கக்கூடிய வடிவையுடையவள் என் அபிராமியாகும். அவள் கொடி மின்னலைப் போன்றும், மணம் மிகு குங்குமக் குழம்பு போன்றும் சிவந்த மேனியுடையவள். இனி அவளே எனக்குச் சிறந்த துணையாவாள்.

2: துணையும், தொழும் தெய்வமும் பெற்ற தாயும், சுருதிகளின்
பணையும் கொழுந்தும் பதிகொண்ட வேரும்-பனி மலர்ப்பூங்
கணையும், கருப்புச் சிலையும், மென் பாசாங்குசமும், கையில்
அணையும் திரிபுர சுந்தரி-ஆவது அறிந்தனமே.

அபிராமி அன்னையை நான் அறிந்து கொண்டேன். அவளே எனக்குத் துணையாகவும், தொழுகின்ற தெய்வமாகவும், பெற்ற தாயாகவும் விளங்குகின்றாள். வேதங்களில் தொழிலாகவும், அவற்றின் கிளைகளாகவும், வேராகவும் நிலைபெற்று இருக்கின்றாள். அவள் கையிலே குளிர்ந்த மலர் அம்பும், கரும்பு வில்லும், மெல்லிய பாசமும், அங்குசமும் கொண்டு விளங்குகின்றாள். அந்தத் திரிபுர சுந்தரியே எனக்குத் துணை.
 

Arunachala Siva.

11902
Bliss is present in both cases, but in the one its satisfying character becomes a hindrance whereas
in the other it does not.  Both have touched reality but one has touched its quivering surface whereas
the other has penetrated to its immutable depth.

Thus there is a large difference between  the states arrived at by the two methods, whose surfaces
are so deceptively the same but whose results are so strikingly apart.   The yogi empties out the
contents of the vacuum. The illumination by pure Thought overwhelms him with its dissimilarity
from all previous experience and dazzles him with its lustrous mystery.  He has opened the mystical
eye within himself but has not fully understood what it is that is fitfully presented to it at times and
during formal meditations. It has yielded total forgetfulness of space time limitations but his body
is still  within them and his consciousness must still return to his body. When he has to return and
pick up his thoughts of the world again, the descent fills him by its contrast with a sense of abysmal
difference.  Hence he regards the world as being the very negation of reality and the chasm which
separates them as being uncrossable. So he lets the great prize slip from his hands, through a
despairing sense of being utterly unable to hold both within consciousness at the same time. 
Henceforth he is a dualist, an upholder of the belief that reality can be attained only in  trance
and that the world is a Matter standing at the opposite pole to Spirit and so a snare or an illusion
to be despised.

contd.,

Arunachala Siva.         

11903
General Discussion / Re: The Heart of Vedanta - John Grimes:
« on: February 08, 2016, 10:32:59 AM »
Each of the Mahavakyas imparts a three fold knowledge which Advaita seizes upon as the key to self-
realization.

First, they remove a person's deep seated misconception that they are a limited, imperfect mortal
being, and conversely, they reveal that the true Self of each individual is infinite, ever free, ever perfect,
immortal.

Second, they remove the deep-rooted misconception that the supreme Reality is remote, hidden and
unattainable, and declare that It is immediate, direct, the innermost Self of all.

Third, they reveal that individuals are not separate from the Absolute and yet that each individual is
somehow part of the whole.  They declare, unequivocally that, here and now, 'You are That', without
an iota of difference.  In other words, Advaita rejects the three types of difference: 'There is nothing
similar to Brahman; there is nothing dissimilar to Brahman; and there is no internal variety.' (Panchadasi,
2.20)

contd.,

Arunachala Siva.           


11904
Verse 210 & 211:

If you can do away with these five sheaths through the instructions of the scriptures, what remains?
The witness, the consciousness -- that is the Atman -- self effulgent, free from the five sheaths,
the witness of the three states (jagat, svapna, and sushupti), never changing, pure ever blissful.
Know this as thine own Self.  That is the Atman.

Nature of the Self:

Verse 212:

The pupil said:

I do not understand.  You ask me to do away with all the five sheaths, and when I do away with
all these five sheaths, and when I do that, I see nothing remains.  I see nothing but the void
of all.  Therefore, tell me what is to be known there.
           
Verse 213:

The Master said:

O learned One, you have told the truth.  You are quick to understand things.  That is the Atman,
because, 'I' and everything else are only the transformation, and want of that change is the Atman.

Verse 214:

By whom everything is understood, but who is understood by none, that is the Atman, the knower
of all, known only by very keen understanding -- pure intellect.

contd.,

Arunachala Siva.           

11905
The naked truth behind addiction is dependence on the presumption that happiness comes solely
from the exterior material world.  Over emphasis on the external conditions makes it much more
difficult for people to access their inner selves.  Thinking or rationalism has almost overwhelmed
everything so that their inner space has been neglected. How has this come about?

