Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 3113
1186
Verse  8:


துன்ன வாடையர் தூமழு வாளினர்
பின்னு செஞ்சடை மேற்பிறை வைத்தவர்
மன்னு வார்பொழில் சூழ்மணஞ் சேரியெம்
மன்ன னார்கழ லேதொழ வாய்க்குமே.

Siva who wears a sewn dress, who has a pure battle-axe who placed on his red matted locks, which is intertwined, a crescent moon. If we worship the feet of our King in Maṇa?chēri surrounded by long and prospering gardens, we shall get what all we want.

Arunachala Siva.

1187
Verse  7:

சுண்ணத் தர்சுடு நீறுகந் தாடலார்
விண்ணத் தம்மதி சூடிய வேதியர்
மண்ணத் தம்முழ வார்மணஞ் சேரியார்
வண்ணத் தம்முலை யாளுமை வண்ணரே.


Siva besmears himself with powdered holy ash.  He bathes with joy in the well burnt holy ash, the Brahmin among gods who wore the beautiful crescent moon that shines in the sky, the god in Maṇa?chēri, where the beautiful Muzhavu is played on marriage occasions.  He has the nature of placing on one half Uma, who has breasts with beauty and shining color.

Arunachala Siva.


1188
Verse  6:

நீர்ப ரந்த நிமிர்புன் சடையின்மேல்
ஊர்ப ரந்த உரகம் அணிபவர்
சீர்ப ரந்த திருமணஞ் சேரியார்
ஏர்ப ரந்தங் கிலங்குசூ லத்தரே.


Siva adorns cobras that crawl, on his matted locks, which stands upright and is golden in color, and on which the water of Ganga is spreading.  He is in Maṇa?chēri whose fame has spread far and wide, and he has a trident shining, because its beauty has spread everywhere.

Arunachala Siva.


1189
Verse  5:

துள்ளு மான்மறி தூமழு வாளினர்
வெள்ள நீர்கரந் தார்சடை மேலவர்
அள்ள லார்வயல் சூழ்மணஞ் சேரியெம்
வள்ள லார்கழல் வாழ்த்தல்வாழ் வாவதே.

Siva has a young frisking deer and a pure battle-axe, he concealed on his matted locks, water of Ganga, which descended torrentially, that life is worth living if one praises the feet of our munificent god in Maṇa?chēri which is surrounded by fields of mire.

Arunachala Siva.
1190
Verse 4:


மத்த மும்மதி யும்வளர் செஞ்சடை
முத்தர் முக்கணர் மூசர வம்மணி
சித்தர் தீவணர் சீர்மணஞ் சேரியெம்
வித்தர் தாம்விருப் பாரை விருப்பரே.


Siva who is naturally free from all bondage and on whose head Datura flowers and the crescent moon are prospering, who has three eyes, who possesses mystic powers and adorns himself with a cobra that makes a hissing noise, who has the color of fire,
and who is the origin of all things in Maṇa?chēri, desires those who desire him Siva.

Arunachala Siva.

1191
Verse 3:

புற்றி லாடர வாட்டும் புனிதனார்
தெற்றி னார்புரந் தீயெழச் செற்றவர்
சுற்றி னார்மதில் சூழ்மணஞ் சேரியார்
பற்றி னாரவர் பற்றவர் காண்மினே.

The pure Siva, who makes the cobra living in the anthill to dance, he destroyed the cities of the perverse enemies to make the flames to consume them. The Lord in Maṇa?chēri surrounded by a wall of enclosure, he is the refuge of those who seek him as their support. People of this world!  You understand this and act according to that.


Arunachala Siva.


1192
Verse 2:

துன்னு வார்குழ லாளுமை யாளொடும்
பின்னு வார்சடை மேற்பிறை வைத்தவர்
மன்னு வார்மணஞ் சேரி மருந்தினை
உன்னு வார்வினை யாயின வோயுமே.


In addition to placing Uma, who has long and thick tresses of hair Siva placed the crescent moon on the intertwining long matted locks.  Who is staying permanently in Maṇa?chēri the old karmas of those who think about the nectar in Maṇa?chēri will become enfeebled.

Arunachala Siva.


1193
Tirumanacheri:

Verse 1:

பட்ட நெற்றியர் பாய்புலித் தோலினர்
நட்ட நின்று நவில்பவர் நாடொறும்
சிட்டர் வாழ்திரு வார்மணஞ் சேரியெம்
வட்ட வார்சடை யார்வண்ணம் வாழ்த்துமே.

