Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 [781] 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 ... 2904
11701
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 09:42:25 AM »
Karuvur Tevar:

2. Tiruk Kalanthai Adityeswaram:


கலைகடம் பொருளும் அறிவுமாய் என்னைக்
    கற்பினிற் பெற்றெடுத் தெனக்கே
முலைகடந் தருளுந் தாயினும் நல்ல
    முக்கணான் உறைவிடம் போலும்
மலைகுடைந் தனைய நெடுநிலை மாட
    மருங்கெலாம் மறையவர் முறையோத்
தலைகடல் முழங்கும் அந்தண்நீர்க் களந்தை
    அணிதிகழ் ஆதித்தேச் சரமே. (1)


Being the God of Arts and the impulsive knowing
That acknowledges, Triple-Eyed Siva is more a Mercy
Than Mother of Faith that suckled me on Her breast;
He has graced me here readily, in this Holy shrine
Of Aadityeswaram in fertile Kalathur, where waters cool
Sing like sea-wave, Vedic brahmins chant Vedas proper,
Propitiated in many tiered mansion carved
And inset as if in the lapidary hill-caves.


Arunachala Siva.

11702
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 09:39:00 AM »
The third one is Karuvur Tevar.

He has sung 10 sets of poems on various temples.  These are called Tiru Isaippaa.

1. Koil (Chidambaram):


கணம்விரி குடுமிச் செம்மணிக் கவைநாக்
    கறையணற் கட்செவிப் பகுவாய்
பணம்விரி துத்திப் பொறிகொள்வெள் ளெயிற்றுப்
    பாம்பணி பரமர்தங் கோயில்
மணம்விரி தருதே மாம்பொழில் மொழுப்பின்
    மழைதவழ் வளரிளங் கமுகந்
திணர்நிரை அரும்பும் பெரும் பற்றப் புலியூர்த்
    திருவளர் திருச்சிற்றம் பலமே. (1) 

Red gem crested, fork-tongued, venom-charged
With eyes-as-ears, mouths open, dotted tawny hooded
Anguine fanged cobras adorn Siva Excelsior
Whose temple is the Holy Spatium situate in the city
Of Fair Perumparrappuliyoor with flower-spikes-show
In a riot atop the tall areca trees over which
Hover clouds in sequence;
and with girding groves
Of grafted mango woods of strong redolence

Arunachala Siva.

11703
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 09:32:15 AM »
Senthanaar:


3. Tiru Idaik Kazhi:


மாலுலா மனந்தந் தென்கையிற் சங்கம்
    வவ்வினான் மலைமகள் மதலை
மேலுலாந் தேவர் குலமுழு தாளுங்
    குமரவேள் வள்ளிதன் மணாளன்
சேலுலாங் கழனித் திருவிடைக் கழியில்
    திருக்குரா நீழற்கீழ் நின்ற
வேலுலாந் தடக்கை வேந்தன்என் சேந்தன்
    என்னும்என் மெல்லியல் இவளே. (1)`` Amid cyprinus-frisking fields Tiruvidaikkazhi,
`Neath the shade of fragrant webera,
Granting darshan in statant grace, the long-arm`d
Lancer prince, Parvati`s son, celestial`s Supremo,
Spouse of VaLLi, sanguine Kumara bemused me
In frenzy, and stole away the Sangu
Bangles that adorned my arms``, - Thus
My daughter the flower among women, complains, o, maids.

Arunachala Siva.

11704
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 09:27:34 AM »
Senthnar:

2. Tiru Avaduthurai:பொய்யாத வேதியர் சாந்தைமெய்ப்
    புகழாள ராயிரம் பூசுரர்
மெய்யே திருப்பணி செய்சீர்
    மிகுகா விரிக்கரை மேய
ஐயா திருவா வடுதுறை
    யமுதேயென் றுன்னை யழைத்தக்கால்
மையார் தடங்கண் மடந்தைக்கொன்
    றருளா தொழிவது மாதிமையே. (1)O! Lord abiding on sublime Kaveri!
Soulfully served by a thousand brahmins,
The devas of Earth, the famed Satanoorists*!
That chant Vedas, whose sayings never unsay.
O, warm ambrosial grace of Tiruvaavaduturai!
-Thus, if my daughter were to hail you,
Would it suit your serene Highness
To keep mum speaking no word of grace?

