Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 [784] 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 ... 3200
11746
Verse 10:(1)


புகவே தகேன்உனக் கன்பருள் யான்என்பொல்
    லாமணியே
தகவே எனைஉனக் காட்கொண்ட தன்மைஎப்
    புன்மையரை
மிகவே உயர்த்திவிண் ணோரைப் பணித்திஅண்
    ணாஅமுதே
நகவே தகும்எம் பிரான்என்னை நீசெய்த
    நாடகமே.O my unpierced Ruby ! I am unfit to enter
The society of Your loving devotees.
Is it proper that You should make me Your servitor?
You elevate the poor and the lowly
And make the supernals their inferior in station.
O Father, O Nectar ! O Our Lord ! The play
You enact for me is truly mirth-provoking.

(The first decade completed)

Arunachala Siva.

11747
Verse  9:(1)


பவன்*எம் பிரான்பனி மாமதிக் கண்ணிவிண்
    ணோர்பெருமான்
சிவன்எம் பிரான்என்னை ஆண்டுகொண் டான்என்
    சிறுமைகண்டும்
அவன்எம் பிரான்என்ன நான்அடி யேன்என்ன
    இப்பரிசே
புவன்**எம் பிரான்தெரி யும்பரி சாவ
    தியம்புகவே.

(*Bhavan = one who makes everything; Bhuvan = the One who is effulgent and Space.)

 
Our Lord is Bhavan; He, the God of the celestial beings,
Wears the great and moist crescent as a chaplet;
Siva, my Lord, my meanness notwithstanding,
Claimed me and ruled me. ``He is our God!
I am His servitor!`` This is the guardian Bhuvan
Has granted me; thus will I proclaim it.

Arunachala Siva.

11748
General topics / Re: Abhirami Andati - verses and meanings:
« on: May 23, 2016, 10:16:26 AM »
Verse  31:31: உமையும் உமையொருபாகனும், ஏக உருவில் வந்து இங்கு
எமையும் தமக்கு அன்பு செய்யவைத்தார், இனி எண்ணுதற்குச்
சமையங்களும் இல்லை, ஈன்றெடுப்பாள் ஒரு தாயும் இல்லை,
அமையும் அமையுறு தோளியர்மேல் வைத்த ஆசையுமே.

அபிராமித் தேவியே! நீயும், உன்னைப் பாகமாகவுடைய எம்பிரானும், ஆண்பாதி, பெண்பாதி என்ற நிலையில் காட்சியளித்ததோடு அல்லாமல், என்னை உங்களுக்குத் தொண்டு செய்யும்படியாகவும் அருள்புரிந்தீர்கள். ஆகவே எனக்கன்றி இனிச் சிந்திப்பதற்கு ஒரு மதமும் இல்லை. என்னை ஈன்றெடுக்க ஒரு தாயும் இல்லை. வேய் (மூங்கில்) போன்ற தோளையுடைய பெண்ணின் மேல் வைத்த ஆசையும் இல்லாமல் ஒழிந்தது.

Devi Abhirami!  You and Your concorporate Siva, my Lord are appearing as male and female halves.
You have shown this form to me.  You have also made me to do service to You. Hence there is no
religion to think about. There is no mother to beget me.  I have also overcome my desire for women
with bamboo like shoulders.

contd.,

Arunachala Siva.

11749
The final verse says:

Our reward was to wear the garment that never wears out.
Our reward was to possess as 'I' the one who is present everywhere.
Our reward was to have our false devotion become the true.
My dear companion, this is the life bestowed by our benevolent Guru.       (5)

'The garment that never wears out' is Chidakasa, the space of consciousness.

After his realization Tattuvaraya subsequently spent much of his time absorbed in the Self.
Sorupananda knew his disciple had a great talent for composing Tamizh verses and wanted him
to utilize it.  However, to accomplish this, he knew he had to coax him out of his near perpetual
Samadhi state. This is how the story unfolds in the traditional version of Tattuvaraya's life.
(See the 1953 edition of Tattuvaraya's Paduturai, published by Chidambaram Ko. Chita.
Madalayam.)

contd.,

Arunachala Siva. 

