Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 [789] 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 ... 3062
11821
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 09:58:25 AM »
Verse 7:


செய்ய ஒண்சடை கரந்ததோர் திருமுடிச் சிகையும்
சைவ வெண்திரு நீற்றுமுண் டகத்தொளித் தழைப்பும்
மெய்யின் வெண்புரி நூலுடன் விளங்குமான் தோலும்
கையின் மன்னிய பவித்திர மரகதக் கதிரும்.


His beauteous tuft concealed His red matted hair;
Triple stripes of the Holy Ash -- the insignia of Saivism,
Blazed from His forehead; the holy thread to which
Was tied a piece of deer-skin, his body bore;
He wore on a finger a Pavitra of emerald darbha.   

Arunachala Siva.

11822
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 09:56:17 AM »
Verse  6:


பிறைத்த ளிர்ச்சடைப் பெருந்தகைப் பெருந்திரு நல்லூர்க்
கறைக்க ளத்திறை கோவணப் பெருமைமுன் காட்டி
நிறைத்த அன்புடைத் தொண்டர்க்கு நீடருள் கொடுப்பான்
மறைக்கு லத்தொரு பிரமசா ரியின்வடி வாகி.


One day the blue-throated Lord of Tirunalloor vast,
Who is the great One that bears on His matted hair
The crescent -- verily a tender shoot --, desiring to
Demonstrate the glory of His Kovanam, and thereby
Bless His devotee with enduring grace, assumed
The form of a Brahmin-Brahmachari.   

Arunachala Siva.

11823
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 09:54:03 AM »
Verse  5:மருவும் அன்பொடு வணங்கினர் மணிகண்டர் நல்லூர்த்
திருவி ழாவணி சேவித்துத் திருமடத் தடியார்
பெருகும் இன்பமோ டமுதுசெய் திடஅருள் பேணி
உருகு சிந்தையின் மகிழ்ந்துறை நாளிடை ஒருநாள்.


Adoring in linked love the Lord and eyeing in devotion
The divine and beauteous festival of the Blue-throated,
And hailing His grace which enabled him to feast
In the beauteous Matam His devotees in increasing joy
With a melting heart, he spent his days thither.


Arunachala Siva.

11824
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:47:43 AM »
Verse  4:


முக்கண் நக்கராம் முதல்வனா ரவர்திரு நல்லூர்
மிக்க சீர்வளர் திருவிழா விருப்புடன் வணங்கித்
தக்க அன்பர்கள் அமுதுசெய் திருமடஞ் சமைத்தார்
தொக்க சுற்றமுந் தாமும்வந் தணைந்தனர் தூயோர்.


In Tirunalloor of the First One, the triple-eyed Digambara,
He attended the divinely glorious festival of the Lord,
And founded a beauteous Matam for feeding devotees;
Then (after a time) he, the pure one, arrived at
Tirunalloor with his kith and kin.

Arunachala Siva.

11825
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:45:56 AM »
Verse  3:


சிந்தை செய்வது சிவன்கழல் அல்லதொன் றில்லார்
அந்தி வண்ணர்தம் அடியவர்க் கமுதுசெய் வித்துக்
கந்தை கீளுடை கோவணங் கருத்தறிந் துதவி
வந்த செல்வத்தின் வளத்தினால் வரும்பயன் கொள் வார்.


He would think on nought but the feet of Siva;
He would feast the devotees of Siva whose hue
Is that of the incarnadine sky crepuscular;
Divining the wish of devotees he would
Give them gratis kantai, keell and kovanam.
Thus did he the fruit of his foison, gain.   

Arunachala Siva.


11826
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:44:19 AM »
Verse  2:


மன்னு மப்பதி வணிகர்தங் குலத்தினில் வந்தார்
பொன்னு முத்துநன் மணிகளும் பூந்துகில் முதலா
எந்நி லத்தினும் உள்ளன வருவளத் தியல்பால்
அந்நி லைக்கண்மிக் கவர்அமர் நீதியார் என்பார்.


He hailed from the merchant-clan of that city;
With gold, pearls and goodly gems, and varieties
Of silk-products pouring in from all the realms,
He was richly endowed and throve a merchant great;
Amar-Niti was he called.

Arunachala Siva.

11827
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:41:51 AM »
Amar Neethi Nayanar:


Verse  1:


சீரின் நீடிய செம்பியர் பொன்னிநன் னாட்டுக்
காரின் நீடிய களியளி மலர்ப்பொழில் சூழ்ந்து
தேரின் மேவிய செழுமணி வீதிகள் சிறந்து
பாரில் நீடிய பெருமைசேர் பதிபழை யாறை.


It is in the Kaveri delta of the Chozhas of great renown;
It is dight with flowery gardens which reach the clouds,
And are buzzed over by joyous bees; through its streets
Pass chariots; it is a famous and great city on earth;
It is Pazhayarai.   

Arunachala Siva.

11828
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:39:22 AM »
Verse  11:


வேறு பிறிதென் திருத்தொண்டத்
   தொகையால் உலகு விளங்கவரும்
பேறு தனக்குக் காரணராம்
   பிரானார் விறன்மிண் டரின்பெருமை
கூறும் அளவெம் அளவிற்றே
   அவர்தாள் சென்னி மேற்கொண்டே
ஆறை வணிகர் அமர்நீதி
   அன்பர் திருத்தொண் டறைகுவாம்.Why expatiate further? The world is enlightened by
The Tiru-th-Tonda-th-Tokai and it is to Viran Mindar we owe it.
Is it given to me to hail him in full?
We wear on our crown his feet and proceed to
Narrate the service of the merchant Amar-Niti of Arai.