(The brahmins hail from Satanoor.)


Arunachala Siva.

11705
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 09:08:35 AM »
The Second is Senthanaar.

His poems are called Tiru Isaippaa. There are three poems.

1. Tiru Veezhi Mizhalai:


 
ஏகநா யகனை இமையவர்க் கரசை
    என்னுயிர்க் கமுதினை எதிர்இல்
போகநா யகனைப் புயல்வணற் கருளிப்
    பொன்னெடுஞ் சிவிகையா ஊர்ந்த
மேகநா யகனை மிகுதிரு வீழி
    மிழலைவிண் ணிழிசெழுங் கோயில்
யோகநா யகனை யன்றிமற் றொன்றும்
    உண்டென உணர்கிலேன் யானே. (1)


Sole Lord for all worlds, king of wink-less devas
Ambrosia quickening me, nonpareil bliss bestower
Are all He, the discus donor to the nimbus dark
Tirumal,  fair whom he littered down in gold
Once upon an eon. Like a mercy cloud
Seeking recompense. None is he the helper, the granter
of release at Tiruveezhimizhalai towering temple
Landed firm in descent from skies, the God the Greatest I do know.


Arunachala Siva.

11706
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 09:02:28 AM »
Tiru Maligai Tevar:

4. On Chidambaram:


இணங்கிலா ஈசன் நேசத்
    திருந்தசித் தத்தி னேற்கு
மணங்கொள்சீர்த் தில்லை வாணன்
    மணவடி யார்கள் வண்மைக்
குணங்களைக் கூறா வீறில்
    கோறைவாய்ப் பீறற் பிண்டப்
பிணங்களைக் காணா கண் வாய்
    பேசாதப் பேய்க ளோடே. (1)


For my heart is firm-poised in love of Lord nonpareil,
Mine eyes see not the nine-hole`d dead weights;
Ears turn deaf to the cavil of the pusillanimous
Who praise not the famed Thillai-Lord of Quintessential Grace;
Seldom my tongue addresses the negating ghosts
That chatter in contra against the greats who affirm the in-dweller!

Arunachala Siva.

11707
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 08:58:50 AM »
Tirumaligai Tevsr:


3. On Chidambaram:


உறவா கியயோ கமும்போ கமுமாய்
    உயிராளீ என்னும்என் பொன்ஒருநாள்
சிறவா தவர்புரஞ் செற்ற கொற்றச்
    சிலைகொண்டு பன்றிப்பின் சென்றுநின்ற
மறவா என் னும் மணி நீரருவி
    மகேந்திர மாமலை மேல்உறையும்
குறவா என் னும் குணக் குன்றே என்னும்
    குலாத்தில்லை யம்பலக் கூத்தனையே. (3)

My daughter of divine beauty like Dame weal
Hails our Lord, Dancer wonderful at glowing
Thillai`s spatium : O! Taker of Beings! Giver of Release!
Bestower of Bliss! Valiant war-man! Boar chaser!
Wielding the bow of triumph that down`d the citadels
Of hostile demons in times of yore! Willing dweller
On Mahendra Mount draped with falls crystal clear!
Lord of Kurinchi, lofty in virtue-Thus she cries His praise in shouts of love.


Arunachala Siva.

11708
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 08:54:32 AM »
9th Tirumurai - Tiru Maligai Tevar:

2. On Chidambaram:


உயர்கொடி யாடை மிடைபட லத்தின்
    ஓமதூ மப்பட லத்தின்
பியர்நெடு மாடத் தகிற்புகைப் படலம்
    பெருகிய பெரும்பற்றப் புலியூர்
சியரொளி மணிகள் நிரந்துசேர் கனகம்
    நிறைந்தசிற் றம்பலக் கூத்தா
மயரறும் அமரர் மகுடந்தோய் மலர்ச்சே
    வடிகள் என் மனத்துவைத் தருளே. (1)