Our superficial externalized cultures promote and encourage the acquisition of certain behaviors,
experiences and possessions through all kinds of advertisements in the media using powerful role
of models.  Many of these create desires which when fulfilled give the person the illusion of having
obtained the accepted symbols of success.  Some of these create the craving for more.

Similarly people's appetite for technological progress in the external world is fueled by their mind's
desire for external knowledge so that they can control the external world and experience it to their
liking and satisfaction.  Their simple error is in doing this at the expense of the inner being. The desire
of the mind to be dominant in everything overcomes their inner self which is eclipsed and withers.
This results in a fatal loss of balance between the mind and spirit.

contd.,

Arunachala Siva.       

11906
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 08, 2016, 09:58:07 AM »
Abhirami Bhattar, Abhirami, the goddess  in the Temple and Abhirami Andati:

Today is Thai, (Pushya)  Amavasya.  On this day a miracle happened in the temple of Abhirami in Tirukkdaiayoor, near Mayuram, Tamizh Nadu.  When Sarfoji Maharajah visited the temple for praying, he found Abhirami Bhattar in a state of trance, contemplating on Abhirami, the goddess. When the King saw
him without standing up and doing namaskaram, he asked other who he was. The other priests said
that he was a sort of madcap. He asked the Bhattar, what tithi (moon's movement) was that day. 
Abhirami Bhattar who was in a state of trance contemplating the goddess, and found only Her Light
everywhere, replied: Today is Poornima Day.  The King laughed and told him:  Is it so?  Then show
me the full moon this evening.

The king tied him on a long pole in the evening and kept the burning fire at the bottom.  He said:
If you do not show me the full moon, you will fall on this fire, when the pole is removed. 
Then Abhirami Bhattar started singing this famous poem of 100 verses.  When he came to the
verse No. 84, the goddess appeared on the sky and threw away her ear stud on the sky and
the moon appeared!   The king was astonished without limit.  The moon appeared on a New Moon
Day!  He released Bhattar and prostrated to him.

The poem of 100 verses is quite famous among Tamizh speaking people.

Arunachala Siva.                 

11907
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:19:54 AM »
Verse  2:


பொன்மலைப் புலிவென் றோங்கப்
   புதுமலை யிடித்துப் போற்றும்
அந்நெறி வழியே யாக
   அயல்வழி யடைத்த சோழன்
மன்னிய அநபா யன்சீர்
   மரபின்மா நகர மாகும்
தொன்னெடுங் கருவூ ரென்னும்
   சுடர்மணி வீதி மூதூர்.From the time of (Karikala) Chozha who inscribed
His triumphant signum of tiger on the crest
Of Himavant, and who total blocked all the old passes,
Opening a new one which alone since serves
As a guarded pass, to the days of glorious Anapayan,
Thrives hoary Karur with beauteous streets bright
As a city where the Chozha Kings were coronated.   

Arunachala Siva.

11908
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:17:59 AM »
ERipatha Nayanar:


Verse  1:


மல்லல்நீர் ஞாலந் தன்னுள்
   மழவிடை யுடையான் அன்பர்க்
கொல்லைவந் துற்ற செய்கை
   உற்றிடத் துதவும் நீரார்
எல்லையில் புகழின் மிக்க
   எறிபத்தர் பெருமை எம்மால்
சொல்லலாம் படித்தன் றேனும்
   ஆசையாற் சொல்ல லுற்றாம்.

In orbis terrarum, if any trouble were to beset
The devotees of the Lord who rides young Bull,
He would hasten quick to their relief;
Endless is the fame of Eri-Patthar;
Though it is beyond me to narrate his glory,
I attempt it yet, impelled by sheer love.   

Arunachala Siva.

11909
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:14:39 AM »
Verse 49:


மலர்மிசை அயனு மாலுங் காணுதற் கரிய வள்ளல்
பலர்புகழ் வெண்ணெய் நல்லூர் ஆவணப் பழைமைகாட்டி
உலகுய்ய ஆண்டு கொள்ளப் பெற்றவர் பாதம்உன்னித்
தலைமிசை வைத்து வாழுந் தலைமைநந் தலைமை யாகும்.In praise of Saint Sundarar
The munificent Lord who is unknown to
Brahma throaned on lotus, and Vishnu,
Claimed him for the redemption of the world
At Vennainalloor hailed by many, by means
Of an ancient document; I invoke his feet
And wear them on my crown;
My servitude to his feet is my suzerainty.   

Arunachala Siva.

11910
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 08, 2016, 08:13:00 AM »
Verse  48:


நாதர் தந்திரு வருளினால் நற்பெருந் துலையே
மீது கொண்டெழு விமானம தாகிமேற் செல்லக்
கோதி லன்பரும் குடும்பமும் குறைவறக் கொடுத்த
ஆதி மூர்த்தியா ருடன்சிவ புரியினை யணைந்தார்.


By the grace of Grace, the great scale itself
Turned into a car and flew up.
The flawless devotee and his family
Were translated to Siva-Loka to be with the Primal God
Who blessed them with bliss unending.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 [794] 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 ... 3072