Siva wears a plate of gold on the forehead, daily dances standing, people of this world!  Praise the nature of the Lord who has tied his long matted locks into the form of a circle, in Maṇa?chēri which has abundant wealth and where people of good conduct live.

Arunachala Siva.
 

1194
Verse  10:

இரக்க முன்னறி யாதெழு தூதுவர்
பரக்க ழித்தவர் பற்றுதன் முன்னமே
அரக்க னுக்கருள் செய்தவாட் போக்கியார்
கரப்ப துங்கரப் பாரவர் தங்கட்கே.

The servants of Yama, who come to us, not knowing what pity is.  Before they catch hold of our lives causing disgrace, the Lord in Vāṭpōkki who granted his grace to demon Ravanan, will protect by hiding his devotees from being caught by them.

Padigam on Tiru Vatpokki completed.

Arunachala Siva.

1195
Verse  9:

கட்ட றுத்துக் கடிதெழு தூதுவர்
பொட்ட நூக்கிப் புறப்படா முன்னமே
அட்ட மாமலர் சூடும்வாட் போக்கியார்க்
கிட்ட மாகி இணையடி யேத்துமே.

Cutting off the bondage that bind us to the life in this world, the servants of Yama, coming quickly before they thrust aside suddenly and return, people of this world!
praise the two feet having developed love towards the god in Vāṭpōkki who adorns himself with eight kinds of flowers.


Arunachala Siva.

1196
Verse  8:

நாடி வந்து நமன்தமர் நல்லிருள்
கூடி வந்து குமைப்பதன் முன்னமே
ஆடல் பாட லுகந்தவாட் போக்கியை
வாடி யேத்தநம் வாட்டந் தவிருமே.

The relations of Yāma, before inflicting suffering seeking us and coming to us in the pitch darkness and joining in a group, all our troubles will leave us, if we praise pining about the Lord in Vāṭpōkki who desires to dance and sing.

Arunachala Siva.


1197
Verse 7:


பார்த்துப் பாசம் பிடித்தெழு தூதுவர்
கூர்த்த வேலாற் குமைப்பதன் முன்னமே
ஆர்த்த கங்கை யடக்கும்வாட் போக்கியார்
கீர்த்தி மைகள் கிளர்ந்துரை மின்களே.


The servants of Yama, who hold a noose in their hand start on their work, being on the look-out for people, whose lives are nearing their end, before they inflict pain by stabbing with their sharp lances, praise in detail the fame of different kinds of the Lord in Vāṭpōkki who controlled the roaring Ganga.

Arunachala Siva.

1198
Verse  6:

கான மோடிக் கடிதெழு தூதுவர்
தான மோடு தலைபிடி யாமுனம்
ஆனஞ் சாடி யுகந்தவாட் போக்கியார்
ஊன மில்லவர்க் குண்மையில் நிற்பரே.


Running towards the cremation ground, servants of Yama, who start quickly before taking out the life coming to our place and catching hold of our heads, the Lord in Vāṭpōkki who felt joy in being bathed in the five products of the cow will appear truly before those who have no fault of either sin or virtue.

Arunachala Siva.

1199
Verse  5:

மாறு கொண்டு வளைத்தெழு தூதுவர்
வேறு வேறு படுப்பதன் முன்னமே
ஆறு செஞ்சடை வைத்தவாட் போக்கியார்க்
கூறி யூறி யுருகுமென் னுள்ளமே.


Nurturing enmity in mind the servants of the god of death who start to take away the lives, surrounding them before separating body and life, my heart will melt towards the Lord in Vāṭpōkki who placed the river on his red matted locks, with love which springs unceasingly.

Arunachala Siva.

1200
Verse  4:


கூற்றம் வந்து குமைத்திடும் போதினால்
தேற்றம் வந்து தெளிவுற லாகுமே
ஆற்ற வும்மருள் செய்யும்வாட் போக்கிபால்
ஏற்று மின்விளக் கையிருள் நீங்கவே.

At that time when the god of death comes and annoys you, is it possible to get clarity of mind and decide that all you knew up to this day was useless, and the feet of the Lord was the only truth?  Light the lamp of wisdom to dispel ignorance, to go near the Lord in Vāṭpōkki who grants his grace in an abundant measure.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 3113