Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 [785] 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 ... 3200
11761
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:37:45 AM »
Verse 11:


தொலைவில் செய்தவத் தொண்டனார்
   சுருதியே முதலாங்
கலையின் உண்மையாம் எழுத்தஞ்சுங்
   கணிக்கின்ற காலை
நிலையின் நின்றுமுன் வழுவிட
   நீண்டபொன் மேருச்
சிலையி னார்திரு மேனிமேல்
   விழுந்ததோர் சிலம்பி,When the servitor of boundless askesis
Chanted as ordained the Panchakshara
The gloried truth of which is explicated
By the Vedas and all other scriptures,
A spider slipped from its web and fell down
On the divine frame of the Lord
Who bent the huge and auric Meru into a bow.   

Arunachala Siva.

11762Once, the secretary of the Governor of Pondycherry came with his staff to have darshan of
Bhagavan Ramana.  He had brought a large paper with a lot of questions for clarification.
He submitted the paper to Bhagavan Ramana. The questions were in French and
were quite complicated.  Bhagavan Ramana asked me (Balarama Reddiar) to translate them
into English and tell Him.  I myself found it difficult to translate even though I know French.

Bhagavan Ramana, looked at me and understood my predicament. He then said:
"Alright, give me the substance, and that will do."

Then with hesitation, I told Bhagavan Ramana about the import of the questions and added
that the gentleman wants the answers not merely in words but also as EXPERIENTIAL.

Bhagavan after a second, gazed at the questioner.  About thirty seconds passed. 

The gentleman started shivering and shaking and his eyes were shedding tears copiously.
He then said in a nervous tone: "Bhagavan!  Not now.  Not now."

*

Making the jackals into horses
You made all magic
And turned the entire Madurai,
of the King of South, go in frenzy.
O the Lord of Tiruperundurai!
O the Rare Substance, the remover of sins.
O the floods of Pandya country.
O the Effulgence, rare to witness!
I do not know what to do.

   - Ananda Maalai - The Garland of Bliss.  Verse 7.
      Tiruvachakam, Manikkavachagar.

(Source:  Sri Ramana Mathuraanubhavam, Nidimusali Balarama
Reddiar.)

Arunachala Siva.

11763
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 23, 2016, 07:12:39 AM »


Himavan is the king of Himachala and his wife is Mena Devi. Their only darling daughter is Uma.
Once Brahma and Vishnu came to Himavan and told him to give his daughter in wedding
to Siva.  Siva came to see Uma and was happy and indicated his liking to marry Uma.  Himavan
became thoughtful.  This guy has not mother and father.  And his caste is not even known to us.
We do not know his gothra, lineage.  How can we give our daughter?  Mena Devi said:  It does not
matter.  If he has no mother and father, it is in a way good, for Uma will not suffer at the hands of
a mother in law or a sister in law!

The wedding took place in a grand manner.  Kubera came as the best-man for Siva.  Brahma and
Saraswati, and Vishnu and Lakshmi attended the wedding and gave the couple a lot of costly
gifts. Finally Siva took leave and left with Uma.  He said that they are going for honey-moon to
Tiruvannamalai.  "It is a very cool place here.  Annamalai is quite hot.  So, for a change, we propose
to go to Tiruvannamalai for honey-moon. 

Himavan exclaimed:  "Oh!  To Annamalai?"

Siva said:  "Yes, to Annamalai.  I own that Hill."

Himavan became very happy.  O, our son-in-law is also the owner of a Hill.  Then, I should say that
he belongs to our caste! He and Mena Devi happily saw the couple off to Tiruvannamalai!

*

One girl to another:-

His temple is the cremation ground!
He wears the tiger skin as a nice apparel.
He has no mother, no father, He is all alone...
(What is the glory of your Siva?)

The other girl answers:

What if, He has no mother or father.
What if, He is all alone, a destitute.
You don't know His valor, if He gets angry,
All the worlds will burn to gravel and dust!

  - Tiruchazhal - Holy Verbal Duel - Verse 3. Tiruvachakam.
     Saint Manikkavachagar.

(Source:  Idea from some old Tamizh book.)

Arunachala Siva.

11764
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: May 22, 2016, 04:00:48 PM »
Today  Vaikasi Anusham, is also the birthday of Mahaswami Kanchi Chandrasekhara Swamigal.

In the Mutt at Kanchipuram, there will be special pujas for his Samadhi.

Arunachala Siva.

11765
Verse  8:(1)உழிதரு காலும் கனலும் புனலொடு
    மண்ணும்விண்ணும்
இழிதரு காலம்எக் காலம் வருவது
    வந்ததற்பின்
உழிதரு காலத்த உன்னடி யேன்செய்த
    வல்வினையைக்
கழிதரு காலமு மாய்அவை காத்தெம்மைக்
    காப்பவனே.


When will come the time when the moving air,
fire, water, earth
And ether will get resolved? Even after the advent of Absorption,
O Father, You continue to dance; You are the One
That appoints the time to end my ? Your servitor`s -,
Cruel Karma ! You are indeed our Savior Who guards all things till their appointed time.