11750
77. The period intervening a fresh creation and the dissolution of its previous one is known as Sandhya,
when Mahesvara, the great Lord, withdraws His creational effulgence.  Then all beings rest in Him in
abeyance with their innate tendencies remaining latent.  The Lord who is compassion embodied, designs
a new round of creation so as to enable the Jivas realize their latencies and also evolve spiritually.  Isvara
who is bound by no duty, takes this up for the sake of His children, the Jivas.

What to speak of duty, when He who has no name or form takes it upon Himself just for the upliftment
of His creation.


78.  Jiva receives bodies as determined by their Karma, undergo growth and changes, acquire the
unique privilege of creation called individuality which they consider existence and perish in the end.
Their hard earned personalities are thus rendered naught in a trice.  Whereas, Isvara, the Lord,
Exists, so to say, without the aid of a body.  Body or no body, HE IS!

With no adjuncts or qualities than Being Knowledge Bliss (Sat Chit Ananda), He inspires and elevates
the Jivas unto Himself, relative and chimerical knowledge (material sciences), and sensual and pain
generating bliss (objective enjoyment).  In this effort His patience defies description.

contd.,

Arunachala Siva.           
         

   

11751
182:  This world, the outcome of the ignorance, of course conceals the Truth of That (Self);  and the
intellect, the senses and the mind are the servants of that ignorance.

183.  Hence it is that the worldly means of proof, namely direct perception, tradition and inference,
serve only to deceive the creature;  they do not at all sub-serve the attainment of Right Awareness.

184.  Hence where is the wonder that the Ignorant thinking the world to be real in its own right, also
become persuaded that the Real Self, the Ever Blissful one who has no wants, unrelated and alone,
is in bondage to worldliness.

185.  The unreality of the world, which has thus been expounded, is not easy to understand by the aid
of one single simile.  Hence to make this intelligible to the Sadhakas, the holy Guru gives three similes
in succession.

186.  When it is explained that the illusory appearance of the world is like that of the serpent in the rope,
a doubt occurs to the disciple,  because he thinks that the simile is not in all forms.


contd.,

Arunachala Siva.                   

11752
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:57:04 AM »
Verse 20:

போது போயிருள் புலர்ந்திடக்
   கோயிலுள் புகுந்தே
ஆதி நாயகர் அயவந்தி
   அமர்ந்தஅங் கணர்தம்
பாத மூலங்கள் பணிந்துவீழ்ந்
   தெழுந்துமுன் பரவி
மாத ராரையுங் கொண்டுதம்
   மனையில்மீண் டணைந்தார்.As the night melted and day broke
He went into the temple, fell prostrate
At the feet of the Primal Lord, the God of Ayavanti,
Rose up and hailed Him.
Then with the venerable woman he repaired to his house.

Arunachala Siva.

11753
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:55:05 AM »
Verse  19:

கண்ட அப்பெருங் கனவினை
   நனவெனக் கருதிக்
கொண்ட அச்சமோ டஞ்சலி
   குவித்துடன் விழித்துத்
தொண்ட னார்தொழு தாடினார்
   பாடினார் துதித்தார்
அண்டர் நாயகர் கருணையைப்
   போற்றிநின் றழுதார்.


He thought it not to be a dream but as that
Which took place in the wakeful state;
With hands folded above his head he woke up
Having had the, mystical tremendum.
The servitor danced in adoration,
Sang hymns and worshipped Him.
He hailed the mercy of the lord
Of the universe and wept.   

Arunachala Siva.11754
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:52:41 AM »
Verse  18:


பள்ளி கொள்பொழு தயவந்திப்
   பரமர்தாங் கனவில்
வெள்ள நீர்ச்சடையோடுதம்
   மேனியைக் காட்டி
உள்ளம் வைத்தெமை ஊதிமுன்
   துமிந்தபால் ஒழியக்
கொள்ளும் இப்புறஞ் சிலம்பியின்
   கொப்புள்என் றருள.


As he thus slumbered, the Lord of Ayavanti
With His crest where the Ganga rests, appearing
In his dream, revealed to him His divine frame,
And said in grace: "Barring this side over which
She blew in love, behold here the other side
Full of boils and blisters by the spider caused."   

