Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 [787] 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 2945
11791
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 10:18:16 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 88:


ஏய்ந்த அரிதாரம் ஏட்டின்மே லேபூசி
ஏய்ந்த அகார உகார எழுத்திட்டு
வாய்ந்ததோர் வில்லம் பலகை வசியத்துக்
கேய்ந்தவைத் தெண்பதி னாயிரம் வேண்டிலே. (88)Vasya Chakra

Smear palm leaf with yellow arsenic
Inscribe on it letters ``A`` and ``U``
Place it on a bhilva plank,
For a receptacle to serve,
And chant the Mantra eighty thousand-times.

Arunachala Siva.

11792
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 10:15:30 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 87:


உச்சியம் போதில் ஒளிவன்னி மூலையில்
பச்சோலையில் பஞ்ச காயத்தைப் பாரித்து
முச்சது ரத்தில் முதுகாட்டில் வைத்திடு
வைச்சபின் மேலுமோர் மாரணம் வேண்டிலே.  (87)


Marana Chakra

Smear a green palm leaf with ingredients five stated
In a triangle Chakra in the cremation ground
Bury it at noon in southeast corner,
Where God Agni stands,
That the Mantric device for Marana,
(Death) spell for enemies to destroy.

Arunachala Siva.


11793
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 10:12:40 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 86:


ஆங்கு வடமேற்கில் ஐயனார் கோட்டத்தில்
பாங்கு படவே பலாசப் பலகையில்
காண்கரு வேட்டில் கடுப்பூசி விந்துவிட்
டோங்காரம் வைத்திடு உச்சா டனத்துக்கே. (86)Uchchatana Chakra

On a plank of portia tree wood
At the north-west corner
Where Aiyanar his temple has,
And on a dark leaden-plate smear poison,
Inscribe mark of Bindu (dot)
And surround it by ``Om``
Then concentrate on the Mantra,
Uchchatana (the Science of Exorcism) will be yours.

Arunachala Siva.

11794
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 10:10:40 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 85:


கரண இறலிப் பலகை யமன்திசை
மரணமிட் டேட்டில் மகார எழுத்திட்டு
அரணமில் ஐங்காயம் பூசி அடுப்பில்
முரணப் புதைத்திட மோகனம் ஆகுமே. (85)


Mohana Chakra

On a plank of Konrai tree wood
At the lower end
Inscribe ``Na`` and ``Si``
And on palm leaf write letter ``Ma``
Smear it with ingredients five,
(ginger, Pepper, mustard, garlic and asofoedtida)
Bury it head downward in the hearth`s fire
You shall attain powers of Mohana (Fascination).

Arunachala Siva.

11795
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 10:08:25 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 84:


நின்ற அரசம் பலகைமேல் நேராக
ஒன்றிட மவ்விட்டு ஓலையில் சாதகம்
துன்ற மெழுகைஉள் பூசிச் சுடரிடைத்
தன்றன் வெதுப்பிடத் தம்பனம் காணுமே. (84)

Sthambana Chakra

On fresh plank of a peepul tree wood
Figure out the Five Letter Mantra with ``Ma`` to begin?
Ma, Si, Va, Ya, Na
In similar fashion inscribe it on leaf on palm
Smear it with wax
And warm it gently over fire,
Center thy meditation on it,
Strong the concentration to attain
Thine enemied will be rendered action-less, sure.


Arunachala Siva.

11796
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 10:02:32 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 83:


நம்முதல் அவ்வொடு நாவின ராகியே
அம்முத லாகிய எட்டிடை யுற்றிட்டு
உம்முத லாக உணர்பவர் உச்சிமேல்
உம்முத லாயவன் உற்றுநின் றானே. (83)

மேற்கூறிய சக்கரத்தின்படியே சமட்டிப் பிரண வத்தை முன்வைத்து வியட்டிப் பிரணவத்தைச் செபிக்குங்கால் இடையே நகார முதலும் யகார ஈறுமான தூல பஞ்சாக்கரத்தை ஓதுதலையும் முறையாகக் கொண்டு, `இச்செபம் உகாரத்தை முதலிற் கொண்ட மந்திரத்திற்குரிய உமாதேவியின் தலைவனாகிய சிவனுக்கு உரியது` என்பதனை ஐயம் அறத் தெளிந்து செபிப்பவர் சென்னிமேல் அந்த உமாபதியாகிய சிவன் எழுந்தருளியிருப்பன்.

(English Translation Not Available)

Arunachala Siva.


Arunachala Siva.

11797
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 09:43:30 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 82:


எட்டினில் எட்டறை யிட்டோ ரறையிலே
கட்டிய ஒன்றெட்டாய்க் காண நிறையிட்டுச்
சுட்டி இவற்றைப் பிரணவம் சூழ்ந்திட்டே
ஒட்டும் உயிர்கட் குமாபதி யானுண்டே.(82)Umapathi Chakra.

Draw lines eight vertical
And lines eight horizontal;
In chambers thus formed
Distribute letters that each occurs times eight
Repeat it in corners four
Encircle the whole in Om
Meditate thus on the Chakra
The Lord of Uma will thine be.

Arunachala Siva.