Arunachala Siva.

11766
Verse  7:(1)முழுவதுங் கண்டவ னைப்படைத் தான்முடி
    சாய்த்துமுன்னாள்
செழுமலர் கொண்டெங்குந் தேடஅப் பாலன்இப்
    பால்எம்பிரான்
கழுதொடு காட்டிடை நாடக மாடிக்
    கதியிலியாய்
உழுவையின் தோலுடுத் துன்மத்தம் மேல்கொண்
    டுழிதருமே.Of yore, the one that created the Author
Of the whole creation, bending low his head,
Went in quest of Him to hail Him with choice flowers;
Lo, he could not find Him ? the Transcendent !
He, even He, our Lord, danced here in the crematory
With the ghouls. Utterly hapless and robed In a tiger-skin, He goes about in fine frenzy!

Arunachala Siva.

11767
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 22, 2016, 11:57:39 AM »
Verse  30:30: அன்றே தடுத்து என்னை ஆண்டுகொண்டாய், கொண்டது அல்ல என்கை
நன்றே உனக்கு? இனி நான் என் செயினும் நடுக்கடலுள்
சென்றே விழினும், கரையேற்றுகை நின் திருவுளமோ.-
ஒன்றே, பல உருவே, அருவே, என் உமையவளே.

அபிராமி அன்னையே! என் உமையவளே! நான் பாவங்களைச் செய்வதற்கு முன்பே என்னை தடுத்தாட் கொண்டவளே! நான் பாவங்களையே செய்தாலும், நடுக்கடலில் சென்று வீழ்ந்தாலும், அதனின்று காப்பது நின் கடைமையாகும். என்னை ஈடேற்ற முடியாது என்று சொன்னால் நன்றாகாது. இனி உன் திருவுளம்தான் என்னைக் கரை ஏற்ற வேண்டும் (பந்தபாசக் கடலில் இருந்து முக்திக் கரை ஏற்றுதல்). ஒன்றாகவும், பலவாகவும், விளங்குகின்ற என் உமையவளே!

O Mother Abhirami!  My dear Uma.  You have saved me from doing sins.  Even if I now do sins and then
fall into the mid ocean, it is Your duty to save me and bring me to the shore.  If You say that 'You cannot
bring me up' it is not good.  Only Your gracious mind should bring me ashore, (That is  taking me out of
this worldly sea of relationship and love to the family) and bring me ashore to Liberation. O Mother,
You are One and the Many!

contd.,

Arunachala Siva.   

11768
Bhagavan's comment on this verse was:

I had no cloth spread on the floor in earlier days.  I used to sit on the floor and lie on the ground.
That is freedom.  This sofa is a bondage. It is a gaol for me. I am not allowed to sit anywhere and how
I please.  Is it not bondage? One must be free to do as one pleases, and should not be served by others.

'No want' is the greatest bliss.  It can be realized only be experience.  Even an emperor is no match for
a man with no want.  The emperor has got vassals under him.  But the other man is not aware of anyone
beside the Self.  Which is better?

The poem continues:

Our reward was to be reviled by all.
Our reward was that fear of this world, and the next died away.
Our reward  was to be crowned by the lotus feet of the Virtuous One - the Guru.
My dear companion, this life is the life bestowed by our Guru.   (3)

Our reward was the preeminent wealth that is freedom from desire.
Our reward was that the disease called 'desire'  was torn out by the roots.
Our reward was the love in which we melted, crying, 'Lord!'
Ah, my dear companion, tell me, what tapas did I perform for this.  (4)

There is an indirect reference in the first line to Tirukkural 363:  'There is no preeminent wealth in this
world like freedom from desire.  Even in the next, there is nothing to compare it.'

contd.,

Arunachala Siva.             

11769
176.  The eternal, unchanging, ever shining Self persists continuously as the Real through all the varying
states. Superimposed on Him, the Substratum, does the whole world shine.

177.  It is by borrowing the reality of this Reality, which is Perfect Consciousness, that the world and the
mind appear as real to all those whose minds are deluded, due to their ignorance of their own selves.

178.  Here is the utterance of the Most Holy One -'The Brahman, which is only One, Itself shines inside
the (in the Heart) of all creatures as the Real Self in the form, 'I','I'; there is no other Self.'

179.  He also said:  This same is the meaning of the utterance of the famous Heavenly Voice which told
Moses, 'My real nature is just the Consciousness, 'I AM'.

180.  The sages, becoming aware of Him, who is Brahman, shining in the Supreme State, as the Real
Self, are ever contented as if they had had all their desires fulfilled simultaneously.

181.  This Pure Consciousness, which is the Real Self,  appears to him that knows not Himself, as
the world.  This misunderstanding of the true nature of the Real Self is rooted in the ignorance of one's
own Self.

contd.,

Arunachala Siva.                 
       

