Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 3200
1186
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 08:14:09 AM »
Verse  7:


பித்தரை ஒத்தொரு பெற்றியர்
    நற்றவை என்னைப்பெற்ற
முற்றவை தம்மனை தந்தைக்குந்
    தவ்வைக்குந் தம்பிரானார்
செத்தவர் தந்தலை யிற்பலி
    கொள்வதே செல்வமாகி
அத்தவ மாவ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


The supreme god our chief!  He is the mother who gave birth to me, and her mother who is aged, and the mother of both, and the father and elder sister. He
has a nature akin to mad people it being his wealth to receive alms in the skull of people who are dead.  He is having such a penance. See 1st verse

Arunachala Siva.

1187
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 08:08:32 AM »
Verse 6:


குறவனார் தம்மகள் தம்மக
    னார்மண வாட்டிகொல்லை
மறவனா ராய்அங்கோர் பன்றிப்பின்
    போவது மாயங்கண்டீர்
இறைவனார் ஆதியார் சோதியா
    ராய்அங்கோர் சோர்வுபடா
அறவனா ராவ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


The wife of the son of our chief is the daughter of the hunters caste. It is deception for him to go after a pig having assumed the guise of a killing hunter the supreme god.
and the origin of all things.  Being the light is the embodiment of all virtues who does not know weakness.  See 1st verse.

Arunachala Siva.

1188
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 07:55:46 AM »
Verse  5:


ஊட்டிக்கொண் டுண்பதோர் ஊணிலர்
    ஊரிடு பிச்சையல்லால்
பூட்டிக்கொண் டேற்றினை ஏறுவர்
    ஏறியொர் பூதந்தம்பால்
பாட்டிக்கொண் டுண்பவர் பாழிதொ
    றும்பல பாம்புபற்றி
ஆட்டிக்கொண் டுண்ப தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.

Our chief except the alms that are offered by the people of the place, has no other food to feed himself with many kinds of tastes.  He rides on a bull having tied round its neck a tether, and so riding, eats when the small Bhutas come by his side singing.
Catching many cobras in every any hill earns a living by making them dance.
See 1st verse.


Arunachala Siva.
 1189
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 08, 2018, 07:51:25 AM »
Verse 4:


ஏனக்கொம் பும்மிள வாமையும்
    பூண்டங்கோர் ஏறுமேறிக்
கானக்காட் டிற்றொண்டர் கண்டன
    சொல்லியுங் காமுறவே
மானைத்தோல் ஒன்றுடுத் துப்புலித்
    தோஒல் பியற்குமிட்டி
யானைத்தோல் போர்ப்ப தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.

Our chief Having adorned himself with the hog's tusk and the shell of a young tortoise.
and riding on a bull also.  Even after the devotees say what they have seen about him in the cremation ground which has the nature of a forest, to be liked by them.
Wearing a deer's skin in the waist, placing a tiger's skin on the nape of the neck covers himself with an elephants skin. See 1st verse.

Arunachala Siva.1190
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 04:54:30 PM »
Verse  3:


பேருமோர் ஆயிரம் பேருடை
    யார்பெண்ணோ டாணுமல்லர்
ஊரும தொற்றியூர் மற்றையூர்
    பெற்றவா நாமறியோம்
காருங் கருங்கடல் நஞ்சமு
    துண்டுகண் டங்கறுத்தார்க்
காரம்பாம் பாவ தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


Our chief, he has one thousand names he is neither male nor female, his place is Oṟṟiyūr. Oṟṟiyūr a place that has been mortgaged we do not know how he got other places. Drinking the poison that rose in the dark and black sea, as nectar,
to the god who thereby had a black neck, garland is cobra. See 1st verse.

Arunachala Siva.

1191
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 11:17:36 AM »
Verse 2:


கட்டக்காட் டின்னட மாடுவ
    ரியாவர்க்கும் காட்சியொண்ணார்
சுட்டவெண் ணீறணிந் தாடுவர்
    பாடுவர் தூயநெய்யால்
வட்டக்குண் டத்தில் எரிவளர்த்
    தோம்பி மறைபயில்வார்
அட்டக்கொண் டுண்ப தறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.

Our chief will dance in the cremation ground which inflicts suffering.  He is very difficult to be seen by anybody however great he may be. He will dance smearing himself with the well-burnt white holy ash, and sing out of joy those who always chant the Vedas  They maintain the fire which they cause to increase by pouring pure ghee in the round sacrificial pit.  He receives and eats the food cooked in that fire. See 1st verse.

Arunachala Siva.1192
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 11:10:34 AM »
Tiru Velvikkuti and Tiruth Turuti:

Verse  1:

மூப்பதும் இல்லை பிறப்பதும்
    இல்லை இறப்பதில்லை
சேர்ப்பது காட்டகத் தூரினு
    மாகச்சிந் திக்கினல்லால்
காப்பது வேள்விக் குடிதண்
    துருத்திஎங் கோன்அரைமேல்
ஆர்ப்பது நாகம் அறிந்தோமேல்
    நாம்இவர்க் காட்படோமே.


If we think over, our chief is not born, does not grow old, does not die.
The place where he stays is in the forest.  In addition to that, among the villages his place of protection are Vēḷvikkuṭi and cool Turutti.  What he ties round his waist is a cobra.  If we had known that before, we shall not become his devoted slave. If we know that shall we not become his devoted slave, then?

Arunachala Siva.

1193
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 11:03:55 AM »
Verse  11:


நாதனுக் கூர்நமக் கூர்நர
    சிங்க முனையரையன்
ஆதரித் தீசனுக் காட்செயும்
    ஊர்அணி நாவலூர்என்
றோதநற் றக்கவன் றொண்டன்ஆ
    ரூரன் உரைத்ததமிழ்
காதலித் துங்கற்றுங் கேட்பவர்
    தம்வினை கட்டறுமே.