உயர்ந்த துணிகளாலாகிய கொடிகளின் தொகுதி களின்மேல், வேள்வியில் எழுந்த புகைப் படலமும், அதன் மீது பெரிய மாடவீடுகளிலிருந்து வெளிவரும் அகிற்புகைப்படலமும் மிகுதியாகக் காணப்படும் பெரும்பற்றப் புலியூரில், மேம்பட்ட ஒளியை உடைய மணிகள் வரிசையாகப் பதிக்கப்பெற்ற தங்கம் நிறைந்திருக்கும் சிற்றம் பலத்தில் கூத்து நிகழ்த்தும் பெருமானே! அஞ்ஞானமாகிய மயக்கம் நீங்கிய தேவர்களின் முடிகள் தங்கப் பெறும் தாமரைப் பூப்போன்ற உன் சிவந்த திருவடிகளை அடியேனுடைய உள்ளத்தில் நீ வைத்தருளு வாயாக.

Arunachala Siva.

11709
General topics / Re: Tevaram - Some select verses.
« on: October 27, 2015, 08:49:06 AM »
The 9th TirumuRai has got 301 verses written by 9 devotee-poets.

The first one is by Tirumaaligai Tevar. This is called Tiru Isaippaa.

This is on Chidambaram (Koil) and has got 4 sets of poems.

First One:

ஒளிவளர் விளக்கே உலப்பிலா ஒன்றே
    உணர்வுசூழ் கடந்ததோர் உணர்வே
தெளிவளர் பளிங்கின் திரள்மணிக் குன்றே
    சித்தத்துள் தித்திக்குந் தேனே
அளிவளர் உள்ளத் தானந்தக் கனியே
    அம்பலம் ஆடரங் காக
வெளிவளர் தெய்வக் கூத்துகந் தாயைத்
    தொண்டனேன் விளம்புமா விளம்பே. (1)

O! Lamp of accrescent light! Fade-less nonpareil God!
Feel of gnosis beyond the being`s know-how!
Heap of a Hill of pure crystal growth!
Honey welling within heart!
Fruit of Bliss in gifted hearts!
Upon Auric-spatium-dais, willing Dancer divine
Discernible to servitor`s eye. May you will so
I, your servant one may praise your will ever.

Arunachala Siva.

11710
General Discussion / Re: Rough Notebook-Open Forum
« on: October 27, 2015, 08:40:06 AM »

Who am I?

First, what is this 'I' in the question?  For people who think that I is the body or the mind or ego,
then they have to ask this question again and again and contemplate on the deep sleep state.
Who is sleeping?  If it is the body, then are you aware of that body in sleep?  No. Are you the mind? 
If it is the mind, it works only in wakeful and dream states.  But in deep sleep, it is in suspended
animation.  Are you aware of that mind in sleep?  No.  So, you are not the mind either.

Now, start reading Who am I?  Read it again and again everyday at a fixed hour or even when
you are otherwise free. Read preferably the Question and Answer version.  Most of us, will
understand it in a first few readings.  But is it the intellectual understanding, that is needed for
Self realization?  No, definitely not.  The intellectual understanding is only to negate the (neti-neti)
non-Self aspects. The five kosas, or sheaths, the mind, the ego, the mindstuff, the intellect and
even the hidden tendencies, or vasanas.

To every question of Who am I?, read the answer given by Bhagavan Ramana to M.Sivaprakasam Pillai.
And then, answer it yourself.

Are you getting the same answers?  Then proceed.  In case you forget to put into use the answers,
then start all over again. Contemplate these answers vigorously and many many times.....

I have done this.  It has worked for me.  I am sure it will work for every one else too.  The only key
point is, have faith in Bhagavan Ramana's words.  Do not try to find from books what Sri Sankara or
Sri Ramanuja have told.  This faith is paramount.

Arunachala Siva. 

11711
Arunachala Pancharatnam:  Verse 2:

In the verse, the form of Supreme Self is denoted with reference to the world.  To denote the
distinctness of the world, the word Jagat has not been used.  It has been simply pointed out as 'all
this' and the qualities of a picture are imposed on it.  Therefore, it is clear that the picture of the
Jagat cannot be held without the canvas of the Supreme Self, here Arunachala.  It is in
Arunachala that the world appears, stays and dissolves.  Arunachala is not in the world.  It is in the mind.  The mind is compressed body! So, the mind is in the Self.  Body is also in the Self.  The world
is also in the Self.  All are in the Self.  Nothing is outside the Self.  Therefore, the Self or Brahman or Arunachala, is the One without a second.  Arunachala is the advaitic principle.

