Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 [782] 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 ... 2903
11716
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:22:09 AM »
45.8.14:


வாதைப் பிறவி வளைகடலை நீந்தஐயன்
பாதப் புணைஇணையைப் பற்றுநாள் எந்நாளோ. 14.When is the day to be
That I clutch at the Rescue Boat of Lord's Feet
To row across the circular sea
Of Existence's sorrows.

Arunachala Siva.

11717
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:20:44 AM »
45.8.13:


வெய்ய பிறவிவெயில் வெப்பமெல்லாம் விட்டகல
ஐயனடி நீழல் அணையுநாள் எந்நாளோ. 13.When is the day to be
That I reach the cool shade of Lord,
Escaping from the boiling heat
Of Existence's summer.

Arunachala Siva.

11718
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:18:59 AM »
45.8.12:


வெய்யபுவி பார்த்து விழித்திருந்த அல்லலறத்
துய்ய அருளில துயிலுநாள் எந்நாளோ. 12.


When is the day to be
That I sleep in Pure Grace
And end the misery of having kept awake,
Staring at the dazzling glare of the World?

Arunachala Siva.

11719
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:17:19 AM »
45.8.11:


விண்ணவன்தா ளென்னும் விரிநிலா மண்டபத்தில்
தண்ணீர் அருந்தித் தளர்வொழிவ தெந்நாளோ. 11.When is the day to be
That I slake my thirst and rest in peace
In the moon-lit hall
Of the Feet of Heavenly Lord?

Arunachala Siva.

11720
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:13:38 AM »
45.8.10:சாலக் கபாடத் தடைதீர எம்பெருமான்
ஓலக்க மண்டபத்துள் ஓடுநாள் எந்நாளோ. 10.


When is the day to be
That I rush into the court-hall of my Lord
Unlatching the doors,
And all obstacles overcome.

Arunachala Siva.

11721
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:10:41 AM »
45.8..9:கட்டுநமன் செங்கோல் கடாவடிக்குங் கோலாக
வெட்ட வெளிப்பொருளை மேவுநாள் எந்நாளோ. 9.


When is the day to be
That I reach the Being of the Empty Void,
So, the scepter of the God of Death
Turns into a buffalo goad. (1)

FootNotes:

[1] The God of Death rides the buffalo


Arunachala Siva.

11722
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 11:04:39 AM »
45.8.9:


கட்டுநமன் செங்கோல் கடாவடிக்குங் கோலாக
வெட்ட வெளிப்பொருளை மேவுநாள் எந்நாளோ. 9.However much I learn,
However much I listen,
My heart does not attain oneness.

The ahankara that inflates I-ness
Has not disappeared even a bit.

In all things egoism dominates my thought.

I know not charity, nor compassion
In all my life.

Even in dream have I not visioned
Goodness and holy penance.

Except lies, even for a change,
I have not spoken truth.

Except that I teach for others to hear,
I have not sat in meditation
And sought Divine Grace.

Arunachala Siva.
So worthless am I.

Has there been anyone
Seen or heard in the world,
So evil? Pray speak!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

11723
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 09:59:02 AM »
45.8.8:கன்றுமன வெப்பக் கலக்கமெலாந் தீரஅருள்
தென்றல்வந்து வீசுவெளி சேருநாள் எந்நாளோ. 8.

Liar, wicked, murderous -
Thus I am.
I know not to stand constant
In the way of seeking Thy Grace.

I am ignorant totally.
I am the worthless one
Who seeks things unworthy.

I am hotheaded.
I am a drunkard.
I am a mean fellow.
I am karma ridden.

If thus holding,
You abandon me,
What shall I do
But flounder and perish? Please say!

''Thou, the Pure, the Truthful,
The Companion that is Life of life!
Thou of the void in turiya state of consciousness!
Thou of the adita state
Transcending the turiya state of consciousness!

''Thou, Lord, who art seated on the pinnacle of scriptures,
Thou, Father,
Thou, the Merciful'' -
Thus art Thou ever in the thoughts of the learned!

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

Arunachala Siva.

11724
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 09:52:20 AM »
45.8.7:


சூரியர்கள் சந்திரர்கள் தோன்றாச் சுயஞ்சோதிப்
பூரணதே யத்திற் பொருந்துநாள் எந்நாளோ. 7.


As the sky and the elements rest,
As the countless universes vast,
As the mountain,
As the encircling ocean,
As the moon, the sun and all the orbs rest,
As the merciful rains from the heavens,
As the one who stood as ''I,''
As the one who stood as ''you,''

Without losing I-ness,
Blabbering ever ''I,'' ''I,''
Distracted in directions diverse,
As knowledge and ignorance
Confused I turn,
Is it easy to overcome that fate?
Before the day closes,
If one shuts his eyes
And pretends to sleep
Is it possible to wake him?

What is it the path
That can now be taught?

Alas! Pitiable, pitiable indeed
Is my hard lot!

To whom shall I complain?

Oh! Thou, Param that is Bliss
Encompassing in Pervasive Fullness,
The Universes many and Spaces vast!

Arunachala Siva.