11770
73.  Evidently, the five fold sense organs, the limbs of mind, are the driving forces of the body.
The mind is the interface between the atomic world and the transcendental Self.  In the course of
discharging its power to the mind, the Self assumes affinity to the vital airs and other elements
which are the precursors of the senses.  This phenomenon of the Self -- which is eternal, pure and
enlightened -- appearing to become entangled in the inert world led to a plethora of divergent faiths
and contrasting philosophies.

74. The Self is not different in diverse bodies.  By its very nature, it is spread throughout everything.
As the wind fans the fire or power makes an inert machine work so does the Self mobilize the world.
Though the actors are the inert bodies, actions are ascribed to the unmoving Self. 

Self is not the enjoyer in the ordinary sense, when Jiva acquires a body by past actions, the embodied
Self is dubbed as the experiencer of pains and pleasures.  It lasts until the demise of the body.

75. The septet of dhatus with their motor capabilities causes the movements of limbs.  Being universal,
they drive the worlds to revolve.  In such a state of constant flux and restless motion seekers after peace,
stability and contentment have no other hope than the wise counsels of sages, and retreats in hermitages.
Such recourses fulfill one's spiritual hopes and mundane lacunae as well.

76.  Total abidance in the Self is possible after the eradication of ignorance. Fluctuations of mind caused by
unchecked senses is the hindrance.  This leads to enervation of mind making it incapable to enter the
Heart, the seat of the Self.  These defects can be overcome only by a committed campaign against the
mental traffic.

There are tales and beliefs prevalent endorsing indiscriminate sense indulgence throughout the life and
escape the repercussions by remembering the Lord at the fag end of life.  A serious  aspirant is not duped
by them.

contd.,

Arunachala Siva.     
               

11771
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 10:05:54 AM »
Verse 10:


நீடு பூசனை நிரம்பியும்
   அன்பினால் நிரம்பார்
மாடு சூழ்புடை வலங்கொண்டு
    வணங்கிமுன் வழுத்தித்
தேடு மாமறைப் பொருளினைத்
   தெளிவுற நோக்கி
நாடும் அஞ்செழுத் துணர்வுற
   இருந்துமுன் நவின்றார்.


The pooja came to an end, but not his love;
He went round the prakara encircling the Lord,
Fell prostrate, rose up, and standing
In His presence hailed Him, casting looks profound
On the Ens still searched by the Vedas;
Then he chanted before Him the mystic pentad*
As ordained, conscientiously.   

(*Five letter mantra - Namasivaya.)

Arunachala Siva.

11772
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 10:03:48 AM »
Verse  9:


அணைய வந்துபுக் கயவந்தி
   மேவிய அமுதின்
துணைம லர்க்கழல் தொழுதுபூ
   சனைசெயத் தொடங்கி
இணைய நின்றங்கு வேண்டுவ
   மனைவியார் ஏந்த
உணர்வின் மிக்கவர் உயர்ந்தஅர்ச்
   சனைமுறை உய்த்தார்.


He entered the temple, adored the twin the feet
Of the nectarean Lord of Ayavanti and commenced the pooja;
His wife helped him with needed service;
The spiritually great one thus performed the pooja.   

Arunachala Siva.

11773
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 10:01:40 AM »
Verse 8:


உறையு ளாகிய மனைநின்றும்
    ஒருமைஅன் புற்ற
முறைமை யால்வரு பூசைக்கும்
   முற்றவேண் டுவன
குறைவ றக்கொண்டு மனைவியார்
   தம்மொடுங் கூட
இறைவர் கோயில்வந் தெய்தினர்
   எல்லையில் தவத்தோர்.

Taking with him, from his house, in integrating love
And without lack, all that is needed for the pooja
The servitor of limitless tapas fared forth
With his wife and reached the Lord?s temple.   

Arunachala Siva.

11774
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 09:59:28 AM »
Verse 7:


ஆய செய்கையில் அமருநாள்
   ஆதிரை நாளில்
மேய பூசனை நியதியை
   விதியினால் முடித்துத்
தூய தொண்டனார் தொல்லைநீ
   டயவந்தி அமர்ந்த
நாய னாரையும் அருச்சனை
   புரிந்திட நயந்தார்.


As he thus lived, on an Adirai-Day
When he had duly completed his pooja to the Lord
The holy servitor desired to perform archana
For the Lord enshrined in hoary Ayavanti.   

Arunachala Siva.

11775
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 22, 2016, 09:57:15 AM »
Verse 6:


மெய்த்த ஆகம விதிவழி
   வேதகா ரணரை
நித்தல் பூசனை புரிந்தெழு
   நியமமுஞ் செய்தே
அத்தர் அன்பருக் கமுதுசெய்
   விப்பது முதலா
எத்தி றத்தன பணிகளும்
   ஏற்றெதிர் செய்வார்.


Duly would he daily perform the pooja unto the Lord-Author
Of the Vedas, as prescribed by the truthful Agamas;
Then would he undertake to do all service
For the servitors of the Lord, right from feeding them.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 [785] 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 ... 3200