The place of the master, our birth place, the place where Narasinga Muṉai Araiyaṉ did service to Siva with regards, the bondage of acts of those who hear the Tamiḻ verses composed by Ārūraṉ, who is fit to sing the fame of beautiful Nāvalūr, Vaṉthonṭaṉ, and learn with love, will be destroyed. (Narasinga Muṉai Araiyaṉ was a petty chief ruling that region round Nāvalūr;  Sundarar was brought up in his palace till he was married.)

Padigam on Tiru Navalur completed.

Arunachala Siva.1194
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:59:40 AM »
Verse  10:

மிடுக்குண்டென் றோடியோர் வெற்பெடுத்
    தான்வலி யைநெரித்தார்
அடக்கங்கொண் டாவணங் காட்டிநல்
    வெண்ணெயூர் ஆளுங்கொண்டார்
தடுக்கஒண் ணாததோர் வேழத்
    தினையுரித் திட்டுமையை
நடுக்கங்கண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva crushed the strength of the demon (Ravanan) who lifted the mountain running towards it, thinking he had strength to do it, admitted even me as his slave in good Veṇṇaiyūr showing me the bond, concealing the original document.  The place of the god who caused Uma to tremble with fear, having flayed an elephant which could not be stopped from coming towards him, is Nāvalūr, our birth-place.

Arunachala Siva.

1195
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:53:04 AM »
Verse 9:


படமாடு பாம்பணை யானுக்கும்
    பாவைநல் லாள்தனக்கும்
வடமாடு மால்விடை ஏற்றுக்கும்
    பாகனாய் வந்தொருநாள்
இடமாடி யார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நடமாடி யார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva who is Half to Vishnu, who lies on a couch of a serpent which dances spreading its hood, to Uma, who is as a beautiful as a portrait and to the bull which wears a string of moving bells the place of the dancing god who admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇainallūr, which is his place over which he rules, is Nāvalūr, our birth-place.

Arunachala Siva.1196
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:49:04 AM »
Verse  8:


வாயாடி மாமறை ஓதிஓர்
    வேதிய னாகிவந்து
தீயாடி யார்சினக் கேழலின்
    பின்சென்றோர் வேடுவனாய்
வேயாடி யார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாயாடி யார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva who dances in fire, who made use of archery assuming the form of a hunter following the angry boar's footprints. The place of the hunter who admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇainallūr, coming there disguised as a Brahmin chanting the great Vedas, and arguing, is Nāvalūr, our birth-place.


Arunachala Siva.

1197
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:45:03 AM »
Verse  7:


தாயவ ளாய்த்தந்தை ஆகிச்
    சாதல் பிறத்தலின்றிப்
போயக லாமைத்தன் பொன்னடிக்
    கென்னைப் பொருந்தவைத்த
வேயவ னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நாயக னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Being my mother, and being my father, without death and birth, Siva who manifested in a bamboo in Tirunelvēli and who placed even me in his feet valuable as gold, to be united with them without going away leaving them.  The place of the chief who admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇainallūr, is Tirunāvalūr which is our birth place.

Arunachala Siva.

1198
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:41:00 AM »
Verse  6:

கோட்டங்கொண் டார்குட மூக்கிலுங்
    கோவலுங் கோத்திட்டையும்
வேட்டங்கொண் டார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்டார்
ஆட்டங்கொண் டார்தில்லைச் சிற்றம்
    பலத்தே அருக்கனைமுன்
நாட்டங்கொண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.Siva had temples in the shrines Kuṭamūkkil, Kōval, and Kōttiṭṭai, took upon himself hunting, transforming himself into a hunter, admitted even me as his slave making me stand in Veṇṇai Nallūr.  He danced in Chitrambalam in Tillai.  The place of the Lord who put out the eyes of the sun long ago. 

Arunachala Siva.

1199
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:37:25 AM »
Verse  5:

உம்பரார் கோனைத்திண் தோள்முரித்
    தார்உரித் தார்களிற்றைச்
செம்பொனார் தீவண்ணர் தூவண்ண
    நீற்றர்ஓர் ஆவணத்தால்
எம்பிரா னார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்ட
நம்பிரா னார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.


Siva bent the strong shoulders of Indra, the King of the celestial beings, flayed the skin of an elephant, has the color of superior gold and fire, smears himself with spotless white-colored sacred ash. The place of the Lord who admitted even me also as his slave having made me stand in Veṇṇainallūr by a bond, and who is our master.
is Nāvalūr, our birth-place.

Arunachala Siva.


1200
General topics / Re: Saiva Canon 7 of Saint Sundaramurti Swamigal:
« on: October 07, 2018, 10:32:39 AM »
Verse 4:

அஞ்சுங்கொண் டாடுவர் ஆவினிற்
    சேவினை ஆட்சிகொண்டார்
தஞ்சங்கொண் டார்அடிச் சண்டியைத்
    தாமென வைத்துகந்தார்
நெஞ்சங்கொண் டார்வெண்ணெய் நல்லூரில்
    வைத்தெனை ஆளுங்கொண்டு
நஞ்சங்கொண் டார்க்கிடம் ஆவது
    நந்திரு நாவலூரே.

Siva will bathe in the five products of the cow, has the ownership of a bull,
rejoiced in placing as equal to him Chandikeswara, who approached his feet admitting him as a deposit and who sought shelter in god, captivated my mind, making me stand in Veṇṇainallūr and admitting even me as his slave, Nāvalūr, our birth-place is place of the Lord who consumed the poison. 

Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 3200