11725
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2015, 08:42:15 AM »
Verse 25.1:உடுத்தணி வாளர வன்தில்லை
    யூரன் வரவொருங்கே
எடுத்தணி கையே றினவளை
    யார்ப்ப இளமயிலேர்
கடுத்தணி காமர் கரும்புரு
    வச்சிலை கண்மலரம்
படுத்தணி வாளிளை யோர்சுற்றும்
    பற்றினர் மாதிரமே. (1)


The beholders speak:
The Lord wears the serpent bright as His belt and also as an ornament;
As the hero of His Thillai stepped into this street,
They that are beauteous like young peafowls,
to the tinkling of choice bangles that they wear,
shooting arrows which are the looks of their flowery eyes from their bows,
their dark brows, Him encircled,
and those dames bright with glittering jewels besieged Him instantaneously from all directions.

(Tiruch Chitrambalak Kovaiyar -concluded.)

Arunachala Siva.

11726
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2015, 08:38:17 AM »
Verse 24.1:


முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ
    பொன்னான் முடியுமெனப்
பனிவருங் கண்பர மன்திருச்
    சிற்றம் பலமனையாய்
துனிவரு நீர்மையி தென்னென்று
    தூநீர் தெளித்தளிப்ப
நனிவரு நாளிது வோவென்று
    வந்திக்கும் நன்னுதலே. (1)


The hero speaks:
When I just said that through gold, sages and kings come by what they seek,
her eyes were tear-bedewed;
O woman,
like unto the Supreme One`s Thirucchitrambalam,
When with tearful eyes she went into a swoon,
I sprinkled on her water pure and revived her;
Then when I questioned her about her sorrow, while assuring her that I would never from her part.
Deeming the duration of her swoon to be the period of my parting,
She of forehead fair, rose up, paid obeisance to me and said:
``Is this the day of your return after long separation?

Arunachala Siva.

11727
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2015, 08:34:09 AM »
Verse 23.1:


போது குலாய புனைமுடி
    வேந்தர்தம் போர்முனைமேல்
மாது குலாயமென் னோக்கிசென்
    றார்நமர் வண்புலியூர்க்
காது குலாய குழையெழி
    லோனைக் கருதலர்போல்
ஏதுகொ லாய்விளை கின்றதின்
    றொன்னா ரிடுமதிலே. (1)


(Maid to heroine)
O, Lady young and fair! Our hero has hied
To the war-zone to marshal things for
His King-friend crowned with flowers!
Foes' forts by now may be ruins
As the low down that think not on Siva
With rings for ears in Thillai Temple
May wait unconsidered!
Lord only knows!--(so spoke the maid to heroine)
(Grace informs Sivam that Being so privileged will back)


Arunachala Siva.

11728
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2015, 08:30:44 AM »
Verse 22.1:


மிகைதணித் தற்கரி தாமிரு
    வேந்தர்வெம் போர்மிடைந்த
பகைதணித் தற்குப் படர்தலுற்
    றார்நமர் பல்பிறவித்
தொகைதணித் தற்கென்னை யாண்டுகொண்
    டோன்தில்லைச் சூழ்பொழில்வாய்
முகைதணித் தற்கரி தாம்புரி
    தாழ்தரு மொய்குழலே. (1)


The confidante speaks:
The Lord chose to rule me in His infinite mercy and spared me of many a birth and death in future.
Even the flowers in the gardens that gird Thillai cannot excel the fragrance of your long hair
of dense and curly locks.
Our hero has thought of leaving us to mediate between two hostile kings engaged in war,
As none of them can be mollified by the other.

Arunachala Siva.

11729
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2015, 08:27:56 AM »
Verse 21.1:மூப்பான் இளையவன் முன்னவன்
    பின்னவன் முப்புரங்கள்
வீப்பான் வியன்தில்லை யானரு
    ளால்விரி நீருலகங்
காப்பான் பிரியக் கருதுகின்
    றார்நமர் கார்க்கயற்கட்
பூப்பால் நலமொளி ரும்புரி
    தாழ்குழற் பூங்கொடியே. (1)

The confidante speaks:
O flowery liana!
Your long curly locks are decked with fragrant blooms;
Your eyes roll like the dark carp.
He is the most aged; He is the eternally young;
He is the most ancient; He is the newest;
He burnt the triple cities of the sky;
To protect the earth girt by wide seas,
By His fiat of Grace,
Our hero contemplated parting from us.

Arunachala Siva.

11730
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 26, 2015, 08:23:36 AM »
Verse 20.1:சீரள வில்லாத் திகழ்தரு
    கல்விச்செம் பொன்வரையின்
ஆரள வில்லா அளவுசென்
    றாரம் பலத்துள்நின்ற
ஓரள வில்லா ஒருவன்
    இருங்கழ லுன்னினர்போல்
ஏரள வில்லா அளவின
    ராகுவ ரேந்திழையே. (1)


(Leaving for learning the other)
(Maid reflects on why hero leaves and for what)
O, Lady, well bejeweled, know ye not
That auric Meru, magnificent is learning Sans limit.
And they that reach the peak of it are blessed with the bounteous good
Of such pious poised in meditation of the holy kazhal- feet nonpareil
Measureless of Siva Lord abiding in indescribable dance at Thillai spatium?
(Being bound for Sivam-bliss seeks experiential gnosis for immersion)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 [782] 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 ... 2903