Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 [791] 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 ... 3147
11851
(An article by J. Jayaraman, (translated from Subramania Bharati.  It appears in Mountain Path,  April-
June 2016 issue.)

*** 

11. பரசிவ வெள்ளம்

உள்ளும் புறமுமாய் உள்ள தெலாந் தானாகும்
வெள்ளமொன்றுண் டாமதனைத் தெய்வமென்பார்
[வேதியரே. 1

காணுவன நெஞ்சிற் கருதுவன உட்கருத்தைப்
பேணுவன யாவும் பிறப்பதந்த வெள்ளத்தே. 2

எல்லை பிரி வற்றதுவாய் யாதெனுமோர் பற்றிலதாய்
இல்லையுள தென்றறிஞர் என்றுமய லெய்துவதாய் 3

வெட்டவெளி யாயறிவாய் வேறுபல சக்திகளைக்
கொட்டுமுகி லாயணுக்கள் கூட்டிப் பிரிப்பதுவாய். 4

தூல வணுக்களாய்ச் சூக்குமமாய்ச் சூக்குமத்திற்
சாலவுமே நுண்ணியதாய்த் தன்மையெலாந் தானாகி,5

தன்மையொன் றிலாததுவாய்த் தானே ஒரு பொருளாய்த்
தன்மைபல வுடைத்தாய்த் தான்பலவாய் நிற்பதுவே. 6

எங்குமுளான் யாவும் வலான் யாவுமறி வானெனவே
தங்குபல மதத்தோர் சாற்றுவதும் இங்கிதையே. 7

வேண்டுவோர் வேட்கையாய் வேட்பாராய் வேட்பாருக்
கீண்டுபொரு ளாயதனை யீட்டுவதாய் நிற்குமிதே. 8
காண்பார்தங் காட்சியாய்க் காண்பாராய்க் காண்பொரு
[ளாய்
மாண்பார்ந் திருக்கும்,வகுத்துரைக்க வொண்ணாதே. 9

எல்லாந் தானாகி யிரிந்திடினும் இஃதறிய
வல்லார் சிலரென்பர் வாய்மையெல்லாங் கண்டவரே. 10

மற்றிதனைக் கண்டார் மலமற்றார் துன்பமற்றார்;
பற்றிதனைக் கொண்டார் பயனைத்துங் கண்டாரே. 11

இப்பொருளைக் கண்டார் இடருக்கோர் எல்லைகண்டார்;
எப்பொருளுந் தாம்பெற்றிங் கின்பநிலை யெய்துவரே. 12

வேண்டுவ வெலாம் பெறுவார் வேண்டா ரெதனையுமற்
றீண்டுபுவி யோரவரை யீசரெனப் போற்றுவரே. 13

ஒன்றுமே வேண்டா துலகனைத்தும் ஆளுவர்காண்;
என்றுமே யிப்பொருளோ டேகாந்தத் துள்ளவரே. 14

வெள்ளமடா தம்பி விரும்பியபோ தெய்திநின
துள்ள மிசைத் தானமுத வூற்றாய்ப் பொழியுமடா! 15

யாண்டுமிந்த இன்பவெள்ளம் என்றுநின்னுள் வீழ்வதற்கே
வேண்டு முபாயம் மிகவுமெளி தாகுமடா! 16

எண்ணமிட்ட லேபோதும் எண்ணுவதே இவ்வின்பத்
தண்ணமுதை யுள்ளே ததும்பப் புரியுமடா! 17

எங்கு நிறைந்திருந்த ஈசவெள்ள மென்னகத்தே
பொங்குகின்ற தென்றெண்ணிப் போற்றி நின்றாற்
[போதுமடா! 18

யாதுமாம் ஈசவெள்ளம் என்னுள் நிரம்பியதென்
றோதுவதே போதுமதை உள்ளுவதே போதுமடா! 19

காவித் துணிவேண்டா,காற்றைச் சடைவேண்டா
பாவித்தல் போதும் பரமநிலை யெய்துதற்கே 20

சாத்திரங்கள் வேண்டா சதுமறைக ளேதுமில்லை;
தோத்திரங்க ளில்லையுளந் தொட்டுநின்றாற் போதுமடா! 21

தவமொன்று மில்லையொரு சாதனையு மில்லையடா!
சிவமொன்றே யுள்ளதெனச் சிந்தைசெய்தாற்
போதுமடா! 22

சந்ததமு மெங்குமெல்லாந் தானாகி நின்றசிவம்
வந்தெனுளே பாயுதென்று வாய்சொன்னாற் போதுமடா! 23

நித்தசிவ வெள்ள மென்னுள் வீழ்ந்து நிரம்புதென்றுன்
சித்தமிசைக் கொள்ளுஞ்சிரத்தை யொன்றே போதுமடா! 24

contd.,

Arunachala Siva.

