Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 [793] 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 ... 3139
11881
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:47:31 AM »
Verse  50:


மேலாம் பெரியோர் பலகாலும்
   வெகுண்டோன் அடிக்க வேறுணரார்
பாலார் திருமஞ் சனமாட்டும்
   பணியிற் சலியா ததுகண்டு
மாலா மறையோன் மிகச்செயிர்த்து
    வைத்த திருமஞ் சனக்குடப்பால்
காலா லிடறிச் சிந்தினான் கையாற்
   கடமைத் தலைநின்றான்.


The angry man beat him again and again;
But the great one wasn?t even aware of it; he went on
With his service of the sacred ablutions without let;
Beholding this, the semi-mad Brahmin grew more angry
And kicked away the divine oblationary milk-pot;
Lo, base had he become like his base act.   

Arunachala Siva.

11882
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:45:13 AM »
Verse  49:


கண்ட போதே விரைந்திழிந்து
   கடிது சென்று கைத்தண்டு
கொண்டு மகனார் திருமுதுகில்
   புடைத்துக் கொடிதாம் மொழிகூறத்
தொண்டு புரியுஞ் சிறியபெருந்
   தோன்ற லார்தம் பெருமான்மேல்
மண்டு காதல் அருச்சனையில்
   வைத்தார் மற்றொன் றறிந்திலரால்.


When he beheld this, down he descended quick
From the tree and with a stick beat his son
On his sacred back besides hurling vile obloquy on him;
As the serving devotee, the little one of supreme excellence,
Was linked to the Lord in Puja and in love profound,
He was oblivious of all other happenings.   

Arunachala Siva.11883
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:43:01 AM »
Verse  48:


பரவ மேன்மேல் எழும்பரிவும்
   பழைய பான்மை மிகும்பண்பும்
விரவ மேதக் கவர்தம்பால்
   மேவும் பெருமை வெளிப்படுப்பான்
அரவம் மேவுஞ் சடைமுடியார்
   அருளாம் என்ன அறிவழிந்து
குரவு மேவும் முதுமறையோன்
   கோபம் மேவும் படிகண்டான்.


Higher and higher spiraled his love; it was time
For the effort of his hoary deeds to fructify;
It looked as though the very grace of the Lord,
The Wearer of serpents, the One of matted hair --,
Was out to reveal the glory of the lofty one,
By incensing him and throwing him into bewilderment;
The old Brahmin on the Kura tree beheld it all in utter wrath.   


Arunachala Siva.

11884
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:40:38 AM »
Verse 47:


நின்ற விதியின் விளையாட்டால்
   நிறைந்த அரும்பூ சனைதொடங்கி
ஒன்றும் உள்ளத் துண்மையினால்
    உடைய நாதன் திருமுடிமேல்
மன்றல் விரவுந் திருப்பள்ளித்
   தாமம் சாத்தி மஞ்சனமா
நன்று நிறைதீம் பாற்குடங்கள்
   எடுத்து நயப்புற் றாட்டுதலும்.

He then commenced the rare Puja in accordance
With the rules of the Agama and with his soul merged in truth;
The fragrant buds and blooms he placed on the crown
Of the Lord-Ruler and hailed Him with mantras;
With flowing love he poured sweet milk as ablutions.

Arunachala Siva.   11885
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:38:08 AM »
Verse 46:


அன்பு புரியும் பிரமசா
   ரிகளும் மூழ்கி அரனார்க்கு
முன்பு போல மணற்கோயில்
   ஆக்கி முகைமென் மலர்கொய்து
பின்பு வரும்ஆன் முலைபொழிபால்
   பெருகுங் குடங்கள் பேணுமிடந்
தன்பாற் கொணர்ந்து தாபித்துப்
   பிறவும் வேண்டு வனசமைத்தார்.The loving Brahmachari first had his holy bath;
Then as before he built with sand the temple;
He gathered fresh buds and blooms; then the pots into which
The cows poured their milk, were set in order;
He also attended to the other requisites.   

Arunachala Siva.

11886
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:36:17 AM »
Verse  45:

சென்ற மறையோன் திருமகனார்
   சிறந்த ஊர்ஆன் நிரைகொடுபோய்
மன்றல் மருவும் புறவின்கண்
   மேய்ப்பார் மண்ணி மணற்குறையில்
அன்று திரளக் கொடுசென்ற
   அதனை யறிந்து மறைந்தப்பால்
நின்ற குரவின் மிசையேறி
    நிகழ்வ தறிய ஒளித்திருந்தான்.


To graze all the herds of cows of that town that day
In the fragrant pasture on the bank of the Manni river
The sacred son gathered them there;
The father saw this and to watch
The further happenings he climbed a Kura tree
And thither concealed his person.   

Arunachala Siva.

11887
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:34:29 AM »
Verse 44:


அந்த ணாளர் தமைவிடைகொண்
   டந்தி தொழுது மனைபுகுந்து
வந்த பழியொன் றெனநினைந்தே
    மகனார் தமக்கு வாய்நேரான்
இந்த நிலைமை அறிவேனென்
   றிரவு கழிந்து நிரைமேய்க்க
மைந்த னார்தாம் போயினபின்
    மறைந்து சென்றான் மறைமுதியோன்.


