Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Subramanian.R

Pages: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 3024
1171
Verse  7:

வஞ்சகர்க் கரியர் போலும் மருவினோர்க் கெளியர் போலும்
குஞ்சரத் துரியர் போலுங் கூற்றினைக் குமைப்பர் போலும்
விஞ்சைய ரிரிய வன்று வேலைவாய் வந்தெ ழுந்த
நஞ்சணி மிடற்றர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He is difficult to reach for people who are deceivers.  He is easily accessible to people who come near him.  He has a skin of an elephant, he will tread upon the god of death to kill him.  The Lord in Nageswaram has a neck beautified by the poison that was produced and rose in the ocean in the distant past, to make the immortals flee for their safety.

Arunachala Siva.

1172
Verse  6:

பிறையுறு சடையர் போலும் பெண்ணொரு பாகர் போலும்
மறையுறு மொழியர் போலும் நான்மறை யவன்ற னோடும்
முறைமுறை யமரர் கூடி முடிகளால் வணங்க நின்ற
நறவமர் கழலர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.


He has a crescent moon on his matted locks. He has a lady on one half.
He has Vedas as his words.  The immortals joining according to their ranks with Vishnu and Brahma, without break pray to him. The Lord in Nageswaram has feet on which there are flowers with honey, before which they bow their heads, and worship them.

Arunachala Siva.

1173
Verse 5:

கடகரி யுரியர் போலுங் கனன்மழு வாளர் போலும்
படவர வரையர் போலும் பாரிடம் பலவுங் கூடிக்
குடமுடை முழவ மார்ப்பக் கூளிகள் பாட நாளும்
நடநவி லடிகள் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே. 

Siva has a skin of a rutting elephant. He has a fire and battle-axe, wears on his waist a cobra with a hood, many Bhutas  join together and play on Kutamuzhāvam in a high pitch.  Siva in Nageswaram is the god who dances without stopping daily, when the ghosts sing.

Arunachala Siva.

1174
Verse  4:


கொம்பனாள் பாகர் போலுங் கொடியுடை விடையர் போலும்
செம்பொனா ருருவர் போலுந் திகழ்திரு நீற்றர் போலும்
எம்பிரா னெம்மை யாளு மிறைவனே யென்று தம்மை
நம்புவார்க் கன்பர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva has on one half a lady as slender and supple as the twig of a plant, has a flag on which the bull is drawn has a body as bright as pure gold, smears brightly with the holy ash Siva in Nageswaram is the friend to those who cherish him with love as "our master" and god who admits us as his protege.

Arunachala Siva.

1175
Verse  3:

கற்றுணை வில்ல தாகக் கடியரண் செற்றார் போலும்
பொற்றுணைப் பாதர் போலும் புலியத ளுடையர் போலும்
சொற்றுணை மாலை கொண்டு தொழுதெழு வார்கட் கெல்லாம்
நற்றுணை யாவர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

With the help of a mountain improvised into a bow, destroyed the well-guarded forts. He has two feet as valuable as gold.  He has a dress of a tiger's skin.  To all those who worship him and then rise from sleep, with garlands of verses, the Lord of Nageswaram is the unfailing guide.

Arunachala Siva.

1176
Verse  2:

வேடுறு வேட ராகி விசயனோ டெய்தார் போலும்
காடுறு பதியர் போலுங் கடிபுனற் கங்கை நங்கை
சேடெறி சடையர் போலுந் தீவினை தீர்க்க வல்ல
நாடறி புகழர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva becoming hunter assuming the form of a hunter, discharging arrows fighting with Vijayan.  He has as his place the cremation ground, has matted locks which radiates beauty and has the Ganga, in the form of a lady, which has swift flowing water.
The Lord of Nageswaram, has a fame well-known through out the country, as one who is capable of removing sins.

Arunachala Siva.


1177
Tiru Nageswaram:

Verse  1:

கச்சைசே ரரவர் போலுங் கறையணி மிடறர் போலும்
பிச்சைகொண் டுண்பர் போலும் பேரரு ளாளர் போலும்
இச்சையான் மலர்கள் தூவி யிரவொடு பகலுந் தம்மை
நச்சுவார்க் கினியர் போலும் நாகவீச் சரவ னாரே.

Siva has a belt of a cobra, has a neck beautified by the poison.  He will eat receiving alms, has grace in a very large measure.  Nageswaram, is sweet to those who cherish him with love scattering flowers at his feet night and day, with sincere piety.

Arunachala Siva.1178
Verse  10:

புயங்கமைஞ் ஞான்கும் பத்து மாயகொண் டரக்க னோடிச்
சிவன்றிரு மலையைப் பேர்க்கத் திருமலர்க் குழலி யஞ்ச
வியன்பெற வெய்தி வீழ விரல்சிறி தூன்றி மீண்டே
சயம்பெற நாம மீந்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The demon having twenty shoulders and ten heads, ran, and tried to remove the Tirumalai Kailash, from its place.  (Kailāśh - spoken of as Tirumalai, in Saiva literature.)  When the beautiful lady with tresses of hair adorned with flowers, became frightened, to fall down.  Siva, pressed his toe a little and afterwards, the Lord in Chaikkdu gave him a name Iśvaraṉ* to be victorious. (Swaminatha Ayyar's personal printed copy there is this reading: it will mean respectively twenty shoulders and ten heads;)

(* Ravanan is called Ravaneswaran)

Padigam on Tiruch Chaikkadu completed.

Arunachala Siva.

