Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 [787] 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 2903
11791
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:59:03 AM »
45.4.10:


தட்டுவைத்த சேலைக் கொய்சகத்திற் சிந்தைஎல்லாங்
கட்டிவைக்கும் மாயமின்னார் கட்டழிவ தெந்நாளோ. 10.


When is the day to be
That I break away from the bonds of wily women
Who in the tie-knot of their flowery saree
Tie away my thoughts entire.

Arunachala Siva.

11792
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:57:29 AM »
45.4.9:

உந்திச் சுழியால் உளத்தைச் சுழித்தகன
தந்தித் தனத்தார் தமைமறப்ப தெந்நாளோ.9 When is the day to be
That I forget the women of plump breasts
Who with their swirls on the navel
Made my heart swirl (in passion).

Arunachala Siva.

11793
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:55:40 AM »
45.4.8:

பச்சென்ற கொங்கைப் பரப்பியர்பா ழானமயல்
நச்சென் றறிந்தருளை நண்ணுநாள் எந்நாளோ. 8.


When is the day to be
That I seek the Diving Grace,
Forsaking as poison the accursed wiles of women
Of tender breasts and tempting speech.

Arunachala Siva.

11794
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:53:22 AM »
45.4.7:


கச்சிருக்குங் கொங்கை கரும்பிருக்கும் இன்மாற்றம்
வைச்சிருக்கும் மாதர் மயக்கொழிவ தெந்நாளோ. 7.When is the day to be
That I escape the delusions of women
Of corseted breasts
And sugary speech.

Arunachala Siva.

11795
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:51:36 AM »
45.4.6:


வீங்கித் தளர்ந்து விழுமுலையார் மேல்வீழ்ந்து
தூங்குமதன் சோம்பைத் துடைக்குநாள் எந்நாளோ. 6.


When is the day to be
That I shake off the Love God's slumber
On the fulsome heavy breasts of women.

Arunachala Siva.

11796
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:50:06 AM »
45.5.5:

கண்களில்வெண் பீளை கரப்பக் கருமையிட்ட
பெண்கள்மயல் தப்பிப் பிழைக்குநாள் எந்நாளோ. 5When is the day to be
That I escape from the temptations
Of women
Who put on black illyrium
To hide the white excretion of their eyes.

Arunachala Siva.


11797
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:48:30 AM »
45.5.4:


காமனைவா வென்றிருண்ட கண்வலையை வீசும்மின்னார்
நாமம் மறந்தருளை நண்ணுநாள் எந்நாளோ. 4.


When is the day to be
That I seek Thy Grace
Forgetting the name of women
Who cast the net of their dark eyes
Beckoning the God of Love to come.

Arunachala Siva.

11798
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:46:40 AM »
45.5.3:கண்டுமொழி பேசிமனங் கண்டுகொண்டு கைவிலையாக்
கொண்டுவிடு மானார்பொய்க் கூத்தொழிவ தெந்நாளோ. 3.


When is the day to be
That this delusive dance ceases
Of women who with sugary words
Penetrate your heart
And away snatch it as prize-money.

Arunachala Siva.

11799
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:17:25 AM »
45.5.2:


திண்ணியநெஞ் சப்பறவை சிக்கக் குழற்காட்டில்
கண்ணிவைப்போர் மாயங் கடக்குநாள் எந்நாளோ. 2.When is the day to be
That I escape the delusion
Of those who set the trap in their tresses
To catch the resolute heart-bird.

Arunachala Siva.

11800
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 24, 2015, 10:05:52 AM »
45.5.1:5. மாதர் மயக்கருத்தல் - Overcoming the desire for women:

மெய்வீசு நாற்றமெலாம் மிக்கமஞ்ச ளால்மறைத்துப்
பொய்வீசும் வாயார் புலையொழிவ தெந்நாளோ. 1.

When is the day to be
That this lowliness leaves me
Of the foul-mouthed women full of lies
Who cover the stench of their body odor
With cosmetic paste of plenteous turmeric?


Arunachala Siva.