Arunachala Siva.

11755
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:50:49 AM »
Verse 17:


அஞ்சும் உள்ளமோ டவர்மருங்
   கணைவுற மாட்டார்
நஞ்சம் உண்டவர் கோயிலில்
   நங்கையார் இருந்தார்
செஞ்சொல் நான்மறைத் திருநீல
   நக்கர்தாம் இரவு
பஞ்சின் மெல்லணைப் பள்ளியிற்
   பள்ளிகொள் கின்றார்.Her heart was with fear fraught;
She dared not go near her husband;
She abode within the Temple of the Lord who ate the poison;
Tiruneelanakkar versed in the well-worded Vedas
Slept that night on the soft cotton mattress.   

Arunachala Siva.

11756
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:48:49 AM »
Verse 16:


மற்ற வேலையிற் கதிரவன்
   மலைமிசை மறைந்தான்
உற்ற ஏவலின் மனைவியார்
   ஒருவழி நீங்க
முற்ற வேண்டுவ பழுதுதீர்
   பூசனை முடித்துக்
கற்றை வேணியார் தொண்டருங்
   கடிமனை புகுந்தார்.It was evening and the sun sank
Behind the western mountain;
The wife stepped aside as commanded;
He performed the expiatory rites
And completed the pooja.
Then the servitor of the Lord of the matted hair
Fared forth and entered his protected house.

Arunachala Siva.

11757
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:46:16 AM »
Verse  15:மின்நெ டுஞ்சடை விமலர்மேல்
   விழுந்தநூற் சிலம்பி
தன்னை வேறொரு பரிசினால்
   தவிர்ப்பது தவிர
முன்அ ணைந்துவந் தூதிவாய்
    நீர்ப்பட முயன்றாய்
உன்னை யான்இனித் துறந்தனன்
   ஈங்கென உரைத்தார்.


"Instead of getting rid of the spider that fell
On the divine person of the Pure One whose matted hair
Dazzles like the lightning, by some other means,
You blew over Him polluting Him with saliva;
I hereby forsake you." Thus he spake.   

Arunachala Siva.

11758
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:44:21 AM »
Verse 14:


மனைவி யார்செய்த அன்பினை
   மனத்தினில் கொள்ளார்
புனையும் நூல்மணி மார்பர்தம்
   பூசனைத் திறத்தில்
இனைய செய்கைஇங் கநுசித
    மாம்என எண்ணும்
நினைவி னால்அவர் தம்மைவிட்
    டகன்றிட நீப்பார்.


He would not consider the love
That impelled his wife to act thus;
The wearer of the sacred thread but thought
That such an act had polluted his pooja;
He resolved to forsake her.   

Arunachala Siva.

11759
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:41:38 AM »
Verse  13:


பதைத்த செய்கையால் மனைவியார்
   முற்செயப் பந்தஞ்
சிதைக்கு மாதவத் திருமறை
   யவர்கண்டு தங்கண்
புதைத்து மற்றிது செய்ததென்
   பொறியிலாய் என்னச்
சுதைச்சி லம்பிமேல் விழஊதித்
   துமிந்தனன் என்றார்.


The wife did so as her heart was sorely agitated.
When the Brahmin whose tapas would quell bondage,
Witnessed this, he closed his eyes and said:
"What is it, oh senseless one, you have done?"
(Thus questioned) she said: "As the white spider
Fell on Him, I blew it away."   

Arunachala Siva.

11760
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: May 23, 2016, 08:39:42 AM »
Verse  12:


விழுந்த போதில்அங் கயல்நின்ற
   மனைவியார் விரைவுற்
றெழுந்த அச்சமோ டிளங்குழ
   வியில்விழுஞ் சிலம்பி
ஒழிந்து நீங்கிட ஊதிமுன்
   துமிப்பவர் போலப்
பொழிந்த அன்பினால் ஊதிமேல்
   துமிந்தனர் போக.


When thus the spider fell down,
The wife that stood nearby,
Like a fear-borne mother
Who with her lips would blow away
A spider that had fallen on her tender child,
In overflowing love blew away that spider.   

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 [784] 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 ... 3200