1179
Verse  9:


நக்குலா மலர்பன் னூறு கொண்டுநன் ஞானத் தோடு
மிக்கபூ சனைகள் செய்வான் மென்மல ரொன்று காணா
தொக்குமென் மலர்க்க ணென்றங் கொருகணை யிடந்து மப்பச்
சக்கரங் கொடுப்பர் போலுஞ் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


Having several hundreds of well-blossomed lotus flowers from which fragrance spreads, with the wisdom of realizing Siva, Vishnu who performed many different kinds of Pujas.  On seeing that one soft flower was missing, having decided 'My eye which resembles the lotus will supply the deficiency.' As soon as he scooped out one eye and performed Puja, without any deficiency,  the Lord in Chaikkadu granted one discus to Vishnu.

1180
Verse  8:

குவப்பெருந் தடக்கை வேடன் கொடுஞ்சிலை யிறைச்சிப் பாரம்
துவர்ப்பெருஞ் செருப்பா னீக்கித் தூயவாய்க் கலச மாட்ட
உவப்பெருங் குருதி சோர வொருகணை யிடந்தங் கப்பத்
தவப்பெருந் தேவு செய்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The hunter Tiṇṇaṉ who had round and very big hands, as he was carrying the bent bow and a heavy weight of flesh in his hands, after removing the flowers and leaves placed the previous day with the big and red colored leather sandals, to bathe god with the water in the pure mouth which he used as a pot.  The god made to flow blood profusely from the eye with gladness fixed one eye after scooping it out,  the Lord in Chaikkdu made him a very great god to be worshiped by others.  (It is mentioned in Periyapurāṇam that Jnana Sambandhar worshiped Kaṇṇappar after worshiping the Lord in Kalahasti ).

Arunachala Siva.


1181
Verse  7:


மையறு மனத்த னாய பகீரதன் வரங்கள் வேண்ட
ஐயமி லமர ரேத்த வாயிர முகம தாகி
வையக நெளியப் பாய்வான் வந்திழி கங்கை யென்னுந்
தையலைச் சடையி லேற்றார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


As Bhageeratha who had a blemish-less mind supplicated for boons, and as the immortals who had no doubt about god coming to their help, praised the Lord.
having thousand forms, the Lord in Chaikkadu received on his matted locks of hair  Ganga descended in the form of a lady from heaven gushing out, to topple the world.

Arunachala Siva.

1182
Verse 6:


ஆமலி பாலு நெய்யு மாட்டியர்ச் சனைகள் செய்து
பூமலி கொன்றை சூட்டப் பொறாததன் றாதை தாளைக்
கூர்மழு வொன்றா லோச்சக் குளிர்சடைக் கொன்றை மாலைத்
தாமநற் சண்டிக் கீந்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


Having bathed the god with ghee and milk which can be had abundantly from cow, and having performed worship of many kinds with flowers, to adorn on the head the flowers of Koṉṟai tree with abundant bunches of flowers.  To raise the sharp battle-axe in order to amputate the feet of his father who did not exercise forbearance.
The Lord in Chaikkadu presented the good with the chaplet of bright Koṉṟai which he was wearing on his cool matted locks of hair.  (The story of Chandeeswara is mentioned in many places in Tēvāram by both Jnana Sambandhar and Tiru Navukkarasar.  It is found in Tirup Palli Pandu, a later work.)

Arunachala Siva.


1183
Verse  5:

இந்திரன் பிரம னங்கி யெண்வகை வசுக்க ளோடு
மந்திர மறைய தோதி வானவர் வணங்கி வாழ்த்தத்
தந்திர மறியாத் தக்கன் வேள்வியைத் தகர்த்த ஞான்று
சந்திரற் கருள்செய் தாருஞ் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


The residents of the celestial world bowed to the Lord and praised him chanting the Vedas consisting of Mantras, joining with the eight Vasus god of fire, Brahma and Indra, the ruler of the celestial world.  On that day when the Lord destroyed the sacrifice of Daksha, who did not know the proper procedure, the Lord in Chaikkadu bestowed his grace upon the moon also. Though the moon was reduced by the feet of the Lord, he wore it on his head as an ornament.

Arunachala Siva.1184
Verse  4:


அரும்பெருஞ் சிலைக்கை வேட னாய்விறற் பார்த்தற் கன்று
உரம்பெரி துடைமை காட்டி யொள்ளமர் செய்து மீண்டே
வரம்பெரி துடைய னாக்கி வாளமர் முகத்தின் மன்னுஞ்
சரம்பொலி தூணி யீந்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.

Assuming the disguise of a hunter who has a big and rare bow, and showing on that day his possession of excessive strength to Arjunan, giving a fair battle and after that, having made Arjunan, recipient of many boons.  The Lord in Chaikkadu presented him with a quiver shining with arrows, which will stay securely in the bright battle-field.

Arunachala Siva.1185
Verse  3:


அரணிலா வெளிய நாவ லருநிழ லாக வீசன்
வரணிய லாகித் தன்வாய் நூலினாற் பந்தர் செய்ய
முரணிலாச் சிலந்தி தன்னை முடியுடை மன்ன னாக்கித்
தரணிதா னாள வைத்தார் சாய்க்காடு மேவி னாரே.


When the white jamoon plum which had no protecting wall could not afford shade,
to the Lord, as a protection that surrounded it.  When the spider constructed Pandal web with the thread of its saliva, having made the spider which was without any hatred, a king fit to wear a crown.  (This refers to Kocchengat Chozhan, who was a spider in the previous birth and which constructed a web over the Lingam at Tiruvanaikka, Lord made him to be born in the Chozha line. This story is mentioned in many places in Tēvāram. The Lord in Chaikkadu made him rule over the world.)

Arunachala Siva.

Pages: 1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 [79] 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... 3024