11801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:38:03 AM »
Verse 10.1:


பொருளா வெனைப்புகுந் தாண்டு
    புரந்தரன் மாலயன்பால்
இருளா யிருக்கு மொளிநின்ற
    சிற்றம் பலமெனலாஞ்
சுருளார் கருங்குழல் வெண்ணகைச்
    செவ்வாய்த் துடியிடையீர்
அருளா தொழியி னொழியா
    தழியுமென் னாருயிரே.(1)

The hero speaks:
He deemed even me worthy and rules me abiding in me;
The light that is dark unto Indra,
Vishnu and Brahma Floods divine Chitrambalam;
you are like unto it.  O ye of dark locks, white teeth and red lips,
A small drum-like is your waist.
If you grant me not your grace benign My life will sure wilt and waste away.

Arunachala Siva.

11802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:33:32 AM »
Verse 9.1:


ஆவா விருவ ரறியா
    அடிதில்லை யம்பலத்து
மூவா யிரவர் வணங்கநின்
    றோனையுன் னாரின்முன்னித்
தீவா யுழுவை கிழித்ததந்
    தோசிறி தேபிழைப்பித்
தாவா மணிவேல் பணிகொண்ட
    வாறின்றொ ராண்டகையே. (1)


The confidante speaks:
His feet unknown to the Two, alas,
Are by the Three-Thousand adored at Thillai Ambalam.
A tiger, cruel like them that hail Him not,
Oped its fierce mouth, to devour a noble,
alas! In the nick of time,
He wielded his spear decked with a tintinnabulum and the beast but escaped by the skin of its teeth.


Arunachala Siva.

11803
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:29:37 AM »
Verse 8.1:மைவார் கருங்கண்ணி செங்கரங்
    கூப்பு மறந்துமற்றப்
பொய்வா னவரிற் புகாதுதன்
    பொற்கழற் கேயடியேன்
உய்வான் புகவொளிர் தில்லைநின்
    றோன்சடை மேலதொத்துச்
செவ்வா னடைந்த பசுங்கதிர்
    வெள்ளைச் சிறுபிறைக்கே.(1)


The confidante speaks:
My lady of long dark eyes bright with collyrium I seek not the false celestial beings even forgetfully;
For ever I seek His golden-ankleted feet that I may gain the bliss of release.
To the small crescent moon white, of beauteous rays, on the heavens incarnadine,
very like the one on the matted hair of bright Thillai`s Lord,
Pay obeisance; fold thy roseate hands.

Arunachala Siva.

11804
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:26:18 AM »
Verse 7.1:


மடுக்கோ கடலின் விடுதிமி
    லன்றி மறிதிரைமீன்
படுக்கோ பணிலம் பலகுளிக்
    கோபரன் தில்லைமுன்றிற்
கொடுக்கோ வளைமற்று நும்மையர்க்
    காயகுற் றேவல்செய்கோ
தொடுக்கோ பணியீ ரணியீர்
    மலர்நும் சுரிகுழற்கே. (1)

The hero speaks:
Shall I for you row a boat on the sea?
Shall I for you catch the leaping wealth of tide?
Shall I fetch you a heap of pearls in a single plunge?
Shall I in Thillai`s forum of the Supreme Vend bangles wrought of conch and shell?
Shall I run errands for your elder brothers?
Shall I weave garlands cool, moist with honey, for your curly locks?
O ye ornate, command me.

Arunachala Siva.

11805
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 24, 2015, 09:22:46 AM »
Verse 6.1:


நிருத்தம் பயின்றவன் சிற்றம்
    பலத்துநெற் றித்தனிக்கண்
ஒருத்தன் பயிலுங் கயிலை
    மலையி னுயர்குடுமித்
திருத்தம் பயிலுஞ் சுனைகுடைந்
    தாடிச் சிலம்பெதிர்கூய்
வருத்தம் பயின்றுகொல் லோவல்லி
    மெல்லியல் வாடியதே.(1)


The confidante speaks:
He dances for ever in Chitrambalam;
He with a unique eye in His forehead;
She dives and sports in the pool fed by water flowing from the crest of Kailas where He abides,
And times her shrill calls echoed by the hills. Is it because of such exacting sports,
my soft one a tender liana --, looks wilted?


Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 [787] 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 2903