11852
The following maxims hold special significance regarding this matter:

The soul that desires God to surrender Himself to it wholly must surrender itself wholly to God and
leave nothing for itself.  Live in the world as though there were in it but God and thy soul, so that
thy heart may be detained by naught that is human.  The soul that walks in love wearies not neither
is wearied. 

The teachings and maxims of Saint John of the Cross represents an attitude of single mindedness and
detachment which according to him are the most essential for the deeper, inward journey of the soul.

A seeker of the truth will seek the truth of being and of love, since a single flash of truth gives us faith far
stronger than life.  This faith is confirmed by the words of sacred scriptures, by lives of saints and by
the inner whispers within our soul.

concluded.

Arunachala Siva.       

11853
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: April 03, 2016, 11:36:13 AM »
Verse  16:


16: கிளியே, கிளைஞர் மனத்தே கிடந்து கிளர்ந்து ஒளிரும்
ஒளியே, ஒளிரும் ஒளிக்கு இடமே, எண்ணில் ஒன்றும் இல்லா
வெளியே, வெளி முதல் பூதங்கள் ஆகி விரிந்த அம்மே.-
அளியேன் அறிவு அளவிற்கு அளவானது அதிசயமே.

கிளி போன்றவளே! தாயே! உன்னை நினைந்து வழிபடும் அடியார் மனத்தினிலே சுடர் விட்டுப் பிரகாசிக்கும் ஒளியே! அவ்வாறு ஒளிரும் ஒளிக்கு நிலையாக இருப்பவளே! ஒன்றுமே இல்லாத அண்டமாகவும், அவ்வண்டத்தினின்று ஐம்பெரும் பூதங்களாகவும் விரிந்து நின்ற தாயே! எளியேனாகிய என் சிற்றறிவுக்கு நீ எட்டுமாறு நின்றதும் அதிசயமாகும்!

O Mother who is like a green parrot!  In the devotees' minds whom pray to You, You are like a
bright lamp of high flame.  You are the light of that light.  You are the universe, and the various
elements (Pancha Bhootas) that spread from that universe.  O Mother, you have made me to understand
You with my small knowledge. It is a great wonder!

contd.,

Arunachala Siva.

 

11854
There is a well known quote from Albert Einstein that says it best: 

'The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is source of all true art and science.
He to whom the emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand wrapped in awe,
is as good as dead - his eyes closed.  The insight into the mystery of life, coupled though it be with fear,
has also given rise to religion.  To know that what is impenetrable to us really exists, manifesting itself as
the highest wisdom and the most radiant beauty, which our dull faculties can comprehend only in their
most primitive forms -- this knowledge, this feeling is at the center of true religiousness.  (Einstein - Living
Philosophies.) 

We are reminded of some photographs taken of Bhagavan on sacred Arunachala where He gazes up at the
Hill in stunned awe.  The 108 verses of Aksharamanamalai is a way of inscribing that feeling of wonderment
in our hearts.  It makes sense of the swirl of emotions we experience in Arunachala's divine presence
when it casts off the cloak of stone and reveals its majesty.

If we experience for a second that feeling of oneness it remains indelibly imprinted on our minds.  It is
always a beginning for there can be no possibility of accumulation and complacent satisfaction.
Bhagavan's grace is not a material we gather like some possession and hoard.  It is a living presence.
Each day,  each moment we dedicate to our relationship with Bhagavan is a renewal of creative identification
with His form and words.  Each day is a new creation and with it we are brought back each time to the present
and the right place by a gentle and sometimes, if needed, sharp jerk on the rope of remembrance to sustain
ourselves.  Right thoughts, right emotions are vital if we are to successfully follow Bhagavan's instructions.

contd.,

Arunachala Siva.                 

11855
485.  Now I am filled with the ever blissful Atman.  I see nothing;  neither do I hear nor know anything
separate from me.

486.  I bow down to thee, O great Soul, my Master, who art free from all attachment and the best of the
learned and good, who art the embodiment of eternal Blissfulness, the shore-less ocean of mercy.

487. Whose glance, like the consolidated rays of the moon, washes away the weariness resulting from
the labor of birth and death. Now in the twinkling of an eye, I have attained that indivisible and inexhaustible
treasure, the blissful Self.

488.  By thy mercy I have become blessed, successful, and free from the grasp of the dragon of birth
and death.  Now I have become ever blissful and filled entirely.

489.  Yes, I am unattached, I am without a body.  I am without all signs  - subtle body and all.
I am indivisible, whole, ever peaceful, endless, pure and eternal.