He took leave of the Brahmins, performed the rites
Of the evening and went into his house;
He pondered over the stigma;
He would not discuss it with his son; he chose
To verify it himself; the night passed away and when
His son went forth to graze the cows, the one grown ripe
In the mastery of the Vedas, shadowed his son.   

Arunachala Siva.


11888
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:31:35 AM »
Verse  43:


மறையோர் மொழியக் கேட்டஞ்சிச்
   சிறுமா ணவகன் செய்தஇது
இறையும் நான்முன் பறிந்திலேன்
   இதற்கு முன்பு புகுந்ததனை
நிறையும் பெருமை அந்தணர்காள்
   பொறுக்க வேண்டும் நீங்களெனக்
குறைகொண் டிறைஞ்சி இனிப்புகுதில்
   குற்றம் எனதே யாம்என்றான்.


When the Brahmins spoke thus, struck with fear
He said: "Not a whit of this was known to me so far;
O Brahmins of absolute glory! Forgive the past evil."
Thus he implored them and prayerfully added:
"If this deed repeats, I'll hold myself guilty."   

Arunachala Siva.

11889
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:28:38 AM »
Verse 42:


அந்தண் மறையோர் ஆகுதிக்குக்
   கறக்கும் பசுக்க ளானவெலாம்
சிந்தை மகிழ்ந்து பரிவினால்
   திரளக் கொடுபோய் மேய்ப்பான்போல்
கந்தம் மலிபூம் புனல்மண்ணி
   மணலில் கறந்து பாலுகுத்து
வந்த பரிசே செய்கின்றான்
   என்றான் என்று வாய்மொழிந்தார்.


"The cows meant to supply milk for the sacrifices
Of the Brahmins, are in love driven by your son
To the pasture, as if he would graze them.
On the bank of the Manni river rich in fragrant flowers
He milks them, pours it on earth and does all
That pleases his fancy; thus we are told."   

Arunachala Siva.

11890
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: March 27, 2016, 09:26:03 AM »
Verse 41:


ஆங்கு மருங்கு நின்றார்கள்
   அவ்வந் தணன்தன் திருமனையின்
பாங்கு சென்று மற்றவனை
   அழைத்துக் கொண்டு வரப்பகர்ந்த
ஓங்கு சபையோர் அவனைப்பார்த்
   தூர்ஆன் நிரைமேய்த் துன்மகன்செய்
தீங்கு தன்னைக் கேளென்று
   புகுந்த பரிசு செப்புவார்.


The Brahmins who stood there, proceeded
To his father?s house and called him; when he came
The assembly spake to him thus: "Hearken to the evil
Your son does in the guise of grazing the cows of townsmen."
Thus they began their narration.   

Arunachala Siva.

11891

Question:  It is said that the Self is beyond the mind and yet the realization is with the mind.
The mind cannot think it. It cannot be thought of by the mind and the mind alone can
realize it.  How are these contradictions to be reconciled?

Bhagavan:  Atman is realized with the Mruta Mind [dead mind].  That is, devoid of all thoughts
and turned inward. Then the mind sees its own source and becomes That [Self]. It is not as the
subject perceiving an object.  When the room is dark, a lamp is necessary to illumine and eyes to
cognize the objects.  But when the sun has risen, there is no need of a lamp to see objects.
To see sun, no lamp is necessary. It is enough if you turn your eyes towards the self-luminous
sun.  Similarly with the mind.  To see the objects reflected light of the mind is necessary.  To see
the Heart, it is enough that the mind is turned towards it.  The mind loses itself and the Heart shines forth.

                                                          - Talks

Bhagavan:  The real 'I' in which the activity of thinking and forgetting has perished, alone is pure
liberation.  It is devoid of 'pramada' [forgetfulness of the Self], which is the
cause of birth and death.

                                   - Guru Vachaka Kovai Verses 722 & 731

Arunachala Siva.

11892

Question:  Is the mind control induced by pranayama also temporary?

Bhagavan:  Quiescence of mind lasts only so long as the breath is controlled.  So it is transient. 
The goal is not clearly pranayama.  It extends on to pratyahara, dharana etc., etc., These stages
deal with the control of mind.  Such mind control becomes easier for a person who has earlier practiced pranayama.  Pranayama therefore leads one to higher stages. Because these stages involve controlling
of mind, one can say that mind control is the ultimate aim of yoga.  A more advanced man will naturally
go direct to control of mind without wasting his time in practicing control of breath.

                                                           Talks

Question:  Pranayama has three phases -- exhalation, inhalation and retention.  How should they
be regulated?

Bhagavan:  Completely giving up identification with the body alone is exhalation, [rechaka]; merging
within through the inquiry 'Who am I?' along is inhalation [puraka]; abiding as
the one reality 'I am That' alone is retention, [kumbhaka].  This is the real pranayama.