The whole picture, is not only a picture, Chitram, but also a Chitram, a great Wonder.  Moving
and unmoving are both contradictory like darkness and light.  Even then, it is seen that by a special
force, which excels in making the impossible happen, out of the Self or Arunachala, all these rise and set.
To denote that there is no material cause other than Arunachala or the Self, for the
picture of the universe, Twai, in Thee, the locative is used.

Even though Arunachala's status acts as a basis and support for the picture of the multitudes of universe, Arunachala, is the instrumental cause for all that and Arunachala shines within everything.  This is explained in the second half of the verse.

How can unmoving, dance?  Do not ask such questions.  Once a devotee asked Sri Ramakrishna:
What is God now doing? Sri Ramakrishna answered:  He is busy pushing a camel into the needle's eye.  Nothing is impossible for the Self or the God or Arunachala or Brahman.  He is Rachitala Tandava..
The One who moves not and also dances!  He is infinite.  In Infinity, impossible becomes possible.  Mathematics says:  That two parallel lines meet at infinity.  The Mathematics does not say, that the two
parallel lines shall never meet!  It will meet at Infinity.  This Infinite Principle is Godhead or Brahman.
There is one holy name under 108 Holy Names of Bhagavan Ramana.  Om Rachitala
Tandavaya Namah.  Salutations to the One who is unmoving and dances!

Arunachala Siva.

11712
Verse 115 of Ozhivil Odukkam:

If someone tells you to abide as Sivam, you torment yourself thinking, 'I am that Siva', thus falling
from that very state. This is like the story of the man who, on being told not to think of a monkey,
was unable to stop thinking about it.  Is this not the work of the ego, anava malam? (115)'


Sri Ramana Maharshi also alludes to the story of the man who is told not to think of a monkey, supposedly
saying that it is mentioned by Tayumanavar.

Devotee:  When we attempt to cease from activity the very attempt is action.  So activity seems to be inevitable.

Maharshi:  True. Tayumanavar has also alluded to it.  A doctor advises a patient to take the prescribed medicine with only one condition.  That  condition is not think of a monkey with only one condition.  That condition is not to think of a monkey when he takes the medicine.  Can the patient ever take the medicine?
Will he not think of the monkey whenever he tries not to do so?  So also, when people try to give up thoughts their object is frustrated  by their very attempt. (Talks.No. 601)

Translator's   Note: The attribution by Sri Ramana of this anecdote to Tayumanavar is probably due to an
error on the part of the recorder, as no such anecdote appears in the known works of Tayumanavar and
Sri Ramana Himself  is not likely to have made such a misattribution.

contd.,

Arunachala Siva.         

11713
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 12:18:42 PM »
45.9.19:


நினைப்பும் மறப்பும்அற நின்றபரஞ் சோதி
தனைப்புலமா என்னறிவிற் சந்திப்ப தெந்நாளோ. 19.


When is the day to be
That I meet in my awareness
The One that is Supreme Awareness,
The Light Divine that knows
Neither remembering nor forgetting?

Arunachala Siva.

11714
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 12:16:30 PM »
45.9.18:

பெண்ணாண் அலியெனவும் பேசாமல் என்அறிவின்
கண்ணூடே நின்றஒன்றைக் காணுநாள் எந்நாளோ. 18.

When is the day to be
That I see in my mind's eye
The One that is
Neither male, not female, nor hermaphrodite?

Arunachala Siva.


11715
Translations and Commentaries by Forum Members / Re: Saint Thayumanavar
« on: October 26, 2015, 12:12:00 PM »
45. 9.17:


எவ்வாறிங் குற்றுணர்ந்தார் யாவர் அவர்தமக்கே
அவ்வாறாய் நின்றபொருட் கன்புவைப்ப தெந்நாளோ. 17.

When is the day to be
I love the Being
Who stands as That
Which each intense seeker conceives?


Arunachala Siva.


Pages: 1 ... 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 [781] 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 ... 2904