490. I am neither he who acts nor he who experiences the result of action. I am beyond action and
changeless.  My nature is pure consciousness.  I am absolute reality, eternal goodness.

contd.,

Arunachala Siva.             

11856
220.  Liberation is the simultaneous cessation of the thoughts, namely bondage and liberation, by
the Quest 'Who am I that is bound?'

221.  Those mind free ones that have attained the natural State by becoming aware of the Self, unlimited
like the sky and ever aware, were never in the darkness of ignorance.

222.  The three groups of actions become extinct in the case of the Mukta, because his sense of being the
doer is gone;  the sense of being the doer was lost along with the ego, who alone was the doer.

223.  Nothing remains to be striven for by those that have become established in this State.  They should
be understood to be beyond the necessity of doing anything, to have known whatever needs to be known
and to be free from doubt.

224.  The enlightened one that has become one with the unchanging Supreme Consciousness, -- like a river
that has become one with the ocean, -- takes birth no more in a body.

225. Though he appears to men to be embodied, the Sadhaka, should understand that he is bodiless in fact;
for by giving up the sense of 'I am the body', his body has been surrendered to the Current Karma.

contd,

Arunachala Siva.             

11857
Verse  136:


You are the consciousness that perceives, and I, the Real, am the consciousness through which you
perceive.  Once you begin to investigate these, they will begin to loosen their hold.  When they finally
fall away, you should feel a degree of shame and not attempt to look back at me, thinking 'I'.  Rather
should you remain still, like a pot sunk in the ocean.

In the state of ignorance the ego, though possessing no reality of its own, attempts to usurp all the
powers of the Self, ascribing them to itself, saying, I did this, I did that, and so on.  When the individual
Jiva begins finally to gain  some insight into its own nature, it is revealed as an impostor and disappears.
It is often therefore described figuratively as 'feeling shame' and 'hanging its head'  when its duplicitous
game is revealed. See Verse 30 of Sri Ramana Maharshi's Ulladu Narpadu, for example:

As the mind, seeking inwardly through inquiry 'Who am I?', reaches the Heart, and as one knows as
'I' bows its head in shame, the One appears spontaneously as 'I - I'.

When the disciple begins to sense the illusory nature of the ego and the world view it generates, and these
begin to fade in the light of the Self, the remnant of the ego-self feels a natural temptation to move its attention
to the Self instead, attempting as it were, to bring it into focus, as though it were a mental creation like itself,
and to grasp it as formerly it had grasped the false.  In this verse, the ego is being advised to know its place,
show some humility and allow itself to be subsumed in the Self, 'amizhttu karakam pol' - like a pot sunk
in the ocean.  A pot on the bottom of the ocean no longer has any function;  it can no longer be used to hold,
dispose, or divide up water or any other liquid.  Similarly the mind, when subsumed in the Self, can no longer
function other than as the Self.  The Jnani is like the pot in the ocean.  His body and mind, if they can still be
called that, function  as the Self only, and have no reality or function apart from the Self.

Contd.,

(The remaining verses will be covered from the Mountain Path issues that come in future.)

Arunachala Siva.                       

11858
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:48:27 AM »
Verse 71:

மன்னும்பதி கம்அது பாடியபின்
   வயிறுற்றடு சூலை மறப்பிணிதான்
அந்நின்ற நிலைக்கண் அகன்றிடலும்
   அடியேன்உயி ரோடருள் தந்ததெனாச்
செந்நின்ற பரம்பொரு ளானவர்தம்
    திருவாரருள் பெற்ற சிறப்புடையோர்
முன்னின்ற தெருட்சி மருட்சியினால்
   முதல்வன்கரு ணைக்கடல் மூழ்கினரே.


When he completed the deathless decade
The cruel ache kind that grieved him sore
Instantaneously quit him for good.
The ache he thought, in truth, did confer on him
Life and Grace; blessed now with the grace of the Lord
That hath his dwelling in the righteous heart,
He stood immersed in the sea of God?s mercy
With the clear wisdom of blissful beatitude.

Arunachala Siva.


11859
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:45:22 AM »
Verse 70:நீற்றால்நிறை வாகிய மேனியுடன்
   நிறையன்புறு சிந்தையில் நேசமிக
மாற்றார்புரம் மாற்றிய வேதியரை
   மருளும்பிணி மாயை அறுத்திடுவான்
கூற்றாயின வாறு விலக்ககிலீர்
   எனநீடிய கோதில் திருப்பதிகம்
போற்றாலுல கேழின் வருந்துயரும்
   போமாறெதிர் நின்று புகன்றனரால்.With his body smeared with the holy ash
And his God-loving mind filled with increasing devotion,
To have his disease and delusion destroyed, he hymned
The Lord-Brahmin who burnt the triple cities of foes;
His divine decade of hymns oped thus:
"You haven't destroyed the death-like (disease so far)."
This flawless decade sublime, he sang fronting the Lord
That the sorrows of all the seven worlds might get wiped out.