                                             - Guru Vachaka Kovai, Verse 701

Question:  I find it is said in Maha Yoga that in the beginning of meditation one may attend to the
breath, that is, its inspiration and expiration, and that after a certain amount of stillness of mind is
attained, one can dive into the Heart seeking the source of the mind.  I have been badly in want
of some practical hint.  Can I follow this method?  Is it correct?

Bhagavan:  The thing is to kill the mind somehow.  Those who have not the strength to follow the
inquiry method are advised to adopt pranayama as a help to control the mind.  This pranayama is
of two kinds, controlling and regulating breath, or simply watching the breath.

                                    - Day by Day, Devaraja Mudaliar.

Arunachala Siva.   

11893
(The article is from Mountain Path, October - December 2015)


In Valmiki's Ramayana, Ravana's wife Mandodari surfaces with a single soliloquy only when her husband
has been slain by Rama - his body clothed in yellow garments and dazzling bracelets like a dark blue cloud
once riven by lightning  -- now riven by so many arrows that she cannot embrace it.  Her address to her dead
husband is a rich mixture of grief, attachment, horror, regret, awareness and acceptance.  It also echoes
the recognition of a woman -- a chief queen - who felt she was invincible through protection of her father-
King of danavas, her consort - the Lord of the Titans, and her son -- the conqueror of Indra, but in end must
stand alone, stripped of all protection barring the strength of her awareness as witness to the implacable turn
of Destiny. 

In her soliloquy, Mandodari swings between grief and pride, disbelief and objectivity, nostalgia and awareness,
-- an acute awareness of the salient causes that led to a tragedy so colossal that it wiped out an entire race.
She had taken pride in the boons that her husband won through hard penance from Brahma, the Creator
himself.  But she also displays pride in her husband's excesses, protected as he was from the power of these
boons: to instill terror in the great sages and illustrious Gandharvas, to use magic in battle, to utter insolent
threats in the presence of enemy, to rob the Gods, Asuras, and men of their daughters, to plunge the widows
of foes into mourning.  All this she tolerates because she believes in Ravana's unlimited valor and strength
-- as unsurpassed conqueror, as a support of family and attendants, as guide of the people, as savior of
the Titan race.

contd.,

Arunachala Siva.                     

11894
The above verses presented in The Ascent of Mount Carmel, one of the most profound poems ever written,
give clear instructions for those who dare to undertake the spiritual journey with the goal of Divine Union.
These verses bear reference to the sensory part in the first stage of the journey, and can be interpreted
in relationship to the spiritual part in the second stage of the journey.

In order to understand the writings of Saint John of the Cross, one has also to have clear ideas of what
mysticism and mysteries represent. 'If anyone thinks that mysticism consists in useless dreaming or in
idle and selfish enjoyment of wonderful experiences, without any practical and valuable effect in life, he
has his answer.  It is the universal testimony of those who know that mystical experience transforms
human life and alters character often from the squalid and mean to the noble and selfless.'

Mysticism as both attempt and attainment comprises the three stages of purgation, introspection and
mystic union or direct intuition of God.  It is a singular attitude of mind dedicated to the spiritual quest
for union with God.  It is the fulfillment of man's aspirations as an integrated being, satisfying the eternal
values of truth, goodness, beauty and love.  In the mystic the union is conscious, personal, and unique.
He or she enjoys, says Saint John of the Cross, a certain contact with divinity, and is touched by God,
not merely by His manifestation in life.  'This is what makes him different from the most outstanding
of men, and makes his science, the science of self evident reality.'

contd.,

Arunachala Siva.           

     

11895
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: March 26, 2016, 10:20:25 AM »
Verse  8:


8: சுந்தரி எந்தை துணைவி, என் பாசத்தொடரை எல்லாம்
வந்து அரி சிந்துர வண்ணத்தினாள், மகிடன் தலைமேல்
அந்தரி, நீலி, அழியாத கன்னிகை, ஆரணத்தோன்
கம் தரி கைத்தலத்தாள்-மலர்த்தாள் என் கருத்தனவே

என் அபிராமி அன்னையே பேரழகானவள். அவள் என் தந்தை சிவபெருமானின் துணைவி. என்னுடைய அகம், புறமாகிய அனைத்து பந்த பாசங்களையும் போக்கக் கூடியவள். செந்நிறத் திருமேனியாள். அன்றொருநாள் மகிஷாசுரனின் தலை மேல் நின்று, அவனை வதம் செய்தவள் (அகந்தையை அழித்தவள்). நீல நிறமுடைய நீலி என்னும் கன்னியானவள். தன்னுடைய கையில் பிரம்ம கபாலத்தைக் கொண்டிருப்பவள். அவளுடைய மலர்த்தாளையே என்றும் என் கருத்தில் கொண்டுள்ளேன்.

My mother Abhiram is beautiful beyond compare.  She is the wife of my Lord and Father Siva. She will
remove the bondages both inside and outside.  She is of red hue.  On the other day, she destroyed
Mahishasuran, by placing her leg on him.  (She removed his ego).  She is of blue hue and is called Neeli
the virgin.  She holds on her hand Brahma's head.  I always, on all days, place her flower like feet in my mind.

contd.,

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 [793] 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 ... 3139