Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 3111
1171
Verse  4:


கூற்றம் வந்து குமைத்திடும் போதினால்
தேற்றம் வந்து தெளிவுற லாகுமே
ஆற்ற வும்மருள் செய்யும்வாட் போக்கிபால்
ஏற்று மின்விளக் கையிருள் நீங்கவே.

At that time when the god of death comes and annoys you, is it possible to get clarity of mind and decide that all you knew up to this day was useless, and the feet of the Lord was the only truth?  Light the lamp of wisdom to dispel ignorance, to go near the Lord in Vāṭpōkki who grants his grace in an abundant measure.

Arunachala Siva.

1172
Verse 3:


வந்திவ் வாறு வளைத்தெழு தூதுவர்
உந்தி யோடி நரகத் திடாமுனம்
அந்தி யின்னொளி தாங்கும்வாட் போக்கியார்
சிந்தி யாவெழு வார்வினை தீர்ப்பரே.


Before people are not placed in the hell running and pushing, by the messengers of the god of death who surround them, coming to their place, and start on their journey the Lord in Vāṭpōkki who has the red color at sunset. He will remove the karmas of those who wake up from sleep thinking of him.

Arunachala Siva.

1173
Verse  2:

விடுத்த தூதுவர் வந்து வினைக்குழிப்
படுத்த போது பயனிலை பாவிகாள்
அடுத்த கின்னரங் கேட்கும்வாட் போக்கியை
எடுத்தும் ஏத்தியும் இன்புறு மின்களே.

Oh sinners!  If you cry aloud when the messengers sent by the god of death push you to sink into the hold of hell it will be of no avail, feel joy by praising highly Vāṭpōkki where the music of Kiṉṉaram which lives there, can be heard.

Arunachala Siva.


1174
Tiru Vatpokki:

Verse  1:

கால பாசம் பிடித்தெழு தூதுவர்
பால கர்விருத் தர்பழை யாரெனார்
ஆல நீழ லமர்ந்தவாட் போக்கியார்
சீல மார்ந்தவர் செம்மையுள் நிற்பரே.

The servants of the god of death who carry in their hands a noose and start for snatching away lives, would not have any consideration and will not leave that they are children, old men and people with a long record of having practiced good actions, those who have enjoyed the nature of the god in Vāṭpōkki who sat under the shade of a banyan tree, and follow the right conduct, will not be afraid of them, and attain bliss.

Arunachala Siva.1175
Verse  10:


தாயு மாயெனக் கேதலை கண்ணுமாய்ப்
பேய னேனையும் ஆண்ட பெருந்தகை
தேய நாதன் சிராப்பள்ளி மேவிய
நாய னாரென நம்வினை நாசமே.


Being the mother, head and eyes to me the noble-minded god, who admitted a mad man like me also into his grace, the chief of many countries, our karmas will be completely destroyed if we say about the presiding god who dwells in Chirāppaḷḷi.

Padigam on Tiruchirapalli completed.

Arunachala Siva.

1176
Verses  4,5,6,7, 8 and 9:

Not available.

Arunachala Siva.
 

1177
Verse  3:


அரிச்சி ராப்பக லைவரா லாட்டுண்டு
சுரிச்சி ராதுநெஞ் சேயொன்று சொல்லக்கேள்
திருச்சி ராப்பள்ளி யென்றலுந் தீவினை
நரிச்சி ராது நடக்கும் நடக்குமே.


Being harassed and eaten away night and day by the five senses, My mind!
Listen to what I say as a good thing, so that you may not be undergoing suffering as soon as you say Tiruchirāppaḷḷi all our sins will take leave of us definitely without tormenting us, diminished in its severity;

Arunachala Siva.

1178
Verse 2:

அரிய யன்தலை வெட்டிவட் டாடினார்
அரிய யன்தொழு தேத்து மரும்பொருள்
பெரிய வன்சிராப் பள்ளியைப் பேணுவார்
அரிய யன்தொழ அங்கிருப் பார்களே.

Siva played as a game-piece, cutting the heads of Vishnu and Brahma, the rare object which is worshiped with joined hands and praised by Vishnu and Brahma. Those who cherish with love Chirāppaḷḷi of the great god, will remain in the world of Siva to be worshiped by Vishnu and Brahma.

Arunachala Siva.