11798
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 09:38:11 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 81:


ஆறெழுத் தாகுவ ஆறு சமயங்கள்
ஆறுக்கு நாலே இருபத்து நாலென்பர்
சாவித் திரியில் தலைஎழுத் தொன்றுளது
பேதிக்க வல்லார் பிறவியற் றார்களே. (81)

பிரணவத்தோடு கூடிய ஆறாகிநிற்கும் திருவைந் தெழுத்து மந்திரத்தையே ஆறு சமயங்களும் பற்றி நிற்றல் வெளிப் படை. ஆயினும், சிலர் `அந்த ஆறெழுத்து மந்திரத்தினும் இருபத்து நான்கு எழுத்தாகிய காயத்திரி மந்திரமே சிறந்தது` என மயங்குவர். `ஆறு` என்னும் எண்ணினது நான்மடங்கே இருபத்து நான்கு என்னும் எண் ணியல்பை நோக்கினாலே, `திருவைந்தெழுத்தில் அடங்குவது காயத்திரி` என்பது புலனாய் விடும். இன்னும் காயத்திரியின் முதலிலே `ஓம்` என்ற ஓர் எழுத்து உள்ளது. அதனைப் பகுத்தறிய வல்லவர் திரு வைந்தெழுத்தின் உண்மையையும் உணர்ந்து பிறவி நீங்கவல்லவராவர்.

(English Translation Not Available)


Arunachala Siva.


11799
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 09:34:44 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 80:


புண்ணிய வானவர் பூமழை தூவிநின்
றெண்ணுவர் அண்ணல் இணையடி மந்திரம்
நண்ணுவர் நண்ணி நமஎன்னும் நாமத்தைக்
கண்ணென உன்னிக் கலந்துநின் றாரே. (80)


Celestial Beings Chant Lord`s Name

The Holy Celestial Beings raining flowers on Him
Meditate on Mantra that confers Grace;
Approaching Him, they chant ``Nama``;
Thinking of Him dear as the apple of their eye
They with Him united stood.

Arunachala Siva.

11800
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 09:32:49 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 79:


கண்டெழுந் தேன்கம லம்மல ருள்ளிடைக்
கொண்டெழுந் தேன்உடன் கூடிய காலத்துப்
பண்பழி யாத பதிவழி யேசென்று
நண்பழி யாமே நமஎன லாமே. (79)


I Chanted Nama and Lord Appeared

And Lo! within the lotus of my heart,
I beheld Him
And as I saw Him, I rose and met Him;
I then lost my sense of Self,
Betaking to gracious way of Lord Eternal;
In endearment undiminished,
Do chant ``Nama.


Arunachala Siva.

11801
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 08:36:42 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 78:வித்தாஞ் செகமய மாக வரைகீறி
நத்தார் கலைகள் பதினாறு நாட்டிப்பின்
உத்தாரம் பன்னிரண் டாதிகலை தொகும்
பத்தாம் பிரம சடங்குபார்த் தோதிடே. (78)

Mark and Chant

Draw lines to denote the universe that is Seed
There mark the Kalas Sixteen,
Then mark the Kalas Twelve
And then the Kalas Ten
That in sacrificial rituals of Brahman appear
Thus thou mark and chant in Chakra.

Arunachala Siva.

11802
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 08:32:16 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 77:


சிவன்முதல் மூவரோ டைவர் சிறந்த
அவைமுதல் ஆறிரண் டொன்றொடொன் றான
அவைமுதல் விந்துவும் நாதமும் ஓங்கச்
சவைமுதல் சங்கரன் தன்பெயர் தானே. (77)

Names of Siva

Siva the First, then the Three*, and the Five** following,
Nine are they all, yet one and the same,
With them flourished Bindu and Nada?
All these but names of Sankara First.

(* Brahma, Vishnu and Rudra;  ** The five gods, that which includes Mother, Vinayaka, Muruga,
with the first three gods;)

Arunachala Siva. 
11803
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 08:29:37 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 76:


பட்டன மாதவம் ஆற்றும் பராபரம்
விட்டனர் தம்மை விகிர்தா நம என்பர்
எட்டனை யாயினும் ஈசன் திறத்திறம்
ஒட்டுவன் பேசுவன் ஒன்றறி யேனே. (76)


Knowledge of Siva is Vast

By way of Tapas great
They reached Paraparam,
To Him they, their self surrendered;
And they adored Him saying, ``Si Va Ya Na Ma``;
But I speak no more than a tiny bit,
Of Lord`s Greatness, mighty;
I near Him but a little;
Beyond this, I nothing know.

Arunachala Siva.

11804
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 08:21:02 AM »
Tiru Ambala Chakram:


Verse 75:


தானவர் சிட்டர் சதுரர் இருவர்
ஆனஇம் மூவரோ டாற்ற அராதிகள்
ஏனைப் பதினைந்தும் விந்துவும் நாதமும்
சேனையும் செய்சிவ சக்கரந் தானே. (75)

Thanavar =  Kshetra Balakars; Chittar = The attendants of Siva who set right the erring gods,
Veerabhadrar;  Chaturar = The four gods;  Iruvar - Two sons viz., Ganesa and Murugan.


Siva Chakra

Place them all in squares appropriate
The Dhanavar, the Chittar, the Sathirar two,
The two Guard-gods, and the rest of them fifteen,
Bindu, and Nada and Siva Gana Natha,
Thus form Siva Chakra.


Arunachala Siva.

11805
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: November 12, 2015, 08:18:28 AM »
Tiru Ambala Chakram:

Verse 74:


எட்டு வரையின்மேல் எட்டு வரைகீறி
யிட்ட நடுவுள் இறைவன் எழுத்தொன்றில்
வட்டத்தி லேஅறை நாற்பத்தெட் டும்இட்டுச்
சிட்டஞ் செழுத்தும் செபிசீக் கிரமே. (74)

Letter Six

Draw eight lines vertical,
And eight lines horizontal,
In central chamber thus formed,
Place Lord`s Letter-Six?Om Na Ma Si Va Ya,
In forty and eight squares that remains,
The Sacred Letters distribute,
And there pray.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 [787] 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 ... 2945