Arunachala Siva.

11860
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:42:47 AM »
Verse  69:


திரைக்கெடில வீரட்டா
   னத்திருந்த செங்கனக
வரைச்சிலையார் பெருங்கோயில்
   தொழுதுவலங் கொண்டிறைஞ்சித்
தரைத்தலத்தின் மிசைவீழ்ந்து
   தம்பிரான் திருவருளால்
உரைத்தமிழ்மா லைகள்சாத்தும்
   உணர்வுபெற உணர்ந்துரைப்பார்.


Adoring the great temple of Veerattam
On the bank of the billowy Gedilam, wherein is
Enshrined the Lord whose bow is the Mount Meru,
He circumambulated it; when in adoration deep
He fell prostrate, he was blessed
With an easy valiance to weave garlands of psalms
Fit for the Lord.   

Arunachala Siva.

11861
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:40:29 AM »
Verse  68:நீறணிந்தார் அகத்திருளும்
   நிறைகங்குல் புறத்திருளும்
மாறவருந் திருப்பள்ளி
   எழுச்சியினில் மாதவஞ்செய்
சீறடியார் திருவலகுந்
   திருமெழுக்குந் தோண்டியுங்கொண்
டாறணிந்தார் கோயிலினுள்
   அடைந்தவரைக் கொடுபுக்கார்.


At the hour of pre-dawn divine which did away
With the inner murk of his who wore the sacred ash
And the inky darkness of the night,
The humble tapaswini with broom, cow-dung and pot,
All holy --, entered the temple of the Lord --
The Wearer of coursing river in His crown --,
Leading him that sought in her the palladium.   

Arunachala Siva.

11862
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:38:36 AM »
Verse  67:


திருவாளன் திருநீறு
   திலகவதி யார்அளிப்பப்
பெருவாழ்வு வந்ததெனப்
   பெருந்தகையார் பணிந்தேற்றங்
குருவார அணிந்துதமக்
   குற்றவிடத் துய்யுநெறி
தருவாராய்த் தம்முன்பு
   வந்தார்பின் தாம்வந்தார்.


Tilakavatiyar graced him with the holy ash
Of the Lord, the Grantor of eternal life;
The great one bowed low and received it, convinced
The magna vita was hereafter his; he applied it
On his person as ordained, and followed her, his redeemer.   


Arunachala Siva.

11863
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:36:07 AM »
Verse  66:

என்றபொழு தவரருளை
   எதிரேற்றுக் கொண்டிறைஞ்ச
நின்றதபோ தனியாரும்
   நின்மலன்பேர் அருள்நினைந்து
சென்றுதிரு வீரட்டம்
   புகுவதற்குத் திருக்கயிலைக்
குன்றுடையார் திருநீற்றை
   அஞ்செழுத்தோ திக்கொடுத்தார்.

Meekly did he submit to her command
And adored her; the tapaswini invoked
The grace great of the immaculate Lord
To make him fit to enter Tiruveerattam;
She chanted the Panchakshara and gave him
The holy ash of the Lord of Mount Kailash.   


Arunachala Siva.

11864
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:33:32 AM »
Verse  65:


மற்றவ்வுரை கேட்டலுமே
   மருணீக்கி யார்தாமும்
உற்றபிணி உடல்நடுங்கி
   எழுந்துதொழ உயர்தவத்தோர்
கற்றைவே ணியர்அருளே
   காணுமிது கழலடைந்தோர்
பற்றறுப்பார் தமைப்பணிந்து
   பணிசெய்வீர் எனப்பணித்தார்.


Marulneekkiyar who heard the blessed word,
Rose up in fear, still in the grip of the vile ache
And adored her; the great tapaswini said:
"Know this to be of the grace of the Lord of matted hair;
He cuts the bonds of those who attain His feet;
Adore Him and render service." Thus she bade him.   

Arunachala Siva.

11865
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: April 03, 2016, 09:31:14 AM »
Verse  64:


தாளிணைமேல் விழுந்தயருந்
   தம்பியார் தமைநோக்கி
ஆளுடைய தம்பெருமான்
   அருள்நினைந்து கைதொழுது
கோளில்பர சமயநெறிக்
   குழியில்விழுந் தறியாது
மூளும்அருந் துயர்உழந்தீர்
   எழுந்திரீர் எனமொழிந்தார்.


Looking at the grieving brother who lay
At her feet, her thought alighted on God's grace;
With folded hands she adored Him and said:
"You did sure wallow in the alien pit
Of vile irreligion, suffering much; RISE!"   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 [791] 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 ... 3147