1179
Tiruchirappalli:

Verse  1:

மட்டு வார்குழ லாளொடு மால்விடை
இட்ட மாவுகந் தேறு மிறைவனார்
கட்டு நீத்தவர்க் கின்னரு ளேசெயும்
சிட்டர் போலுஞ் சிராப்பள்ளிச் செல்வரே.

The Lord who rides on a big a bull joyfully desiring it along with his consort Maṭṭuvār Kuzhalāḷ, the Lord in Chirāppaḷḷi, is the god of established line of good conduct by the virtuous, who grants his sweet grace only to those who have renounced all bondage.

Arunachala Siva.1180
Verse  10:

எண்ணி லாஅரக் கன்மலை யேந்திட
எண்ணி நீண்முடி பத்து மிறுத்தவன்
கண்ணு ளார்கரு துங்காட்டுப் பள்ளியை
நண்ணு வாரவர் தம்வினை நாசமே.


When the thoughtless demon lifted the mountain Kailash, and held it in his hand thinking he could be corrected only by punishment, Kāṭṭuppaḷḷi of Siva, who crushed all the ten tall crowns.  The karmas of those who reach Kāṭṭuppaḷḷi on which people endowed with the eye of wisdom fix their thoughts, will be destroyed.

Padigam on Tiruk Kattuppalli completed.

Arunachala Siva.

1181
Verse 9:

இன்று ளார்நாளை யில்லை யெனும்பொருள்
ஒன்றும் ஓரா துழிதரு மூமர்காள்
அன்று வானவர்க் காக விடமுண்ட
கண்ட னார்காட்டுப் பள்ளிகண் டுய்ம்மினே.

Dumb persons who wander without knowing little the fact that people who are alive today are no more the next day.  Redeem yourselves by visiting Kāṭṭuppaḷḷi of Siva, who drank the poison in the distant past, in order to save the celestial beings.

Arunachala Siva.


1182
Verse 8:


வேலை வென்றகண் ணாரை விரும்பிநீர்
சீலங் கெட்டுத் திகையன்மின் பேதைகாள்
காலையேதொழுங் காட்டுப்பள் ளிய்யுறை
நீல கண்டனை நித்தல் நினைமினே.

Ignorant people! Desisting the women who have eyes more cruel than the Spear, do not get confounded having lost your good conduct. Daily worship the god with the blue neck, who dwells in Kāṭṭuppaḷḷi fixing him in your thought, early in your life.

Arunachala Siva.

1183
Verse  7:

மெய்யின் மாசுடை யாருடல் மூடுவார்
பொய்யை மெய்யென்று புக்குடன் வீழன்மின்
கையின் மானுடை யான்காட்டுப் பள்ளியெம்
ஐயன் தன்னடி யேயடைந் துய்ம்மினே.


People of this world!  All of you do not fall into the mire of the lies spoken by Buddhists who cover their bodies and Jains, who have dirt on their bodies, mistaking them to be the truth, save yourselves by approaching the feet only of our father in Kāṭṭuppaḷḷi who has a deer in his hands.

Arunachala Siva.

1184
Verse  6:


அடும்புங் கொன்றையும் வன்னியும் மத்தமும்
துடும்பல் செய்சடைத் தூமணிச் சோதியான்
கடம்பன் தாதை கருதுங்காட் டுப்பள்ளி
உடம்பி னார்க்கோர் உறுதுணை யாகுமே.


The brilliant light that is emitted from flawless diamond who has on his matted locks, flowers of hare-leaf, Koṉṟai flowers, leaves of Indian Mesquit and Datura flowers, arranged closely, the father of Kaṭampaṉ Murugaṉ, Kāṭṭuppaḷḷi which is desired by him is a boon companion to all those who have bodies.

Arunachala Siva.

1185
Verse  5:


சுற்ற முந்துணை யும்மனை வாழ்க்கையும்
அற்ற போதணை யாரவ ரென்றென்றே
கற்ற வர்கள் கருதுங்காட் டுப்பள்ளிப்
பெற்ற மேறும் பிரானடி சேர்மினே.


People of this world always thinking that the relations, wife and house-holder's life will not follow us when life goes out of the body.  Approach the feet of the Lord who rides on a bull in Kāṭṭuppaḷḷi on which learned people fix their thoughts.

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 3111