Arunachala Siva.

11829
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:37:27 AM »
Verse  10:


ஒக்க நெடுநாள் இவ்வுலகில்
   உயர்ந்த சைவப் பெருந்தன்மை
தொக்க நிலைமை நெறிபோற்றித்
   தொண்டு பெற்ற விறன்மிண்டர்
தக்க வகையால் தம்பெருமான்
   அருளி னாலே தாள்நிழற்கீழ்
மிக்க கணநா யகராகும்
   தன்மை பெற்று விளங்கினார்.


Viran Mindar who for many many days
Served on earth the cause of Saivism, sublime and lofty,
By the grace of our Lord, fittingly reached the shade
Of His feet and for ever thrives as a Gana-Natha.   


Arunachala Siva.

11830
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:34:37 AM »
Verse 9:


ஞால முய்ய நாமுய்ய
   நம்பி சைவ நன்னெறியின்
சீல முய்யத் திருத்தொண்டத்
   தொகைமுன் பாடச் செழுமறைகள்
ஓல மிடவும் உணர்வரியார்
   அடியா ருடனாம் உளதென்றால்
ஆலம் அமுது செய்தபிரான்
   அடியார் பெருமை அறிந்தார்ஆர். For the world to thrive, for our own flourishing
And for the prospering of the goodly ways of Saivism
Aroorar composed and hymned
(before Devasiriyan) The Tiru-th-Tonda-th-Tokai; the Lord who was not to be
Comprehended by the Vedas rich in chhandas
Declared: "We abide where devotees are."
Who can hymn the glory of the Lord who devoured
Poison which into nectar He transformed?   


Arunachala Siva.

11831
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: February 04, 2016, 08:31:54 AM »
Verse  8:சேணார் மேருச் சிலைவளைத்த
   சிவனா ரடியார் திருக்கூட்டம்
பேணா தேகும் ஊரனுக்கும்
   பிரானாந் தன்மைப் பிறைசூடிப்
பூணா ரரவம் புனைந்தார்க்கும்
   புறகென் றுரைக்க மற்றவர்பாற்
கோணா வருளைப் பெற்றார்மற்
   றினியார் பெருமை கூறுவார்.


"Arooran who went straight without hailing
The holy devotees of Siva who bent
The sky-high Meru into a bow,
And also his ruling Lord who wears the crescent
On His crest and hakes as His jewels,
Are both taboo for us." Thus he declared.
Yet it is even from them he received grace pure.
Who can ever like unto him hail devotees thus?.   

Arunachala Siva.

11832
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: February 04, 2016, 07:06:21 AM »


Maya is Mother Uma. Siva is Father, the Self.  Both are to be worshipped.

Unless, one gets Uma's grace, Maya cannot be conquered. When Maya
gets conquered, Maya merges with Siva, as Ardhanari.  It is for the
concorporate form that Unnamulai did penance in Arunachala and got
merged with Siva.  Maya in Bhagavan's words is mind-stuff.  If
Maya is overcome, then she becomes Maha Maya, Uma with Siva.
Then, she guides the devotee to Siva, the self realization.  Saint
Manikkavachagar sings:  I am praying to You, whose one half is the lady,
my mother.

Arunachala Siva.

11833
The teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi / Re: Our Bhagavan-Stories
« on: February 04, 2016, 07:04:20 AM »


I visited Gurumurtham once.  It is inside the town.  The shrine is not well taken care of.
There is a Sivalingam inside.  We have to take the keys from the nearby house, who are
the custodians and open the doors and go inside.  People who visit there, sometimes give
some money and the custodians buy oil and light lamps, some flowers.  Whereas the Isanya
Desikar Math, at the fag end of Girivalam route, is well maintained by Kovilur Math.

Arunachala Siva. 

11834
The second problem by which the mystic self absorption is beset  - its failure to stabilize its own exceptional
but fugitive insight,  its inability to provide an ever active awareness of reality -- is also solved only by
philosophy.  To understand this, we must first understand that out of the repulsion and compulsion of a
strongly held world view, the meditator of necessity deliberately turns his back on his external environment,
forsakes and spurns his earthly existence during the inward progression towards his spiritual self.

contd.,

Arunachala Siva.   

11835
General Discussion / Re: Mithya:
« on: February 03, 2016, 11:24:09 AM »
To solve this baffling conundram, Vedanta employs the 'pot-clay' example which illumines this line
of reasoning, not apparent in the 'rope-snake' analogy.  When a pot is made out of clay, what is newly
added to clay?  Only a form (with a corresponding name) has been added to lend utility in everyday life.
It is not entirely false like the 'snake' imagined in the rope.  It does hold water and clearly is not an
illusory pot.   However, in Vedantic 'grammar', a pot is not a noun but only an adjective to the object,
which is clay because a pot is an object existing by itself, which is clay because a pot is not an object
existing by itself, but needs the substantive clay to exist.  It is the pot which qualifies the clay, not the
other way round.  We should strictly speaking, refer to all clay products as 'pot-ty-clay', 'cup-by-clay',
rather than clay pot, clay cup, etc.,  Vedanta reverses our very linguistic orientation  while appreciating
mithya.

contd.,

Arunachala Siva.       

Pages: 1 ... 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 [789] 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 ... 3062